Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Objava naslova nagrajenca

+ -
Datum: 16.12.2018
Številka: 0712-3/2018/2587
Kategorije: Neposredno trženje, nagradne igre

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, in sicer navajate, da je revija pri objavi nagrajencev nagradne križanke na internetu objavila vaše ime, priimek ter celoten naslov, pri čemer ste jih opozorili, da naj podatek umaknejo, saj menite, da je kršena vaša pravica do zasebnosti in da dejstvo, da ste prejeli nagrado še ne pomeni, da je lahko vaš celotni naslov javno objavljen.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP domneva, da je v vašem primeru organizator nagradne igre - križanke - najverjetneje upravljavec, ki je del zasebnega sektorja, in ki je upravičen obdelovati osebne podatke posameznikov (med drugim tudi) na podlagi njihove privolitve. Ker iz vaše zahteve podrobnejši podatki ne izhajajo, IP na splošno pojasnjuje, da bi eventualno osebne podatke udeležencev nagradne igre lahko bilo dopustno obdelovati na podlagi njihove osebne privolitve. Privolitev po Splošni uredbi je sicer določena strožje, kot je to veljalo po ZVOP-1. Iz vaše zahteve ne izhaja, kakšna so pravila oziroma pogoji sodelovanja v nagradni igri, iz katerih bi načeloma moralo biti razvidno, katere osebne podatke sodelujočih v nagradni igri in za katere (posamezne) namene je upravljavec te osebne podatke obdeloval.

Glede obsega zbiranja in predvsem (javne) objave osebnih podatkov nagrajencev pa IP poudarja, da morajo biti skladno s Splošno uredbo osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (načelo najmanjšega obsega podatkov) – člen 5 (1c) Splošne uredbe. V fazi objave nagrajencev zato po mnenju IP zadostuje, da se objavi ime in priimek, kraj bivanja in (eventualno) poštna številka, medtem ko je javna objava celotnega naslova (z ulico in številko) zgolj zaradi razglasitve nagrajencev nepotrebna in predstavlja prekomeren poseg v varstvo osebnih podatkov. IP predvideva, da organizator nagradne igre kot upravljavec obdeluje naslov zaradi izvedbe podelitve nagrade, kot rečeno, pa bi moralo biti to razvidno npr. iz pravil in pogojev nagradne igre. IP vam zato svetuje, da se obrnete na organizatorja nagradne igre po pojasnila oziroma da preverite pogoje sodelovanja. V kolikor bi se izkazalo, da v pravilih oziroma pogojih ni predviden način obdelave osebnih podatkov oz. ne obstaja ustrezna pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov, kot jo opisujete, lahko na IP podate prijavo kršitve varstva osebnih podatkov.

Za konec IP še pojasnjuje, da je sodelovanje v nagradni igri prostovoljno in se izvrši na podlagi osebne privolitve posameznika, ki pogoje nagradne igre sprejme ali, če se z njimi ne strinja, zavrne. Bistvo obdelave v zasebnem sektorju je torej v tem, da se posameznik prostovoljno odloči, ali bo svoje osebne podatke dovolil obdelovati bodočemu upravljavcu osebnih podatkov in na kakšen način. Če se posameznik ne strinja s predlagano obdelavo osebnih podatkov, lahko še vedno izkoristi možnost in v nagradni igri ne sodeluje, če meni, da bi takšno sodelovanje pomenilo prehud poseg v njegovo pravico do zasebnosti.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka

Pripravila:

Mateja Telič,                                                   

državna nadzornica za

varstvo osebnih podatkov