Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Osebni podatki umrlih posameznikov

+ -
Datum: 20.06.2022
Številka: 07121-1/2022/681
Kategorije: Pravica do pozabe, Vpogled v lastne OP

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 15. 6. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede osebnih podatkov umrlih posameznikov. Pojasnjujete, da se je na vas obrnila stranka, ki želi na podlagi 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov od spletne agencije pridobiti kompletno korespondenco (elektronska sporočila, slikovni material, zapiske dogovorov, angažmaji in finančni promet) nedavno preminule zakonske partnerke. Zanima vas, ali menimo, da bi bila takšne podatke upravičena pridobiti pod predpostavko, da ima pravnomočen sklep o dedovanju oziroma drugačno odločbo, ki dokazuje njegov odnos s preminulo osebo. Prav tako bi želeli doseči izbris osebnih podatkov in izvedeti, ali so iz strani agencije izvedeni kakšni prilivi na kakšen TRR.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Za posredovanje osebnih podatkov umrlega posameznika morajo biti kumulativno izpolnjeni trije pogoji: 1. podatki se lahko posredujejo zakonitemu dediču prvega ali drugega dednega reda; 2. ta mora izkazati pravni interes; 3. zapustnik ni prepovedal posredovanja podatkov.

 

Za izbris osebnih podatkov umrlega posameznika IP ni pristojen.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP uvodoma opozarja, da v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje podatkov umrlega posameznika. Zato na vaše vprašanje v tem mnenju ne more dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov se ne uporablja za osebne podatke umrlih, lahko pa države članice določijo pravila za obdelavo takšnih osebnih podatkov. Zato se v Republiki Sloveniji za obdelavo osebnih podatkov umrlih posameznikov do morebitne drugačne ureditve v novem zakonu še vedno uporablja ZVOP-1, ki pa ureja zgolj dostop do osebnih podatkov umrlega posameznika in ne tudi izbrisa teh podatkov. Izbris osebnih podatkov umrlega bi bil eventualno mogoč na podlagi 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), za kar pa so pristojna sodišča in ne IP.

 

V 23. členu ZVOP-1 je določeno, da lahko upravljavec podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. O tem je IP že izdal več mnenj, ki so dostopna na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/, kategorija »OP umrlih«. 

 

Za posredovanje osebnih podatkov umrlega posameznika (kar ni nujno celotna korespondenca umrlega z določenim podjetjem, ki je varovana tudi v okviru 35. in 37. člena Ustave Republike Slovenije) morajo biti torej kumulativno izpolnjeni trije pogoji:

  • osebni podatki se lahko posredujejo zakonitemu dediču prvega ali drugega dednega reda;
  • ta mora izkazati pravni interes;
  • zapustnik ni prepovedal posredovanja osebnih podatkov.

 

Več o obdelavi osebnih podatkov umrlih posameznikov si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/in%C5%A1pekcijski-nadzor/najbolj-pogoste-kr%C5%A1itve/osebni-podatki-umrlih

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka