Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 05.03.2006
Naslov: Združenje Moč zoper Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Številka: 021-13/2006
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Datum: 6. 3. 2006
Številka: 021-13/2006/3

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (UL RS št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP), na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/03 in 61/2005, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odstavka 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS št. 80/99, 70/00 in 52/02 in 73/04; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Združenja MOČ za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših, Irgoličeva 20, 2311 Spodnje Hoče (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo št. 66303-23/2005/5 z dne 20.01.2006, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo

O D L O Č B O:


Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

OBRAZLOŽITEV:


Prosilec je dne 13.12.2005 naslovil na organ zahtevo za dostop do programov usposabljanja za kandidate in izvajalce rejniške dejavnosti, ki ju je pripravila Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo:
- v skladu z 42. čl. Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje ZIRD (UL RS, št. 54/2003, v nadaljevanju Pravilnik) za usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in
- v skladu s 45. čl. Pravilnika za usposabljanje rejnikov.

Prosilec je zahteval prepis oziroma fotokopijo originalov obeh programov, na podlagi katerih se usposabljanje izvaja.

Organ je z dopisom z dne 09.01.2006, št. 66303-23/2005/2 prosilcu odgovoril, da je vsebina programov usposabljanja razvidna iz določb 43. in 46. čl. Pravilnika. 43. čl. Pravilnika vsebuje sklope programa za usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, 46. čl. Pravilnika pa vsebuje sklope programa za usposabljanje rejnikov.

Prosilec je na navedeni dopis organa le temu odgovoril z dopisom z dne 12.01.2006, št. Du 36007/VB, da niso zahtevali pojasnil, temveč dostop do informacij javnega značaja in sicer do z zakonom določenih programov usposabljanja, ki ju je pripravila Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo in po katerih poteka usposabljanje, kakor določata 42. in 45. čl. Pravilnika. Predvidevajo, da je organ spoštoval in upošteval 42. in 45. čl. pravilnika in zagotovil, da je Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo oblikovala predpisane programe, saj je od sprejema zakonodaje poteklo že tri leta. Prosilec zaključuje, da pojasnilo, s katerim jih je organ seznanil, ni informacija javnega značaja, ki so jo navedli v zahtevi, zato zahtevajo vpogled v te programe oz. da organ o zahtevi nemudoma odloči, najkasneje pa v roku treh delovnih dni.

Dne 23.01.2006 je Pooblaščenec prejel pritožbo prosilca št. S36010/VB z dne 21.01.2006 zoper molk organa, v kateri prosilec navaja, da organ njihove zahteve ni zavrnil, niti ji ni ustregel, zato pričakuje, da bo o njihovi pritožbi odločil Pooblaščenec in jim zagotovil dostop do zahtevane informacije javnega značaja v pisni obliki.

Dne 20.01.2006 je organ izdal odločbo št. 66303-23/2005/5, s katero je zahtevo prosilca za dostop do vsebine programov, na podlagi katerih se izvajata usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in usposabljanje rejnikov, zavrnil.

V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ citiral prvi in tretji odstavek 4. čl. ZDIJZ in 21. čl. ZDIJZ. Dodaja, da se prosilcu v zvezi z njegovo zahtevo pojasnjuje, da je okvirna vsebina programov usposabljanja razvidna iz določb 43. in 46. čl. Pravilnika. Organ pa je izvajalca programov za usposabljanje rejnikov in usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti izbral na javnem razpisu po odprtem postopku. Skladno z zakonom o javnih naročilih (UL RS, št. 36/2004, uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (UL RS, št. 110/2002, v nadaljevanju ZIRD) in Pravilnikom, je bil v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004 z dne 23.04.2004 objavljen javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku za usposabljanje rejnikov in usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti v obdobju 2004-2008. Kot del ponudbe je moral vsak ponudnik predložiti načrt celotnega izvajanja usposabljanja. Izvajalec programov za usposabljanje rejnikov in kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti je bil izbran s sklepom o oddaji javnega naročila za izbiro izvajalca za usposabljanje rejnikov in usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti v obdobju v letih 2004-2008, št. 663-05-019/04-05 z dne 16.06.2004, katerega kopija je bila prosilcu posredovana z dopisom organa, št. 66303-22/2005/2 z dne 10.01.2006. Organ nadalje pojasnjuje prosilcu, da se trenutno usposabljanje rejnikov in usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti ne izvaja, zato ni mogoče ugoditi njegovi zahtevi, da se mu posreduje vsebina programov, ki se praktično izvajajo. Glede na določbo ZDIJZ so organi dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko se informacije nahajajo v računalniških bazah. Glede na navedeno, ob smiselni uporabi 4. čl. ZDIJZ, je organ zahtevo prosilca zavrnil.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 02.02.2006 pri organu vložil pritožbo, v kateri navaja, da se ne more zadovoljiti z zavrnitvijo, ki je razložena z dejstvom, da programov organ nima. Dodaja, da ga čudi trditev, da »so organi dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij, ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, da bi zadostili zahtevi prosilca,…«. Poudarja namreč, da ne sprašuje po novo ustvarjenem dokumentu, temveč hoče vpogledati v že obstoječe dokumente, ki jih Pravilnik z dne 28.05.2003 narekuje, od organa pa se zahteva, da predpise spoštuje. Na programih sloni razpis za javno naročilo, ki je bilo izvedeno, vrednost naročila iz državnega proračuna je znesla 31.104.000 SIT. Četudi organ programov ne izvaja, jih je pa izvajalo »včeraj«. Prosilec se sprašuje, po katerih programih in prosi Pooblaščenca, da o zadevi čim prej odloči.

Organ je prosilčevo pritožbo kot neutemeljeno, vendar dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe, z dopisom z dne 06.02.2006, št. 66303-23/2005/7 s prilogami, na podlagi 1. odstavka 245. čl ZPP, poslal v odločanje Pooblaščencu.

Pritožba ni utemeljena.

ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, zato v 1. odstavku 1. čl. vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo (med drugim tudi) državni organi. Namen ZDIJZ, ki izhaja iz 2. člena, je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja, pri čemer si morajo organi za uresničitev tega namena prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delu.

Informacija javnega značaja je po določilu 1. odst. 4. člena informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Po ZDIJZ je torej informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, tista informacija, ki je nastala v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa. Organ mora informacijo javnega značaja izdelati pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Če je prvi pogoj izpolnjen, se lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja zavezanega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko, aktivnostjo in odločitvami, ki spadajo v delokrog oziroma sfero odgovornosti posameznega organa (prim. doktorska disertacija dr. Urške Prepeluh, Pravica dostopa do informacij javnega značaja, Ljubljana, september 2004, str. 149). 

Pooblaščenec je v obravnavanem primeru moral ugotoviti, ali gre pri zahtevani informaciji za informacijo javnega značaja v smislu ZDIJZ. Kot izhaja iz 4. člena ZDIJZ, organu ni potrebno ustvariti, pridobiti ali vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nima. V skladu z opisano definicijo informacije javnega značaja je bilo potrebno v pritožbenem postopku najprej razjasniti vprašanje, ali je izpolnjeno prvo merilo in sicer, ali zahtevana dokumenta sploh obstajata.

Pooblaščenec ugotavlja, da prosilec zahteva dva dokumenta - program usposabljanja za kandidate in program usposabljanja za izvajalce rejniške dejavnosti, ki naj bi ju v skladu s 42. čl. Pravilnika pripravila Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo. Organ obstoj teh dokumentov zanika in pojasnjuje, da je vsebina programov razvidna iz določb 43. in 46. čl. Pravilnika.

Pooblaščenec je dne 16.02.2006 opravil dodatne poizvedbe pri organu, ki je še dodatno pojasnil, da 42. čl. Pravilnika res določa, da program usposabljanja oblikuje Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo, vendar so njihove smernice, v smislu, kaj naj program usposabljanja zajema, že zajete v 43. in 46. čl. Pravilnika. Na to kaže tudi sama vsebina določbe 43. in 46. čl. Pravilnika, ki govori o tem, da »Program usposabljanja za izvajanje rejniške dejavnosti / usposabljanja rejnikov vsebuje naslednje sklope,…«. To pomeni, da Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo ni izdelala posebnega programa usposabljanja, ampak je organ sam vsebino programa usposabljanja že zajel v 43. in 46. čl. istega Pravilnika. Organ je nadalje obrazložil, da so leta 1998 pri Univerzi v Ljubljani, Visoki šoli za socialno delo, raziskovalni center s pogodbo št. 461 – 16-003/98 naročili raziskavo 98/5 z naslovom: Izobraževalni programi v rejništvu, katere nosilec je bila Gabi Čačinovič Vogrinčič. Navedena raziskava je predstavljala podlago za smernice pri sprejemu Pravilnika, vendar je bila ta raziskava izdelana pet let pred izdajo Pravilnika.

Dne 21.02.2006 je organ navedeno raziskavo skupaj s spremnim dopisom št. 66303-23/2005/8 z dne 20.02.2006, posredoval Pooblaščencu, ki je po pregledu dokumentacije ocenil, da navedeni dokument ni bil izdelan na podlagi 42. čl. Pravilnika, in zato ne gre za dokument, ki ga zahteva prosilec.

Pooblaščenec ob tem še pripominja, da dokument - načrt celotnega izvajanja usposabljanja, ki ga je izdelal izvajalec usposabljanja, izbran na javnem razpisu, ki ga omenja organ v obrazložitvi izpodbijane odločbe, ni predmet obravnavane zahteve. Prosilec je namreč povsem jasno navedel, da zahteva programe usposabljanja za kandidate in izvajalce rejniške dejavnosti, ki ju je pripravila Fakulteta za socialno delo v Ljubljani v sodelovanju s centri za socialno delo, kar pomeni, da dokumenta, ki ga je izdelal izbrani izvajalec usposabljanja, prosilec ne zahteva. Zato je seveda v okviru tega postopka, povsem irelevantno, ali se usposabljanja po tem programu trenutno izvajajo ali ne izvajajo, saj to ni predmet obravnave v tej zadevi. Pooblaščenec namreč ni pristojen za presojo, ali se predpisi pravilno in zakonito izvajajo, pač pa odloča le o obstoju informacije javnega značaja.

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da organ dejansko ne razpolaga z dokumentoma, ki ju prosilec zahteva, kar pomeni, da ni izpolnjen prvi pogoj iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja le tista informacija, s katero organ že razpolaga. To pomeni, da ni izpolnjen pogoj, v teoriji poznan kot »kriterij materializirane oblike«. Ker z zahtevanima dokumentoma organ ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko se informacije nahajajo v računalniških bazah, Pooblaščenec zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi.

Ob tem Pooblaščenec ponovno opozarja, da se v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja lahko presoja le, ali je bil dostop do informacije javnega značaja zavrnjen neutemeljeno in se pri tem ne more spuščati v presojo, ali organ s tem, ko ne razpolaga z dokumentoma, ki ju prosilec zahteva, ne spoštuje zakonskih določb, na kar sicer opozarja prosilec v pritožbi, saj zato Pooblaščenec ni pristojen.

Ker je Pooblaščenec ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 4. člena ZDIJZ, je izpodbijana odločba zakonita in je prosilčevo pritožbo potrebno zavrniti na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa je dopustna tožba, ki se vloži v 30 dneh po prejemu te odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška 68/a, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka