Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje podatkov za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva

+ -
Datum: 15.09.2021
Številka: 07120-1/2021/484
Kategorije: Pravne podlage, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste s strani zdravstvenega doma prejeli dopis, v katerem vas prosijo za podatke o vaših učencih. Ugotovili ste, da se je Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva spremenil in ne vsebuje več točke, v kateri je bila zakonska podlaga za posredovanje osebnih podatkov učencev (prej 12. odstavek 3. poglavja II. točke Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni), v Pravilniku pa tudi drugje niste zasledili, da bi lahko šola zdravstvenemu domu posredovala kakršne koli podatke o učencih. Ko ste zdravstvenemu domu sporočili, da za posredovanje podatkov o učencih ni zakonske podlage, so pojasnili, da imajo probleme z izvedbo preventivnih pregledov, saj so med tem podatke želeli pridobiti s strani NIJZ, kjer pa so jim odgovorili, da naj bi »pridobivanje seznamov otrok zaenkrat potekalo še po starem«. Zanima vas, kako ravnati v opisanem primeru.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v posameznem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj izpostavi relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Dokončno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, mora imeti upravljavec zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Točka (f) prvega pododstavka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

IP je že v mnenju št. 0712-1/2019/2631 z dne 24. 12. 2019 (https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a4879994a) pojasnil, da predstavlja pravno podlago za pravilno sporočanje (s strani šol oziroma zavodov) popolnega seznama otrok, ki bi morali biti pregledani (sistematični pregled in obvezna cepljenja) Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), ki v 13. členu določa, da mora osnovna šola sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj, ter 26. člen Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08) in Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, in sicer po točki (c) oziroma (e) člena 6(1) Splošne uredbe.

 

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18 in 57/21) pa je bil leta 2021 posodobljen in uveden je bil program ZDAJ - Zdravje danes za jutri. Ob tem je bilo črtano tudi 3. poglavje točke II.

 

Glede na to spremembo Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ter odgovore zdravstvenega doma in NIJZ, ki jih omenjate v dopisu, ter ker IP ni pristojen za interpretacijo zakonodaje s področij drugih ministrstev oziroma drugih pristojnih institucij in se v mnenju tudi ne more opredeliti do zakonitosti posredovanja osebnih podatkov v konkretnem primeru, vam predlagamo, da se za pojasnilo glede pravne podlage za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov učencev zdravstvenemu domu obrnete na ministrstva, ki so pristojna za urejanje te materije (predvsem Ministrstvo za zdravje).

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                             informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov