Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani

+ -
Datum: 06.11.2012
Številka: 090-228/2012
Kategorije:Kršitev postopka
Številka: 090-228/2012/
Datum: 6. 11. 2012

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odst. 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 21. 10. 2012, (v nadaljevanju prosilec), zoper sklep z dne 8. 10. 2012, št. Su 1-9/2012, Republike Slovenije Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zvezi s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjoO D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilca z dne 21. 10. 2012 zoper sklep št. Su 1-9/2012 z dne 8. 10. 2012, Republike Slovenije Okrožnega sodišča v Ljubljani, se kot neutemeljena zavrne.
2.    Stroški v tem postopku niso nastali.

OBRAZLOŽITEV:

Sodišče je dne 25.5.2012 prosilcu izdalo odločbo št. Su 1-9/2012, s katero je zavrnilo posredovanje invalidske odločbe ….…. kot informacije javnega značaja.
Prosilec je dne 01.10.2012 pri Pooblaščencu podal predlog za vrnitev v prejšnje stanje (datiran 28.9.2012) v zvezi s pritožbo zoper odločbo sodišča št. Su 1-9/2012 z dne 25.5.2012 ter ob tem vložil pritožbo zoper odločbo sodišča št. Su 1-9/2012 z dne 25.5.2012. Pooblaščenec je navedeni predlog, z dopisom št. 092-183/2012/2, z dne 2.10.2012, odstopil v reševanje organu.
Predlog za vrnitev prejšnje stanje je organ, s sklepom št. Su 1-9/2012 z dne 8. 10. 2012, zavrgel. V obrazložitvi je navedel, da se v skladu s 105. členom ZUP predlog za vrnitev v prejšnje stanje poda v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedela. Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje. Ker je od dneva zamude - poteka roka za vložitev pritožbe (13.6.2012) - do podaje predloga za vrnitev v prejšnje stanje (01.10.2012) poteklo več kot tri mesece, je organ predlog prosilca za vrnitev v prejšnje stanje kot prepoznega s sklepom zavrgel.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je prosilec dne, 23.10. 2012 pri organu vložil pritožbo. Ob tem je navedel, da sam ni sposoben sestaviti pravilne in učinkovite pritožbe, zato prosi, da to vlogo oz. »pritožbo« skupaj s spisom  odstopi Pooblaščencu, kateremu predlaga, da omenjeni sklep razveljavi, ugodi njegovemu predlogu za vrnitev v prejšnje stanje in pritožbi z dne 28.09.2012 ter odločbo naslovnega sodišča št. Su 1-9/2012 z dne 25.05.2012 razveljavi in sodišču naloži, da ga seznani z invalidsko odločbo …... Ob tem prosilec še dodaja, da organ ni upošteval sodnih počitnic, zato je bil njegov predlog za vrnitev v prejšnje stanje pravočasen.
Organ je z dopisom št. Su 1-9/2012, z dne 25. 10. 2012, odstopil pritožbo v reševanje Pooblaščencu. Pri tem je ugotovil, da je vložena pritožba pravočasna, dovoljena in da jo je vložila upravičena oseba.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavanem primeru je organ s sklepom zavrgel predlog prosilca za vrnitev prejšnje stanje v zvezi s pritožbo zoper odločbo sodišča št. Su 1-9/2012 z dne 25.5.2012.
Zakonodajalec je v primerih, ko je zamuda roka stranke posledica opravičenih vzrokov, za katere ni kriva sama, predvidel poseben institut vrnitve v prejšnje stanje - restitutio in integrum, s katerim se postopek vrne v stanje, v katerem je bil pred zamudo roka za opravo procesnega dejanja. Vendar pa navedena pravica ni časovno neomejena. V skladu s 105. členom ZUP se lahko predlog za vrnitev v prejšnje stanje poda v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedela (subjektivni rok). Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje (objektivni rok). Če se zamudi rok za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, se zaradi zamude tega roka ne more predlagati vrnitev v prejšnje stanje.

Pooblaščenec ugotavlja, da je bila prosilcu odločba organa št. Su 1-9/2012, z dne 25.5.2012, vročena dne, 29.5.2012. Zoper navedeno odločbo je bila dovoljena pritožba v roku petnajst dni od dneva vročitve, kar pomeni, da se je pritožbeni rok iztekel dne 13.6.2012. Prosilec je vložil predlog za vrnitev v prejšnje stanje dne, 1.10.2012, kar pomeni, da je tri mesečni rok, določen v drugem odstavku 105. člena ZUP, ki se računa od dneva zamude- poteka roka za vložitev pritožbe, v času vložitve predloga že potekel. Zato je bila odločitev organa, da predlog zavrže kot prepoznega, pravilna. Po preteku tega roka namreč ni mogoče več vložiti predloga za vrnitev v prejšnje stanje, ne glede na razlog oziroma okoliščino, zaradi katere je stranka zamudila rok, narok ali kakšno drugo dejanje postopka. Prepozen predlog za vrnitev v prejšnje stanje se v vsakem primeru zavrže. Stranka zaradi zamude subjektivnega ali objektivnega roka za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje izgubi pravico do vložitve predloga za vrnitev v prejšnje stanje in je ne more več predlagati. (več o tem Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Jerovšek, Trpin, 2004, komentar k 105. členu).

Glede pritožbene navedbe, da organ ni upošteval sodnih počitnic, Pooblaščenec poudarja, da se 83. člen Zakona o sodiščih nanaša na izvajanje sodne funkcije oziroma na sodna pisanja, ne pa na sodno upravo oziroma na odločbe v upravnem postopku, kamor sodi tudi odločanje po ZDIJZ. Slednje izhaja tudi iz sodbe in sklepa št. I U 24/2011 z dne 9.3.2011, Upravnega sodišča RS.

Glede na navedeno Pooblaščenec zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi in jo je potrebno, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, zavrniti.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor, in sicer zoper sklep št. Su 1-9/2012 z dne 8. 10. 2012, Republike Slovenije, Okrožnega sodišča v Ljubljani. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


      Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.                        
 svetovalka Pooblaščenca                    
                                      
Informacijski Pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka