Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

prosilec - Upravna enota Radovljica

+ -
Datum: 17.03.2021
Številka: 090-41/2021
Kategorije:

POVZETEK:

Organ je prejel odstopljeno zahtevo, v kateri je prosilec zahteval vrsto dokumentacije, ki se nanaša na Občino Radovljica in na obdobje, za katerega organ hrani arhiv občine. Organ je zahtevo z odločbo zavrnil, ker z zahtevno dokumentacijo ne razpolaga. Na podlagi pritožbe zoper izpodbijano odločbo in priložene dokumentacije, je organ lahko identificiran enega izmed zahtevanih dokumentov, pri čemer ga prosilcu ni posredoval, saj organ nedvomno z njim razpolaga, saj ga je priložil pritožbi zoper izpodbijano odločbo. V pritožbenem postopu je IP ugotovil, da organ resnično razpolaga z enim od zahtevanih dokumentov, zato v tem delu nima več pravovarstvenega interesa. V preostalem delu zahteve je IP ugotovil, da organ z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga. IP je tako pritožbo prosilca, kot neutemeljeno, zavrnil. 

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-41/2021/8

Datum: 17. 3. 2021

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik, v nad. IP, na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nad. ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nad. ZDIJZ) ter 3. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F in 8/10-ZUP-G in 82/13-ZUP-H; v nad. ZUP), o pritožbi …. (v nad.: prosilec), z dne 26. 12. 2020, zoper odločbo Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica (v nad.: organ), št. 090-6/2020-1 z dne 23. 12. 2020, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, izdaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 26. 12. 2020 zoper odločbo Upravne enote Radovljica, št. 090-6/2020-1 z dne 23. 12. 2020, se zavrne.

 

  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilec je dne 10. 12. 2020 na Občino Radovljica vložil zahtevo za posredovanje sledečih dokumentov:

  • Projekt ceste iz leta 1981, z naznanilnimi listi iz leta 1983;
  • Rekonstrukcija ceste 1004/1 v letu 1980, skladno z dopisom Krajevne skupnosti Brezje z dne 17. 2. 1981, z opredelitvijo del za Občino Radovljica, ki po 40 letih še niso izvedena;
  • Občina Radovljica – soglasje z dne 24. 7. 1992 za dopolnitev prometne signalizacije, ki je izvedena na cesti 1004/1 - brez učinka;
  • Kolesarska pot na cesti 1004/1 Črnivec-Brezje/točka3./ na kateri je vsesplošni promet s pešci, ki po 40-letih še ni geodetsko odmerjena.

 

Z dopisom št. 090-13/2020-5 z dne 16. 12. 2020 je Občina Radovljica zahtevo prosilca, na podlagi 20. člena ZDIJZ, odstopila organu v pristojno reševanje. Organ namreč hrani arhiv nekdanje Občine Radovljica, zahtevani dokumenti pa se nanašajo na obdobje do leta 1992.

 

Organ je o zahtevi prosilca nato odločil z odločbo št. 090-6/2020-1 z dne 23. 12. 2020, s katero je zahtevo zavrnil. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je vpogledal v zbirko dokumentarnega gradiva organa in ugotovil, da z zahtevnimi dokumenti ne razpolaga.

 

Zoper odločbo organa je prosilec dne 26. 12. 2020 vložil pritožbo, iz katere izhaja, da se ne strinja z odločitvijo organa. Prosilec v nadaljevanju pritožbe navaja, da kolesarska pot po cesti 1004/1 ni odmerjena s stanjem v naravi, da je Občina Radovljica naročila geodetsko odmero ceste iz leta 1983 z vrsto napak v dokumentaciji, da projekt ceste ni usklajen s pripadajočo dokumentacijo, da cesta št. 1004/9 potrebuje popravke, ipd.. Pritožbi je prosilec priložil vrsto dokumentacije, med drugim tudi dopis (soglasje) Občine Radovljica št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992.

 

IP je dne 10. 2. 2021 prejel dopis organa št. 090-6/2020-5 z dne 3. 2. 2021, s katerim mu je ta, na podlagi 245. člena ZUP, odstopil pritožbo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe. Dopisu je organ priložil tudi uradni zaznamek št. 090-6/2020-4 z dne 15. 1. 2021, iz katerega izhaja, da je prosilec pritožbi priložil dopis Občine Radovljica št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992, zato je uradna oseba organa naknadno vpogledala v spis št. 343-1/1992. V tem spisu se zahtevani dokumenti, razen citiranega soglasja z dne 24. 7. 1992, s katerim pa prosilec nedvomno že razpolaga, saj ga je priložil pritožbi, ne nahajajo. Navedeni spis se tudi nanaša na leto 1992, prosilec pa zahteva projekte in dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste, ki se nanaša na obdobje pred letom 1992.

 

Na podlagi poziva IP št. 090-41/2021/2 z dne 22. 2. 2021, je organ IP dne 1. 3. 2021, po elektronski pošti, posredoval dopis št. 090-6/2020-8 z dne 1. 3. 2021, kateremu je priložil celotno dokumentacijo, vezano na zadevo št. 343-1/1992 in 8 zaslonskih slik, iz katerih izhajajo rezultati iskanja zahtevanih dokumentov v zbirki dokumentarnega gradiva organa, in sicer po ključnih besedah »dopolnitev prometne signalizacije«, »kolesarska pot«, »krajevna skupnost Brezje«, »obnova ceste«, »obnova ceste na Črnivcu«, »1004/1« in »rekonstrukcija ceste 1004/1«. Dodatno je organ navedel, da se prosilec sklicuje na naznanilne liste in napake v zvezi s tem, kar je v pristojnosti geodetske uprave in ne organa. V spisu št. 343-1/1992 se nahaja dokumentacija za postavitev cestnoprometne signalizacije, ki ni predmet zahteve prosilca, ta se namreč nanaša na projekt same ceste.

 

Na podlagi elektronskega sporočila IP z dne 5. 3. 2021, je organ IP dne 11. 3. 2021, po elektronski pošti, posredoval še popis zadeve št. 343-1/1992.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Kot izhaja iz določbe 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi določbe 1. odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oz. dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Gre za pogoj, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oz. vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

 

IP nadalje poudarja, da sta tako prvostopenjski organ, kot tudi IP vezana na zahtevo prosilca in ne smeta odločati preko meja postavljenega zahtevka - takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS npr. v sodbi, št. I U 817/2015-7 z dne 3. 9. 2015 in sodbi št. I U 932/2015-10 z dne 10. 12. 2015.

 

Predmet pritožbenega postopka je tako vprašanje, ali organ razpolaga s sledečimi dokumenti:

  • Projekt ceste iz leta 1981, z naznanilnimi listi iz leta 1983;
  • Rekonstrukcija ceste 1004/1 v letu 1980, skladno z dopisom Krajevne skupnosti Brezje z dne 17. 2. 1981, z opredelitvijo del za Občino Radovljica, ki po 40 letih še niso izvedene;
  • Občina Radovljica – soglasje z dne 24. 7. 1992 za dopolnitev prometne signalizacije, ki je izvedena na cesti 1004/1 - brez učinka;
  • Kolesarska pot na cesti 1004/1 Črnivec-Brezje/točka3./ na kateri je vsesplošni promet s pešci, ki po 40-letih še ni geodetko odmerjena.

 

Glede zahteve prosilca iz tretje alineje »Občina Radovljica – soglasje z dne 24. 7. 1992 za dopolnitev prometne signalizacije, ki je izvedena na cesti 1004/1 - brez učinka«, IP pojasnjuje, da organ, na podlagi podatkov, ki jih je prosilec navedel v zahtevi, ni našel zahtevanega dokumenta/soglasja v svojem dokumentarnem gradivu, zato je zahtevo prosilca v tem delu zavrnil. Iz zaslonskih slik, ki jih ja organ IP posredoval dne 1. 3. 2021, izhaja, da iskanje zahtevanega dokumenta po ključnih besedah, ko so npr. »dopolnitev prometne signalizacije«, »1004/1« oz. na podlagi podatkov, ki jih je prosilec navedel v zahtevi, ne da ustreznih rezultatov. Organ je šele na podlagi dopisa/soglasja Občine Radovljica št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992, ki ga je prosilec priložil k pritožbi zoper izpodbijano odločbo, lahko identificiral zahtevani dokument, zato je dne 15. 1. 2021 vpogledal v spis št. 343-1/1992 in ugotovil, da v konkretni zadevi, razen soglasja št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992, ki je tudi predmet zahteve prosilca, ni dokumentacije, ki bi ustrezala zahtevi prosilca. Ker iz pritožbe prosilca in priložene dokumentacije izhaja, da prosilec s soglasjem/dopisom št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992 že razpolaga, mu ga organ še enkrat ni posredoval – navedeno izhaja iz uradnega zaznamka organa št. 090-6/2020-4 z dne 15. 1. 2021. IP je v pritožbenem postopku od organa pridobil dopis oz. soglasje št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992 in ga primerjal s tistim, ki ga je prosilec priložil pritožbi zoper izpodbijano odločbo ter ugotovil, da gre za popolnoma identična dokumenta. Na podlagi navedenega IP ugotavlja, da organ z dokumentom št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992, ki je predmet zahteve prosilca pod tretjo alinejo, nedvomno razpolaga, čemur v pritožbenem postopku ni oporekal niti organ, vendar pa prosilec s predmetnim dokumentom nedvomno že razpolaga, saj ga je priložil k pritožbi zoper izpodbijano odločbo, zato se mu ga ponovno ne posreduje. Prosilec v tem delu zahteve namreč nima več pravovarstvenega interesa.

 

IP ob reševanju pritožbe ni mogel posumiti, da organ razpolaga tudi s preostalimi dokumenti, ki so predmet zahteve prosilca, vendar jih prosilcu ne želi posredovati. Organ je dopisu št. 090-6/2020-8 z dne 1. 3. 2021 priložil zaslonske slike, iz katerih izhaja, da iskanje zahtevanih dokumentov po različnih ključnih besedah, kot so npr. »dopolnitev prometne signalizacije«, »kolesarska pot«, »krajevna skupnost Brezje«, »obnova ceste«, »obnova ceste na Črnivcu«, »1004/1« in »rekonstrukcija ceste 1004/1«, ne da ustreznih rezultatov. Prav tako je organ dopisu priložil celotno dokumentacijo iz zadeve št. 343-1/1992, pri pregledu katere je IP ugotovil, da razen dokumenta št. 343-1/92-7 z dne 24. 7. 1992, s katerim prosilec že razpolaga, ne vsebuje nobenega dokumenta, ki bi ustrezal zahtevi prosilca. Na podlagi zgoraj navedenega IP ne vidi razlogov, da bi podvomil v pojasnilo organa oz. v dejstvo, da organ ne razpolaga z zahtevanimi dokumenti, niti ne vidi razlogov, zakaj bi organ prosilcu prikrival, da z njimi razpolaga.

 

IP poudarja, da v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja nima pristojnosti, da bi se spuščal v presojo zakonitosti in smotrnosti ravnanja organa ter v vprašanje, zakaj organ ne razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve prosila. Pritožbeni postopek tudi ne more biti namenjen prisili ustvarjanja informacij ali ugotovitvi, da bi določene informacije morale obstajati.

 

V tem delu IP še pojasnjuje, da se do pritožbenih navedb prosilca, da kolesarska pot po cesti 1004/1 ni odmerjena s stanjem v naravi, da je Občina Radovljica naročila geodetsko odmero ceste iz leta 1983 z vrsto napak v dokumentaciji, da projekt ceste ni usklajen s pripadajočo dokumentacijo, da cesta št. 1004/9 potrebuje popravke, ipd. ni opredelil, saj so za ta postopek po ZDIJZ irelevantne oz. niso v pristojnosti IP. V postopku po ZDIJZ je namreč relevantno le dejstvo, ali organ razpolaga z dokumenti, ki so predmet zahteve in ali ti predstavlja prosto dostopno informacijo javnega značaja, nikakor pa ni v pristojnosti IP presojanje, ali določena dokumentacija vsebuje napake/nepravilnosti, ali so dokumenti med seboj pravilno usklajeni, ipd.. Ta problematika je namreč v pristojnosti drugih organov in ne IP.

 

Na podlagi navedenega je IP, na podlagi 3. odstavka 248. člena ZUP, pritožbo prosilca zoper odločbo št. 090-6/2020-1 z dne 23. 12. 2020, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

Postopek vodila:

Tanja Švab, dipl.upr.ved.,

raziskovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka