Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prosilec - Upravna enota Ljubljana

+ -
Datum: 13.08.2010
Številka: 090-60/2010/13
Kategorije:Ali dokument obstaja?
Številka: 090-60/2010/13
Datum: 13.08.2010


Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu  (Ur.l. RS, št. 113/2005 in 51/2007-ZUstS-A, dalje ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB2 in 117/2006 – ZDavP2, dalje ZDIJZ) in drugega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008 in 8/2010, dalje ZUP), o pritožbi … (dalje prosilec) zoper odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana (dalje organ) št. 020-695/2008 z dne 15.1.2010, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja izdaja naslednja


SKLEP:

Sklep organa št. 020-695/2008-24 z dne 10.3.2010 in odločba Informacijskega pooblaščenca št. 090-60/2010/2 z dne 30.3.2010 se odpravita.

in

ODLOČBO:

1.    Pritožbi prosilca se delno ugodi. Organ je dolžan v roku 5 (petih) dni od vročitve te odločbe prosilcu posredovati fotokopije naslednjih dokumentov:
-    Pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča v uporabo (št. pogodbe: 3-2655/79-PJ) z dne 22.6.1979,
-    Sklep Skupščine Krajevne skupnosti Šmartno-Tacen o delnih odmikih zazidljivosti po GUP-u z dne 7.5.1979,
-    Soglasje Kmetijsko zemljiške skupnosti občine Ljubljana – Šiška št. 3/17-320-125/79 z dne 4.6.1979 in
-    Zapisnik o ustni obravnavi št. 4/4-351-474/79 z dne 11.7.1979.

2.    V preostalem se pritožba prosilca zavrne kot neutemeljena.

3.    Stroške v zvezi s svojo pritožbo nosi prosilec sam. Drugi stroški v postopku niso nastali.


OBRAZLOŽITEV

I. Dejansko stanje primera

Prosilec je dne 9.6.2008 od organa zahteval, da izpolni odločbo Mestne občine Ljubljana št. 090-10/2005 z dne 5.11.2007 in mu posreduje fotokopije dokumentacije iz točk 6, 9, 10 in 13 te odločbe ter še fotokopije nekaterih drugih dokumentov. Organ je najprej ocenil, da prosilčeva zahteva ni dovolj jasna,  nato pa ga dne 28.8.2008 pozval, da si lahko zahtevano dokumentacijo ogleda v prostorih organa, kar je prosilec storil dne 29.8.2008. Dne 24.6.2009 je organ prosilcu posredoval fotokopije dokumentov v obsegu, kot je razviden iz dopisa organa št. 020/695/2008-61000 z dne 24.6.2009. Prosilec s tem ni bil zadovoljen in je dne 13.7.2009 od organa zahteval ponoven vpogled v dokumentacijo in fotokopije določenih dokumentov. Organ ga je dne 17.7.2009 obvestil, da si lahko dokumentacijo ogleda v prostorih organa. Prosilec je ogled opravil 21.10.2009, o čemer je bil istega sestavljen zapisnik z opr. št. 020-695/2008, iz katerega izhaja, da prosilec v dokumentaciji, ki sega v leto 1979, ni našel:
-    potrdila, dokazila in ZK izpiska za zemljišča parc. št. 474, 476, 475/2, 473/1 k.o. Tacen, ki bi izkazovala lastništvo oziroma upravičenosti razpolaganja z s temi zemljišči s strani investitorja Stanovanjska zadruga Rašica oziroma Komunalne skupnosti,
-    zapisnika ustne obravnave z dne 11.7.1979 o pridobitvi potrebnih soglasij za izdajo lokacijske odločbe investitorju Stanovanjski zadrugi Rašica,
-    projekta dovozne poti C-554 iz julija 1979 za Vipotnikovo ulico,
-    izvedenega projekta javne kanalizacije s hišnimi priključki št. 1611 iz julija 1979,
-    projekta za PTT omrežje,
-    obvezne priloge k lokacijski odločbi, in sicer soglasje KS Šmartno Tacen z dne 7.5.1979 (fotokopije lokacijske informacije),
-    uporabnega dovoljenja za Vipotnikovo ulico,
-    dokazila o objavi sklepa skupščine občine Ljubljana-Šiška o veljavnosti odmika od urbanističnega načrta št. 6-15/79 z dne 13.6.1979 v uradnem glasilu.
Iz zapisnika izhaja še izjava prosilca, da je navedene listine pri organu že videl, zato želi njihove fotokopije, dodatno pa je zahteval še fotokopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo hiše na parc. št. 472/6. Organ mu je fotokopijo tega dovoljenja dne 28.12.2009 poslal, glede preostale zahtevane dokumentacije pa je organ dne 15.1.2010 izdal odločbo št. 020-695/2008, s katero je zahtevo prosilca zavrnil iz razloga, ker zahtevani dokumenti ne obstajajo oziroma niso bili najdeni. Organ v obrazložitvi odločbe pojasnjuje še, da je spis št. 4/4-351-447/79, v katerem naj bi se nahajali zahtevani dokumenti, prevzel skupaj z drugim dokumentarnim gradivom od bivše občine Ljubljana Šiška leta 1995. Organ sklepa, da gradivo očitno ni v celoti ohranjeno, dopušča pa možnost, da nekaterih dokumentov, ki jih prosilec zahteva, v spisu nikoli ni bilo.

Prosilec je zoper odločbo organa vložil pritožbo, v kateri navaja, da navedbe organa niso resnične, ker je vse zahtevane dokumente videl pri organu ob prvem ogledu dne 28.8.2008, njihov obstoj pa dokazuje tudi odločba Skupščine občine Ljubljana Šiška št. 4/4-351-474/79 z dne 11.7.1979. Prosilec bi fotokopije te dokumentacije moral dobiti pri organu dne 10.9.2008, vendar vodja oddelka tega ni dovolila. V nadaljevanju pritožbe prosilec navaja, kateri dokumenti so bili pri različnih organih (med drugim tudi s strani Mestne občine Ljubljana) izdani na podlagi njegovih zahtev, ki se nanašajo na isti problem, in kritizira odločbi Informacijskega pooblaščenca št. 021-110/2008/5 z dne 26.1.2009 in 021-157/2009/6 z dne 1.6.2009, saj naj bi Pooblaščenec verjel lažnim navedbam Mestne občine Ljubljana in napačno ugotovil dejansko stanje.

Organ je z odločbo št. 020-695/2008-24 z dne 10.3.2010 pritožbo organa zavrgel kot prepozno. Prosilec se je zoper to odločbo organa pritožil. Informacijski pooblaščenec je njegovo pritožbo z odločbo št. 090-60/2010/2 dne 30.3.2010 zavrnil kot neutemeljeno, nakar je prosilec dne 23.4.2010 organu in Informacijskemu pooblaščencu poslal predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Organ je ta predlog z odločbo 020-695/2008-29 z dne 17.5.2010 zavrgel kot prepoznega, enako je storil Informacijski pooblaščenec s sklepom št. 090-60/2010/4 z dne 2.6.2010. Prosilec je zoper sklep organa protestiral z dopisom dne 9.6.2010, nakar je Informacijski pooblaščenec po ponovnem pozornem pregledu datumov dne 16.6.2010 izdal sklep št. 090-60/2010/6, s katerim je odpravil svoj sklep št. 090-60/2010/4, ugodil predlogu prosilca in dovolil vrnitev v prejšnje stanje.

Prosilec je zaradi neodzivnosti organa vztrajno urgiral pri Informacijskem pooblaščencu in Varuhu človekovih pravic.


II. Obrazložitev sklepa

Predpogoj za obravnavo in meritorno odločanje o pritožbi prosilca je odprava vseh odločb in sklepov, ki so bili izdani zaradi zamude roka za pritožbo, zato je Informacijski pooblaščenec na podlagi tretjega odstavka 108. člena ZUP najprej odpravil sklep organa št. 020-695/2008-24 z dne 10.3.2010 in svojo odločbo št. 090-60/2010/2 z dne 30.3.2010, s katerima je bila pritožba prosilca zavržena kot prepozna. Odprava teh aktov je obvezna posledica dejstva, da je Informacijski pooblaščenec s sklepom št. 090-60/2010/6 dne 16.6.2010 dovolil vrnitev v prejšnje stanje.


III. Obrazložitev odločbe

K točki 1 izreka odločbe

Informacijski pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija, in sicer odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Glede na navedbe prosilca, da v celoti ugovarja zavrnitvi in obrazložitvi v izpodbijani odločbi, ker navedbe organa o tem, da dokumentacija ne obstaja, niso resnične, Informacijski pooblaščenec sklepa, da prosilec uveljavlja pritožbeni razlog napačne ugotovitve dejanskega stanja, ki je skladno z drugo točko prvega odstavka 237. člena ZUP v povezavi s četrtim odstavkom 27. člena ZDIJZ dovoljen pritožbeni razlog.

Informacijski pooblaščenec uvodoma pojasnjuje še, da lahko v konkretnem primeru presoja pritožbene navedbe le v delu, v katerem se nanašajo na izpodbijano odločbo, torej na odločbo organa št. 020-695/2008 z dne 15.1.2010, ne more pa se opredeljevati do pritožbenih navedb, ki se nanašajo na odločbi  Informacijskega pooblaščenca št. 021-110/2008/5 z dne 26.1.2009 in 021-157/2009/6 z dne 1.6.2009. V obeh odločbah je prosilec dobil jasen pravni pouk, da lahko v primeru nestrinjanja s posamezno odločbo sproži upravni spor, in sicer v roku 30 dni od vročitve odločbe. Ker prosilec v zakonsko določenem roku zoper nobeno odločbo Informacijskega pooblaščenca ni vložil tožbe na Upravno sodišče, je izgubil možnost izpodbijanja teh odločb, zato so njegova navajanja v pritožbi, ki se nanašajo na odločbi Informacijskega pooblaščenca št. 021-110/2008/5 in 021-157/2009/6, pravno brezpredmetna.

Pritožba je delno utemeljena.

Informacijski pooblaščenec je zaradi razjasnitve dejanskega stanja dne 12.8.2010 na podlagi 11. člena ZInfP pri organu izvedel ogled brez prisotnosti strank (ogled in camera). Z namenom preverbe utemeljenosti navedb organa in prosilca je bilo vpogledano v spis št. 4-351-474/79 in v spis št. 4-351-988/79. Pri tem je bilo ugotovljeno, da so v navedenih spisih naslednji dokumenti, ki so predmet zahteve prosilca:
-    Pogodba o oddaji stavbnega zemljišča v uporabo št. 3-2655/79-PJ z dne 22.6.1979 (ta pogodba izkazuje upravičenost razpolaganja z zemljišči parc. št. 474 k.o. Tacen in parc. št. 476 k.o. Tacen s strani Stanovanjske zadruga Rašica),
-    Sklep Skupščine Krajevne skupnosti Šmartno-Tacen o delnih odmikih zazidljivosti po GUP-u z dne 7.5.1979 (ta sklep vsebuje izdana soglasja s strani KZ Šmartno – Tacen),
-    Soglasje Kmetijsko zemljiške skupnosti občine Ljubljana – Šiška št. 3/17-320-125/79 z dne 4.6.1979, in
-    Zapisnik o ustni obravnavi št. 4/4-351-474/79 z dne 11.7.1979.

Navedeni dokumenti so zajeti v zahtevi prosilca in predstavljajo informacije javnega značaja, saj so izpolnjeni vsi trije kriteriji, ki za informacijo javnega značaja izhajajo iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ (dokumenti sodijo v delovno področje organa, obstajajo v materializirani obliki, organ pa z njimi razpolaga). Glede na navedeno je organ fotokopije teh dokumentov dolžan posredovati prosilcu na način, kot izhaja iz prve točke izreka te odločbe.

V zvezi z zapisnikom o ustni obravnavi št. 4/4-351-474/79 z dne 11.7.1979 Informacijski pooblaščenec posebej pojasnjuje, da na podlagi vpogleda v ta zapisnik ocenjuje, da niso utemeljene pritožbene navedbe o tem, da je bil originalni zapisnik zamenjan z drugim zapisnikom z isto številko in istim datumom. Zapisnik je napisan ročno in je v precej slabem stanju, papir je oguljen in mestoma preperel, kar kaže na to, da gre za dokument, ki je nastal leta 1979. Hkrati v zapisniku ni nobenih popravkov, izbrisov ali drugih dodatkov, ki bi kazali na to, da je bil dokument kakorkoli predrugačen. Informacijski pooblaščenec zato nima osnove za dvom v pristnost tega dokumenta in ugotavlja, da je to edini zapisnik o ustni obravnavi z dne 11.7.1979, ki se nahaja v spisu.


K točki 2 izreka odločbe

Ob ogledu in camera je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da v spisih, ki se nahajajo pri organu in se nanašajo na gradnjo osmih stanovanjskih hiš investitorja Stanovanjska zadruga Rašica, ni naslednjih dokumentov, ki jih je zahteval prosilec:
-    potrdil, dokazil in ZK izpiskov za zemljišča parc. št. 475/2, 473/1 k.o. Tacen, ki bi izkazovala lastništvo oziroma upravičenost razpolaganja z s temi zemljišči s strani investitorja Stanovanjska zadruga Rašica oziroma Komunalne skupnosti (obstaja le zgoraj navedena Pogodba o oddaji stavbnega zemljišča v uporabo, ki se nanaša na zemljišči s parc. št. 474 in 476),
-    projekt dovozne poti C-554 iz julija 1979 za Vipotnikovo ulico,
-    projekt javne kanalizacije s hišnimi priključki št. 1611 iz julija 1979,
-    projekt za PTT omrežje,
-    obvezne priloge k lokacijski odločbi, razen zgoraj navedenega soglasja KS Šmartno Tacen z dne 7.5.1979,
-    uporabno dovoljenje za Vipotnikovo ulico,
-    dokazilo o objavi sklepa skupščine občine Ljubljana-Šiška o veljavnosti odmika od urbanističnega načrta št. 6-15/79 z dne 13.6.1979 v uradnem glasilu.

Na ogledu in camera prisotna predstavnica organa je v zvezi z manjkajočimi dokumenti pojasnila, da uporabnega dovoljenja za Vipotnikovo ulico ni, ker ni bilo izdano, ostali dokumenti pa so očitno izgubljeni. O tem je organ poročal tudi Sektorju za upravno inšpekcijo pri Ministrstvu za javno upravo in v tem poročilu pojasnil, da vloge prosilca glede manjkajočih listin in projekta ni nikomur odstopil, ker za hranjenje teh dokumentov ni pristojen noben drug organ. Gradivo, ki je predmet zahteve prosilca, se je nahajalo v arhivu bivše občine Ljubljana Šiška, organ pa ga je prevzel leta 1995 ob ukinitvi občin. Gradivo je staro približno 30 let in očitno ni ohranjeno v celoti oziroma se je delno izgubilo.

Informacijski pooblaščenec ob upoštevanju vseh okoliščin primera ni zaznal suma morebitnega skrivanja ali uničenja gradiva na strani organa. Glede na to, da gre za arhivsko gradivo, ki ni nastajalo pod okriljem organa, ampak ga je ta prevzel od bivše občine Ljubljana Šiška, in ob upoštevanju dejstva, da so potekli roki za kakršnokoli pravno ukrepanje zoper domnevno sporno gradnjo hiš (glavnina postopkov v zvezi s tem je bila izvedena v letu 1979), organ po oceni Informacijskega pooblaščenca nima razlogov, da bi dokumentacijo skrival ali celo uničil. Ker Informacijski pooblaščenec pri izvajanju svojih zakonskih pooblastil ni našel dokazov za nezakonito ravnanje organa z dokumentacijo, v zvezi s tem ne more izvajati nadaljnjih ukrepov.

Glede na ugotovitev, da z dokumenti, naštetimi zgoraj v sklopu obrazložitve točke 2 izreka odločbe, organ ne razpolaga, je bilo treba pritožbo prosilca v delu, ki se nanaša na dokumente, zavrniti kot neutemeljeno.


K točki 3 izreka odločbe

Prosilec je v pritožbi priglasil skupaj 528,03 evrov stroškov. Informacijski pooblaščenec je njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil na podlagi prvega odstavka 113. člena ZUP, skladno s katerim breme stroškov v upravnem postopku nosi tisti, na zahtevo katerega se je postopek začel. Informacijski pooblaščenec je pritožbeni postopek v obravnavani zadevi uvedel na podlagi pritožbe prosilca, zato skladno z navedeno zakonsko določbo svoje stroške s pritožbo nosi prosilec sam. Drugi stroški v pritožbenem postopku niso nastaliPouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
dr. Liljana Selinšek, univ. dipl. prav.
svetovalka Informacijskega pooblaščenca   


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka