Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Anuška Delić, novinarka Dela - Fakulteta za upravo

+ -
Datum: 18.05.2016
Številka: 090-137/2015/27
Kategorije:Javni uslužbenci in funkcionarji, Osebni podatek

SODBA UPRAVNEGA SODIŠČA:

POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala dostop do poročil o delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki jih je organ sklenil z izbranimi profesorji v obdobju od leta 2003 do dneva vložitve zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Organ je zahtevo v celoti zavrnil s sklicevanjem, da ne gre za informacijo javnega značaja, saj je z izvajanjem pogodb organ izvajal tržno dejavnost. IP je (po izdaji delne odločbe št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015, v katerem je odločal o dostopu do avtorskih in podjemnih pogodb) po pregledu vseh poročil o delu, ki jih je pridobil od organa, ugotovil, da gre v celoti za informacije z delovnega področja organa. IP je odločil, da je organ dolžan prosilki posredovati v izreku navedena poročila, prekriti pa mora določene varovane osebne podatke, ki ne predstavljajo osebnih podatkov, povezanih z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca ter podatkov, ki so povezani s porabo javnih sredstev.

ODLOČBA:

Številka: 090-137/2015/27

Datum: 18. 5. 2016

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - UPB2, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZInfP) ter prvega odstavka 219. člena, prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi novinarke Anuške Delić, Delo d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (v nadaljevanju prosilka) z dne 13. 5. 2015, zoper odločbo Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 9000-4/2015-7 z dne 23. 4. 2015, v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

D O P O L N I L N O   O D L O Č B O:

1.     Pritožbi prosilke se delno ugodi in se 1. točka izreka odločbe Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, št. 9000-4/2015-7 z dne 23. 4. 2015 odpravi v delu, ki se nanaša na posredovanje elektronskih fotokopij poročil o opravljenem delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Mirkom Vintarjem, red. prof. dr. Stanko Setnikar Cankar, red. prof. dr. Polonco Kovač, red. prof. dr. Janezom Staretom, red. prof. dr. Majo Klun, red. prof. dr. Rudolfom Kocjančičem, red. prof. dr. Slavkom Debelakom, ter se odloči:

                         

Organ je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati v elektronski obliki kopije naslednjih poročil o delu:

1.1  za red prof. dr. Mirka Vintarja:

a.     Iz mape "2013 – 2015 (16. 3. 2015)":

-     poročilo o opravljenem delu z dne 10. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-15, št. 47600-31/2014-7, št. 47600-31/2014-17, št. 47600-31/2014-18, št. 47600-31/2014-14, v delu, ki se nanaša na dr. Vintarja (t. j. da je vidno ime, priimek in opravljeno delo dr. Vintarja);

-     poročilo o opravljenem delu z ročno oznako št. 4760-31/2014-17;

1.2  za red prof. dr. Stanko Setnikar Cankar:

a.     Iz mape "2013 – 2015 (16. 3. 2015)":

-     poročilo o delu z dne 1. 3. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-26;

-     poročilo o delu z dne 21. 5. 2013 po pogodbi št. 47600-1/2013-26;

-     poročilo o delu z dne 24. 6. 2013 po pogodbi št. 47600-1/2013-26;

-     poročilo o delu z dne 31. 7. 2013 po pogodbi št. 47600-1/2013-26;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 15. 7. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-68;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 15. 7. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-101;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 15. 7. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-85;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 10. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-15, št. 47600-31/2014-7, št. 47600-31/2014-17, št. 47600-31/2014-18, št. 47600-31/2014-14, v delu, ki se nanaša na dr. Setnikar Cankar (t. j. da je vidno ime, priimek in opravljeno delo dr. Setnikar Cankar);

-     poročilo o delu z dne 25. 5. 2014 z ročno oznako št. 47600-18/2014-21;

-     poročilo o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi DSU 2014 z dne 1. 10. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-14;

b.    Iz mape "2011 – 2012, poročila o delu (ostale pogodbe)":

-     poročilo o delu in ustrezna časovnica z dne 19. 2. 2011, 15. 3. 2011. 31. 3. 2011, 3. 5. 2011, 31. 5. 2011, 5. 7. 2011, 22. 7. 2011, 7. 9. 2011 in 9. 10. 2011 z ročno oznako 13600-19/2011-1;

-     poročilo o delu in ustrezna časovnica z dne 2. 11. 2011, 4. 12. 2011, 4. 1. 2012, 1. 2. 2012, 6. 3. 2012, 16. 4. 2012, 18. 5. 2012, 14. 6. 2012, 1. 7. 2012, 2. 8. 2012, 3. 9. 2012, 10. 10. 2012 z ročno oznako št. 13600-405/2011-1;

-     poročilo o opravljenem delu na projektu z dne 4. 1. 2012 z ročno oznako "pogodba z dne 15. 6. 2011";

-     poročilo o opravljenem delu na projektu z dne 4. 1. 2012 z ročno oznako "pogodba z dne 16. 5. 2011";

-     poročilo o opravljenem delu na projektu z dne 4. 1. 2012 z ročno oznako "pogodba z dne 20. 5. 2011";

-     poročilo o delu na ponovni akreditaciji z dne 20. 6. 2011 z ročno oznako št. 13600-213/2011-1;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 23. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-29 BG;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 23. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-29 BG;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 23. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-44 BGR;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 21. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-101;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 21. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-98;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 21. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-99;

-     poročilo o opravljenem delu na projektih z dne 21. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-100;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 24. 10. 2012 z ročno oznako "pod. pogodba z dne 24. 10. 2012";

c.     Iz mape "2009 – 2010, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o delu za mesec maj 2010 in časovnica z dne 31. 5. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

-     poročilo o delu za mesec junij 2010 in časovnica z dne 30. 6. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 22. 12. 2009 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

-     poročilo o delu za januar in februar 2010 z dne 24. 2. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

-     poročilo o delu za marec 2010 z dne 31. 3. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

-     poročilo o delu za april 2010 z dne 20. 4. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

-     poročilo o delu za junij 2010 z dne 20. 4. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

-     poročilo o delu za julij 2010 z dne 29. 7. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za september 2010 z dne 30. 9. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za oktober 2010 z dne 8. 11. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-553/2009-1;

1.3  za red prof. dr. Polonco Kovač:

a.     Iz mape "2013 – 2015 (16. 3. 2015)":

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 12. 3. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-35 (brez priloge);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 11. 4. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-40 (brez priloge);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 9. 5. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-41 (brez priloge);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 28. 11. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-91 (brez priloge);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 26. 11. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-92 (brez priloge);

-     poročilo o opravljenem delu z dne 10. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-15, št. 47600-31/2014-7, št. 47600-31/2014-17, št. 47600-31/2014-18, št. 47600-31/2014-14, v delu, ki se nanaša na dr. Kovač (t. j. da je vidno ime, priimek in opravljeno delo dr. Kovač);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 8. 5. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-7 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 3. 6. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-9 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 16. 6. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-10 (brez prilog);

-     elektronsko sporočilo z dne 9. 7. 2014 z ročno oznako 47600-18/2014-57, pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte na 2. strani dokumenta;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 23. 9. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-13 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 6. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-17 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 4. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-16 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 3. 12. 2014 z ročno oznako št. 47600-3/2014-19 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 18. 12. 2014 z ročno oznako št. 47600-1/2015-1 (brez prilog);

b.    Iz mape "2011 – 2012, poročila o delu (ostale pogodbe)":

-     elektronsko sporočilo z dne 16. 11. 2011 z ročno oznako št. 13600-385/2011-1;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 18. 10. 2011 z ročno oznako št. 13600-433/2011;

-     elektronsko sporočilo z dne 24. 6. 2011 z ročno oznako št. 13600-217/2011-1;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 14. 6. 2011 z ročno oznako št. 13600-433/2011-1 (brez prilog);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 11. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-23/2012-12;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 20. 11. 2012 z ročno oznako št. 41200-5/2011-6;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 13. 11. 2012 z ročno oznako št. 41200-5/2011-5;

c.     Iz mape "2009 – 2010, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o delu in časovnica z dne 23. 12. 2009 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

-     poročilo o delu za januar in februar 2010 z dne 23. 2. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

-     poročilo o delu za marec 2010 z dne 23. 3. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

-     poročilo o delu za april 2010 z dne 3. 5. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

-     poročilo o delu za junij 2010 z dne 21. 6. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

-     poročilo o delu za avgust in september 2010 z dne 1. 10. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-555/2009-1;

1.4  za red prof. dr. Janeza Stareta:

a.     Iz mape "2013 – 2015 (16. 3. 2015)":

-     Poročilo o delu z dne 28. 2. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/20123-27;

-     Poročilo o delu z dne 1. 7. 2013 z ročno oznako št.  47600-1/20123-52;

-     Poročilo o delu z dne 1. 7. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-86;

-     Poročilo o delu z dne 1. 7. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-102;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 10. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-15, št. 47600-31/2014-7, št. 47600-31/2014-17, št. 47600-31/2014-18, št. 47600-31/2014-14, v delu, ki se nanaša na dr. Stareta (t. j. da je vidno ime, priimek in opravljeno delo dr. Stareta);

-     elektronsko sporočilo z dne 21. 10. 2013, poslano s strani dr. Janeza Stareta, ki je ena od prilog k dokumentom pod oznako št. 4760-1/2013-185;

b.    Iz mape "2011 – 2012, poročila o delu (ostale pogodbe)":

-     poročilo o delu in časovnica za mesec september 2011 z dne 3. 10. 2011 po pogodbi št. 13600-15/2011-1;

-     poročilo o delu in časovnica za mesec april 2011 z dne 4. 4. 2010 po pogodbi št. 13600-15/2011-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 1. 2. 2010 po pogodbi št. 13600-559/2009-1-1;

-     poročilo o delu z dne 9. 1. 2012 z ročno oznako z dne 15. 6. 2011;

-     poročilo o delu z dne 18. 6. 2011 z ročno oznako 13600-219/2011-1;

-     poročilo o delu z dne 10. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-25 BGR;

-     poročilo o delu z dne 10. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-45 BGR;

-     poročilo o delu z dne 20. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-106;

-     poročilo o delu z dne 20. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-105;

-     poročilo o delu z dne 20. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-103;

-     poročilo o delu z dne 20. 8. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-104;

-     poročilo o delu z dne 24. 9. 2012 z ročno oznako "podjemna pogodba z dne 24. 10. 12";

c.     Iz mape "2009 – 2010, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o delu in časovnica z dne 22. 12. 2009 skladno s pogodbo št. 13600-557/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 23. 2. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 2. 8. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 1. 10. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 2. 11. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-559/2009-1;

d.    Iz mape "2005 – 2009, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o opravljenem delu z dne 20. 10. 2005 z ročno oznako "PP 23. 11. 2005";

-     poročilo o opravljenem delu z dne 21. 3. 2006 z ročno oznako "pod. pog. z dne 22. 3. 06";

-     poročilo o opravljenem delu z dne 8. 10. 2007 z ročno oznako št. 13600-394/2007-1;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 20. 2. 2007 z ročno oznako št. 13600-88/2007-1;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 2. 10. 2008 z ročno oznako št. 13600-00346/2008-1;

1.5  za red prof. dr. Majo Klun:

a.     Iz mape "2013 – 2015 (16. 3. 2015)":

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 29. 5. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-42 (brez priloge);

-     poročilo o delu z dne 30. 6. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-93;

-     poročilo o delu z dne 30. 6. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-56;

-     poročilo o delu z dne 30. 6. 2013 z ročno oznako št. 47600-1/2013-81;

-     poročilo o opravljenem delu z dne 10. 11. 2014 z ročno oznako št. 47600-31/2014-15, št. 47600-31/2014-7, št. 47600-31/2014-17, št. 47600-31/2014-18, št. 47600-31/2014-14, v delu, ki se nanaša na dr. Klun (t. j. da je vidno ime, priimek in opravljeno delo dr. Klun);

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 4. 2. 2014 z ročno oznako št. 47600-00003/2014-1;

b.    Iz mape "2011 – 2012, poročila o delu (ostale pogodbe)":

-     poročilo o delu in časovnica z dne 5. 4. 2011 po pogodbi št. 13600-13/2011-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 16. 2. 2011 po pogodbi št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 5. 3. 2011 po pogodbi št. 13600-13/2011-1;

-     poročilo o delu na akreditaciji EAPAA z dne 15. 9. 2011 z ročnim zaznamkom št. 13600-380/2011-1;

-     poročilo o delu z dne 15. 10. 2011 z ročnim zaznamkom "pogodba z dne 16. 5. 2011";

-     poročilo o delu z dne 22. 12. 2011 z ročnim zaznamkom "pogodba z dne 15. 5. 2011";

-     poročilo o delu z dne 18. 6. 2011 z ročnim zaznamkom št. 13600-218/2011-1;

-     zapisnik o opravljeni storitvi z dne 12. 3. 2012 z ročno oznako št. 13600-47/2012-1;

-     poročilo o delu z dne 30. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-17 BGR;

-     poročilo o delu z dne 29. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-18 BGR;

c.     Iz mape "2009 – 2010, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o delu in časovnica z dne 22. 12. 2009 skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica brez datuma dr. Maje Klun skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 27. 3. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 28. 6. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 2. 8. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

-     poročilo o delu in časovnica z dne 4. 11. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-556/2009-1;

1.6  za red prof. dr. Rudolfa (Rudija) Kocjančiča:

a.     Iz mape "2011 – 2012, poročila o delu (ostale pogodbe)":

-     poročila o delu in ustrezna časovnica z dne 19. 3. 2011, 29. 3. 2011, 9. 5. 2011, 20. 10. 2011, 2. 11. 2011 in 19. 2. 2011 z ročno oznako 13600-16/2011-1 in 13600-408/2011-1;

-     poročilo o sodelovanju pri pripravi Letnega delovnega načrta 2011/2012 z dne 21. 12. 2011 z ročno oznako pod. pogodba z dne 16. 5. 2011;

-     poročilo o sodelovanju pri razvoju študijskih programov v letu 2011 z dne 15. 6. 2011 z ročno oznako pod. pogodba z dne 15. 5. 2011;

-     poročilo o delu pri pripravi ponovne akreditacije z dne 18. 6. 2011 z ročno oznako 13600-209/2011-1;

-     poročilo z dne 8. 3. 2012 z ročno oznako št. 47600-20/2012-19 BGR;

-     poročilo z dne 8. 3. 2011 z ročno oznako št. 47600-20/2012-20 BGR;

b.    Iz mape "2009 – 2010, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     poročilo o delu in časovnica z dne 23. 12. 2009 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za januar in februar 2010 z dne 24. 2. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za marec 2010 z dne 30. 3. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za april 2010 z dne 22. 4. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za junij 2010 z dne 22. 6. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za julij 2010 z dne 27. 7. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

-     poročilo o delu za september 2010 z dne 30. 3. 2010 skladno s pogodbo št. 13600-554/2009-1;

1.7  za red prof. dr. Slavka Debelaka:

a.     Iz mape "2005 – 2009, poročila o delu (priloge k pogodbam)":

-     elektronsko sporočilo z dne 7. 3. 2008, ki se nanaša na podjemno pogodbo št. 13600-42/2008-1, pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte dveh posameznikov;

-     poročilo o delu na študijski praksi za mesec januar in februar 2009, št. 13600-42/2008, pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte posameznice;

-     poročilo o delu na študijski praksi za mesec maj in junij 2009, št. 13600-42/2008 (brez priloge), pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte posameznice;

-     poročilo o delu na študijski praksi za mesec julij in avgust 2009, št. 13600-42/2008 (brez priloge), pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte posameznice;

-     poročilo o delu na študijski praksi za mesec november in december 2009, št. 13600-42/2008 (brez priloge), pri čemer mora prekriti naslov elektronske pošte posameznice;

2.     Pritožba prosilke se v delu, ki se nanaša na posredovanje preostalih elektronskih kopij poročil o delu, ter osebnih podatkov, ki jih je organ skladno s 1. točko izreka te odločbe dolžan prekriti, zavrne.

3.     V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilka je 10. 3. 2015 zahtevala, da ji organ skladno z določbami ZDIJZ, predvsem s 3. odstavkom 6. člena, posreduje v elektronski obliki kopije vseh avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno leta 2003 do dneva vložitve zahteve, sklenjene z naslednjimi zaposlenimi pri organu:

1.     red. prof. dr. Mirko Vintar

2.     red. prof. dr. Stanka Setnikar Cankar

3.     red. prof. dr. Srečko Devjak

4.     red. prof. dr. Polonca Kovač

5.     red. prof. dr. Janez Stare

6.     red. prof. dr. Maja Klun

7.     red. prof. dr. Rudolf Kocjančič

8.     red. prof. dr. Slavko Debelak

9.     red. prof. dr. Zvone Vodovnik

Prav tako je prosilka želela, da ji organ posreduje elektronske kopije poročil vseh navedenih zaposlenih o opravljenem delu na podlagi vseh v tem obdobju sklenjenih avtorskih oziroma podjemnih pogodb. Prosilka je še zapisala, da želi, da ji organ v kopijah prekrije varovane osebne podatke, kot je datum rojstva, EMŠO, osebne naslove, davčne številke, osebne bančne račune in podobno.

Organ je izdal odločbo št. 9000-4/2015-7 z dne 23. 4. 2015 (v nadaljevanju izpodbijana odločba), s katero je v celoti zavrnil zahtevo prosilke z dne 10. 3. 2015. Organ je navedel, da prosilki ne more posredovati zahtevanih avtorskih in podjemnih pogodb za obdobje od leta 2003 do leta 2005, saj za obdelavo in posredovanje informacij za to obdobje v Zakonu o računovodstvu ni pravne podlage. Glede preostalega dela zahteve je organ zavzel stališče, da zahtevane informacije ne predstavljajo informacije javnega značaja skladno s 4. členom ZDIJZ, saj naj bi iz določbe 4. člena jasno izhajalo, da je informacija javnega značaja le tista informacija, ki je povezana z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma dejavnosti, v obravnavanem primeru pa so se avtorske in podjemne pogodbe sklepale za izvajanje tržne dejavnosti organa. Glede sklicevanja prosilke na 3. odstavek 6. člena ZDIJZ je organ zavzel stališče, da se ta dejavnost ni financirala iz javnih sredstev, zaposleni pedagoški delavci pa pri izvrševanju avtorskih in podjemnih pogodb niso opravljali javnih funkcij niti niso opravljali del in nalog javnega uslužbenca skladno s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Pogodbe niso bile sklenjene za izvajanje javne službe, temveč za opravljanje dela izven pogodb o zaposlitvi in izven izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva. V primeru razkritja osebnih podatkov iz avtorskih in podjemnih pogodb bi po presoji organa nezakonito posegli v ustavno varovano pravico do varstva osebnih podatkov, saj podatki o konkretnih avtorskih in podjemnih pogodbah, tudi zgolj ime in priimek, predstavljajo osebni podatek po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, za katere ZDIJZ določa, da se dostop do njih dovoli le, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, kar pa v konkretnem primeru po presoji organa ni podano. Nazadnje je organ še navedel, da transakcije, ki so bile vključene v nadgrajeno aplikacijo Supervizor in naj bi predstavljale izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah, niso skladne z računovodskimi evidencami organa. Ob analizi podatkov je organ namreč ugotovil, da nadgrajena aplikacija Supervizor poleg honorarjev po pogodbah o delu vključuje tudi druge transakcije, kot so akontacije potnih stroškov, neto plače, povrnitev stroškov prehrane in prevoza, izplačilo potnega naloga, plačnih nesorazmerij itd. Zato organ meni, da je bila prosilka delno zavedena o visokih izplačilih, saj aplikacija Supervizor vključuje tudi druge transakcije. Ker v zvezi z aplikacijo Supervizor že potekajo postopki pred uradnimi organi, ki še niso zaključeni, organ najmanj do zaključka navedenih postopkov ni zavezan k posredovanju nobenih podatkov o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah.

Prosilka je dne 13. 5. 2015 vložila pritožbo zoper izpodbijano odločbo in navedla razloge, zaradi katerih meni, da je organ nepravilno zavrnil dostop do zahtevanih avtorskih in podjemnih pogodb (IP je v zvezi s tem delom izdal odločbo št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015, zato se v tej odločbi ne bo podrobno opredeljeval do pritožbenih razlogov, ki se nanašajo na same avtorske in podjemne pogodbe). Prosilka je oporekala trditvi organa, da ne gre za podatke o porabi javnih sredstev ali za podatke, povezane z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca, saj je prepričana, da je šlo pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb za dejavnosti, ki sodijo v javno službo. Prav tako je prosilka navedla, da ne more držati, da je organ ves denar, ki ga je izplačal za te pogodbe, pridobil na trgu v poslovnih odnosih z naročniki javnega sektorja. To po mnenju prosilke potrjujejo tudi podatki, ki jih je prosilka zbrala v letnih poročilih organa, in kažejo, koliko denarja je prejel na trgu, iz sredstev EU in iz naslova šolnin. Ti podatki po presoji prosilke kažejo na to, da večina sredstev, ki jih je organ prejel na trgu, izvirajo iz šolnin, torej iz izrednega študija, kar nedvomno predstavlja izvajanje javne službe. Prosilka je poudarila, da tudi raziskovalna in znanstvena dejavnost pomenita izvajanje javne službe. Glede vprašanja opravljanja nalog javnega uslužbenca oziroma javne funkcije javnega funkcionarja, je prosilka najprej navedla, da ne verjame, da organ z gotovostjo ve, da se vse avtorske in podjemne pogodbe nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti. Prosilka je izrazila tudi nestrinjanje z navedbo organa, da gre pri zahtevanih podatkih za varovane osebne podatke. Trditev organa, da so celo ime in priimek javnega uslužbenca varovana kategorija po ZDIJZ, ZVOP-1 in Ustavi RS, pa je absurdna, saj tako določbe ZDIJZ kot sodna praksa pritrjuje stališču, da opravljanje dela javnih uslužbencev in opravljanje javne funkcije, kar delo na javni fakulteti vsekakor je, ne zagotavlja tolikšnega varstva osebnih podatkov. V zvezi z navedbo organa, da postopki pred uradnimi organi v zvezi z aplikacijo Supervizor niso končani in zato ni dolžan posredovati nobenih podatkov, pa je prosilka navedla, da se morebitna izjema iz 7. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ eksplicitno nanaša na odprt postopek. Prosilka je poudarila, da je zahtevo za dostop do informacij javnega značaja naslovila 10. 3. 2015, IP pa je 18. 3. 2015 objavil, da je zoper Komisijo za preprečevanje korupcije začel inšpekcijski postopek. Prosilka torej meni, da v času, ko je organ prejel njeno zahtevo, ni tekel noben upravni postopek, zato se organ na izjemo od prostega dostopa, ki zadeva odprte upravne postopke, ne more sklicevati.

Organ po prejemu pritožbe odločbe ni nadomestil z novo, zato je pritožbo, z dopisom brez št. z dne 15. 5. 2015, odstopil IP kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani opravičene osebe. Po pozivu IP št. 090-133/2015/2 z dne 19. 5. 2015, v povezavi z dopisom z dne 22. 5. 2015, je organ z dopisom št. 90000-4/2015-15 z dne 8. 6. 2015, IP posredoval pogodbe, ki jih je zahtevala prosilka za obdobje od 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015. Prav tako je organ posredoval poročilo komisije za redni odpis dokumentarnega gradiva finančno računovodske službe z dne 17. 12. 2014, Pravilnik o vrednotenju dela pedagoških uslužbencev in o izplačilih na podlagi pogodb civilnega prava od leta 2005 dalje ter Cenike dela. IP je z dopisom št. 090-137/2015/3 z dne 11. 8. 2015 organ dodatno pozval za dostavo poročil o opravljenem delu na podlagi sklenjenih pogodb, ki jih je zahtevala prosilka. Organ je dne 24. 8. 2015 zaprosil za podaljšanje roka za dostavo dokumentov zaradi obsežnosti zahtevanega gradiva. IP je v elektronskem dopisu z dne 25. 8. 2015 št. 090-137/2015/5 pojasnil, da predlagano 45-dnevno podaljšanje roka ni utemeljeno, saj od organa ne zahteva posredovanja konkretnih avtorskih del, temveč le obrazce ali sorodne vrste dokumentov, s katerimi so prevzemniki del po avtorskih in/ali podjemnih pogodbah poročali o opravljenem delu. IP je zato rok za dostavo dokumentov podaljšal do 15. 9. 2015. Organ je dne 11. 9. 2015 posredoval cca. 3000 strani dokumentacije, vendar mu jo je IP vrnil ter pojasnil (pri čemer je nastal uradni zaznamek št. 090-137/2015/15 z dne 14. 9. 2015), da mu je organ posredoval dejanske izdelke (elaborate, študije, powerpoint prezentacije, evidenco prisotnosti) in ne tega, kar je dejansko predmet pritožbene presoje – poročila o delu, kar so dokumenti, s katerimi so profesorji poročali o opravljenem delu. Organ je nato z dopisi št. 90000-4/2015-21 z dne 25. 9. 2015, 90000-4/2015-22 z dne 5. 10. 2015, 90000-4/2015-23 z dne 9. 10. 2015 ter 90000-4/2015-24 z dne 10. 10. 2015 IP predal več map s poročili o opravljenem delu za avtorske in podjemne pogodbe, sklenjene v letih od 2005 do 2015 za prof. dr. Stanko Setnikar-Cankar, prof. dr. Mirka Vintarja, prof. dr. Srečka Devjaka, izr. prof. dr. Polonco Kovač, izr. prof. dr. Janeza Stareta, izr. prof. dr. Majo Klun, izr. prof. dr. Rudolfa Kocjančiča, mag. Slavka Debelaka in prof. dr. Zvoneta Vodovnika.

Pritožba je delno utemeljena.

IP pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Bistveno v konkretnem primeru je, da IP v skladu s prvim odstavkom 220. člena ZUP s to odločbo odloča o delu pritožbe, ki se nanaša na posredovanje elektronskih kopij poročil o delu vseh avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno leta 2003 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Mirkom Vintarjem, red. prof. dr. Stanko Setnikar Cankar, red. prof. dr. Srečkom Devjakom, red. prof. dr. Polonco Kovač, red. prof. dr. Janezom Staretom, red. prof. dr. Majo Klun, red. prof. dr. Rudolfom Kocjančičem, red. prof. dr. Slavkom Debelakom, red. prof. dr. Zvonetom Vodovnikom. O pritožbi v zvezi s 1. točko zahteve prosilke je IP že odločil z delno odločbo št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015. IP pojasnjuje, da so v bistvenem delu razlogi za razkritje poročil o delu, o katerih IP odloča s to odločbo, enaki oziroma isti kot razlogi za razkritje avtorskih in podjemnih pogodb, o katerih je IP odločal z delno odločbo št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015. Tako se bo v tej odločbi večkrat skliceval na razloge, ki so že bili pojasnjeni v delni odločbi.

1.     Ali gre za informacijo javnega značaja?

Kot v postopku pred izdajo odločbe št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 je IP ugotavljal, ali so izpolnjeni kriteriji za obstoj informacije javnega značaja, kot jih opredeljuje prvi odstavek 4. člena ZDIJZ. Ta določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, op. IP), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:

  1. informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,
  2. organ mora z njo razpolagati in
  3. nahajati se mora v materializirani obliki.

Kriterij materializirane oblike

IP je najprej ugotovil, da organ ne razpolaga z zahtevanimi poročili o delu po avtorskih in podjemnih pogodbah za obdobje od leta 2003 do leta 2005. Organ je ob posredovanju zahtevane dokumentacije IP usmeril na Poročilo Komisije za redni odpis dokumentarnega gradiva finančno računovodske službe št. 02200-4/2014 z dne 17. 12. 2014. Iz navedenega Poročila komisije izhaja, da je omenjena komisija za redni odpis dokumentarnega gradiva dne 15. 12. 2014 pregledala gradivo Finančno računovodske službe in na podlagi Slovenskih računovodskih standardov, Zakona o davku na dodano vrednost in drugih predpisov odredila uničenje v poročilu naštetih dokumentov oziroma knjigovodskih in pomožnih poslovnih listin. Glede na navedeno in glede na določbo 30. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju ZR), ki določa rok hrambe za tovrstne dokumente 10 let, se IP ni pojavil dvom, da organ s pogodbami za obdobje od 2003 do  31. 12. 2004 ter poročili o delu na podlagi teh pogodb dejansko ne razpolaga. Kot izhaja iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ in tudi iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ, informacijo javnega značaja predstavlja samo dokument, ki že obstaja, je že ustvarjen, oziroma dokument, ki ga je organ v okviru svojega delovnega področja že izdelal oz. pridobil. Organi, ki so zavezanci po ZDIJZ, so namreč dolžni omogočiti dostop le do že obstoječih informacij in niso dolžni ustvariti novega dokumenta ali pridobiti oziroma vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nimajo.

Prav tako je IP ugotovil, da organ ne razpolaga s poročili o delu za dva profesorja, in sicer za red prof. dr. Zvoneta Vodovnika in red prof. dr. Srečka Devjaka. Organ je namreč po prepričanju IP posredoval vsa poročila o delu, s katerimi razpolaga (glede na opredelitev pojma "poročilo o delu"), in ob natančnem pregledu vse posredovane dokumentacije je IP ugotovil, da ta ne vsebuje nobenega poročila o delu za imenovana profesorja.

IP je tako zaključil, da za zahtevana poročila o delu po avtorskih in podjemnih pogodbah za obdobje od leta 2003 do  31. 12. 2004 ter za poročila o delu za red prof. dr. Zvoneta Vodovnika in red prof. dr. Srečka Devjaka ni izpolnjen tretji pogoj za obstoj informacije javnega značaja, ki je v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Na podlagi navedenega je IP odločil, da pritožbi prosilke v delu, ki se nanaša na poročila o delu po avtorskih in podjemnih pogodbah, sklenjenih v obdobju 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004, ni mogoče ugoditi in jo je na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP kot neutemeljeno zavrnil.

Glede preostalih zahtevanih poročil o delu za avtorske in podjemne pogodbe, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015, pa IP za razjasnitev predmeta pritožbe in ugotavljanja, ali organ z dokumenti razpolaga, pojasnjuje, da so predmet pritožbe le poročila o delu oz. dokumenti, ki imajo smiselno enako vsebino. Gre torej za poročila, ki jih je pripravil in podpisal profesor, ali pa za skupna poročila več profesorjev. Po pregledu prejetih dokumentov (ki po mnenju organa predstavljajo poročila o delu) je IP ugotovil, da praviloma ne gre za enotna poročila v smislu poročila na nekem predpisanem obrazcu, temveč za dokumente z različnimi naslovi, ki vsebinsko ustrezajo poročilu o opravljenem delu po podjemni ali avtorski pogodbi. IP je še ugotovil, da organ razpolaga tudi z več poročili o delu, ki so vezana na eno pogodbo. Hkrati pa so primeri, ko je na enem dokumentu poročilo o opravljenem delu po dveh pogodbah za enega ali več profesorjev. 

IP je pregledal prejete dokumente in ugotovil, da zahtevanih poročil o delu po podjemnih in avtorskih pogodbah ne predstavljajo naslednji dokumenti:

-          sklepi, s katerim se odobrijo finančna sredstva za izplačilo presežka ur pedagoškega dela (skupaj s tabelo, ki izkazuje presežke ur) – po pregledu navedenih sklepov je IP ugotovil, da ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-          sklepi, s katerim se odobrijo sredstva za opravljeno delo na projektu – po pregledu navedenih poročil je IP ugotovil, da ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-          sklepi, s katerim se odobrijo sredstva za organizacijo seminarja – po pregledu navedenih poročil je IP ugotovil, da ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-          seznami letnih pogodb z obračunom ur – po pregledu navedenih poročil je IP ugotovil, da ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-          seznami aktivnosti v izbranem obdobju za posameznega profesorja – gre za izpis aktivnosti, ne za poročilo profesorja o delu;

-          predlogi izplačil – po pregledu navedenih poročil je IP ugotovil, da ne gre za poročila o delu, ki bi jih pripravili profesorji;

-          obrazci za najavo predavanj profesorja na partnerski instituciji – ni poročilo o delu, ker gre za najavo;

-          dokumenti, povezani s potnimi nalogi in potnimi stroški;

-          stroški odgovorne urednice;

-          elektronska sporočila (razen navedenih elektronskih sporočil v 1. točki izreka te odločbe) – ne gre za sporočila profesorjev, ki bi ustrezala poročilu o delu.

Navedeni dokumenti torej ne vsebujejo poročila, v smislu opravljenega dela po avtorski ali podjemni pogodbi in niso predmet presoje tega pritožbenega postopka.

Medtem ko zahtevana poročila pa predstavljajo naslednji dokumenti:

-          poročilo o delu;

-          poročilo o opravljenem delu;

-          zapisnik o opravljeni storitvi;

-          nekatera elektronska sporočila, navedena v 1. točki izreka te odločbe;

-          poročilo o delu in časovnica;

-          poročilo o sodelovanju pri pripravi Letnega delovnega načrta;

-          poročilo o sodelovanju pri razvoju študijskih programov;

-          podobni dokumenti, navedeni v 1. točki izreka te odločbe.

Glede na predmet pritožbe IP pojasnjuje, da je po pregledu navedenih poročil ugotovil, da lahko gre za poročila o delu več profesorjev, tudi tistih, na katere se zahteva ne nanaša. Glede na navedeno bo IP v nadaljevanju presojal le prost dostop do zahtevanih informacij in v izreku te odločbe odločil, da se prosilki posredujejo navedena poročila na način, da bodo vidni le podatki, ki so predmet presoje, tj. kaj oz. katero delo je posamezen profesor, za katere prosilka zahteva podatke, opravil v določenem obdobju.

IP je torej ugotovil, da organ z vsemi poročili o opravljenem delu na podlagi avtorskih in/ali podjemnih pogodb, ki so bile od vključno 1. 1. 2005 do 10. 3. 2015 sklenjene z red. prof. dr. Mirkom Vintarjem, red. prof. dr. Stanko Setnikar Cankar, red. prof. dr. Srečkom Devjakom, red. prof. dr. Polonco Kovač, red. prof. dr. Janezom Staretom, red. prof. dr. Majo Klun, red. prof. dr. Rudolfom Kocjančičem, red. prof. dr. Slavkom Debelakom, red. prof. dr. Zvonetom Vodovnikom, ki so predmet tega pritožbenega postopka, ne razpolaga. Po pregledu dokumentacije in navedb organa pa IP ugotavlja, da organ razpolaga z določenimi dokumenti, ki izkazujejo, da je bilo delo po podjemni ali avtorski pogodbi opravljeno, vendar ti dokumenti (zgoraj navedeni) ne predstavljajo poročila o delu oz. dokumenta, ki ima smiselno enako vsebino (npr. zapisnik o opravljenem delu, izjava avtorja o zaključku dela,...) in je predmet tega pritožbenega postopka.

Delovno področje organa

V nadaljevanju je IP ugotavljal obstoj kriterija iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, da zahtevane informacije izvirajo iz delovnega področja organa. Kot je IP že ugotovil v delni odločbi št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 se avtorske in podjemne pogodbe, ki so bile tudi podlaga za pripravo zahtevanih poročil o delu, nanašajo na izvajanje javne službe organa, npr. na izvajanje pedagoške in drugih dejavnosti, ki po prvem odstavku 73. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljevanju ZViS) veljajo za javno službo. IP je v delni odločbi št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 tudi poudaril, da tudi če dejavnost organa ni financirana neposredno iz proračuna, še ne pomeni, da v tem delu ne gre za javno službo. Tudi če bi bila delitev na tržno dejavnost in javno službo relevantna, pa je IP poudaril, da gre pri pogodbah za podatke, za katere je novela ZDIJZ-C predvidela absolutno javnost tudi za povsem tržne subjekte. Vse navedeno velja tudi za poročila o delu, pripravljena na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb, zato se IP na tem mestu v celoti sklicuje na argumente, že podane v delni odločbi št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 glede kriterija delovnega področja organa.

Upoštevaje navedeno, lahko IP zaključi, da zahtevana poročila o opravljenem delu na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb predstavljajo informacijo javnega značaja v smislu 4. člena ZDIJZ, saj gre za podatke, ki se nanašajo oz. izvirajo iz delovnega področja organa, organ z njimi razpolaga in se nahajajo v materializirani obliki. V konkretnem primeru so torej glede zahtevanih poročil o delu avtorskih in podjemnih pogodb iz 1. točke izreka te odločbe izpolnjeni vsi pogoji za informacijo javnega značaja iz 4. člena ZDIJZ.

2.     Varstvo osebnih podatkov

Organ se je skliceval na izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ker je IP ugotovil, da gre pri dokumentih, ki so predmet presoje, za informacije javnega značaja, je treba nadalje presoditi, ali je podana zatrjevana izjema.

Upoštevaje definicijo osebnega podatka iz 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1), so podatki o imenu in priimku profesorja ter kaj  oz. kakšno delo je opravil na podlagi avtorske in podjemne pogodbe nedvomno osebni podatki. Ker razkritje osebnega podatka javnosti predstavlja vrsto obdelave osebnih podatkov, je za presojo dopustnosti razkritja treba upoštevati splošne podlage za obdelavo osebnih podatkov, opredeljene v 8. in 9. členu (javni sektor) ZVOP-1. Iz navedenih členov kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov dopustna, če tako določa zakon ali če je za to podana privolitev posameznika.

Pred argumentacijo, kateri osebni podatki so varovani in kateri prosto dostopna informacija javnega značaja, IP pojasnjuje, da posameznikov, na katere se nanašajo zahtevana poročila o delu, ni pozval, naj se kot morebitni stranski udeleženci opredelijo do zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Razlogi za to so obširno pojasnjeni v delni odločbi št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 in se IP nanje v izogib ponavljanju v celoti sklicuje. IP povzema, da skladno s sodno prakso Upravnega sodišča RS v primerih, kot je obravnavani, pravna korist posameznikov (javnih uslužbencev) z odločitvijo o razkritju nekaterih njihovih podatkov ne more biti ogrožena, saj že sam zakon določa javnost zahtevanih podatkov. Tudi če bi bili posamezniki (javni uslužbenci) v postopek vključeni kot stranski udeleženci, to ne bi moglo v ničemer vplivati na izid postopka dostopa do informacij javnega značaja.

2.1  Varovani osebni podatki

IP je v ugotovitvenem postopku pregledal poročila o delu in ugotovil, da je v nekaterih poročilih o delu naveden elektronski naslov posameznika, za razkritje katerega v postopku po ZDIJZ ni mogoče najti ustrezne pravne podlage. V zvezi s tem osebnim podatkom je IP ugotovil, da pravna podlaga za razkritje tega podatka ni podana, zato je treba uporabiti izjemo iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Razkritje tega podatka bi pomenilo kršitev ZVOP-1, zato je IP v 1. točki izreka te odločbe odločil, da ga mora organ prekriti s tehniko anonimizacije, da se prosilka in javnost z njimi ne morejo seznaniti. Pri tem se je IP oprl na določbo 7. člena ZDIJZ, ki določa, da se prosilcu, če dokument le deloma vsebuje varovane informacije in se te informacije da iz dokumenta izločiti, omogoči dostop do preostalega dela dokumenta.

2.2  Pravne podlage za razkritje osebnih podatkov

Podatek o porabi javnih sredstev

Iz določbe 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ izhaja, da se, ne glede na morebitne izjeme (tudi izjemo varstva osebnih podatkov) dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. IP ugotavlja, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji, določeni v 3. odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je dopustno razkritje osebnih podatkov profesorjev v zvezi z opravljenim delom na podlagi avtorskih in podjemnih pogodbah, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev.

IP poudarja, da je treba v konkretnem primeru podatek o opravljenem delu obravnavati v povezavi s honorarjem po avtorski ali podjemni pogodbi, katerega prost dostop je IP prosilki omogočil z delno odločbo št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015. Argumente, da podatek o opravljenem delu na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe predstavlja podatek o porabi javnih sredstev, je torej nedvomno in neizogibno povezan z razlago, da honorar po avtorski ali podjemni pogodbi predstavlja podatek o porabi javnih sredstev. IP tako poudarja, da četudi v primeru izplačil na podlagi avtorskih in podjemnih pogodbah in z njimi povezanim podatkom o opravljenem delu, ne gre za neposredno, niti za posredno porabo proračunskih sredstev, nedvomno gre za porabo javnih sredstev. Navedeno potrjuje tudi dejstvo, da je Računsko sodišče že večkrat revidiralo fakultete tudi v delu, ki se nanaša na izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah[1]. IP je že v delni odločbi št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015 podrobno utemeljil, da četudi ne gre za porabo proračunskih sredstev, so sredstva, ki izhajajo iz avtorskih in podjemnih pogodb javna sredstva v smislu, kot ga zajema 3. odstavek 6. člena ZDIJZ. Na tem mestu IP ponavlja zgolj prakso Ustavnega sodišča RS, ki je v odločbi št. U-I-272/97 z dne 23. 11. 2000[2] zavzelo stališče, da so s sredstvi javnih financ mišljena v primeru javnih zavodov vsa sredstva, ki jih ti zavodi pridobivajo na katerega od načinov, uzakonjenih v prvem odstavku 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljevanju ZZ), torej iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Iz predmetne odločitve Ustavnega sodišča RS tako nedvomno sledi, da je treba pojem javna sredstva razlagati široko (zajema tudi sredstva, pridobljena na trgu) in da ta pojem ne zajema le proračunskih sredstev, ampak je precej širši.

IP poudarja, da podatek o tem, kaj, kakšno delo in v kakšnem obsegu je posamezen profesor opravil na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe, nedvomno pove bistveno več o porabi javnih sredstev v smislu 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, kot pa zgolj podatek o tem, kolikšen je honorar v sklenjeni pogodbi. V tem smislu je treba zaradi transparentnosti delovanja javnega sektorja in porabe javnih sredstev pojem poraba javnih sredstev razlagati široko. Takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi I U 599/2014-20 z dne 3. 11. 2015, kjer je zapisalo, da je treba »…pojem "poraba javnih sredstev" razlagati široko ne pa ozko in sicer je pomembno ne samo, koliko se porablja javnih sredstev ampak tudi, kako se gospodari in porablja javna sredstva…«. Za transparentnost gospodarjenja javnih sredstev sta v konkretnem primeru potrebna tako podatek o višini honorarja (predmet odločanja delne odločbo št. 090-137/2015/9 z dne 7. 9. 2015) kot tudi podatek o opravljenem delu. Šele s prostim dostopom do obeh podatkov je mogoča njuna primerjavo, ki pokaže porabo javnih sredstev v širšem pomenu.

IP zaključuje, da gre pri zahtevanih podatkih za podatke o porabi javnih sredstev, kar pomeni, da so podatki, ki se nanašajo na prejemnike izplačil po avtorskih ali podjemnih pogodbah v delu, ki zajemajo ime in priimek profesorja ter podatek o opravljenem delu, tudi skladno z določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ prosto dostopne informacije javnega značaja. Gre namreč za dostop do tistih osebnih podatkov prejemnikov avtorskih honorarjev in izplačil po podjemnih pogodbah, za katere je že zakonodajalec ocenil, da v primerjavi z drugimi osebnimi podatki posameznika, uživajo znatno zmanjšano stopnjo varovanja. Zakonodajalec je s tem opredelil tiste dele informacijske zasebnosti posameznika, glede katerih mora ta trpeti določene posege zaradi varstva pravic drugih in varstva javnega interesa. Zakoniti cilj oziroma namen, zaradi katerega ZDIJZ dopušča tudi posege v varstvo osebnih podatkov, je opredeljen v 2. členu tega zakona, ki določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Podatek, povezan z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca

Čeprav je IP ugotovil, da je treba zahtevane podatke o opravljenem delu po avtorski ali podjemni pogodbi prosilki razkriti, ker gre za podatke o porabi javnih sredstev, je IP nadalje še ugotovil, da so zahtevani podatki povezani tudi z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Prosilka namreč zahteva podatke o profesorjih, ki so ali so bili pri organu zaposleni kot javni uslužbenec ali javni funkcionarji.

Stališče organa, da v konkretnem primeru ne gre za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca, ne vzdrži pravne presoje. Iz sodbe Upravnega sodišča RS št. II U 72/2009-12 z dne 19. 5. 2010[3] namreč izhaja, da je kriterij »v povezavi z delovnim razmerjem« v konkretnem primeru treba razlagati široko. V predmetni zadevi je bila prosilka za dostop do informacij javnega značaja Univerza v Mariboru, Upravno sodišče RS pa je zavzelo stališče, da je podatek o tem, ali so delavci Univerze v Mariboru podali izjavo o sklenitvi pogodbenih razmerij za namene akreditacijskih postopkov pri drugih delodajalcih, v zvezi z delovnim razmerjem teh javnih uslužbencev. Po 63. členu ZViS je delovna in pedagoška obveznost zaposlenih v visokošolskem izobraževanju zakonsko določena, iz zadnjega odstavka 63. člena predmetnega zakona pa izhaja, da se pogodba o delu (kamor spada tudi avtorska pogodba) lahko sklene zgolj izjemoma in ne več kot v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene pedagoške obveznosti in največ za obdobje deset mesecev v študijskem letu. Kdor ima sklenjeno delovno razmerje na področju visokošolskega izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred sklenitvijo pogodbe o delu, predložiti soglasje delodajalca. Povedano drugače, po stališču Upravnega sodišča je vprašanje sklepanja podjemnih (tudi avtorskih!) pogodb v visokem šolstvu v zvezi z delovnim razmerjem pri javnih visokošolskih zavodih (kar organ nedvomno je) zaposlenih javnih uslužbencev. Posledično je, po mnenju IP, dostop do podatkov o opravljenem delu po avtorskih in podjemnih pogodbah treba osvetliti tudi na podlagi tega kriterija.

Glede na navedeno gre v konkretnih primerih tudi za podatek v zvezi z delovnim razmerjem, saj se zahtevana poročila o delu nanašajo na dela po avtorskih in podjemnih pogodbah, ki med drugim sodijo v okvir delovnih obveznosti iz rednega delovnega razmerja javnega uslužbenca. Vendar, kot navedeno, zakonodaja dopušča (63. člen ZViS), da se neposredna pedagoška obveznost, ki se izvaja kot javna služba, če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje pedagoške dejavnosti, lahko pod določenimi pogoji (ne več kot v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene pedagoške obveznosti in največ za obdobje deset mesecev v študijskem letu) izvaja na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb.

Prav tako je IP ugotovil, da se na poročilih pojavljajo imena in priimki, podpisi ter funkcije drugih javnih uslužbencev (poleg imenovanih profesorjev), ki se nedvomno nanašajo na opravljanje delovnega razmerja teh javnih uslužbencev (npr. imena, priimki in podpisi javnega uslužbenca kot naročnika storitve na zapisniku o opravljeni storitvi; imena, priimki in nazivi javnih uslužbencev v poročilih o delu; znanstveni naziv in priimek predavateljev na Filozofski fakulteti).

Upoštevaje vse zgoraj navedeno je IP zaključil, da gre pri podatku o imenu in priimku posameznika ter njegovem opravljenem delu po avtorski ali podjemni pogodbi, za kar je posameznik prejel tudi avtorski honorar ali honorar po podjemni pogodbi, ter za imena, priimke, podpise, funkcije in znanstvene nazive drugih javnih uslužbencev za prosto dostopno informacijo javnega značaja.

Prav tako je IP po uradni dolžnosti preveril, ali so podane druge izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja in ugotovil, da ni podana nobena druga izjema.

3.     Sklepno

V skladu z navedenim in na podlagi citiranih pravnih podlag je IP ugotovil, da je bil na prvi stopnji iz ugotovljenih dejstev delno napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja in da je bil napačno uporabljen materialni predpis, na podlagi katerega je bilo odločeno o zadevi (3. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ v povezavi s 1. alinejo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ). Zato je IP, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, izpodbijano odločbo organa delno odpravil ter odločil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. V preostalem delu, kjer je IP ugotovil neobstoj zahtevanih dokumentov, pa je pritožbo, na podlagi tretjega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Pouk o pravnem sredstvu: 
 

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve tega sklepa in odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep in odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila:

Polona Tepina, univ.dipl.prav., LL.M.

svetovalka IP

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka


[1] Več o revizijah Računskega sodišča na fakultetah in univerzah na povezavi http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/RevizijeArhivW?SearchView&query=%28[MetaPodatkiTX]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Naslov]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Revidiranec]=veleposlani%C5%A1tvo%20OR%20[Cilj]=veleposlani%C5%A1tvo%29&SearchOrder=3&Count=10&start=1&appSource=AA288C363EA722B2C125715C001B5795

[2] »Zakon torej omenjenih sredstev v nobenem pogledu ne odvaja od celote gospodarjenja javnega zavoda. Tudi zanje velja določba drugega odstavka 48. člena ZZ, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, zaradi katerih je ustanovljen. Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javnih služb (3. člen ZZ). Sredstva, namenjena opravljanju javnih služb, so brez dvoma del javne porabe, nad katero je RS po prvem odstavku 150. člena Ustave najvišji organ kontrole. Iz tega izhaja, da se pristojnost nadzora RS v skladu z Ustavo razteza tudi na rabo tistih sredstev, ki jih javni zavod pridobi s prodajo blago in storitev na trgu. Prav to pa je dovolj razločno uzakonjeno tudi v izpodbijanih členih ZRacS: prva alinea prvega odstavka 19. člena določa, da opravlja RS nadzor nad poslovanjem pravnih oseb javnega prava, med katere vsekakor sodijo javni zavodi; prva alinea prvega odstavka 21. člena pa določa, da opravlja RS pri revidiranih osebah nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev javnih financ. Ni razloga za dvom, da so s sredstvi javnih financ mišljena v primeru javnih zavodov vsa sredstva, ki jih ti zavodi pridobivajo na katerega od načinov, uzakonjenih v prvem odstavku 48. člena ZZ, torej iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

[3] S predmetno sodbo se lahko seznanite tudi na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/sodbe_UPRS/U_72-2009-12__021-89-2008_.pdf