Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Izdaja in posredovanje zdravniškega potrdila s konkretnimi zdravstvenimi podatki zavarovalnici

+ -
Datum: 09.05.2022
Številka: 07121-1/2022/500
Kategorije: Zdravstveni osebni podatki, Zavarovalništvo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 2. 5. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali bi bilo prav, da bi v zvezi z uveljavljanem zavarovanja rizika odpovedi potovanja zavarovalnici posredovali zdravniško potrdilo, ki bi vsebovalo tudi natančno anamnezo in diagnozo bolezni in vrsto terapije za to bolezen. Tako je namreč zahtevala zavarovalnica, a tako podrobnega potrdila pri zdravniku niste pridobili.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Dokončno se lahko do konkretnih primerov obdelave osebnih podatkov opredelimo le v morebitnih inšpekcijskih postopkih.

 

 

  1. Zavarovalnica je za presojo zavarovalnega primera v zvezi z nezgodnim zavarovanjem upravičena do seznanitve s konkretnimi zdravstvenimi podatki (npr. diagnoza, terapija, posledice), ki so relevantni za ta namen.

 

  1. Zdravnik lahko na zdravniškem potrdilu zapiše tudi podatke iz prejšnje točke, če pacient v to privoli oziroma če zdravnika za to izrecno zaprosi.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

  1. Mnenje o upravičenosti zavarovalnice izhaja iz 268. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), petega odstavka 44. člena Zakona o pacientovih pravicah in (g) točke prvega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Do podobnih vprašanj se je IP opredelil tudi v mnenjih št. 07120-1/2020/338, 0712-1/2019/1707 in 0712-350/2006/2, ki so dostopna na spletni strani IP. S področja zdravstvenih podatkov v zavarovalništvu so tudi mnenja IP št. 0712-1/2011/2, 0712-1/2018/847, 0712-2/2010/1829, 0712-245/2008/2, 0712-869/2007/2 in 0712-238/2010/2. Pri vseh je treba upoštevati, da je sedaj v veljavi nov Zakon o zavarovalništvu, tj. ZZavar-1.

 

  1. V izhodišču sicer velja, da se na običajna zdravniška potrdila, redoma ne zapisuje konkretnih podatkov o zdravstvenem stanju pacientov (to v širšem pomenu besede vključuje podatke o diagnozah, razlogih obravnave in razlogih za zdravstvena stanja, posledicah, izgledih, izvedeni in načrtovani zdravstveni obravnavi ipd.), pač pa se le verodostojno potrdi neko pravno relevantno dejstvo, ki ga zdravnik pozna (npr. nezmožnost odhoda na potovanje ipd.). Toda možno je, da se na pacientovo izrecno željo v potrdilu navedejo tudi relevantni konkretni zdravstveni podatki za nek zakonit namen uporabe takega potrdila. To omogoča Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v četrtem odstavku 44. člena, ki določa, da se na podlagi pacientove privolitve njegovi osebni podatki obdelujejo tudi za namen izven zdravstvene oskrbe. V konkretnem primeru je tak namen reševanje zavarovalnega primera.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka