Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

prosilec - Občina Log Dragomer

+ -
Datum: 10.03.2021
Številka: 090-61/2021
Kategorije:

POVZETEK:

Organ je zahtevo prosilke zavrgel s sklepom kot nepopolno. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da zahteva prosilke vsebuje vse sestavine, ki jih nalaga ZDIJZ, poleg tega je zahteva prosilke jasna in zato sposobna vsebinske obravnave. Organ se med postopkom obravnavanja vloge, niti ob izdaji izpodbijanega sklepa, ni izjasnil, v katerem delu je vloga nepopolna. Glede na navedeno je IP izpodbijani sklep odpravil in vrnil zadevo organu prve stopnje v ponovno odločanje.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-61/2021/4

Datum: 10. 3. 2021

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) tretjega odstavka 251. ter 259. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi … (v nadaljevanju prosilka), z dne 20. 1. 2021, zoper sklep Občine Log-Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, (v nadaljevanju organ), št. 090-24/2020-3 z dne 4. 1. 2021, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožbi prosilke z dne 20. 1. 2021 se ugodi, sklep Občine Log-Dragomer št. 090-24/2020-3 z dne 4. 1. 2021, se odpravi in se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ prve stopnje mora o prosilkini zahtevi z dne 22. 10. 2020 odločiti brez odlašanja, najpozneje pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

 

  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilka je dne 22. 10. 2020 na organ naslovila zahtevo za posredovanje grafičnih in tekstovnih prilog, ki so navedene v že posredovanem Strokovnem pregledu in mnenju o projektni dokumentaciji PGD Glavni uvoz cesta 4 s komunalno infrastrukturo OPPN PPC Log-vzhodni del v Občini Log-Dragomer (v nadaljevanju Strokovni pregled) in sicer:

  • načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte (točka 3.1, na strani 4),
  • načrt vodovodnega in hidrantnega omrežja (točka 3.2, na strani 5),
  • načrt elektro instalacij in el. opreme (točka 4.1, na strani 6),
  • risbe (točka 8.11, na strani 22),
  • kopije navedenih soglasij (na strani 23).

 

Organ je po prejemu zahteve, z dopisom št. 090-24/2020-2 z dne 12. 11. 2020, prosilko pozval na dopolnitev zahteve. V dopisu št. 090-24/2020-2 z dne 12. 11. 2020 je organ povzel zahtevo prosilke in pojasnil, da mnenje o skladnosti s prostorskimi akti, ki so bili prosilki posredovani dne 22. 10. 2020, ne vsebuje prilog. Strokovni pregled v posameznih delih navaja dokumentacijo, ki je bila pregledana in podatke oz. risbe, ki jih mora vsebovati vodilna mapa, v Strokovnem pregledu pa tudi ni navedeno, da vsebuje priloge. Na podlagi navedenega je organ prosilko pozval, da v roku 15 dni od dneva prejema dopisa, dopolni zahtevo z dne 22. 10. 2020. Prosilka je poziv za dopolnitev zahteve prejela dne 17. 11. 2020, na katerega pa ni odgovorila.

 

Organ je o zahtevi prosilke odločil s sklepom št. 090-24/2020-3 z dne 4. 1. 2021, s katerim je zahtevo prosilke, na podlagi drugega odstavka 67. člena ZUP, zavrgel. V obrazložitvi sklepa je organ pojasnil, da je prosilko, skladno s prvim odstavkom 67. člena ZUP, pozval, da v 15 dneh dopolni zahtevo s pojasnilom, kaj od organa zahteva ter jo opozoril, da bo v primeru, če zahteve v odrejenem roku ne dopolni, zahtevo zavrgel, kot to določa 67. člen ZUP. Na podlagi izkazane podpisane povratnice, se je rok za dopolnitev zahteve iztekel dne 2. 12. 2020, prosilka pa v navedem roku zahteve ni dopolnila, zato jo je organ s sklepom zavrgel.

 

Dne 7. 1. 2021 je prosilka naslovila na organ elektronsko sporočilo, v katerem je zaprosila za posredovanje dopisa/odločbe, ki jo je  s strani organa prejela po pošti dne 7. 1. 2021, po elektronski pošti.  Glede na navedbe organa, da priloge v Strokovnem pregledu ne obstajajo, je organ zaprosila za pojasnilo.

 

Dne 19. 1. 2021 je organ prosilki odgovoril na elektronsko sporočilo z dne 7. 1. 2021 in pojasnil, da mora dokumente pošiljati skladno z ZUP, zato jih ne more vročati preko elektronske pošte. Glede zahtevanega pojasnila, je organ prosilko napotil na poziv za dopolnitev zahteve št. 090-24/2020-2 z dne 12. 11. 2020.

 

Dne 20. 1. 2021 je prosilka vložila pritožbo zoper sklep št. 090-24/2020-3 z dne 4. 1. 2021 (v nadaljevanju izpodbijani sklep) in navedla, da je bila njena zahteva z dne 22. 10. 2020 popolna oz. razumljiva. Prosilka je pojasnila, da je v skladu z odločbo IP št. 090-166/2020/4 z dne 16. 9. 2020, dne 22. 10. 2020, po elektronski pošti, nato pa še 23. 10. 2020 po navadni pošti prejela fotokopijo Strokovnega pregleda. Z navedeno odločbo je bilo namreč določeno, da mora organ v 31. dneh od vročitve odločbe poslati fotokopijo Strokovnega pregleda. Prosilka prosi, da IP preveri, kdaj je organ prejel odločbo IP in, ali je bil upoštevan 31. dnevni rok od vročitve. Prosilka je pojasnila, da je istega dne, ko je prejela zahtevani dokument, organu posredovala zahtevo, v katerem je navedla, da v posredovanem dokumentu manjkajo priloge, ki so sestavni del Strokovnega pregleda. Glede na to, da je navedla konkretne strani in imena prilog, je po mnenju prosilke odgovor organa, v pozivu za dopolnitev št. 090-24/2020-2 z dne 12. 11. 2020, zavajajoč. IP prosi, da ji omogoči dostop do prilog, ki so navedene v Strokovnem pregledu.

 

Organ je pritožbo, z dopisom št. 090-24/2020-7 z dne 18. 2. 2021, skupaj s spisovno dokumentacijo, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, odstopil IP, skladno z določbo prvega in drugega odstavka  245. člena ZUP.

 

IP je pritožbo kot pravočasno, dovoljeno in vloženo po upravičeni osebi, vzel v obravnavo.

 

IP je organ dne 26. 2. 2021, z dopisom št. 090-61/2021/2, pozval na dokumentacijo in pojasnila v zadevi. Odgovor organa je IP prejel dne 5. 3. 2021. V njem je organ priložil zahtevano dokumentacijo.

 

Pritožba je utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

 

V obravnavani zadevi je organ zahtevo prosilke zavrgel kot nepopolno, zato je IP ugotavljal, ali je zahteva prosilke popolna in sposobna vsebinske obravnave.

 

V skladu s 17. členom ZDIJZ mora zahteva za dostop do informacij javnega značaja vsebovati naslednje obvezne sestavine: navedbo organa, ki se mu zahteva pošilja, glede podatkov o prosilcu pa: osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec: opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Izrecno je določeno, da prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava zahtevo po tem zakonu.

 

IP ugotavlja, da je prosilka vložila zahtevo po ZDIJZ v okviru elektronskega sporočila z dne 22. 10. 2020, posredovanega na elektronski naslov organa, v katerem je navedla, da v že posredovanem dokumentu (Strokovnem pregledu) manjkajo priloge, ki so sestavni del poslanega dokumenta, zato je zahtevala, da ji organ posreduje tudi grafične in tekstovne priloge, ki so navedene v mnenju, in sicer:

-           načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte (točka 3.1, na strani 4),

-           načrt vodovodnega in hidrantnega omrežja (točka 3.2, na strani 5),

-           načrt elektro instalacij in el. opreme (točka 4.1, na strani 6),

-           risbe (točka 8.11, na strani 22),

-           kopije navedenih soglasij (na strani 23).

Organ je z dopisom št. 090-24/2020-2 z dne 12. 11. 2020, ob citiranju določbe drugega odstavka 67. člena ZUP, prosilko pozval na dopolnitev zahteve, ob tem, da prosilki ni pojasnil, v katerem delu je njena vloga nepopolna, temveč je zgolj na splošno navedel, da naj vlogo dopolni oz. pojasni, kaj s predmetno vlogo zahteva. Organ je prosilki pojasnil, da mnenje o skladnosti s prostorskimi akti, ki so bili prosilki že posredovani dne 22. 10. 2020, ne vsebujejo prilog. Strokovni pregled v posameznih delih navaja dokumentacijo, ki je bila pregledana in podatke oz. risbe, ki jih mora vsebovati vodilna mapa, medtem ko v Strokovnem pregledu ni navedeno, da vsebuje priloge.

 

Glede na zgoraj navedene obvezne sestavine, ki jih mora zahteva po ZDIJZ vsebovati, IP ugotavlja, da je zahteva prosilke popolna in jo je moč obravnavati. Pritrditi je namreč treba zatrjevanju prosilke, da je jasno navedla konkretne strani in imena prilog, kot so bile navedene v že posredovanem dokumentu. Tudi iz odgovora organa z dne 5. 3. 2021, na poziv IP št. 090-61/2021/2 z dne 26. 2. 2021 za posredovanje zahtevanih dokumentov, izhaja, da je zahteva prosilke povsem jasna, saj je organ zahtevane dokumente predložil IP na vpogled.

 

Ob tem IP pojasnjuje, da ZDIJZ nalaga prosilcu opredelitev želene informacije v razumnih mejah, te pa so nedvomno povezane s prosilčevim omejenim poznavanjem dela organa, saj prosilec pogosto ne ve, kakšni dokumenti v določenem postopku nastanejo, kdo z njimi razpolaga in kakšno je točno poimenovanje teh dokumentov. Organ mora zato, v skladu z načelom varstva pravic strank iz 7. člena ZUP, prosilcu dati na razpolago vse dokumente, ki se nanašajo na določeno vprašanje in prosilca seznaniti, s katerimi dokumenti v zvezi s področjem, ki ga zanima, organ razpolaga. Upoštevaje navedeno organ v konkretnem primeru razumevanja zahteve prosilke ne bi smel omejiti le na priloge že posredovanega dokumenta, ampak bi moral zahtevo prosilke v konkretnem postopku tolmačiti širše, saj iz zahteve prosilke jasno izhaja, da želi prejeti dodatne dokumente, ki se navedeni v Strokovnem pregledu.

 

Glede na navedeno IP ugotavlja, da ne more slediti odločitvi organa, da je zahteva nepopolna, saj vsebuje vse sestavine, ki jih nalaga ZDIJZ, poleg tega je zahteva prosilke jasna in zato sposobna vsebinske obravnave. Poleg tega pa se organ med postopkom obravnavanja vloge, niti ob izdaji izpodbijanega sklepa, ni izjasnil, v katerem delu je vloga nepopolna, zato tudi iz tega razloga ni mogoče slediti odločitvi organa. To pomeni, da je organ dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno, zato je treba izpodbijani sklep odpraviti, na podlagi 3. odstavka 251. člena ZUP.

 

IP je dolžan spoštovati temeljna načela upravnega postopka, zato mora upoštevati tudi načelo ekonomičnosti postopka iz 14. člena ZUP in zato postopek voditi hitro, kar pomeni s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. Ker je organ z izpodbijanim sklepom dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno,  je IP ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil sam organ prve stopnje, ki podrobno pozna vsa relevantna dejstva v zvezi z zahtevano dokumentacijo.

 

V ponovljenem postopku se bo moral organ konkretno opredeliti do zahteve prosilke in pojasniti, s katerimi, posameznimi, dokumenti tozadevno razpolaga. Če bo organ ugotovil, da zahtevani dokumenti vsebujejo katero od izjem iz 5. a člena in prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, mora natančno in določno opredeliti, v katerem delu se posamezni dokumenti prekrijejo oziroma zavrnejo in na podlagi katere izjeme, ki jo mora obrazložiti in konkretizirati na zahtevane dokumente. Če bo organ ugotovil, da zahtevani dokumenti vsebujejo informacije, ki predstavljajo katero izmed zakonskih izjem od prostega dostopa, mora nadalje presojati, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa in prosilki, če je to mogoče, omogočiti delni dostop do zahtevanih dokumentov. Pri tem IP pripominja, da se pri izvedbi delnega dostopa prekrijejo samo podatki, ki so izjema od prostega dostopa, ne pa celotni odstavki besedila ali celotni dokument. V primeru izvedbe delnega dostopa mora organ tako v izreku kot tudi v obrazložitvi določno navesti, katero informacijo je prekril in kje točno se ti podatki nahajajo (npr. prvi odstavek ali od prve do tretje vrstice ipd.) in katero izjemo predstavljajo.

 

Glede pritožbenih navedb prosilke IP še pojasnjuje, da je organ dne 21. 9. 2020 prejel odločbo IP št. 090-166/2020/4 z dne 16. 9. 2020, kar pomeni, da je organ pri odločitvi upošteval 31. dnevni rok od vročitve.

 

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba utemeljena, ker je organ na prvi stopnji dejansko stanje ugotovil nepopolno oziroma napačno, zato je treba izpodbijani sklep odpraviti, na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP. IP je zadevo vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti najpozneje v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe, pri čemer mora upoštevati napotke IP, ki so podani v tej odločbi.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni spor.

 

 

Postopek vodila:

Urša Pleterski

Raziskovalka pooblaščenca

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka