Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Dostop do e-asistenta

+ -
Datum: 31.05.2022
Številka: 07121-1/2022/578
Kategorije: Šolstvo, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 16. 5. 2022 prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede pravice dostopa do eAsistenta. Zanima vas, ali ima oče pravico dostopa do eAsistenta za svojega 17. letnega sina glede to, da ima prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja. Pojasnjujete, da oče ni zakoniti zastopnik niti mu otrok nikoli ni bil zaupan v varstvo in vzgojo. Sedaj pa je razredničarka kljub temu sama dovolila dostop, čeprav lahko oče tako vpogleda, kdaj je otrok v šoli in kdaj odstoten in da dostop do eAsistenta ni v otrokovo korist in ne varnost.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Če je pravica do stikov staršu omejena ali odvzeta, bi bilo upravičeno temu staršu onemogočiti dostop  do tistih osebnih podatkov otroka, seznanitev s katerimi bi lahko nasprotovala takšnemu ukrepu. Kateri podatki konkretno so to, IP v okviru mnenja ne more presojati.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP je na podobno vprašanje že odgovoril v mnenju št. 0712-3/2018/2521 z dne 10. 12. 2018 (https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/60489fb8dd65c).

 

Iz tega mnenja izhaja, da lahko eŠola d. o. o. kot obdelovalec zbirk osebnih podatkov učencev ali dijakov, katerih upravljavec je šola, v okviru storitve eAsistent posreduje staršem mladoletnega otroka tiste podatke, ki jih šola zakonito vodi v svojih zbirkah osebnih podatkov na podlagi zakona ali privolitve staršev in če je takšna obdelava osebnih podatkov predvidena v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov med šolo in podjetjem eŠola d. o. o. Pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka predstavlja izvrševanje roditeljske pravice (oziroma starševske skrbi), ki je neodvisna od skrbništva, vsak starš pa se lahko sam odloča, na kakšen način želi pridobivati te podatke.

 

Starševska skrb pa se lahko omeji ali celo odvzame (171. in 176. člen Družinskega zakonika, Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 200/20 – ZOOMTVI; v nadaljevanju DZ). V takih primerih je lahko prepoved dostopa starša do eAsistenta utemeljena. Vendar tudi v primerih, ko takšen ukrep ni izrečen, IP meni, da se dostop do določenih osebnih podatkov otrok v eAsistentu lahko staršu omeji, če bi bila seznanitev s temi podatki lahko v škodo otroku. To pa je treba presojati v vsakem primeru posebej.

 

Če je pravica do stikov staršu omejena ali odvzeta, bi bilo upravičeno temu staršu onemogočiti dostop (le) do tistih osebnih podatkov otroka, seznanitev s katerimi bi lahko nasprotovala takšnemu ukrepu (npr. glede prisotnosti v šoli, ne pa npr. o ocenah). Kateri podatki konkretno so to v vašem primeru, IP v okviru mnenja ne more presojati.

 

IP je v mnenju št. 07120-1/2022/132 z dne 25. 4. 2022 (https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/dostop-do-portala-zvem-za-star%C5%A1e-starej%C5%A1ih-mladoletnih-otrok-s-posebnimi-potrebami-1651572222) prav tako že opozoril, da je lahko dostop do osebnih podatkov prek portalov z avtomatiziranim dostopom problematičen tudi z vidika Zakona o preprečevanju nasilja v družini (na primer obveznost varovanja lokacije žrtve in ukrepov za njeno zaščito, prepoved približevanja, vzpostavljanja stikov z žrtvijo itd.), Zakona o socialnem varstvu (obveznost varovanja podatkov o stiskah posameznikov kot poklicno skrivnost), Zakona o nalogah in pristojnostih policije (policijska prepoved približevanja) in podobnih zakonov. Tudi v primerih, ko ni omejena starševska skrb, lahko namreč obstajajo omejitve enega od staršev pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki otrok. Posledice razkritja osebnih podatkov izven okvirov, ki jih dopušča zakonodaja, in brez možnosti presoje morebitnih omejitvenih faktorjev, pa so lahko izjemno škodljive.

 

Glede na to vam predlagamo, da prošnjo za omejitev pravice dostopa do eAsistenta za otrokovega očeta naslovite neposredno na šolo oziroma na Center za socialno delo. Sodišče in center za socialno delo morata namreč skladno s 153. členom DZ izvesti potrebna dejanja in ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravila:                                                                                                                                

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka