Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako odločiti o zahtevi?

+ -

Zavezanec mora o zahtevi odločiti v 20-ih delovnih dneh. Rok lahko v izjemnih okoliščinah podaljša za največ 30 delovnih dni – rok se podaljša s sklepom, ki ga mora sprejeti v 15-ih delovnih dneh po prejemu zahteve.

Če zavezanec v tem času ne odgovori, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec.

ZDIJZ v 6. odstavku 6. člena opredeljuje zakonite razloge za zavrnitev zahteve za ponovno uporabo informacij javnega značaja, in sicer, kadar se zahteva nanaša na:

  1. podatek iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ (enaki zavrnilni razlogi kot za dostop) ali
  2. podatek, zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, ali
  3. podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti, ali
  4. podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam.

O zahtevi za ponovno uporabo organ odloči s pisno odločbo oz. zavrnilnim odgovorom (subjekt pod prevladujočim vplivom). Če je edini pogoj ponovne uporabe navedba vira, organ ne glede na prejšnji stavek o tem napravi zgolj uradni zaznamek. Če so zahtevane informacije na spletu dostopne in na voljo za ponovno uporabo v odprtem formatu in v strojno berljivi obliki, skupaj z objavljenimi pogoji za ponovno uporabo, organ prosilca napoti na ustrezno mesto in o tem napravi uradni zaznamek. Ne glede na to lahko prosilec zahteva ponovno uporabo pod drugačnimi pogoji od tistih, ki jih je organ navedel ob podatkih. Zavrnilna odločba mora poleg ostalih sestavin vsebovati tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu. V primeru izjemnih okoliščin se lahko v odločbi o ponovni uporabi informacij javnega značaja muzejev in knjižnic določi rok do 90 delovnih dni za posredovanje zahtevanih informacij.