Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava fotografij hiše brez privolitve

+ -
Datum: 11.02.2019
Številka: 0712-1/2019/265
Kategorije: Definicija OP

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 20. 1. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste pred pol leta zaključili gradnjo hiše in arhitektu dovolili fotografiranje in objavo, ne pa tudi izvajalcu gradnje (zaradi neizpolnitve pogodbe). Izvajalec je slike zunanjosti in notranjosti hiše brez vaše vednosti objavil. Zanima vas, kakšne so vaše pravice.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji.

IP je preučil vaše navedbe iz dopisa in priložene slike zunanjosti in notranjosti hiše in ugotovil, da gre v vašem primeru za objavo fotografij zunanjosti in notranjosti stanovanjske hiše na spleti strani izvajalca gradnje, pri čemer na fotografijah ni nobenega posameznika niti osebnih podatkov kateregakoli posameznika.

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatek skladno s členom 4(1) Splošne uredbe pomeni »katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.«

Kot izhaja iz vaših navedb, gre za objavo fotografij objekta, ki ne vsebuje navedbe naslova ali vaših osebnih podatkov, torej zelo verjetno ne gre za obdelavo osebnih podatkov, saj se na objavljenih fotografijah ne nahajate vi, oziroma se podatki na fotografijah ne nanašajo na posameznika, ampak na objekt (nepremičnino), podatki pa imajo lahko naravo osebnega podatka zgolj in samo v primeru, če se nanašajo na posameznika. Tudi v primeru, da bi bilo mogoče določiti lokacijo objekta, ne da bi bili objavljeni tudi drugi podatki in okoliščine, ki bi omogočale določitev posameznika, slednji ne bi bil določen niti določljiv, saj bi se podatek lahko nanašal na večje število posameznikov in na podlagi poznavanja lokacije objekta ni mogoče priti do enega, določljivega posameznika. IP zato, glede na navedbe iz vašega dopisa meni, da pri obravnavani objavi fotografij najverjetneje ne gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu določb Splošne uredbe, zaradi česar pristojnost IP ni podana.

Skladno s pristojnostmi IP, kot izvirajo iz 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami), sme IP dajati neobvezna mnenja le o vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov, ne pa tudi za mnenja s področja varstva ostalih pravic (npr. varstvo avtorske pravice in sorodnih pravic povezanih s fotografijami objektov). Svetujemo vam, da se za odstranitev vaših fotografij s spletne strani izvajalca gradnje, primarno obrnete na lastnika spletne strani, saj boste praviloma tako najhitreje in najenostavneje rešili nastalo situacijo.

Prijazen pozdrav.

Pripravila:

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka