Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Splošni pogoji poslovanja

+ -
Datum: 05.03.2019
Številka: 0712-1/2019/491
Kategorije: Neposredno trženje, nagradne igre

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nam pošiljate izsek konkretnih splošnih pogojev poslovanja vaše spletne trgovine. Zanima vas, ali je to dovolj, da na podlagi tega kontaktirate stranke in jim oglašujete svojo ponudbo.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da se v okviru neobvezujočega mnenja ne more opredeliti glede konkretnih splošnih pogojev poslovanja, ki jih citirate, saj lahko konkretno presojo opravi zgolj v postopku inšpekcijskega nadzora.

Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov je primarno potrebno ugotoviti, na kateri pravni podlagi temelji konkretna obdelava. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Kakor je moč razbrati iz vašega dopisa, gre v konkretnem primeru za spletno trgovino, osebne podatke pa verjetno obdelujete na pogodbeni podlagi, torej na podlagi točke b zgoraj citiranega člena.

Ne glede na to pa je ob tem potrebno upoštevati določbe, ki urejajo neposredno trženje. Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo uporabo za namene neposrednega trženja ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral ali iz javno dostopnih virov (npr. telefonskega imenika) ali pa jih je pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih strank). Neposredno trženje po elektronski pošti in prek telefona podrobneje ureja specialna zakonodaja, in sicer Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) predvsem v členu 158. Ta v prvem odstavku določa, da je neposredno trženje prek elektronskega naslova in telefonske številke dovoljeno samo na podlagi predhodnega soglasja posameznika (gre za pravno podlago iz točke a prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe).

Nadalje pa drugi odstavek 158. člena ZEKom-1 določa, da lahko  fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku. Ta izjema velja le za neposredno trženje prek elektronske pošte.

V skladu z navedenim je potrebno v primeru neposrednega trženja prek SMS za to pridobiti soglasje posameznika, četudi gre za vašo stranko. Takšna privolitev ne sme biti pridobljena na način soglašanja s pogodbo ali kot soglašanje s splošnimi pogoji poslovanja, temveč mora biti nedvoumna in podana za konkretno opredeljen namen. Glede veljavnega soglasja oz. privolitve vas napotujemo na našo spletno stran, kjer lahko dostopate do vseh relevantnih informacij glede tega: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

Posredujemo vam tudi infografiko glede pravnih podlag za neposredno trženje: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf.

Ne glede na pravno podlago, na podlagi katere obdelujete osebne podatke, ste kot upravljavec dolžni v skladu s členom 13 posamezniku na jasen in pregleden način zagotoviti temeljne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kot na primer informacije o tem, kdo obdeluje osebne podatke, kontaktni podatki upravljavca, v kakšne namene obdelujete podatke, koliko časa jih hranite in druge informacije, ki jih ta člen določa.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP