Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Javno objavljeni podatki na spletu o samozaposlenih v kulturi

+ -
Datum: 06.04.2021
Številka: 07121-1/2021/662
Kategorije: Pravne podlage, Zbirke osebnih podatkov, Svetovni splet, EMŠO in davčna

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da so podatki o vas in vaši kulturni dejavnosti dostopni na določeni spletni strani, kar zmotno daje vtis, da z njimi sodelujete. Zanima vas, kaj je mogoče narediti, da umaknejo vaše podatke iz svoje baze.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru mnenja ne more podati konkretne ocene glede zakonitosti obdelave podatkov, temveč lahko to stori šele v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

Kakor je mogoče razbrati s spletne povezave, ki ste jo posredovali, gre v danem primeru za podatke samozaposlene osebe v kulturi. IP pojasnjuje, da podatki o samozaposlenih v kulturi v zvezi z opravljanjem svoje registrirane dejavnosti ne uživajo varstva osebnih podatkov. V skladu z ustavno sodno prakso (odločba št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04) nimajo narave varovanih osebnih podatkov tisti podatki, ki so v zvezi z opravljanjem dejavnosti poslovnega subjekta (ustavno sodišče se je v teh zadevah opredelilo do osebnih podatkov samostojnih podjetnikov). Med poslovne subjekte v širšem smislu pa je mogoče šteti tudi druge subjekte, ki v RS opravljajo registrirano dejavnost, med drugim tudi kulturno dejavnost, kakor bo to pojasnjeno v nadaljevanju.

 

Zakonsko podlago za javno objavo podatkov samozaposlene osebe v kulturi predstavljata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUJIK) in Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Ur. l. RS, št. 49/06; v nadaljevanju ZPRS-1). V skladu z določbami 82. člena ZUJIK se samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti registrira po splošnih predpisih. Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena, se lahko namesto po splošnih predpisih registrira pri Ministrstvu za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi. Nadalje 91. člen ZUJIK določa, da je razvid samozaposlenih v kulturi javna knjiga, kar pomeni, da lahko do podatkov dostopa vsakdo.

 

Glede na navedeno, se torej posameznik, ki samostojno poklicno opravlja kulturne dejavnost, registrira bodisi po splošnih predpisih, bodisi z vpisom v razvid samozaposlenih v kulturi. V obeh primerih se posameznik, glede na določbe pete in šeste alineje 2. člena ZPRS-1 vpiše v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register) kot fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, in po ZPRS-1 predstavlja poslovni subjekt. Na podlagi navedenih določb samozaposleni v kulturi torej tvorijo poslovne enote, ki se vpisujejo v poslovni register. V primerih, ko se posamezniki vpisujejo v razvid samozaposlenih v kulturi, njihove podatke glede na določbe 11. člena ZPRS-1 Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) posreduje Ministrstvo za kulturo, v nasprotnem primeru pa morajo vpis v register opraviti sami.

 

Hkrati ZPRS-1 v drugem odstavku 3. člena določa, da AJPES, ki vodi in upravlja register, posreduje javne podatke iz poslovnega registra in jih objavlja na svojem spletnem portalu. Javni podatki poslovnega registra so glede na dvanajsto alinejo 2. člena ZPRS-1 vsi podatki o enotah poslovnega registra, razen podatkov, ki so s posebnim zakonom določeni kot osebni podatki. Davčna številka in naslov prebivališča fizične osebe, ki sta hkrati davčna številka in sedež poslovnega subjekta, z vpisom tega poslovnega subjekta v poslovni register postaneta javna podatka.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,         

informacijska pooblaščenka               

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP