Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prosilec - Upravna enota Idrija

+ -
Datum: 04.01.2016
Številka: 090-239/2015
Kategorije:Avtorsko delo, Osebni podatek
Sodba Upravnega sodiščaPOVZETEK:Prosilka je od organa zahtevala fotokopije dokumentov iz spisa »gradbeno dovoljenje-VDC«, fotokopije dokumentov iz spisa »upravno dovoljenje-VDC« in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Organ je zahtevi prosilke v prvem in drugem delu delno ugodil, v tretjem delu pa je zavrnil posredovanje fotokopij in ji dovolil seznanitev v obliki vpogleda, saj gre za avtorskopravno varovano delo. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da organ ni odločal o celotni zahtevi prosilke (glede dokumentov v dveh upravnih zadevah), zato je pritožbi prosilke ugodil in zadevo v tem delu vrnil v ponovno odločanje organu. V delu, v katerem je organ prosilki omogočil le seznanitev s PGD, je IP ugotovil, da zahtevana dokumentacija sicer predstavlja avtorsko delo, vendar je v konkretnem primeru treba upoštevati tudi določbe 9. člena ZASP, ki določenim delom odreka avtorskopravno varstvo. Avtorskopravno namreč niso varovana uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja. Gradbeno dovoljenje s prilogami je upravna odločba organa, gre torej za uradno besedilo, s katerim institucije z upravnimi pristojnostmi ter oblastvenimi upravičenji uravnavajo pravni položaj državljana. Taka besedila torej, skladno z 9. členom ZASP, ne morejo biti avtorskopravno varovana. IP je torej v tem delu delno ugodil pritožbi prosilke in organu naložil posredovanje fotokopij zahtevanih dokumentov (s prekritjem varovanih osebnih podatkov).ODLOČBA:Številka: 090-239/2015/7Datum: 4. 1. 2016
Informacijski pooblaščenec po Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka  27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ), tretjega odstavka 248. člena, tretjega odstavka 251. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP) o pritožbi … (v nadaljevanju prosilka) z dne 1. 9. 2015, ki jo zastopa …, zoper odločbo UE Idrija, Študentovska 2, 5280 Idrija, št. 090-14/2015 z dne 19. 8. 2015, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjoO D L O Č B O:
1. Pritožbi prosilke z dne 1. 9. 2015 zoper 1. točko izreka odločbe Upravne enote Idrija št. 090-14/2015 z dne 19. 8. 2014 se ugodi in se 1. točka izreka izpodbijane odločbe odpravi ter se zadeva v tem delu vrne organu prve stopnje v ponovni postopek. Organ mora o zadevi odločiti najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.2. Pritožbi prosilke z dne 1. 9. 2015 zoper 2. točko izreka odločbe Upravne enote Idrija št. 090-14/2015 z dne 19. 8. 2014 se delno ugodi in se 2. točka izreka izpodbijane odločbe delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilki v roku 31 (enaintridesetih) dni od prejema te odločbe posredovati fotokopije iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 07011015:2.1.  dokument PGD 0-Vodilna mapa, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovorne vodje projekta na strani 1,- ime, priimek in izobrazbo projektnega sodelavca za strani 1,- imena, priimke, izobrazbo, ZAPS in IZS številko ter podpis odgovornih projektantov pod točko 0.4 (stran 5 in 6),- ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovorne vodje projekta in odgovornega projektanta na strani 7,- ime, priimek, izobrazbo, podpis, identifikacijsko IZS številko odgovornega geodeta na certifikatu geodetskega načrta z dne 9. 10. 2006,- imena, priimke, izobrazbo in podpisa in IZS številko na geodetskem načrtu, potrjenem dne 9. 10. 2006,- ime, priimek in podpis osebe, ki je za Zavarovalnico Maribor d. d. podpisala polico št. 511-0955070,z dne 28. 11. 2006,- ime, priimek in podpis osebe, ki je za Zavarovalnico Triglav d. d. podpisala zavarovalno polico št. 8000126875, z dne 31. 1. 2007,- ime, priimek in podpis osebe, ki je za Zavarovalnico Triglav d. d. podpisala potrdilo z dne 6. 11. 2006 za družbo Lozej d. o. o.,- imena in priimki predstavnice podjetja Koling d. o. o., predstavnika KS Idrija mesto in lastnikov, solastnikov in etažnih lastnikih na zapisniku javne obravnave v postopku Sprememb in dopolnitev UN Rožna ulica – Gasa z dne 31. 7. 2007,- ime in priimek osebe, ki je vodila postopek na dokumentu »Projektni pogoji«, ki ga je izdal Petrol plin d. o. o. (tudi priimek v znaku dokumenta), z dne 30. 3. 2007,- ime in priimek osebe, ki je vodila postopek na dokumentu »Soglasje h gradnji«, ki ga je izdal Petrol plin d. o. o. (tudi priimek v znaku dokumenta), z dne 1. 6. 2007,- ime in priimek osebe, ki je vodila postopek in ime, priimek in podpis vodje centra za vzdrževanje omrežja na dokumentu »Projektni pogoji št. 398/2006-NG-IK«, ki ga je izdal Telekom Slovenije d. d., dne 25.10. 2006,- ime in priimek osebe, ki je vodila postopek in ime, priimek in podpis vodje centra za vzdrževanje omrežja na dokumentu »Soglasje k projektnim rešitvam št. 153/2007-NG-ZŠ«, ki ga je izdal Telekom Slovenije d. d., z dne 3. 5. 2007,- ime, priimek in podpis osebe, ki je dokument pripravila; ime, priimek, izobrazbo in podpis vodje oddelka transport in vzdrževanje in ime, priimek, izobrazbo in podpis vodje distribucijske enote na dokumentu »Smernice oz. projektne pogoje št. 3331«, ki ga je izdala Elektro Primorska, d. d., z dne 25. 10. 2006,- ime, priimek in podpis osebe, ki je dokument pripravila; ime, priimek, izobrazbo in podpis vodje oddelka transport in vzdrževanje in ime, priimek, izobrazbo in podpis vodje distribucijske enote na dokumentu »Soglasje k projektnim rešitvam št. 3157«, ki ga je izdala Elektro Primorska, d. d., z dne 24. 4. 2007,- ime, priimek in podpis na dokumentu »Projektni pogoji«, št. 50/06 z dne 30. 10. 2006, ki ga je izdala Komunala Idrija d. o. o.,- ime, priimek in podpis na dokumentu »Soglasje«, št. 351-47/2007-2 z dne 7. 5. 2007, ki ga je izdala Komunala Idrija d. o. o.,- vsa imena in priimke lastnikov, solastnikov in etažnih lastnikov (fizičnih oseb), ki so navedeni na seznamu parcel in lastnikov 3.2.4,- ime, priimek in podpis na Merilnem listu in Potrdilu o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja, oba št. 02/07 z dne 7. 2. 2007, ki ju je izdalo Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Idrija,- ime, priimek in e-naslov naročnika, ter ime, priimek in GSM številka na dokumentu »Dimenzionoranje lovilca mineralnih olj po Sist En 858-II z dne 17. 4. 2007;2.2. dokument PGD 1-Načrt arhitekture, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovorne vodje projekta na strani 1,- ime, priimek in izobrazbo projektnega sodelavca za strani 1,- ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega projektanta načrta arhitekture in odgovornega projektanta na strani 4,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na geodetski situaciji, št. risbe 1.6.1, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na bodoči situaciji z odmiki od parcelnih mej, št. risbe 1.6.2, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu temeljev in kanalizacije, št. risbe 1.6.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu kleti, št. risbe 1.6.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu pritličja, št. risbe 1.6.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu 1. nadstropja, št. risbe 1.6.6, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu 2. nadstropja, št. risbe 1.6.7, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu podstrešja, št. risbe 1.6.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu ostrešja, št. risbe 1.6.9, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na tlorisu strehe, št. risbe 1.6.10, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi prerez A-A, št. risbe 1.6.11, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi prerez B-B, št. risbe 1.6.12, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi prerez C-C, št. risbe 1.6.13, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi jugozahodna fasada, št. risbe 1.6.14, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi jugovzhodna fasada, št. risbe 1.6.15, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi severozahodna fasada, št. risbe 1.6.16, marec 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega projektanta na risbi severovzhodna fasada, št. risbe 1.6.17, marec 2007;2.3. dokument PGD 3-Načrt gradbenih konstrukcij, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega vodje projekta na drugi uvodni strani,- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta načrta pod točko 3.4,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ talna plošča, list 1, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ 100, list 2, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ 200, list 3, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ 300, list 4, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ 400, list 5, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi POZ 500, list 6, maj 2007,- ime, priimek, izobrazbo in ZAPS številko odgovornega vodje projekta in ime, priimek, izobrazbo in IZS številko odgovornega projektanta na risbi Prerez, list 7, maj 2007;            2.4. dokument PGD 3. Načrt gradbene konstrukcije – Projekt temeljenja, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega vodje projekta na strani 1,- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta načrta na strani 5,- ime, priimek, izobrazbo in podpis na strani 11,- ime, priimek, in izobrazbo na strani 26,- priimek vodje na risbi sonde V-1 z dne 21. 3. 2007,- priimek vodje na risbi sonde V-2 z dne 21. 3. 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta, ime, priimek, izobrazba in podpis obeh sodelavk na situaciji G.1, maj 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta, ime, priimek, izobrazba in podpis treh sodelavcev na situaciji G.2, maj 2007;            2.5. dokument PGD 5. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega vodje projekta na uvodni strani,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na situaciji, list 1.0, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa kleti, list 1.1, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa pritličja, list 1.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 1. nadstropja, list 1.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 2. nadstropja, list 1.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa podstrešja, list 1.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi sheme toplotne postaje, list 1.7, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi detajla jaška za preizoliran cevovod, list 1.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa kleti, list 2.1, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa pritličja, list 2.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 1. nadstropja, list 2.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 2. nadstropja, list 2.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa podstrešja, list 2.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi sheme vodomernega jaška, list 2.7, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi sheme revizijskega jaška, list 2.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi karakteristični prerez izkopa/zasipa priključne cevi – Abanka Vipa, list 2.9, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi karakteristični prerez izkopa/zasipa priključne cevi – VDC, list 2.10, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa kleti, list 3.1, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa pritličja, list 3.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 1. nadstropja, list 3.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa 2. nadstropja, list 3.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa podstrešja, list 3.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi tlorisa ostrešja, list 3.6, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi sheme klima naprave OSKN 2, list 3.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega projektanta na risbi montaže rešetk v vrata, list 3.9, april 2007;2.6. dokument PGD Mapa št. 4 – Načrt električnih napeljav in elektro opreme in Mapa št. 6 – Načrt telekomunikacijskih napeljav in TK opreme, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke:- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega vodje projekta na strani 2/22,- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta na strani 6/22,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, na risbi legende simbolov, št. načrta 4.6.1, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi situacija EE napeljav, list 4.6.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi situacija EE napeljav, list 4.6.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris kleti, list 4.6.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris pritličja, list 4.6.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris 1. nadstropja, list 4.6.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris 2. nadstropja, list 4.6.6, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris podstrešja, list 4.6.7, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, na risbi sheme napajanja, št. načrta 4.6.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, na risbi glavna izenačitev potencialov, št. načrta 4.6.9, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, na risbi dodatne izenačitve potencialov, št. načrta 4.6.10, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi strelovodska instalacija – fasada 1, št. načrta 4.6.11, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi strelovodska instalacija – fasada 2, št. načrta 4.6.12, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi strelovodska instalacija – fasada 3, št. načrta 4.6.13, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi strelovodska instalacija – fasada 4, št. načrta 4.6.14, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, št. načrta 4.6.15, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, št. načrta 4.6.16, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, št. načrta 4.6.17, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, št. načrta 4.6.18, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi Kabelski jašek s podstavkom za PSO, št. načrta 4.6.19, april 2007,- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek, izobrazbo, ZAPS številko in podpis odgovornega vodje projekta na strani 2/14,- ime, priimek, izobrazbo, IZS številko in podpis odgovornega projektanta na strani 6/14,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je risala, na risbi legende simbolov, št. načrta 6.6.1, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi situacija TK napeljav in opreme, št. načrta 6.6.2, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris kleti, št. načrta 6.6.3, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris pritličja, št. načrta 6.6.4, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris 1. nadstropja, št. načrta 6.6.5, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris 2. nadstropja, št. načrta 6.6.6, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi tloris podstrešja, št. načrta 6.6.7, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi izgled in razporeditev opreme telefonske omarice PTO, št. načrta 6.6.8, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi shema univerzalnega ožičenja, št. načrta 6.6.9, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta in osebe, ki je načrt risala, na risbi shema antenske instalacije, št. načrta 6.6.10, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi sheme javljanja požara, št. načrta 6.6.11, april 2007,- ime, priimek, izobrazba in ZAPS številka odg. vodje projekta, ime, priimek, izobrazba in IZS številka odgovornega projektanta, na risbi sheme SOS sistema, št. načrta 6.6.12, april 2007;2.7. dokument PGD 10 – Elaborati, pri čemer je dolžan prekriti naslednje podatke: - ime, priimek, izobrazba, ZAPS številka in podpis odgovornega vodje projekta, ime, priimek, izobrazba, IZS številka, podpis odgovornega projektanta, ime, priimek, izobrazba, podpis sodelavca na strani 2 od 17,- ime, priimek, izobrazba, IZS številka in podpis odgovornega projektanta na strani 4 od 17,- ime, priimek, izobrazba odgovornega vodje projekta in ime, priimek in izobrazba odgovornega projektanta na strani 1 od 4 izkaza požarne varnosti stavbe,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi situacija, list 1, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi tloris kleti, list 2, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi tloris pritličja, list 3, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi tloris 1. nadstropja, list 4, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi tloris 2. nadstropja, list 5, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi tloris podstrešja, list 6, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi odgovornega projektanta, sodelavca in osebe, ki je načrt risala, na risbi prerez, list 7, april 2007,- ime, priimek, izobrazba, podpis in IZS številka odgovornega geodeta na certifikatu geodetskega načrta z dne 9. 10. 2006,- ime, priimek, izobrazba, IZS številka in podpis osebe, ki je izvedla meritve in osebe, ki je potrdila meritve na geodetskem načrtu,- imena, priimki, izobrazbe in podpisi vodje naloge, osebe, ki je poročilo obdelala, sodelavca in osebe, ki je poročilo pregledala, na geotehničnem poročilu, april 2007, stran 1,- ime, priimek, izobrazba in podpis na stani 5 geotehničnega poročila,- ime, priimek, izobrazba, IZS številka in podpis odgovornega projektanta, ime in priimek osebe, ki je risala, na Inženirsko geološki karti s prerezom, priloga 1,- imena, priimki, izobrazbe in podpis na risbi Prerez B-B, priloga 2, april 2007,- imena, priimki, izobrazbe in podpis na risbi Prerez B-B, priloga 3, april 2007,- priimek vodje na načrtu sonde V-1, priloga 5,- priimek vodje na načrtu sonde V-2, priloga 6,- ime, priimek, izobrazba, IZS številka in podpis odgovornega projektanta in ime, priimek in podpis sodelavca na uvodni strani Poročila o geološko-geomehanskih razmerah za območje sprememb in dopolnitev UN Rožna ulica – Gasa v Idriji, maj 2002,- ime, priimek, izobrazba, IZS številka in podpis odgovornega projektanta in ime in priimek osebe, ki je risala Inženirsko geološko karto s prerezom, priloga 1, maj 2002,- ime in priimek osebe, ki je pripravila elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite in ime, priimek in izobrazbo odgovornega projektanta na prvi strani elaborata.3. V delu, v katerem je organ v skladu s prejšnjo točko izreka te odločbe na posredovanih dokumentih dolžan prekriti varovane osebe podatke, se pritožba prosilke zavrne.4. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.O b r a z l o ž i t e v:
Prosilka je dne 5. 8. 2015 na organ naslovila zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer je zahtevala fotokopije:(1) dokumentov, kot izhaja iz popisa zadeve »Gradbeno dovoljenje – varstveno delovni center«,(2) dokumentov, kot izhaja iz popisa zadeve »Upravno dovoljenje – varstveno delovni center«,(3) PGD (vodilne mape, arhitekturnega načrta in dokumentov, kot izhajajo iz »Kazala vsebine projekta« in »Kazala vsebine vodilne mape«.Prosilka je prosila tudi za potrditev organa, da pripravljena »popisa zadeve« z dne 15. 7. 2015 zajemata vse dokumente, ki jih organ poseduje. Dokumente zahteva v obliki elektronskega zapisa na elektronski naslov oz. v obliki fotokopije.Organ je dne 19. 8. 2015 izdal odločbo št. 090-14/2015, s katero je zahtevi prosilke, ki se nanaša na posredovanje kopij dokumentov, navedenih v popisih zadev organa št. 351-65/2007 in 351-159/2007 delno ugodil (1. točka izreka). Zahtevo za posredovanje kopije PGD je zavrnil in prosilki omogočil seznanitev z zahtevano informacijo v obliki vpogleda (2 in 3. točka izreka). V obrazložitvi 1. točke izreka odločbe je organ navedel, da je prosilki dne 15. 7. 2015 posredoval popis spisa zadeve »Gradbeno dovoljenje – varstveno delovni center«, ki ga vodi pod št. 351-65/2007 in popis spisa zadeve »Upravno dovoljenje – varstveno delovni center«, ki ga vodi pod št. 351-159/2007 na podlagi zahteve, ki jo je vodil pod opr. št. 090-12/2015. V zvezi z zahtevo po posredovanju kopij dokumentov iz navedenih zadev je upravni organ stranki že posredoval kopije gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja ter zapisnika o tehničnem pregledu, zato je zahtevo v tem delu zavrnil. Prav tako ga je zavrnil v delu, ki se nanaša na dokumente, ki niso informacije javnega značaja. Organ je zavrnil tudi posredovanje dokumentov v delu, v katerem dokumenti vsebujejo osebne podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov. Organ je na podlagi 7. člena ZDIJZ izvedel delni dostop do dokumentov tako, da je prekril varovane osebne podatke fizičnih oseb.V obrazložitvi 2. in 3. točke izreka odločbe je organ navedel, da je projektno gradbena dokumentacija (PGD) avtorsko delo. Glede na navedeno je edini mogoč način seznanitve z zahtevano informacijo, v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZDIJZ, vpogled. Z dopisom št. 090-14/2015-2 z dne 19. 8. 2015 je organ prosilki iz zadeve št. 351-65/2007 (gradbeno dovoljenje – varstveno delovni center) posredoval:- potrjen popis zadeve,- vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja z dne 14. 5. 2007,- dopolnitev vloge z dne 28. 5. 2007,- pooblastilo,- načrt parcele,- zapisnik javne obravnave v postopku Sprememb in dopolnitev UN Rožna ulica – Gasa z dne 31. 1. 2007,- grafični izsek UN Rožna ulica – Gasa,- Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa – postopek priprave in sprejema.Iz zadeve št. 351-159/2007 (uporabno dovoljenje – varstveno delovni center) je organ prosilki posredoval naslednje dokumente:- potrjen popis zadeve,- vlogo za izdajo upravnega dovoljenja z dne 3. 12. 2007,- sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled z dne 1. 12. 2007,- pooblastilo 12x,- zahtevo za dopolnitev vloge z dne 7. 1. 2008,- izjave 5x,- primopredajni zapisnik.Prosilka je v pritožbi z dne 1. 9. 2015 navedla, da prosi, da IP ponovno prouči njeno zahtevo. Glede 1. točke izreka odločbe, s katero je organ njeni zahtevi delno ugodil, je po pregledu prejete dokumentacije razvidno, da ji organ ni posredoval naslednjih dokumentov:- iz popisa št. 351-65/2007:            - zap. št. 1, priloge: kupoprodajne pogodbe in vodilna mapa,            - zap. št. 2,            - zap. št. 3, priloge: 2x ZK predlog in služnostna pogodba,            - zap. št. 4,            - zap. št. 5 in            - zap. št. 6;- iz popisa št. 351-159/2007:            - zap. št. 1 – vse priloge,            - zap. št. 3,            - zap. št. 5 – dokument in priloge.Glede 2. točke izreka odločbe, s katero je organ zavrnil posredovanje fotokopij PGD – vodilne mape, arhitekturnega načrta in dokumentov, kot izhajajo iz »Kazala vsebine projekta« in »Kazala vsebine vodilne mape«, je prosilka navedla, da so vse informacije, ki so sestavni del PGD in za katere je podala zahtevo, javne informacije, s katerimi se ima pravico seznaniti na način, kot je bil zahtevan (elektronski zapis ali kopija), zaradi lažjega pregleda dokumentov. Meni, da ne gre za kršitev avtorskih pravic, saj je potrebno upoštevati, da so bile avtorske pravice s tem, ko so dokumenti zavedeni kot del dokumentacije projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, prenesene na organ. Meni, da zahteva ne krši avtorskih pravic, zato prosi za ponovno preučitev zahteve in posredovanje zahtevanih dokumentov. Meni tudi, da bi moral organ za vsak posamezen nepredložen dokument jasno navesti razloge, zakaj dokumenta ni mogoče predložiti oz. omogočiti vsaj delen dostop do dokumenta s prekritjem osebnih podatkov. Pri manjkajočih dokumentih je razvidno, da gre za zelo različne vrste dokumentov in različno vsebino. Organ je z dopisom št. 090-14/2015-5 z dne 10. 9. 2015 pritožbo prosilke, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, skladno z 245. členom ZUP, odstopil v reševanje IP. Ob odstopu je organ še dodal, da je zahtevi stranke delno ugodil, posredoval ji je tudi kopije vseh zahtevanih dokumentov, ne pa tudi vseh dokumentov iz upravne zadeve (ker prosilka tega ni zahtevala). Zavrnil ji je dostop do kopij PGD in ji v tem delu omogočil vpogled v PGD v prostorih organa. IP je po skrbem pregledu zadeve ugotovil, da organ z zahtevo prosilke ni seznanil stranskega udeleženca, zato je IP z dopisom št. 090-239/2015/5 z dne 24. 11. 2015 stranskega udeleženca Kolektor Koling d. o. o. pozval, da prijavijo stransko udeležbo v postopku ter podajo pisno izjavo, zlasti glede tega, ali zahtevana dokumentacija predstavlja katero izmed izjem od prosto dostopnih informacij javnega značaja po 5.a in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ.Stranski udeleženec je v dopisu z dne 1. 12. 2015 navedel, da zahtevana informacija predstavlja avtorsko delo, v zvezi s katerim je skladno z drugim odstavkom 25. člena ZDIJZ edini mogoč način seznanitve vpogled, enako kot je to ugotovil organ v odločbi. Napačno je stališče prosilke, da naj bi bile avtorske pravice s tem, ko so bili dokumenti zavedeni kot del dokumentacije projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, prenesene na organ. Meni, da je odločitev organa pravilna in predlaga, da se pritožba zavrne kot neutemeljena. Pritožba je delno utemeljena.IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Prosilka izpodbija odločbo organa v delu, v katerem je organ zahtevi prosilke ugodil (1. točka izreka izpodbijane odločbe), saj meni, da ni prejela vseh dokumentov, ki so predmet njene zahteve, ter v delu, v katerem je organ njeno zahtevo zavrnil (2. točka izreka izpodbijane odločbe). Prosilka odločitve organa v 3. in 4. točki izreka izpodbijane odločbe, ne izpodbija, zato IP o tem delu ni odločal.Definicija informacije javnega značaja je določena v prvem odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (zakon za vse oblike uporablja izraz dokument, op. IP), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:1.     informacija mora izvirati iz delovnega področja organa,2.     organ mora z njo razpolagati, in3.     nahajati se mora v materializirani obliki.K 1. točki izreka te odločbe:Organ je zahtevi prosilke za posredovanje vseh kopij dokumentov iz upravnih zadev »gradbeno dovoljenje – VDC« in »uporabno dovoljenje – VDC« delno ugodil in ji posredoval določene dokumente.Po proučitvi vsebine izpodbijane odločbe in pritožbenih navedb prosilke je IP ugotovil, da organ ni odločil o celotni zahtevi prosilke (fotokopija vseh dokumentov iz dveh upravnih zadev), temveč le o določenih dokumentih iz popisov teh dveh zadev. V odločbi je organ navedel, da nekateri dokumenti niso informacije javnega značaja, pri čemer pa ni pojasnil, zakaj. Prav tako je v pojasnilih IP navedel, da prosilka preostalih dokumentov ni zahtevala. Iz zahteve prosilke jasno izhaja, da želi fotokopijo vseh dokumentov, torej upravnih spisov kot celote (s prilogami), kar je potrdila, oz. izhaja tudi iz same pritožbe. Organ se tako ni opredelil do posameznih dokumentov v spisih 351-65/2007 (gradbeno dovoljenje) in 351-159/2007 (uporabno dovoljenje) in ni pojasnil, zakaj je prosilki posredoval le nekatere dokumente iz navedenih spisov, preostalih pa ne. Razen izjeme varstva osebnih podatkov, za katero je organ pojasnil, da je opravil delni dostop, preostalih dokumentov (ki jih prosilki ni posredoval), ni natančno preučil z vidika izjem od prostega dostopa, v postopek tudi ni pritegnil morebitnih stranskih udeležencev, v pravice katerih bi lahko odločitev organa posegla, prav tako ni razvidno, o katerih dokumentih je organ že odločal v okviru drugih zahtev prosilke za dostop do informacij javnega značaja (na katere se organ sklicuje) in kateri dokumenti so bili prosilki že posredovani oz. ji je bil dostop do njih zavrnjen z odločbo. Iz dopisov, ki jih je organ posredoval IP, ni mogoče natančno ugotoviti, o katerih dokumentih je organ odločal, saj se na določene dokumente sklicuje le pavšalno (npr. pooblastilo 12x, izjave 5x) in o katerih ne. Ta dejstva mora organ v ponovljenem postopku upoštevati in se do njih opredeliti.Glede na dejstvo, da izpodbijana odločba temelji na ugotovitvi, da je organ prosilki v tem delu ugodil, ne da bi ji dejansko posredoval vse dokumente, ki jih je zahtevala, IP ugotavlja, da je organ zmotno oz. nepopolno ugotovil dejansko stanje.ZUP v prvem odstavku 251. člena določa, da če organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva, dopolni postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam bodisi po organu prve stopnje ali po zaprošenem organu. IP je v izvedenem postopku ugotovil, da je v postopku odločanja na prvi stopnji organ nepopolno oz. zmotno ugotovil dejstva, zato je bilo treba na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v prejšnjih odstavkih obrazložitve te odločbe, izpodbijano odločbo delno odpraviti in zadevo vrniti prvostopenjskemu organu v ponovni postopek. Vrnitev zadeve v ponovno odločanje IP utemeljuje z razlogi ekonomičnosti postopka. Poseben vidik načela ekonomičnosti iz 14. člena ZUP je tudi načelo učinkovitosti, ki od organov zahteva, da se preskrbi vse, kar je potrebno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja in za zavarovanje pravic strank ter javnih koristi. To pa bo najlažje dosegel prav prvostopenjski organ, ker se zahteva prosilca nanaša na dokumente, ki so del upravne zadeve organa, zato organ razpolaga z vso dokumentacijo, ki je z zahtevanimi dokumenti povezana hkrati pa organ pozna širši vidik zadeve, povezane z zahtevanimi dokumenti. Prvostopenjski organ je zato tisti, ki bo najlažje ugotovil, v katerem delu predstavljajo zahtevani dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja, v katerem delu gre za izjeme od prosto dostopne informacije javnega značaja in v katerem delu je bilo o zahtevi prosilke že odločeno v okviru drugih zahtev. V ponovljenem postopku je organ dolžan jasno opredeliti, kateri dokumenti, ki jih prosilka zahteva v tem delu, so predmet njegove presoje (pri čemer mora upoštevati vse dokumente, ki se nahajajo v navedenih upravnih spisih) in o katerih dokumentih je organ ali IP v pritožbenem postopku že odločil in prosilki omogočil dostop, oz. dostop zavrnil z odločbo. Organ mora v postopek povabiti morebitne stranske udeležence in jim omogočiti zaščito njihovih pravic, nato pa se mora konkretno opredeliti do vsakega posameznega dokumenta (torej pojasniti, ali je, glede vsakega posameznega dokumenta, podana kakšna izjema od prosto dostopnih informacij in katera izjema je podana pri posameznem dokumentu). Prav tako se mora organ, glede vsakega posameznega dokumenta, ki ga bo identificiral kot predmet zahteve, opredeliti glede možnosti uporabe delnega dostopa iz 7. člena ZDIJZ. K 2. točki izreka te odločbe:IP ugotavlja, da v tem delu med strankama ni sporno, da zahtevani dokumenti predstavljajo informacijo javnega značaja, saj je organ prosilki že omogočil vpogled v zahtevano dokumentacijo. Med strankama je sporno le to, ali je prosilka upravičena do fotokopij zahtevane dokumentacije, oz. ali gre za avtorsko delo, katerega fotokopije niso dovoljene in je prosilka upravičen le do vpogleda.Glede na navedbe organa v odločbi in glede na navedbe stranskih udeležencev, da zahtevani dokumenti predstavljajo avtorsko delo, IP pojasnjuje, da iz ZDIJZ izhaja, da ima prosilec, na podlagi 17. člena ZDIJZ, pravico določiti, na kakšen način se želi seznaniti z zahtevano informacijo. Organ nima nikakršne pravice prosilcu odreči pravice do oblike, v kateri želi prejeti zahtevano informacijo. Edino omejitev, ki vpliva na obliko informacije, predstavlja določba drugega odstavka 25. člena ZDIJZ, po kateri lahko prosilec dobi samo vpogled v informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico. Drugi odstavek 27. člena ZDIJZ določa, da ima prosilec pravico do pritožbe tudi v primeru, če ne dobi informacije v obliki, ki jo je zahteval. Iz navedenega izhaja, da ima prosilec pravno varovano pravico izbrati, na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (na primer fotokopija ali vpogled). Glede na navedeno se torej v primeru, da zahtevana informacija predstavlja avtorsko delo, lahko zavrne le določen način seznanitve z njo (elektronska kopija, fotokopija), ne pa tudi sam dostop do informacije (npr. vpogled).
V skladu s 5. členom ZASP je avtorsko delo individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena, če ni v ZASP drugače določeno. Iz navedene definicije in obstoječe sodne prakse ter pravne teorije izhaja pet predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da se posamezno delo šteje za avtorsko delo po ZASP, in sicer so to individualnost, intelektualnost oz. duhovnost, stvaritev, področje ustvarjalnosti in izraženost. Če torej posamezno delo izpolnjuje vse navedene predpostavke kumulativno, se šteje, da gre za avtorsko delo. Glede zahtevanega dokumenta IP ugotavlja, da ta nedvomno izpolnjujejo vseh pet temeljnih predpostavk avtorskega dela iz 5. člena ZASP. Nedvomno je, da je delo izraženo, da predstavlja stvaritev avtorja in intelektualno kreacijo ter da hkrati spada v znanstveno področje človeške ustvarjalnosti. Po vsebinski preučitvi dokumentov IP ocenjuje tudi, da imajo dokumenti tudi zadostno mero individualnosti, da se štejejo za avtorsko delo. IP tako ugotavlja, da zahtevani dokumenti nedvomno izpolnjujejo vse predpostavke za avtorsko delo iz 5. člena ZASP.
Vendar pa je treba v konkretnem primeru upoštevati tudi določbe 9. člena ZASP, ki določenim delom odreka avtorskopravno varstvo. Gre za dela, ki ne glede na to, ali izpolnjujejo navedene predpostavke za avtorsko delo iz 5. člena ZASP, avtorskopravnega varstva ne uživajo. In sicer glede na določbo 9. člena ZASP avtorskopravno niso varovane ideje, načela, odkritja, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja ter ljudske književne in umetniške stvaritve. Prevodi navedenih dokumentov so avtorskopravno varovani, razen če so objavljeni kot uradna besedila. Namen te določbe je čim večje razširjanje in objavljanje uradnih besedil zaradi javnega interesa. V primeru uradnih besedil se mora avtorjev interes umakniti javnemu, saj je v interesu družbe, da je čim bolj seznanjena z zakoni in predpisi, ki jo uravnavajo. Omejevanje uporabe predpisov z avtorskim pravom bi bilo v neposrednem nasprotju z njihovim poslanstvom in smislom. Gre predvsem za besedila, ki jih izdajajo institucije z zakonodajnimi, sodnimi ali upravnimi pristojnostmi ter oblastvenimi upravičenji in s katerimi se uravnavajo pravni položaj državljana ali druge družbene zadeve (povzeto po Trampuž M., Oman B., Zupančič A., Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997, str. 54). Taka besedila so torej tudi gradbena dovoljenja, saj gre za upravne odločbe upravnih enot. Uradno besedilo pri tem predstavlja tako sama odločba, kot tudi vsi dokumenti oz. norme, ki so njene priloge oz. sestavni del. Id., str. 54; To velja tako v primeru besedil, kot tudi v primeru uradnih stvaritev, ki niso besedila (skice in načrti, arhitekturni, urbanistični in kartografski načrti v zazidalnih načrtih in drugih prostorskih izvedbenih aktih itd.). Id., str. 55 Glede na določbo drugega odstavka 68. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGO-1), je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko pa tudi druge listine, če tako določa zakon, sestavni del gradbenega dovoljenja. Tretji odstavek 35. člena ZGO-1 določa, da minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, predpiše vsebino in obliko projektne dokumentacije, način njene izdelave in vrste načrtov, ki pridejo v poštev za posamezne vrste stavb in gradbenih inženirskih objektov, glede na namen njihove uporabe, raven obdelave in glede na vrsto gradnje. Ta predpis je Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS,št. 55/08). V 5. členu Pravilnika je določeno, da vsak projekt, idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) po zaporedju sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati. Obvezna sestavina zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje vodilno mapo ter ustrezne načrte in predpisane elaborate glede na vrsto objekta. Gradbeno dovoljenje, kot upravna odločba, očitno vključuje tudi sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del. Posledično vsi navedeni dokumenti predstavljajo z dnem izdaje gradbenega dovoljenja uradno besedilo in so izvzeti iz avtorskopravnega varstva po ZASP. IP ugotavlja, da je organ dne 8. 6. 2007 izdal gradbeno dovoljenje št. 351-65/20097 za gradnjo objekta VDC – varstveno delovnega centra v Idriji. Gradnja objekta z vso pripadajočo komunalno zunanjo ureditvijo mora biti skladna s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 07011015 z datumom april 2007, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja in obsega:- vodilno mapo projektne dokumentacije št. 07011015 z datumom april 2007, ki ga je izdelal Koling d. o. o.,- načrt arhitekture št. 07011015 z datumom april 2007, ki ga je izdelal Koling d. o. o.,- načrt gradbenih konstrukcij št. 07011015; 07011045/G z datumom maj 2007, ki ga je izdelal Koling d. o. o.,- načrt gradbene konstrukcije projekt temeljenja št. 07011015; 11/07-8638a z datumom april 2007, ki ga je izdelal Geoinženiring, d. o. o.,- načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 07011015;561/07 z datumom april 2007, ki ga je izdelal Koling d. o. o.,- načrt električnih napeljav in opreme št. 07011015; 25/2007 z datumom april 2007, ki ga je izdelal Elektroinženiring Uršič Aleksander Uršič, s. p.,- elaborat – zasnova požarne varnosti št. 06011017; PVZ-040/07-PV z datumom april 2007, ki ga je izdelal Lozej d. o. o.,- elaborat- geotehnično poročilo o preiskavi tal in pogojih temeljenja objekta – varstveno delovni center (VDC) v Idriji št. 8638 z datumom april 2007, ki ga je izdelal Geoinženiring d. o. o.,- elaborat – poročilo o geološko – geomehanskih razmerah za območje sprememb in dopolnitev UN Rožna ulica – Gasa v Idriji št. 778-044/2002 z datumom maj 2002, ki ga je izdelala Geologija d. o. o.,- elaborat – elaborat gradbene fizike – toplotne zaščite b. št. z datumom 20. 2. 2006, ki ga je izdelala odgovorna projektantka.Gradbeno dovoljenje je upravna odločba, ki s trenutkom izdaje predstavlja uradno besedilo in je izvzeto iz avtorskopravnega varstva po ZASP. Ker je PGD sestavni del gradbenega dovoljenja, postane skupaj z gradbenim dovoljenjem uradno besedilo. Glede na dejstvo, da gradbeno dovoljenja s svojimi sestavnimi deli, od dneva izdaje torej ni avtorskopravno varovano, v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti drugega odstavka 25. člena ZDIJZ, ki določa, da se prosilcu omogoči seznanitev z informacijo, ki je zavarovana z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, tako, da se mu jo da na vpogled. Prosilka je v konkretnem primeru torej upravičena tudi do fotokopij zahtevane dokumentacije.IP na tem mestu tudi poudarja, da je področje gradnje objektov v javnem interesu regulirano z javnopravnimi predpisi ter da 68. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) zelo podrobno določa vse sestavine, ki jih mora vsebovati izrek gradbenega dovoljenja, poleg sestavin, ki so za pisno odločbo predpisana z zakonom o splošnem upravnem postopku. S PGD mora biti dokazano, da bo objekt kot celota izpolnjeval predpisane bistvene zahteve in da bo v skladu s prostorskimi akti (prvi odstavek 48. člena ZGO-1). Poleg temeljnih zahtev projektiranja, urejenih v 48. členu ZGO-1, 49. člen istega zakona določa še posebne zahteve projektiranja, ki se nanašajo na skladnost z državnim oz. občinskim prostorskim načrtom.IP tudi opozarja, da gre v konkretnem primeru za podatke, ki predstavljajo okoljske podatke. Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), pomeni poseg v okolje vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrih, onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo (2. tč. 3. člena ZVO-1). 13. točka istega člena še določa, da je okoljski podatek katera koli informacija v pisni, vizualni, zvočni, elektronski ali drugi materialni obliki, ki se nanaša na okolje. Na tem mestu velja izpostaviti tudi določbe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega sredstva v okoljskih zadevah (v nadaljevanju Aarhuška konvencija). Ta za okoljske informacije določa, da zanje ne velja nobena izjema od prostega dostopa do informacij javnega značaja po ZDIJZ kot absolutna. Aarhuška konvencija določa, da je treba izjeme razlagati omejevalno ob upoštevanju javnega interesa za razkritje. Aarhuška konvencija je rezultat mednarodno vse bolj razširjenega prepričanja, da morajo biti od vseh informacij javnega značaja javnosti najbolj dostopne prav okoljske informacije, saj so te ključnega pomena za trajnostni razvoj in učinkovito sodelovanje javnosti pri upravljanju z okoljem. Določilom Aarhuške konvencije sledi tudi ZVO-1, ki med temeljnimi načeli določa načelo sodelovanja in načelo javnosti. Prvo načelo je opredeljeno v 6. členu ZVO-1, ki določa, da država in občina pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se nanašajo na varstvo okolja, omogočata sodelovanje povzročiteljev obremenitve, izvajalk ali izvajalcev javnih služb varstva okolja in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, in javnosti. Država zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reševanju globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja, zlasti s sklepanjem meddržavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi državami v zvezi s plani, programi in posegi v okolje s čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih držav o okoljskih nesrečah in mednarodno izmenjavo okoljskih podatkov. Načelo javnost pa izhaja iz 13. člena ZVO-1, ki določa, da so okoljski podatki javni. Vsakdo ima pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, skladno z ZVO-1. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, skladno z ZVO-1. Javnost ima pravico sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje, skladno z ZVO-1. Dostop do okoljskih podatkov ureja prvi odstavek 110. člena ZVO-1, na podlagi katerega morajo državni organi, organi občin, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb vsem zainteresiranim osebam omogočiti dostop do okoljskih podatkov, če to določa ta zakon in predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. V tem delu ZVO-1 torej jasno napotuje na Aarhuško konvencijo in ZDIJZ.Tudi iz navedene pravne podlage izhaja ključna potreba po javnosti okoljskih podatkov, ki je v konkretnem primeru uzakonjena tudi z 9. členom ZASP, ki uradnim besedilom z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja odreka avtorskopravno varstvo. V primeru, da bi bile upravne odločbe o graditvi objektov (in njihovi sestavni deli) avtorskopravno varovani, javnost ne bi imela pravice, da se v celoti seznani s posegi, ki bistveno vplivajo na okolje in prostor in na položaj posameznika. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je IP v nadaljevanju po uradni dolžnosti preizkusil, ali so morebiti podane kakšne izjeme iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in ugotovil, da so v dokumentih vsebovani osebni podatki fizičnih oseb, za katere ne obstaja zakonska podlaga, ki bi dovoljevala njihovo razkritje, in sicer njihova imena, priimki, izobrazbe in podpisi, ter ZAPS in IZS številko (številka, pod katero je posameznik vpisan v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije).V skladu s 3. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1). Vendar pa se v skladu z določbo tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ne glede na morebiten obstoj izjeme varstva osebnih podatkov, dostop do zahtevanih informacij javnega značaja dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače.V zvezi z imeni, priimki in podpisi odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta, sodelujočih inženirjev pri projektu, izdelovalca dokumentacije, odgovornega geodeta ipd. je IP ugotovil, da je v konkretnem primeru treba upoštevati Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZGO-1), ki v 2. odstavku 124. člena določa, da ima vsakdo pravico pridobiti samo podatke o tem, ali je posameznik vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije oz. v imenik Inženirske zbornice Slovenije. Slednje pomeni, da ima posameznik pravico preveriti, ali je določena oseba član zbornice, kar pa ne pomeni, da lahko hkrati dobi podatek tudi o vseh projektih, v katerih je ta oseba sodelovala. To pomeni, da so imena, priimki in podpisi odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta, sodelujočih inženirjev pri projektu, izdelovalca dokumentacije, odgovornega geodeta ipd. v projektni dokumentaciji varovani osebni podatki, in jih je, v skladu z določili 7. čl. ZDIJZ, treba prekriti oz. zahtevane dokumente anonimizirati, preden se prosilcu omogoči seznanitev.IP je dovolil razkritje naslednjih osebnih podatkov:- imena, priimki in podpisi samostojnih podjetnikov, saj se samostojni podjetniki v konkretnih dokumentih ne nahajajo kot posamezniki, temveč v vlogi poslovnega subjekta, kot taki pa niso upravičeni do zaščite v smislu ZVOP-1. ZVOP-1 namreč posameznika definira kot določeno ali določljivo fizično osebo, na katero se nanaša osebni podatek, posameznik pa, kadar nastopa v vlogi poslovnega subjekta, ne predstavlja fizične osebe;- imena, priimki in podpisi javnih uslužbencev, saj 1. alineja tretjega odstavka 6. člena določa, da se ne glede na podano izjemo po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. Navedene podatke je torej v zahtevanem dokumentu dopustno razkriti;- imena, priimki in podpisi zastopnikov gospodarskih družb, katerih vpis v javni register je obvezen. Identifikacijski podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje subjektov, se namreč vpisujejo v sodni register ravno z namenom, da lahko vsakdo, ki posluje s subjektom, preveri, ali tega res zastopa upravičena oseba. Ker podpis izkazuje, kdo je v imenu subjekta (kot zakoniti zastopnik) storil določeno dejanje, je tudi podpis sestavni del identifikacijskih podatkov in zato ni varovan;- imena, priimki in podpisi notarja, saj se njegovi podatki v dokumentaciji nahajajo v vlogi poslovnega subjekta, kot tak pa ni upravičen do zaščite v smislu ZVOP-1. ZVOP-1 namreč posameznika definira kot določeno ali določljivo fizično osebo, na katero se nanaša osebni podatek, notar pa, kadar nastopa v vlogi poslovnega subjekta, ne predstavlja fizične osebe.ZDIJZ v 7. členu določa, da če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta (delni dostop). Organ mora podatke izbrisati na način iz 21. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/07), ki določa, da se v primeru, če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. čl. ZDIJZ, šteje, da jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, če jih je mogoče med drugim fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Skladno z navedenim je IP organu naložil izvedbo delnega dostopa.Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba prosilke zoper 1. točko izreka izpodbijane odločbe utemeljena in da je organ na prvi stopnji nepopolno ugotovil dejstva, zato se odločbe ne da preizkusiti, s čimer je bila storjena bistvena kršitev pravil postopka (7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP). IP je zato pritožbi prosilke v tem delu ugodil, in na podlagi tretjega odstavka 251. člena ZUP, izpodbijano odločbo v 1. točki izreka odpravil ter zadevo v tem delu vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti najpozneje v roku 30 (tridesetih) dni od prejema te odločbe. Pritožba prosilke zoper 2. točko izreka izpodbijane odločbe je prav tako utemeljena, saj je organ na prvi stopnji iz ugotovljenih dejstev napravil napačen sklep in posledično napačno uporabil pravni predpis, zato je IP pritožbi prosilke delno ugodil in na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP odločbo organa št. 090-14/2015 z dne 19. 8. 2014 delno odpravil in v tem delu sam rešil zadevo tako, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe. Organ je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni po vročitvi te odločbe posredovati dokumente, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe. V preostalem delu (glede varovanih osebnih podatkov) pa je IP pritožbo prosilke, na podlagi tretjega odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.Posebni stroški v tem postopku niso nastali.Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.Pouk o pravnem sredstvu:Zoper 1. točko izreka te odločbe ni dovoljena pritožba, niti upravni spor.Zoper 2., 3. in 4. točko te odločbe ni dovoljena pritožba, lahko pa se sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila:Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,            svetovalka Informacijskega pooblaščencaInformacijski pooblaščenec:Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,informacijska pooblaščenka