Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prosilec - Upravna enota Ljubljana

+ -
Datum: 30.03.2010
Številka: 090-60/2010/2
Kategorije:Kršitev postopka
Številka: 090-60/2010/2
Datum: 30. 3. 2010


Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- UPB in 117/06 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena v zvezi s prvim odstavkom 259. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07 – ZUP-E, 65/08 – ZUP-F in 8/10 – ZUP-G; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi prosilca: ………………, 1211 Ljubljana, z dne 15. 3. 2010 zoper sklep organa: Upravna enota Ljubljana (izpostava Šiška), Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana št. 020-695/2008-24, z dne 10. 3. 2010, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo


ODLOČBO:


1.    Pritožba prosilca, z dne 15. 3. 2010 zoper sklep organa št. 020-695/2008-24, z dne 10. 3. 2010, se kot neutemeljena v celoti zavrne.

2.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 26. 2. 2010 vložil pritožbo zoper odločbo organa št. 020-695/2008, z dne 15. 1. 2010 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), s katero je bila prosilčeva zahteva za dostop do informacije javnega značaja zavrnjena.

Organ je dne 10. 3. 2010 izdal sklep št. 020-695/2008-24, s katerim je pritožbo prosilca zavrgel (1. točka izreka) ter odločil, da stroške postopka nosi prosilec sam (2. točka izreka) – v nadaljevanju: izpodbijani sklep. V obrazložitvi je organ navedel, da je bila izpodbijana odločba prosilcu vročena 4. 2. 2010, kar je razvidno iz povratnice v spisu, zaradi česar se je rok za vložitev pritožbe iztekel 19. 2. 2010. Prosilec je pritožbo vložil 26. 2. 2010, kar je po preteku 15 - dnevnega roka za vložitev pritožbe. Zaradi tega je bilo potrebno pritožbo zavreči kot prepozno. Organ se je oprl na določbo 240. člena ZUP, ki določa, da organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in pravočasna ter ali jo je vložila upravičena oseba, sicer pritožbo zavrže s sklepom. V pouku o pravnem sredstvu je bil prosilec poučen, da je zoper izpodbijano odločbo dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. V zvezi z 2. točko izpodbijanega sklepa je organ pojasnil, da je prosilec priglasil stroške v višini 528,03 EUR. Po določilu 113. člena ZUP gredo stroški, ki nastanejo stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Zato je bilo odločeno, da vse stroške nosi prosilec sam.

Prosilec je dne 15. 3. 2010 pri organu vložil pritožbo zoper obe točki izpodbijanega sklepa. V pritožbi je navedel, da ne drži, da je bila prosilcu izpodbijana odločba vročena 4. 2. 2010, kot zatrjuje organ. Vročitev tudi ni razvidna iz povratnice v spisu. Tistega dne prosilca ni bilo doma, zaradi česar pošiljke ni mogel prejeti in tudi ne podpisati vročilnice. Pritožnik je vložil pritožbo znotraj zakonitega roka, in sicer 26. 2. 2010 kar potrjuje tudi organ, rok za vložitev pritožbe pa se je iztekel šele 6. 3. 2010. V zvezi s priglašenimi stroški prosilec navaja, da mu je stroške povzročil organ s svojim nepravilnim ravnanjem.

Po preizkusu procesnih predpostavk in odločitvi, da izpodbijanega sklepa ne bo spremenil, je organ dne 24. 3. 2010 pritožbo prosilca, skupaj z dokumentacijo v zadevi, odstopil Pooblaščencu v pristojno reševanje na podlagi 245. člena ZUP.

Pritožba prosilca ni utemeljena.

1. Pooblaščenec je po skrbnem pregledu originalnega dokumentarnega gradiva, ki je bilo Pooblaščencu posredovano s strani organa, ugotovil naslednja dejstva:

     Izpodbijana odločba je bila izdana dne 15. 1. 2010 in prosilcu odposlana 18. 1. 2010. Iz priložene vročilnice izhaja, da je bil 19. 1. 2010 opravljen poskus osebne vročitve. Ker prosilec zaradi odsotnosti pošiljke tega dne ni prevzel, mu je bilo v poštnem nabiralniku puščeno sporočilo, da lahko pošiljko prevzame na pošti, in sicer v 15 dneh. Rok za prevzem je začel teči 20. 1. 2010 in se je iztekel 3. 2. 2010;

     Na predpisani vročilnici je zapisano tudi opozorilo, da se po četrtem odstavku 87. člena ZUP šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem preteka 15 dnevnega roka;

     Pošiljka je bila vložena v prosilčev poštni nabiralnik po poteku 15 – dnevnega roka za prevzem pošiljke v skladu z opozorilom na vročilnici, ker prosilec tudi v navedenem roku pošiljke ni prevzel na pošti. Točen datum vložitve pošiljke na vročilnici ni razviden, ker se ročnega zapisa vročevalca nanaša na uro vložitve (10.30);

     Izpodbijana odločba je vsebovala pravilen pravni pouk – 15 dnevni rok za pritožbo;

     Pritožba prosilca zoper izpodbijano odločbo je bila pri organu vložena dne 26. 2. 2010, ki je tudi datum prejema.

2. ZUP v prvem odstavku 87. člena med drugim določa, da se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 86. členom tega zakona (vročitev po elektronski poti).

Po tretjem odstavku istega člena velja, da če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter se podpiše.

V skladu s četrtim odstavkom obravnavanega člena velja vročitev po prejšnjem odstavku za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Pisno sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja.

3. Skladno z navedbami v 1. in 2. točki obrazložitve Pooblaščenec zaključuje, da se skladno s fikcijo vročitve po četrtem odstavku 87. člena ZUP šteje, da je bila izpodbijana odločba prosilcu vročena dne 4. 2. 2010, tj. naslednji dan po poteku roka za prevzem pošiljke (3. 2. 2010). Pri tem ni bistveno, kateri dan po poteku roka je bila pošiljka vložena v poštni predalčnik – pomembno je le, da je bila pošiljka na voljo prosilcu ves čas teka 15-dnevnega roka.

Ker je torej začel teči rok za vložitev pritožbe 5. 3. 2010, tj. naslednji dan po vročitvi, se je zakonski 15-dnevni rok za pritožbo iztekel 19. 2. 2010.

Prosilec je pritožbo vložil šele 26. 2. 2010, zaradi česar je pravilna ugotovitev organa, da je bila pritožba vložena prepozno. Prav tako je pravilna odločitev organa, da se pritožba prosilca zavrže, saj drugi odstavek 240. člena ZUP določa, da če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo vloži neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom.

Glede na navedeno je potrebno kot neutemeljene šteti pritožbene navedbe prosilca, ki jih je navedel v pritožbi zoper izpodbijani sklep, pritožbo pa zavrniti smiselno na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP (v povezavi s prvim odstavkom 259. člena ZUP), ki določa, da organ druge stopnje zavrne pritožbo, če ugotovi, da je bil postopek pred odločbo pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena.

4. Tudi v zvezi z 2. točko izpodbijanega sklepa Pooblaščenec ugotavlja, da je pritožba prosilca neutemeljena. Kot je pravilno navedel organ, ZUP v 113. členu določa, da stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki nastane pri ogledu ipd.), gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Postopek po ZDIJZ se lahko začne in vodi le na zahtevo stranke.

Posebni stroški v pritožbenem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu z 28. členom Zakona o upravnih taksah (ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodil:
Urban Brulc, univ. dipl. prav.
svetovalec Informacijskega pooblaščenca


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka