Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

prosilka - ATVP

+ -
Datum: 03.01.2018
Številka: 090-228/2017
Kategorije:Osebni podatek, Poslovna skrivnost

POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala prekrškovne odločbe s katerimi je organ v določenem obdobju kršiteljem izrekel opozorilo. Organ je zahtevo prosilke zavrnil, ker gre v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov za zaupne podatke. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ napačno uporabil materialno pravo. ZTFI namreč ni lex specialis  v razmerju do ZDIJZ in bi organ moral pri presoji uporabiti ZDIJZ. Nadalje je IP ugotovil, da zahtevani dokumenti vsebujejo nekatere varovane osebne podatke, zato je pritožbi prosilke delno ugodil.
 

ODLOČBA:

Številka: 090-228/2017/5
Datum: 3. 1. 2018

Informacijski pooblaščenec po namestnici Informacijske pooblaščenke mag. Kristini Kotnik Šumah (v nadaljevanju IP), na podlagi pooblastila št. 100-17/2006/137, z dne 28. 6. 2016, izdaja na podlagi 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 2. odst. 15. čl. ter 3. in 4. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D in 19/2015 – odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ) 1. odst. 252. čl. in 1. odst. 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, p.p. 539, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilka) z dne 5. 10. 2017, zoper odločbo, z dne 19. 9. 2017, št. 0901-6/2017-53, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilke z dne 5. 10. 2017 zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 0901-6/2017-53, z dne 19. 9. 2017, se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ mora prosilki v roku 31 dni od vročitve te odločbe posredovati fotokopije sledečih dokumentov:
A)    opozorilo št. 060-13/2016-1, z dne 21. 3. 2016, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    nazive, imena, priimke in naslove prebivališča oseb, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    nazive, imena, priimke in funkcije, ki se nahajajo v prvih dveh vrsticah četrtega odstavka na prvi strani med »kot odgovorne osebe…« in »…pravne osebe…«,
-    besedilo, ki se nahaja v petem odstavku na drugi strani med »Po podatkih…« in »Iz dne 25. 4. 2014 objavljenega…«,
-    nazive, imena, priimke in naslove bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
B)    opozorilo št. 060-7/2016-1, z dne 17. 2. 2016, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    besedilo, ki se nahaja v prvih dveh vrsticah četrtega odstavka na prvi strani med »ker odgovorna oseba…« in »…, vmesnega poročila poslovodstva…«,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi in tretji vrstici drugega odstavka na drugi strani med »…izhaja, da je…« in »…, tako je skladno s…«,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila,
C)    opozorilo št. 060-21/2016-1, z dne 20. 7. 2016, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov prebivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v peti vrstici šestega odstavka na drugi strani med »…(AJPES) je je…« in »Slednja je bila tako…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici sedmega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
D)    opozorilo št. 060-2/2015-1, z dne 12. 1. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi in tretji vrstici petega odstavka na drugi strani med »…AJPES, dne…) in »…izjavo o…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici šestega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
E)    opozorilo št. 060-18/2015-1, z dne 31. 3. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v zadnji vrstici petega odstavka na drugi strani med »…enega člana…« in »…dalje.«,
-    besedilo, ki se nahaja v prvih dveh vrsticah šestega odstavka na drugi strani med »Glede na navedeno…« in »…je bil pooblaščen…«,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
F)    opozorilo št. 060-25/2015-1, z dne 15. 6. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani med »ker odgovorna oseba…« in »…družbe…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v tretji vrstici drugega odstavka na drugi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
G)    opozorilo št. 060-19/2015-1, z dne 10. 4. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek, naslov bivališča in funkcijo, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v drugi vrstici prvega odstavka na drugi strani,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v deseti vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvih dveh vrsticah šestega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »Slednji v letno…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici drugega odstavka na tretji strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
H)    opozorilo št. 060-11/2015-1, z dne 6. 3. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek, naslov bivališča in funkcijo, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi in tretji vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    celotno besedilo šestega odstavka na drugi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici sedmega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
I)    opozorilo št. 060-10/2015-1, z dne 9. 3. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek, naslov bivališča in funkcijo, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi in četrti vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici šestega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…podal izjavo o…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici prvega odstavka na tretji strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
J)    opozorilo št. 060-1/2015-1, z dne 12. 1. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi, tretji in četrti vrstici petega odstavka na drugi strani med »…AJPES,…« in »…, v zvezi s tem pa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici šestega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
K)    opozorilo št. 060-9/2015-1, z dne 19. 2. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    celotno besedilo, ki se nahaja v četrtem odstavku na drugi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
L)    opozorilo št. 060-31/2015-1, z dne 23. 7. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    naziv, ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, naziv, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    celotno besedilo drugega odstavka na drugi strani,
-    naziv, ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila,
M)    opozorilo št. 060-13/2015-1, z dne 11. 3. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    celotno besedilo petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
N)    opozorilo št. 060-51/2015-1, z dne 18. 11. 2015, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek naslov bivališča in funkcijo, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi, in tretji vrstici petega odstavka na drugi strani med »…AJPES…« in »ni vključila«,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v drugi in tretji vrstici prvega odstavka na tretji strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
O)    opozorilo št. 060-18/2014-1, z dne 17. 7. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi in tretji vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
P)    opozorilo št. 060-21/2014-1, z dne 17. 7. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi in tretji vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
Q)    opozorilo št. 060-20/2014-1, z dne 17. 7. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi in tretji vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
R)    poročilo št. 060-38/2014-1, z dne 11. 11. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v četrti in peti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…družbe KS…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v deveti in deseti vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
S)    opozorilo št. 060-13/2014-1, z dne 14. 7. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    imeni, priimka in naslova bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkciji, imeni in priimka, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    imeni, priimka in naslova bivališča, ki se nahajajo na četrti strani med naslovniki opozorila,
T)    060-5/2014-1, z dne 9. 4. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    funkcije, imena in priimke, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcije, imena in priimke, ki se nahajajo v prvi in drugi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici tretjega odstavka na drugi strani med »…izhaja, da…« in »Slednji pa so…«,
-    imena in priimke, ki se nahajajo v drugi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    imena in priimke, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
U)    opozorilo št. 060-12/2014-1, z dne 13. 6. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    naziv, ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, naziv, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji in četrti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki zastopa…«,
-    naziv, ime in priimek, ki se nahajajo v sedmi in osmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    naziv, ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
V)    opozorilo št. 060-23/2014-1, z dne 2. 9. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji in četrti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…,ki zastopa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v sedmi in osmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
W)    060-10/2014-1, z dne 4. 6. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji in četrti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki zastopa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v sedmi in osmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
X)    opozorilo št. 060-37/2014-1, z dne 17. 11. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v tretji vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi, tretji, četrti, peti in šesti vrstici drugega odstavka na tretji strani med »…AJPES)…« in »…glede na funkcijo…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici tretjega odstavka na tretji strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
Y)    opozorilo št. 060-22/2014-1, z dne 2. 9. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji in četrti vrstici tretjega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki zastopa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v sedmi in osmi vrstici tretjega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
Z)    opozorilo št. 060-25/2014-1, z dne 3. 9. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drug točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v četrti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki zastopa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v sedmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
AA)    opozorilo št. 060-28/2014-1, z dne 14. 10. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji, četrti, peti in šesti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki je zastopal…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v deseti vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
BB)    opozorilo št. 060-36/2014-1, z dne 30. 10. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji in četrti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…torej bil…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v osmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
CC)    opozorilo št. 060-11/2014-1, z dne 9. 6. 2014, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v tretji, četrti in peti vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, ki zastopa…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v osmi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
DD)    opozorilo št. 060-13/2013-1, z dne 12. 3. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi in četrti točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi in drugi vrstici šestega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v drugi, tretji in četrti vrstici sedmega odstavka na drugi strani med »…AJPES)…« in »…, s katerim bi se…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici osmega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
EE)    opozorilo št. 060-23/2013-1, z dne 14. 5. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    imena, priimke in funkcije v drugi točki izreka,
-    imena, priimke in funkcije, ki se nahajajo v prvi in drugi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici tretjega odstavka na drugi strani,
-    imena in priimke, ki se nahajajo v drugi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    imena in priimke, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila,
FF)    opozorilo št. 060-38/2013-1, z dne 23. 9. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    funkcije, imena in priimke, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcije, imena in priimke, ki se nahajajo v prvi in drugi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi, tretji in četrti vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v peti vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    imena in priimke, ki se nahajajo v drugi vrstici šestega odstavka na drugi strani,
-    imena in priimke, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
GG)    opozorilo št. 060-33/2013-2, z dne 6. 8. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    imeni, priimka in naslova bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    imeni, priimka in funkciji, ki se nahajajo v prvi in drugi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    celotno besedilo petega odstavka na drugi strani,
-    funkciji, ki se nahajata v peti vrstici šestega odstavka na drugi strani,
-    imeni in priimka, ki se nahajata v drugi vrstici sedmega odstavka na drugi strani,
-    imeni, priimka in naslova bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
HH)    opozorilo št. 060-35/2013-1, z dne 19. 9. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici četrtega odstavka na drugi strani med »Po podatkih…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
II)    opozorilo št. 060-31/2013-1, z dne 18. 7. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici tretjega odstavka na drugi strani med »Po podatkih…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila,
JJ)    opozorilo št. 060-40/2013-1, z dne 4. 11. 2013, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici tretjega odstavka na drugi strani med »Po podatkih…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici četrtega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila,
KK)    opozorilo št. 060-41/2012-1, z dne 9. 7. 2012, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    ime, priimek in funkcijo, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo celotnega četrtega odstavka na drugi strani,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v tretji vrstici petega odstavka na drugi strani,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici šestega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na tretji strani med naslovniki opozorila,
LL)    opozorilo št. 060-17/2012-1, z dne 2. 4. 2012, pri čemer organ v dokumentu prekrije:
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo v drugi točki izreka,
-    funkcijo, ime in priimek, ki se nahajajo v prvi vrstici četrtega odstavka na prvi strani,
-    besedilo, ki se nahaja v prvi, drugi in tretji vrstici prvega odstavka na drugi strani med »Po podatkih…« in »Slednji pa je…«,
-    ime in priimek, ki se nahajata v drugi vrstici drugega odstavka na drugi strani,
-    ime, priimek in naslov bivališča, ki se nahajajo na drugi strani med naslovniki opozorila.

2.    V preostalem delu, v katerem mora organ skladno s prejšnjo točko izreka te odločbe prekriti varovane osebne podatke in v delu, ki se nanaša na izpodbijani sklep o zavrženju dela zahteve prosilke, se pritožba prosilke zavrne.

3.    V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.


OBRAZLOŽITEV:

Prosilka je, dne 22. 8. 2017, od organa zahtevala fotokopije odločb, s katerimi je organ v postopku o prekršku po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17; v nadaljevanju ZTFI) v obdobju zadnjih 5 let kršiteljem izrekel opozorilo namesto sankcije. Od leta 2012 do leta 2016 je organ izdal 78 opozoril (razvidno iz poročil o delu organa, ki so objavljena na svetovnem spletu).

Na poziv organa je priglasilo stransko udeležbo 7 pravnih in 8 fizičnih oseb (odgovornih oseb pravnih oseb).

Organ je z odločbo št. 0901-6/2017-53, z dne 19. 9. 2017, zahtevo prosilke v skladu s 4. tč. 1. odst. 129. čl. ZUP zavrgel v delu, ki se nanaša na odločbe, s katerimi je organ v postopku o prekršku po ZTFI za kršitve določb 3.3. oddelka ZTFI v obdobju zadnjih 5 let kršiteljem izrekel opozorilo namesto sankcije. V tem delu je organ, na podlagi zahteve prosilke, z dne 12. 5. 2017, že odločil z odločbo št. 0901-3/2017-3, z dne 6. 6. 2017 in v zvezi s to odločbo je v teku upravni spor. V preostalem delu, ki se nanaša na odločbe, s katerimi je organ v postopku o prekršku po ZTFI v obdobju zadnjih 5 let kršiteljem izrekel opozorilo namesto sankcije, razen za kršitve določb 3.3. oddelka ZTFI, je organ zahtevo prosilke zavrnil. Organ z eno odločbo izreče opozorilo najmanj dvema oz. več kršiteljem (pravnim in odgovornim osebam). Predmet prosilčeve zahteve je 39 odločb, s katerimi je bilo opozorilo izrečeno skupaj 90 kršiteljem. Pravno podlago za zavrnitev zahteve predstavlja 488. čl. ZTFI, ki je specialen glede na določila ZDIJZ. 

Prosilka je, dne 5. 10. 2017, zoper odločbo organa, 0901-6/2017-53, z dne 19. 9. 2017, vložila pritožbo, v kateri je navedla, da iz 1. tč. izreka izpodbijane odločbe ne izhaja določno, zahtevo za posredovanje katere vloge je organ zavrgel. Nedoločno oblikovanje izrekov v odločbah organa ne daje podlage za zaključek o litispendenci. V izrekih odločb organa bi morale biti navedene identifikacijske številke odločb (zahtevanih dokumentov), o katerih je bilo odločeno. Odločbe se zaradi nedoločnosti izreka v tem delu posledično ne da preizkusiti. Nadalje je navedla, da se organ v zvezi z zavrnilnim delom ni skliceval na obstoj katerekoli izmed izjem od prostega dostopa po ZDIJZ. ZTFI pa ni specialen predpis v razmerju do ZDIJZ. Organ je dolžan posredovati zahtevane informacije v skladu z ZDIJZ.

Organ je pritožbo prosilke kot pravočasno, z dopisom št. 0901-6/2017-60, z dne 12. 10. 2017, s prilogami, poslal v odločanje IP. V zvezi s posredovanjem zahtev za udeležbo stranskih udeležencev je navedel, da bi s tem razkril informacije, ki jih varuje kot zaupne v smislu določb ZTFI. Organ je stranskim udeležencem posredoval kopijo pritožbe prosilke. Organ se tudi nikakor ne more strinjati, da za varovanje osebnih podatkov odgovorne (fizične) osebe zadošča, da se v opozorilih organa prekrijejo ime, priimek in položaj odgovorne osebe, saj je na odgovorno osebo mogoče utemeljeno sklepati že na podlagi vsebine opozorila. IP je ob ex offo preizkusu ugotovil, da je pritožba dovoljena, in vložena po upravičeni osebi.

Organ je z dopisom št. 0901-6/2017-62, z dne 27. 11. 2017, IP posredoval dopis, s katerim je stranskim udeležencem posredoval kopijo pritožbe prosilke in dokazila o vročitvah pritožbe stranskim udeležencem. Nadalje je v dopisu št. 0901-6/2017-63, z dne 30. 11. 2017, pojasnil, da od stranskih udeležencev ni prejel nikakršnih odzivov na posredovano pritožbo prosilke ali dodatne dokumentacije v zvezi s pritožbo prosilke.

Pritožba je delno utemeljena.

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP je najprej presojal utemeljenost pritožbenih navedb v delu, ki se nanaša na sklep, s katerim je organ zavrgel zahtevo prosilke za dostop do odločb, s katerimi je organ v postopku o prekršku po ZTFI za kršitve določb 3.3. oddelka ZTFI v obdobju zadnjih 5 let kršiteljem izrekel opozorilo namesto sankcije. Prosilka meni, da se odločbe zaradi nedoločnosti izreka v tem delu ne da preizkusiti.

V skladu s 6. odst. 213. čl. ZUP mora biti izrek jasen, kratek in določen, kratkost pa ne sme iti na račun nedvoumnosti. Izrek mora torej biti izvršljiv, izčrpnosti pa je sicer mesto v obrazložitvi odločbe, ne v izreku. IP je na podlagi vpogleda v izpodbijano odločbo ugotovil, da izrek povsem jasno in določno opredeljuje, v katerem delu je bila zahteva prosilke zavržena. V obrazložitvi pa je tudi podrobno pojasnjeno, da je organ o tem delu zahteve prosilke že odločil z odločbo št. 0901-3/2017-3, z dne 6. 6. 2017, zoper katero se je prosilka pritožila dne 23. 6. 2017. O tej pritožbi pa je IP odločil z odločbo št. 090-132/2017/4, z dne 3. 8. 2017. Zoper navedeno odločbo IP je bil, dne 4. 9. 2017, sprožen upravni spor pred Upravnim sodiščem RS, ki je še vedno v teku. Navedbe prosilke, da se odločbe v tem delu ne da preizkusiti, so torej povsem neutemeljene. Izrek je dovolj določen in jasen, da je nedvoumno, da je bila zahteva prosilke zavržena v delu, ki se nanaša na dokument opozorilo št. 060-32/2014-1 z dne 23. 10. 2014. Samo dejstvo, da organ ni navedel opravilne številke dokumenta v izreku, pa ne vpliva na dejstvo, da je izpodbijano odločbo (tudi) v tem delu mogoče preizkusiti. Posledično je IP pritožbo prosilke v skladu s 1. odst. 248. čl. ZUP v tem delu kot neutemeljeno zavrnil, kot to izhaja iz 2. tč. izreka te odločbe.

V nadaljevanju je IP presojal utemeljenost pritožbe prosilke zoper zavrnilni del izpodbijane odločbe. IP ugotavlja, da so dokumenti, ki so predmet presoje tega pritožbenega postopka, sledeči: opozorilo št. 060-13/2016-1, z dne 21. 3. 2016, opozorilo št. 060-7/2016-1, z dne 17. 2. 2016, opozorilo št. 060-21/2016-1, z dne 20. 7. 2016, opozorilo št. 060-2/2015-1, z dne 12. 1. 2015, opozorilo št. 060-18/2015-1, z dne 31. 3. 2015, opozorilo št. 060-25/2015-1, z dne 15. 6. 2015, opozorilo št. 060-19/2015-1, z dne 10. 4. 2015, opozorilo št. 060-11/2015-1, z dne 6. 3. 2015, opozorilo št. 060-10/2015-1, z dne 9. 3. 2015, opozorilo št. 060-1/2015-1, z dne 12. 1. 2015, opozorilo št. 060-9/2015-1, z dne 19. 2. 2015, opozorilo št. 060-31/2015-1, z dne 23. 7. 2015, opozorilo št. 060-13/2015-1, z dne 11. 3. 2015, opozorilo št. 060-51/2015-1, z dne 18. 11. 2015, opozorilo št. 060-18/2014-1, z dne 17. 7. 2014, opozorilo št. 060-21/2014-1, z dne 17. 7. 2014, opozorilo št. 060-20/2014-1, z dne 17. 7. 2014, poročilo št. 060-38/2014-1, z dne 11. 11. 2014, opozorilo št. 060-13/2014-1, z dne 14. 7. 2014, 060-5/2014-1, z dne 9. 4. 2014, opozorilo št. 060-12/2014-1, z dne 13. 6. 2014, opozorilo št. 060-23/2014-1, z dne 2. 9. 2014, 060-10/2014-1, z dne 4. 6. 2014, opozorilo št. 060-37/2014-1, z dne 17. 11. 2014, opozorilo št. 060-22/2014-1, z dne 2. 9. 2014, opozorilo št. 060-25/2014-1, z dne 3. 9. 2014, opozorilo št. 060-28/2014-1, z dne 14. 10. 2014, opozorilo št. 060-36/2014-1, z dne 30. 10. 2014, opozorilo št. 060-11/2014-1, z dne 9. 6. 2014, opozorilo št. 060-13/2013-1, z dne 12. 3. 2013, opozorilo št. 060-23/2013-1, z dne 14. 5. 2013, opozorilo št. 060-38/2013-1, z dne 23. 9. 2013, opozorilo št. 060-33/2013-2, z dne 6. 8. 2013, opozorilo št. 060-35/2013-1, z dne 19. 9. 2013, opozorilo št. 060-31/2013-1, z dne 18. 7. 2013, opozorilo št. 060-40/2013-1, z dne 4. 11. 2013, opozorilo št. 060-17/2012-1, z dne 2. 4. 2012. Gre za opozorila, ki so bila izdana pravnim osebam in odgovornim osebam pravnih oseb (v nadaljevanju: opozorila). Ni sporno, da zahtevana opozorila izpolnjujejo vse kriterije informacij javnega značaja iz 4. čl. ZDIJZ.

Organ je zavrnil dostop, ker naj bi mu ureditev po ZTFI nalagala obveznost varovati opozorila kot zaupna. ZTFI naj bi predvideval režim varstva informacij, s katerimi razpolaga organ, ki učinkuje kot lex specialis glede na ureditev dostopa do informacij javnega značaja, kot ga ureja ZDIJZ, zato je dostop zavrnil. IP meni, da pri odločanju o dostopu do informacij javnega značaja ni dopustno upoštevati ZTFI kot lex specialis glede na ZDIJZ, kar je potrdilo tudi Upravno sodišče RS, ki je v zadevi U 1676/2003 pojasnilo, da se je z uvedbo ZDIJZ transparentnost delovanja organa (Agencije za trg vrednostnih papirjev) povečala in obrnila v korist javnosti. Pred uvedbo ZDIJZ je lahko splošna javnost dostopala le do tistih dokumentov, do katerih je bil dostop dopusten v skladu s področnimi zakoni (tedaj veljavnima ZTVP-1 in ZJA), saj je ustavna pravica do obveščenosti iz 2. odst. 39. čl. Ustave RS pogojevala dostop s pravnim interesom prosilca. Dalje, Upravno sodišče RS je v zadevi U 965/2004 še posebej izpostavilo, da v relevantnem času veljavni ZTVP-1 (ki ga je nasledil ZTFI) ni specialni predpis glede na ZDIJZ, ker iz prehodnih določb ne izhaja neposredna derogacija pravil ZDIJZ. Sodišče je ob tem izpostavilo komentar 154. čl. Ustave RS, po katerem je mogoče šteti, da zakoni ali posamične zakonske določbe izgubijo veljavo in prenehajo veljati zaradi drugih zakonov le takrat, kadar kasnejši zakon izrecno razveljavi prejšnjega (Šturm Lovro, 2002, člen 154, v: Komentar Ustave Republike Slovenije, fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana, str. 1026, točka 8). IP ugotavlja, da tudi veljavni ZTFI ne vsebuje takšne derogacijske klavzule, ki bi izrecno razveljavljala uporabo ZDIJZ. Ob tem IP dodaja, da ZTFI tudi ne vsebuje posebne določbe, ki bi uvajala samostojno izjemo od načelnega prostega dostopa do vseh informacij javnega značaja po 5. čl. ZDIJZ. Skladno s splošno sprejeto restriktivno razlago izjem, bi za zavrnitev dostopa do informacij javnega značaja po ZTFI morala obstajati izrecna, nedvoumna in jasna zakonska določba, ki bi urejala pogoje za zavrnitev dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga organ. Takšne določbe pa ZTFI ne vsebuje.


 
IP dalje ugotavlja, da niso utemeljene trditve organa, da bi »zgolj« z upoštevanjem določb ZDIJZ prišli do nevzdržne situacije, ko bi moral organ na podlagi ZDIJZ razkrivati informacije, za katere področni zakon nalaga dolžnost varovanja. Z navedenim argumentom organ posredno zatrjuje neusklajenost dveh zakonov – ZTFI in ZDIJZ. Glede tega vprašanja se je Upravno sodišče RS tudi že opredelilo v zadevi U-965/2004-19, ko je navedlo da »šele v primeru, da ustavi naklonjena razlaga ne bi bila možna – skladno z načelom pravne varnosti in pravne države – sodišče pa mora konkretne neusklajene zakonske določbe uporabiti za rešitev spora, bi sodišče moralo sprožiti postopek za oceno ustavnosti zakonov. Te okoliščine pa v konkretnem primeru niso podane.« Sodišče je tudi poudarilo, da se je s sprejemom ZDIJZ transparentnost delovanja organa povečala, in da ni (več) mogoče iskati podlage za posredovanje podatkov javnosti v pogojih za proaktivno objavo dokumentov po področnem zakonu. IP ob tem dodaja, da ni mogoče trditi, da ureditev po ZDIJZ vsebuje nedopustno (neustavno) pravno praznino glede informacij, ki so jih osebe, določene v 488. čl. ZTFI, dolžne varovati kot zaupne. Ureditev po ZDIJZ namreč predvideva, da organ zavrne dostop do dokumentov, ki so bili sestavljeni zaradi nadzornega postopka, ki ga vodi organ, pristojen za nadzor trga vrednostnih papirjev, če je nadzorni postopek še v teku (2. odst. 5.a čl. ZDIJZ). Prav tako ZDIJZ predvideva varstvo podatkov, ki so bili pridobljeni ali sestavljen zaradi postopka s prekrški in bi njihovo razkritje škodovalo izvedbi tega postopka (6. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ). Za varstvo informacij, iz katerih izhaja notranje razmišljanje organa, pa je zakonodajalec predvidel izjemo notranjega delovanja po 11. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Za zavarovanje interesov strank postopkov, (tudi tistih, ki jih vodi organ) ZDIJZ vsebuje izjemo varstva poslovnih skrivnosti in izjemo varstva osebnih podatkov (2. in 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ). Z navedenimi določbami je torej zakonodajalec zagotovil po eni strani varstvo informacij, ki bi lahko v primeru razkritja ogrozile izvedbo postopkov, ki jih vodi organ in po drugi strani varstvo informacij, katerih razkritje lahko ogrozi interese strank. Omejitve po ZDIJZ torej predstavljajo mejo transparentnosti, ki jo je Republika Slovenija sprejela v duhu evropskih standardov, kjer transparentnost predstavlja eno od prioritetnih ciljev delovanja Evropske unije. Glede na navedeno po mnenju IP niso podani argumenti v prid stališču organa, da je dostop treba zavrniti na podlagi določb ZTFI, saj le ta v postopku dostopa do informacij javnega značaja ne predstavlja lex specialis glede na določila ZDIJZ. Edino podlago za presojo dopustnosti razkritja v predmetni zadevi predstavlja ZDIJZ. IP je v nadaljevanju po uradni dolžnosti izvedel presojo, ali so podane ovire za razkritje opozoril po ZDIJZ.

IP ugotavlja, da so opozorila izdana na podlagi 53. čl. Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13; v nadaljevanju ZP-1). Izjema, ki varuje dokumente, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi postopka s prekrški, je izjema po 6. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ, pri čemer ZDIJZ predpisuje škodni test (»da bi njegovo razkritje škodovalo izvedbi postopka«). Glede na dikcijo 6. tč. 1. odst. 6. čl. se smiselno varuje namen izvedbe samega postopka s prekrškom. Ker se z izrekom opozorila postopek s prekrškom zaključi, pravnega sredstva zoper opozorilo pa ni, razkritje ne more škodovati izvedbi tega postopka (ki je že zaključen). Glede na navedeno IP ugotavlja, da izjema po 6. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ v konkretnem primeru ni podana.

V konkretnem primeru pa tudi niso izpolnjeni pogoji za zavrnitev dostopa na podlagi izjeme po 2. odst. 5.a čl. ZDIJZ, ki določa, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije ali njeno ponovno uporabo, če se zahteva nanaša na podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi nadzornega postopka, ki ga v skladu z zakonom vodi (med drugim tudi) organ, pristojen za nadzor trga vrednostnih papirjev, če je nadzorni postopek še v teku. Ko je postopek nadzora zaključen, organ lahko zavrne dostop ali njeno ponovno uporabo tudi, če bi razkritje zahtevane informacije povzročilo škodo drugi osebi ali če bi to resno ogrozilo izvajanje drugih zakonskih nalog nadzorne institucije, ki je vodila postopek. IP ugotavlja, da so bila v konkretnem primeru zahtevana opozorila izdana v postopku s prekrškom, ki ne spada med nadzorne postopke v smislu drugega odstavka 5.a čl. ZDIJZ. Nadzorni postopki v smislu drugega odstavka 5.a čl. ZDIJZ so postopki v skladu s 14. 3. oddelkom ZTFI in drugi postopki, ki jih ZTFI opredeljuje kot »nadzorne«. Skladno s prvim odstavkom 520. čl. ZTFI se oddelek 14.3 tega zakona o postopku nadzora uporablja v vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja agencija po tem ali drugem zakonu, če zakon za posamezen postopek nadzora ne določa drugače. Ker postopek s prekrškom ni izveden na podlagi predpisov, ki urejajo »nadzorne postopke«, kot izhaja iz ZTFI, torej zahtevano opozorilo ne spada med dokumente, ki so lahko varovani z izjemo po drugem odstavku 5.a čl. ZDIJZ.

Nadalje, na podlagi 2. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ organ zavrne dostop do podatka, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju ZGD-1) poslovno skrivnost opredeljuje v 39. čl., po katerem se informacije poslovnega subjekta lahko štejejo za poslovno skrivnost po subjektivnem in po objektivnem kriteriju (1. in 2. odst. 39. čl. ZGD-1). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki o kršitvi zakona (3. odst. 39. čl. ZGD-1). V konkretnem primeru je organ pravilno pozval pravne in fizične osebe k morebitni priglasitvi stranske udeležbe (stransko udeležbo je priglasilo 7 pravnih in 8 fizičnih oseb) ter pravilno posredoval pritožbo stranskim udeležencem v morebitno izjasnitev (na prejeto pritožno ni odgovoril nihče). Stranski udeleženci so ob priglasitvi udeležbe predvsem navajali, da je potrebno zahtevo prosilke zavrniti zaradi obstoja izjem od prostega dostopa po 2. in 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. IP na tem mestu poudarja, da izrečena opozorila v prekrškovnem postopku izkazujejo kršitve zakona, ki v skladu s 3. odst. 39. čl. ZDIJZ ne morejo biti določene kot poslovna skrivnost. Zato IP zaključuje, da v predmetni zadevi niso podani razlogi za zavrnitev dostopa do opozoril na podlagi 2. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ.

IP je na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotovil, da opozorila vsebujejo osebne podatke odgovornih oseb pravnih oseb, ki so jim bila opozorila izrečena. V skladu s prakso IP osebni podatki storilcev prekrškov predstavljajo varovane osebne podatke (glej odločbo IP št. 090-168/2015, z dne 7. 9. 2015). Prekrškovni postopek (ki je del kaznovanega prava), namreč vselej upošteva subjektivno odgovornost kršitelja, zato ti podatki huje posegajo v zasebnost posameznika in je zato treba pogoje za njihovo razkritje presojati strožje. Namen ZDIJZ namreč ni v zagotavljanju generalno ali specialno preventivnih učinkov kaznovalnega prava, temveč je v krepitvi demokratične in nadzorne funkcije civilne družbe pri sooblikovanju dela oblasti. Razkritje osebnih podatkov storilca prekrška (ki mu je bilo zaradi milejše narave kršitve izrečeno opozorilo namesto sankcije), pa po oceni IP ne zadošča namenu ZDIJZ. IP za razkritje odgovornih oseb pravnih oseb tudi ni našel ustrezne pravne podlage, kot to določa 9. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1). Glede na navedeno je torej treba v konkretnem primeru prekriti vse osebne podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče določiti posameznike – odgovorne osebe pravnih oseb. Pri tem iz opozoril izhajajo zlasti naslednji podatki, ki omogočajo določljivost posameznikov: ime, priimek, naziv, naslov bivališča in funkcija oziroma položaj posameznika, ki jih mora organ prekriti, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

IP ob preizkusu po uradni dolžnosti obstoja drugih (nezatrjevanih) izjem po 5.a in 1. odst. 6. čl. ZDIJZ ni ugotovil.

Glede na vse navedeno IP zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena. Organ je v izpodbijani odločbi napačno uporabil materialno pravo, zato je IP, na podlagi 1. odst. 252. čl. ZUP, delno odpravil izpodbijano odločbo in sam odločil o zadevi ter organu naložil posredovanje dokumentov na način, kot izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe. V delu, ki se nanaša na varovane osebne podatke in v delu, ki se nanaša na izpodbijani sklep o zavrženju dela zahteve, je IP pritožbo prosilca zavrnil, kot izhaja iz 2. tč. izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. 

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodil:
Jan Merc, univ. dipl. prav.
asistent svetovalca IP

Informacijski Pooblaščenec:
mag. Kristina Kotnik Šumah, univ.dipl.prav.
namestnica pooblaščenke