Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Oseba za videonadzor v večstanovanjski stavbi

+ -
Datum: 09.04.2021
Številka: 07121-1/2021/696
Kategorije:Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor, Zavarovanje osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali je za vzpostavitev videonadzora v večstanovanjski stavbi obvezen tečaj za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in ali je sploh potrebna takšna oseba za vzpostavitev videonadzora. Zanima vas tudi, ali lahko za videonadzor, zavarovanje podatkov in hrambo posnetkov skrbi katerakoli oseba ali so potrebni dodatni pogoji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP vas uvodoma v zvezi z osnovnimi informacijami glede vzpostavitve videonadzora v večstanovanjski stavbi napotuje na mnenje:

Pri izvajanju videonadzora v večstanovanjskih stavbah so pomembne tudi določbe ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov. Glede tega IP poudarja, da mora biti videonadzorni sistem zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora skladno z določbami 25. člena ZVOP-1 v svojih aktih predpisati organizacijske, tehnične in logično tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ter zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov na način iz 24. člena ZVOP-1 in člena 32 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Za konkretne napotke glede zavarovanja videoposnetkov vas napotujemo na našo javno objavo na to temo:

Videonadzor lahko v večstanovanjski stavbi izvajajo stanovalci sami - v zvezi s tem ni nobenih omejitev. Mora pa pravna ali fizična oseba, ki izvaja videonadzor, skladno z določbami 25. člena ZVOP-1 v notranjih aktih določiti osebo, ki je odgovorna za evidenco videonadzornega sistema, ter osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo podatke v evidenci videonadzornega sistema. Glede te osebe oz. oseb ne ZVOP-1 in ne Splošna uredba o varstvu podatkov ne zahtevata posebnih pogojev in niti oprave posebnega tečaja ali izpita glede varstva osebnih podatkov.

Glede postavitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (IP opozarja, da ne gre enačiti pooblaščene osebe za varstvo podatkov z osebo pooblaščena za namene videonadzora – gre za dva različna pojma), IP pojasnjuje, da jo morajo v skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov imenovati naslednji zavezanci:

  1. Javni organi in telesa. Kaj vse sodi med javni sektor oz. v definicijo javnega organa bo določil ZVOP-2.
  2. Podjetja, katerih temeljne dejavnosti zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike redno in sistematično obsežno spremljati. Sem sodijo, npr. banke, zavarovalnice, operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi zvestobe. Prav tako bi sem sodile kadrovske agencije, številne spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za obdelavo osebnih podatkov posameznikov, npr. sistemi za upravljanje podatkov kupcev in njihovo profiliranje (upravljanje odnosov s strankami, angl. CRM), zdravstveni IT sistemi. Proizvodna podjetja in druga podjetja, katerih temeljne storitve niso namenjene posameznikom, temveč drugim podjetjem in ki ne vključujejo obsežne obdelave osebnih podatkov, ne bodo dolžna imenovati pooblaščene osebe.
  3. Tista podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih podatkov, ki sodijo med t.i. posebne vrste podatkov, npr. bolnišnice in klinike, zdravstveni in socialno-varstveni zavodi, ponudniki zdravstvenih informacijskih sistemov in storitev. Posamezen zasebni zdravnik, zobozdravnik ali odvetnik ne bo dolžan imenovati pooblaščene osebe.

V kolikor bi etažni lastniki sami vzpostavili videonadzor, pooblaščene osebe za varstvo podatkov ni treba imenovati, saj ne gre za nobenega izmed naštetih primerov.

Prijazen pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

informacijska pooblaščenka               

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP