Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje podatkov o članih društva občini

+ -
Datum: 12.05.2021
Številka: 07121-1/2021/895
Kategorije:Društva, Občine

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 6. 5. 2021 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko občini posredujete seznam članov društva (ime in priimek, naslov) v zvezi s prijavo na razpis za sofinanciranje projektov s področja zdravstva in socialnega varstva.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

  1. Če je število članov društva ali/in njihovo prebivališče znotraj določene geografske enote pogoj ali merilo za sofinanciranje programov na podlagi občinskega javnega razpisa, je občini dopustno posredovati ustrezno dokazilo o tem.

 

  1. Če občini ne želite posredovati kopije ali izpisa originalnega seznama članov, lahko originalni seznam (ali ustrezni del seznama) občini predložite osebno na vpogled, o čemer lahko občina naredi zaznamek ali zapisnik.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V okviru mnenja IP ne more presojati zakonitosti zbiranja in posredovanja osebnih podatkov v konkretnem primeru. Slednje lahko stori le v konkretnem inšpekcijskem postopku. IP tudi ni pristojen presojati razpisnih pogojev in meril ter načina njihovega dokazovanja. Zgolj informativno ugotavljamo, da iz javnega razpisa za sofinanciranje programov MO MS za leto 2021 izhaja, da je število točk odvisno, med drugim tudi od števila članov in tudi od prebivališča članov.

 

V takem primeru je občina v razpisnem postopku upravičena do ustreznega dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril. Zato bi tudi lahko bila upravičena do seznanitve z ustreznim obsegom osebnih podatkov, ki se na dokazilu nujno nahajajo; na strani občine je podlaga za seznanitev lahko v 21.a členu v povezavi z 20. členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Na strani društva pa je lahko podlaga za posredovanje seznama privolitev članov ali pa »zakoniti interesi društva« iz (f) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - odvisno od konkretnih okoliščin, ki jih ne poznamo in jih izven inšpekcijskega postopka ne moremo presojati. Če je izpolnjen pogoj po omenjeni (f) točki, privolitev članov društva ni potrebna.

 

Če menite, da gre pri posredovanju kopije seznama članov za pretiran poseg v njihovo zasebnost (zlasti zato, ker se iz njega lahko pogojno sklepa na zdravstveno stanje), je lahko ustrezna rešitev, da se občini osebno predloži seznam v njihovih prostorih, pri čemer občina oziroma pooblaščena oseba preveri ustreznost in izpolnjevanje določenih pogojev ter meril ter o tem naredi zaznamek ali zapisnik brez, da bi se seznam tudi kopiral. Tako prakso so določena društva oziroma nosilci javnih razpisov že vzpostavili.

 

Ni izključeno, da se pri osebni predložitvi seznama tudi prekrijejo nepotrebni podatki v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov (5. člen Splošne uredbe EU). Vendar kot rečeno, konkretnih usmeritev glede tega ne moremo podati, poleg tega je delno prikritje odvisno od konkretne vsebine seznama, potreb občine in s tem povezane vsebine razpisa.

 

V vsakem primeru je treba člane društva obvestiti o nameravanem posredovanju osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

V zvezi s to problematiko vam predlagamo tudi ogled smernic s področja delovanja društev in tam omenjenih mnenj IP:

https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/dru%C5%A1tva-in-varstvo-osebnih-podatkov.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka