Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Pravica do izbrisa

+ -
Datum: 22.01.2019
Številka: 0712-1/2019/100
Kategorije: Delovna razmerja, Fotografije kot OP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste pred leti delali v podjetju in ste lastniku dovolili uporabiti vaše slike za spletno stran podjetja. Sedaj tam ne delate več, zato ste lastnika prosili, da jih odstrani, vendar vašo prošnjo ignorira. Zanima vas, kako bi lahko urediti to zadevo.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v členu 6.

»Pravico do izbrisa«, ki jo posameznik uveljavlja pri upravljavcu, ureja Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 17.

IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more presojati. Če menite, da je prišlo do kršitev ZVOP-1 oz. Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko pri IP vložite prijavo.

Splošna uredba o varstvu podatkov vsebuje določbe o dopustnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov v členu 6(1), ki v točki (a) določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. »Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki« pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Več o privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP v zavihku »Splošna uredba o varstvu podatkov - Ključna področja – Privolitev« oz. na povezavi https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

»Pravica do izbrisa« oz. »pravica do pozabe« je urejena v členu 17, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) uredbe;
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
  6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) uredbe.

IP vam svetuje, da pri upravljavcu (tj. nekdanji delodajalki) uveljavljate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, če menite, da za nadaljnjo obdelavo ni več pravne podlage. Upravljavec vam mora informacijo o ukrepih, sprejetih na podlagi vaše zahteve, zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. V navedenih rokih mora upravljavec bodisi ugoditi vaši zahtevi bodisi jo zavrniti, če obstaja pravna podlaga, ki ne dopušča izbrisa.

Če ob upoštevanju navedenega menite, da je prišlo do kršitev ZVOP-1 oz. Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko pri IP vložite prijavo, bodisi osebno, pisno ali preko spletnega obrazca (Obrazec ZIN PRIJAVA), ki je na voljo na spletni strani https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. IP lahko učinkovito obravnava le prijave (tudi anonimne), iz katerih je mogoče ugotoviti, s katerim dejanjem naj bi bile kršene pravice posameznika do varstva osebnih podatkov, kdo je domnevni kršitelj in kdaj je do kršitve prišlo. Zato prosimo, da v primeru prijave navedete čim več podatkov, na podlagi katerih bo nato IP, če bo to potrebno, po uradni dolžnosti izvedel ustrezne inšpekcijske postopke.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:                                                                               

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka