Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Poizvedbe stečajnega upravitelja

+ -
Datum: 08.04.2021
Številka: 07121-1/2021/682
Kategorije:Sodni postopki, Uradni postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Pojasnjujete, da stečajnemu upravitelju mesečno oddajate poročila, v katerem navedete svoje aktivnosti pri iskanju zaposlitve. Pri pregledu svojega spisa pa ste ugotovili, da stečajni upravitelj neposredno poizveduje, ali ste bili izbrani za zaposlitev, pri čemer vas ni pozval, da mu sami predložite sklepe o zavrnitvi glede prijav. Zanima vas, ali je takšno ravnanje zakonito.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da ni pristojen presojati, ali je v primeru, ki ga opisujete, stečajni upravitelj ravnal zakonito. Upravitelj je vezan na zakonske določbe in na navodila sodišča, ki vrši nadzor nad njegovim delom.

 

Ne glede na to pa IP pojasnjuje, da 401. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZFPPIPP) določa dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem. Iz vašega zaprosila izhaja, da morate upravitelju mesečno poročati o dejanjih, ki ste jih opravili, da bi našli zaposlitev, kot to predpisuje tretja alineja 2. točke prvega odstavka 401. člena ZFPPIPP. Skladno z drugim odstavkom 402. člena ZFPPIPP pa upravitelj opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti dolžnika iz 401. člena tega zakona. Če upravitelj na podlagi tega namreč ugotovi, da obstaja razlog iz 403. člena tega zakona, mora vložiti ugovor proti odpustu obveznosti.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov