Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije - AKOS

+ -
Datum: 27.05.2015
Številka: 090-257/2014/19
Kategorije:Odločbe po sodbah Upravnega sodišča
Sodba Upravnega sodišča
POVZETEK:Prosilec je od organa zahteval dostop do dokumentov v zvezi s pripravo razpisa za podelitev radijskih frekvenc za storitve mobilne telefonije. V zvezi z delom zahteve je organ izdal odločbo, s katero je zahtevo prosilca zaradi izjeme notranjega delovanja v celoti zavrnil. Prosilec je zoper odločitev organa vložil pritožbo iz razlogov zmotno oz. nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. IP je ugotovil, da z izpodbijano odločbo zatrjevana izjema ni podana. Zato je pritožbi prosilca delno ugodil in izpodbijano odločbo organa delno odpravil ter organu naložil, da omogoči vpogled v dokumente, ki so avtorsko zaščiteni in posredovanje preostale dokumentacije. V delu v katerem organ z dokumentom ne razpolaga, je IP pritožbo prosilca zavrnil. Upravno sodišče je na podlagi tožbe organa razveljavilo odločbo IP v delu v katerem je ugodil pritožbi prosilca in v tem delu vrnilo zadevo IP v ponovni postopek. IP je v ponovnem postopku v skladu z napotili Upravnega sodišča ugotovil, da je organ zagrešil bistveno kršitev postopka s tem, ko ni preveril ali so podane procesne predpostavke za vodenje postopka oz. ali je zahtevo vložil prosilec, ki je lahko stranka upravnega postopka. Zato je pritožbi ugodil in zadevo vrnil organu v ponovni postopek.ODLOČBA:Številka: 090-257/2014/19
Datum: 27. 5. 2015
Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), 2. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D in 19/2015 – odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ) 3. odst. 251. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 21. 10. 2014, zoper odločbo, z dne 10. 10. 2014, št. 090-52/2014/4 Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo
O D L O Č B O:


1.    Pritožbi prosilca se ugodi in se odločba Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije z dne 10. 10. 2014, št. 090-52/2014/4, odpravi ter se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni postopek. Organ mora o zadevi odločiti najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :

Prosilec je dne 19. 8. 2014 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval dostop do dokumentov v zvezi s podelitvijo frekvenc radijskega spektra:
1.    morebitni sklep o ustavitvi postopkov za podelitev frekvenc v 800 MHz pasu, ki jih je organ pričel izvajati v letu 2009 in v zvezi s tem v letu 2011 opravil javno posvetovanje;
2.    morebitne dopise ali zahteve operaterjev, kadarkoli naslovljene na organ, da se proste frekvence v 800 MHz pasu čim prej podelijo;
3.    odgovore organa na zahteve, omenjene v točki 2.;
4.    odločitve, da se frekvence v 800 MHz pasu podelijo sočasno s frekvencami v ostalih pasovih;
5.    cilje, ki jih je organ zasledoval pri pripravi dražbe (op. sprejeti cilji pred izvedbo javne dražbe);
6.    študije o najprimernejšem formatu in pravilih dražbe;
7.    odločitve o izboru formata dražbe;
8.    pravne in strokovne temelje za izvedbo javnih naročil oz. pozivov za oddajo ponudb, objavljenih dne 22. 3. 2013 (sprememba 28. 3. 2013 in 5. 4. 2013), 25. 3. 2013 (ponoven poziv 5. 4. 2013), 5. 4. 2013,17. 4. 2013 in 26. 4. 2013.
Prosilec je ob tem navedel, da zahtevane informacije želi prejeti v elektronski obliki na zgoščenki (CD/DVD) ali na njegov e - naslov: gp.sek@sek-rs.si

Organ je zahtevo prosilca z odločbo št. 090-52/2014/4, z dne 10. 10. 2014, zavrnil v delu, ki se nanaša na 6. tč. zahteve, zaradi obstoja izjeme po 11. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ.

Zoper odločbo organa je prosilec dne 21. 10. 2014 vložil pritožbo. Meni, da informacije, ki jih je posredoval organ, niso popolne in je zavrnitev dostopa do informacij neutemeljena in nima zakonske podlage.

Organ je pritožbo prosilca, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, z dopisom št. 090-52/2014/6, z dne 29. 10. 2014, s prilogami, poslal v odločanje IP.

Z namenom ugotovitve dejanskega stanja je IP, dne 23. 12. 2014, pri organu opravil ogled in camera, na podlagi 11. člena ZInfP, pri čemer je nastal zapisnik št. 090-257/2014/5.

IP je z odločbo št. 090-257/2014/13, z dne 2. 2. 2015, delno ugodil pritožbi prosilca tako, da je v 1. tč. izreka naložil organu, da mu omogoči vpogled v zahtevane študije in da mu posreduje določene dokumente. V preostalem delu, v katerem organ z dokumenti ne razpolaga, je pritožbo prosilca v 2. tč. izreka zavrnil. V 3. tč. izreka je odločil, da v postopku posebni stroški niso nastali.

Upravno sodišče RS je, na podlagi tožbe organa, s sodbo št. I U 399/2015-13, z dne 17. 4. 2015, odločbo IP odpravilo v 1. in 3. tč. izreka in zadevo v tem obsegu vrnilo IP v ponovni postopek. Ob tem je v obrazložitvi navedlo, da je prosilec posvetovalni organ, ki nima pravne subjektivitete.

Pritožba je utemeljena.

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Glede 49. čl. ZUP v povezavi s 1. odst. 5. čl. in 2. čl. ZDIJZ:

Organ mora v skladu z 49. čl. ZUP med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti na to, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko stranka v postopku, in ali zastopa procesno nesposobno stranko njen zakoniti zastopnik. Posledično je v primeru, da v upravnem postopku nastopa nekdo, ki ne more biti stranka, v skladu z 2. tč. 2. odst. 237. čl. ZUP podana bistvena kršitev pravil postopka. V skladu s 1. odst. 5. čl. ZDIJZ so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. IP je v skladu z navedeno sodbo Upravnega sodišča RS ugotovil, da je Svet za elektronske komunikacije RS posvetovalni organ, ki ni pravna oseba. Ker organ ni preveril, ali so izpolnjene procesne predpostavke za vodenje upravnega postopka v skladu z ZDIJZ, je zagrešil bistveno kršitev pravil postopka, ki je rezultirala v nepravilni in nezakoniti odločitvi, zato je IP izpodbijano odločbo odpravil. Ker pa je IP kot drugostopenjski organ, enako kot organ prve stopnje, dolžan spoštovati temeljna načela upravnega postopka, je dolžan upoštevati tudi načelo ekonomičnosti postopka, kot ga določa 14. čl. ZUP. Postopek je torej treba voditi hitro, kar pomeni tudi s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. IP je ocenil, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil sam organ prve stopnje, zato je zadevo vrnil organu v ponovno reševanje.

V skladu s 3. odst. 251. čl. ZUP mora organ druge stopnje, kadar odpravi izpodbijano odločbo in zadevo vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje, s svojo odločbo opozoriti organ prve stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek. Organ bo v ponovljenem postopku moral preveriti, ali so podane procesne predpostavke za vodenje postopka oz. ali je zahtevo vložil prosilec, ki je lahko stranka upravnega postopka. Organ mora torej v ponovljenem postopku preveriti, ali je zahtevo vložil svet kot posvetovalni organ ali pa je bila zahteva vložena v imenu fizičnih oseb, ki sestavljajo ta posvetovalni organ. IP ob tem opozarja, da bo moral organ pri tem zasledovati namen ZDIJZ oz. ravnati v skladu z načelom odprtosti (2. čl. ZDIJZ). V primeru, da bo organ ugotovil, da so zahtevo podale fizične osebe, bo v ponovljenem postopku moral ugotoviti, ali razpolaga z dokumenti, ki jih zahteva prosilec, kateri dokumenti so to in ali ti dokumenti izpolnjujejo pogoje za obstoj informacije javnega značaja. Organ bo moral nato natančno ugotoviti in konkretno obrazložiti, v katerem delu zahtevane informacije predstavljajo izjemo od prostega dostopa in iz česa to izhaja. Če so izpolnjeni pogoji za obstoj izjeme od prostega dostopa, mora organ, za vsak posamezen dokument, presoditi, ali je mogoče uporabiti institut delnega dostopa po 7. čl. ZDIJZ.

Na podlagi vsega navedenega IP zaključuje, da je pritožba utemeljena, ker je podana bistvena kršitev postopka, zato je bilo treba, na podlagi 3. odst. 251. čl. ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v obrazložitvi te odločbe, izpodbijano odločbo odpraviti in zadevo vrniti v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu. Organ mora o zahtevi prosilca odločiti nemudoma, najpozneje pa v roku tridesetih (30) dni od prejema te odločbe, pri čemer mora upoštevati napotke IP, ki so podani v tej odločbi.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni spor.


Postopek vodil:
Jan Merc, univ. dipl. prav.
asistent svetovalca IP

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka