Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Videonadzor večstanovanjske stavbe

+ -
Datum: 04.12.2020
Številka: 07121-1/2020/2166
Kategorije: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede videonadzora v večstanovanjski stavbi. Navedli ste, da ste upravnica stavbe, ki ima tri ločene vhode (trije ločeni naslovi). Etažni lastniki enega od vhodov so zaradi vedno hujšega vandalizma na stavbi izrazili željo po postavitvi videonadzora.

Sprašujete, ali je v tem primeru, ko so na stavbi trije ločeni vhodi, potrebno pridobiti soglasje zgolj vhoda, kjer bi se postavil videonadzor ali pa je potrebno soglasje tudi etažnih lastnikov ostalih dveh vhodov?

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Navedeno pomeni, da IP v okviru nezavezujočega mnenja ne more komentirati utemeljenosti oz. zakonitosti videonadzora, ki ga opisujete, oz. se ne more opredeljevati glede konkretnih lokacij oziroma točk, kjer bi se videonadzor izvajal. Podamo vam lahko zgolj splošne usmeritve in priporočila.

Videonadzor v večstanovanjski stavbi je treba izvajati skladno z 76. členom ZVOP-1. Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja. Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika in snemati vhode v posamezna stanovanja. Nadalje je izrecno prepovedano omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke.

Dodatno morate upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz 74. člena ZVOP-1 in sicer objaviti obvestilo o izvajanju videonadzora. Sprejeti je treba tudi ustrezne tehnično-organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, skladno s 24., 25. in 32. členom Splošne uredbe ter petim odstavkom 74. člena ZVOP-1, npr. glede zavarovanja videonadzornega sistema pred dostopom nepooblaščenih oseb, dostopa do prostorov, kjer se videoposnetki hranijo, določiti je treba primeren rok hrambe itd.

Poudarjamo, da IP ni pristojen za podajo avtentične razlage določb ZVOP-1, saj je to izključno pristojnost Državnega zbora RS. Vendar IP meni, da je po določbi 76. člena ZVOP-1 potrebno pridobiti predpisano soglasje vseh solastnikov, ki so skladno z določbami Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20, v nadaljevanju: SPZ) etažni lastniki v stavbi. V kolikor so solastniki svoja medsebojna razmerja skladno s SPZ uredili tako, da predstavljajo deli z ločenimi vhodi samostojno etažno lastnino, potem IP načeloma meni, da se lahko pridobi soglasje zgolj lastnikov tega posameznega vhoda. V kolikor pa so vsi trije deli (naslovi) v zemljiški knjigi vknjiženi kot enotna etažna lastnina, menimo, da je treba skladno z določbo 76. člena ZVOP-1 pridobiti predpisano privolitev solastnikov vseh vhodov. Ob tem se je treba zavedati, da lahko videonadzor zajame tudi druge skupne dele večstanovanjske stavbe (npr. razne dovoze, kolesarnice, skupne kleti), ki so v skupni lastnini tudi ostalih etažnih lastnikov, ki ločenega vhoda sicer ne uporabljajo in bi lahko tak videonadzor brez njihovega soglasja predstavljal pretiran poseg v njihovo zasebnost.

Več informacij o videonadzoru vključno z ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, si lahko preberete

na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/.

V upanju, da vam bodo naši napotki v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo