Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 07.05.2013
Naslov: Zavod PIP - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Številka: 090-29/2013/6
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Delno odobreno


POVZETEK:
Prosilec je zahteval vpogled in fotokopije različnih dokumentov, povezanih z javnim razpisom za Evropski potrošniški center, med drugim tudi elektronsko korespondenco, razne dopise, izredni dvostranski dogovor, pogodbo itd. Organ je del zahtevanih dokumentov posredoval, v preostalem delu pa je dostop zavrnil, saj z dokumenti ne razpolaga. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da dva od zahtevanih dokumentov vendarle obstajata in je organu naložil, naj ju posreduje prosilcu. V preostalem delu pa Pooblaščenec zaradi izčrpnih in verodostojnih pojasnil organa ni zaznal suma, da bi zahtevana dokumentacija (obstajala, organ pa bi jo skrival ali ne želel posredovati prosilcu.


ODLOČBA:
Številka: 090-29/2013/6
Datum: 7. 5. 2013


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - UPB2, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZInfP) ter 3. odstavka 256. člena, 1. odstavka 248. člena in 1. odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi prosilca Zavod PIP, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Matevž Kmetec (v nadaljevanju prosilec) z dne 18. 1. 2013 zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 090-20/2012-6 z dne 24. 12. 2012, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja naslednji

 
S K L E P:

1.    Zaradi umika pritožbe se pritožbeni postopek ustavi v delu, ki se nanaša na dopise, ki so bili s strani MGRT poslani EAHC in UVP vse od 7. 8. 2012 v zvezi s pozivom prosilca za razveljavitev javnega razpisa za Evropski potrošniški center.

2.    Stroški v tem postopku niso nastali.

in

O D L O Č B O:


1.    Pritožbi prosilca z dne 18. 1. 2013 zoper odločbo organa št. 090-20/2012-6 z dne 24. 12. 2012 se delno ugodi in se izpodbijana odločba delno odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu najkasneje v roku 31 (enaintridesetih) dni od vročitve te odločbe omogočiti vpogled in po navadni pošti posredovati fotokopijo:
-    dokumenta (zaslonske slike iz sistema Lotus Notes), ki razkriva ime pripravljavca dopisa št. 4301-30/2012-22;
-    dvostranske pogodbe med EAHC in ZPS (t.i. Grant Agreement for an Action, Agreement Number – 2011 81 25 ECC NET Slovenia) z dne 3. 2. 2012.

2.    V preostalem delu, v katerem skladno s prejšnjo točko ni bil odobren dostop do informacij javnega značaja, se pritožba prosilca zavrne.

3.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O B R A Z L O Ž I T E V:

Prosilec je 8. 10. 2012 vložil tri zahteve za dostop do informacij javnega značaja in 10. 10. 2012 še eno zahtevo za dostop. Prosilec je med drugim zahteval vpogled in posredovanje fotokopij po navadni pošti naslednjih dokumentov (op: zaradi boljše preglednosti je Pooblaščenec dokumente, ki so predmet pritožbe, oštevilčil in v nadaljevanju te odločbe dosledno uporablja to oštevilčenje za oznako posameznih dokumentov):
1.    dokument, ki razkriva ime pripravljavca dopisa št. 4301-30/2012-22 z dne 18. 9. 2012;
2.    e-pošto med EAHC in MGRT v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom med 9. 9. 2011 in 8. 10. 2012;
3.    izredni dvostranski dogovor med EAHC in ZPS, s katerim je MGRT soglašalo;
4.    vso komunikacijo med EAHC in takratnim v.d. direktorjem Urada za varstvo potrošnikov Antonom Horženom;
5.    vso komunikacijo EAHC in vodstvom Direktorata za notranji trg, Sektorjem za varstvo potrošnikov ga. Ano Dežman Mušič;
6.    vso komunikacijo med ZPS in ministrom Gasparijem;
7.    pogodbo med Evropsko komisijo oz. EAHC in Vlado RS oz. MGRT v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom;
8.    dopise, ki so bili s strani MGRT poslani EAHC in UVP vse od 7. 8. 2012 v zvezi s pozivom prosilca za razveljavitev javnega razpisa za Evropski potrošniški center. Prav tako je prosilec zahteval fotokopijo vseh dokumentov in informacijo o tem, kdo je te dokumente pripravljal, če pripravljavci niso razvidni iz teh dokumentov.

O zahtevah prosilca z dne 8.10.2012 ter 10.10.2012 je organ zaradi medsebojne povezanosti zahtev ter ekonomičnosti postopka, dne 29.10.2012 izdal sklep št. 090-20/2012-3, s katerim je zahteve prosilca združil v en postopek.

Organ je nato izdal odločbo št. 090-20/2012-6 z dne 24. 12. 2012, s katero je v 1. točki delno ugodil zahtevi prosilca in odločil, da se prosilcu posredujejo dokumenti, ki jih je naštel v 18. alinejah izreka izpodbijane odločbe. V 2. točki izreka odločbe je organ odločil, da se v preostalem delu zahteva prosilca za dostop do informacij javnega značaja zavrne. V obrazložitvi je organ pojasnil, da ni bilo mogoče ugoditi nekaterim zahtevam prosilca, saj z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, podana pa je tudi izjema poslovne skrivnosti iz 2. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ, izjema varstva dokumenta v postopku izdelave iz 9. točke 1. odstavka 6. člena ZDIJZ ter izjema po 2. odstavku 23. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/2011-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK), ki do zaključka postopka pred Komisijo za preprečevanje korupcije izključuje uporabo ZDIJZ za dokumente iz postopka, ki ga komisija izvaja v zvezi s prijavo suma korupcije.

Prosilec je vložil pritožbo z dne 18. 1. 2013, v kateri je Pooblaščencu predlagal, da zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega predpisa ugodi njegovi pritožbi in omogoči dostop in vpogled v dokumente, ki jih je natančno opredelil in navedel, da jih še ni prejel. Prosilec je za vsako točko pojasnil, zakaj se ne strinja z ugotovitvami organa, da dokumenti ne obstajajo oziroma, da organ ni v celoti odločil o njegovi zahtevi.

Organ je pritožbo prosilca z dopisom št. 090-20/2012-8 z dne 1. 2. 2013 odstopil v reševanje Pooblaščencu in dodal pojasnila glede obstoja dokumentacije, načina, kako je preverjal obstoj dokumentov ter nekaterih drugih relevantnih okoliščin glede prosilčeve pritožbe.

Pooblaščenec je prosilcu poslal dopis št. 090-29/2013/2 z dne 27. 2. 2013, v katerem ga je pozval, naj mu sporoči, ali še vztraja pri vloženi pritožbi v delu, ki se nanaša na posredovanje dopisov, ki naj bi jih MGRT v obdobju od 7. 8. 2012 do prejema njegove zahteve posredoval EAHC oziroma Uradu za varstvo potrošnikov. Prosil ga je tudi, da sporoči, ali je od organa prejel dopis, ki ga je 7. 9. 2012 organ posredoval na EAHC. 

Prosilec je odgovoril na poziv z dopisom z dne 7. 3. 2013 in sporočil, da je od organa prejel dopis, ki ga je MGRT poslal EAHC. V primeru, da je to edini dopis, ki ga je MGRT poslal EAHC oziroma UVP, v tem delu prosilec ne vztraja več pri pritožbi. Še vedno pa prosilec vztraja pri pritožbi glede ostalih delov izpodbijane odločbe.

Pooblaščenec je z dopisom št. 090-29/2013/3 z dne 27. 2. 2013 pozval tudi organ, naj mu sporoči predvsem, na kakšen način je ugotavljal obstoj zahtevanih dokumentov in naj pojasni določene okoliščine, ki jih opisuje prosilec, organ pa nanje ni zadostno odgovoril v izpodbijani odločbi.

Organ je z dopisom št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 Pooblaščencu posredoval podrobna pojasnila glede vseh točk prosilčeve pritožbe. Organ je natančno opisal, kako je iskal zahtevane dokumente in detajlno pojasnil nekatere okoliščine v zvezi s samim postopkom, povezanim z Evropskim potrošniškim centrom, in okoliščine, povezane s komunikacijo relevantnih akterjev v tem postopku.

Pritožba je delno utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

I.    Obravnava pritožbe prosilca

1.    Dokument, ki razkriva ime pripravljavca dopisa št. 4301-30/2012-22

Prosilec je izrazil dvom v odločitev organa, da takšen dokument ne obstaja. Organ je na zahtevo Pooblaščenca posredoval zaslonsko sliko sistema Lotus Notes v zadevi št. 4301-30/2012-22 z dne 18. 9. 2012. Organ je ob posredovanju te zaslonske slike dodal, da iz nje izhajajo naslednji podatki: podpisnik, oseba, na katero je zadeva signirana (t.i. signirni znak), kdo je dokument pripravil ter dodane avtorje, ki jim je omogočen vpogled v dokumente v predmetni zadevi.

Ker je organ nepopolno ugotovil dejansko stanje, je Pooblaščenec delno ugodil pritožbi prosilca in skladno s 1. odstavkom 251. člena v tem delu odpravil odločbo prve stopnje s svojo odločbo in sam rešil zadevo - organu je naložil, da najkasneje v roku 31 dni od prejema drugostopenjske odločbe prosilcu omogoči vpogled in posreduje fotokopijo dokumenta (zaslonske slike), ki razkriva ime pripravljavca dopisa št. 4301-30/2012-22. Pooblaščenec še pojasnjuje, da so vse osebe, navedene v dokumentih, javni uslužbenci ali funkcionarji, zato skladno z določbo 3. odstavka 6. člena ZDIJZ njihovih imen in delovnih mest (oziroma organov, v katerih so zaposleni) ni potrebno prekrivati oziroma je dostop do teh osebnih podatkov treba dovoliti.

2.    E-pošta med EAHC in MGRT v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom med 9. 9. 2011 in 8. 10. 2012

Prosilec ne verjame ugotovitvi organa, da ta dokument ne obstaja. Organ pa je v dopisu št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 pojasnil, da je, po predhodnem soglasju z gospo Dežman Mušič, opravil vpogled v njen računalnik, vendar ni našel nobene tozadevne elektronske pošte. Prav tako je organ za posredovanje morebitne elektronske komunikacije zaprosil takratnega v.d. direktorja MG-UVP, ki je organu posredoval elektronsko pošto, ki jo je že posredoval prosilcu. Po prejemu pritožbe prosilca, s katero je bil seznanjen tudi g. Horžen, je organ z njegove strani prejel zagotovilo, da z drugo elektronsko komunikacijo (poleg že posredovane) ne razpolaga. Organ je še poudaril, da iz predmetnega dopisa izrecno ne izhaja, na kakšen način je potekala komunikacija med omenjenimi akterji, zaradi česar organ meni, da ni mogoče prejudicirati, da je ta komunikacija potekala v elektronski oziroma drugi pisni obliki;

Glede na vse navedeno, Pooblaščenec ni zaznal nikakršnega suma, da bi zahtevana dokumentacija (poleg tiste, ki jo je prosilec že prejel) obstajala, organ pa bi jo skrival ali ne želel posredovati prosilcu. Pooblaščenec ne dvomi v navedbe organa, da z drugo dokumentacijo ne razpolaga, saj je organ zelo izčrpno pojasnil, kako je dokumentacijo iskal in celo pridobil soglasje zaposlene za vpogled v njen računalnik, čeprav mu tega denimo Pooblaščenec ne bi mogel naložiti. Iz tega sledi, da ni izpolnjen kriterij materializirane oblike dokumenta iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ in je v tem delu pritožba prosilca neutemeljena, odločitev organa pa pravilna in zakonita. Zato je moral Pooblaščenec pritožbo prosilca, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, zavrniti.

3.    Izredni dvostranski dogovor med EAHC in ZPS, s katerim je MGRT soglašalo

Tudi za ta dokument je prosilec izpodbijal ugotovitev organa, da zadevni izredni dvostranski dogovor ne obstaja. Organ pa je v dopisu št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 Pooblaščencu pojasnil, da je obstoj navedenega dokumenta ugotavljal z vpogledom v elektronsko bazo podatkov (Lotus Notes), ter preveril vso dokumentacijo, ki se nahaja v fizični obliki v povezavi z delovnim področjem, na katero se nanaša zahteva. Na podlagi zaprosila Pooblaščenca je organ, zaradi ugotovitve dejanskega stanja, v pritožbenem postopku ponovno opravil pregled predmetne dokumentacije in ugotovil, da bi vsebini zahteve prosilca lahko ustrezala tudi dvostranska pogodba med EAHC in ZPS, katere fotokopijo je organ posredoval Pooblaščencu. Drugih dokumentov, ki bi ustrezali zahtevi prosilca, tudi po ponovnem pregledu, organ ni našel. Organ je Pooblaščencu na njegovo zahtevo posredoval tudi Izjavo o sofinanciranju, ki jo je predložila ZPS.

Ker je organ sam ob ponovnem pregledu dokumentacije ugotovil, da bi zahtevi prosilca lahko ustrezala tudi dvostranska pogodba med EAHC in ZPS, je Pooblaščenec delno ugodil pritožbi prosilca in skladno s 1. odstavkom 251. člena v tem delu odpravil odločbo prve stopnje s svojo odločbo in sam rešil zadevo - organu je naložil, da najkasneje v roku 31 dni od prejema drugostopenjske odločbe prosilcu omogoči vpogled in posreduje fotokopijo dokumenta - dvostranske pogodbe med EAHC in ZPS z dne 3. 2. 2012 (t.i. Grant Agreement for an Action, Agreement Number – 2011 81 25 ECC NET Slovenia). Pooblaščenec še pojasnjuje, da imena direktorja EAHC ni potrebno prekriti, saj gre za funkcionarja evropske institucije, prav tako pa ni treba prekriti imena in priimka zastopnice ZPS, saj je kot zastopnica društva v pravnem prometu navedena v poslovnem registru Slovenije. Prekriti ni treba niti imena in e-naslova direktorice EPC, saj je na več spletnih straneh na internetu navedena kot kontaktna oseba za EPC, kar pomeni, da je objava njenega imena in e-naslova namenjena seznanitvi širše javnosti s kontaktno osebo. 2. odstavek 106. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - UBP1; v nadaljevanju ZVOP-1) namreč določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev.

Pogodba ni na noben način označena kot zaupna, prav tako organ ni sporočil, da bi po njegovem mnenju obstajali kakšni razlogi za zavrnitev oziroma omejitev dostopa javnosti do te pogodbe. Organ ni navedel, da bi šlo za dokument v izdelavi, da bi njegovo razkritje povzročilo škodo za notranje delovanje organa, da pogodba vsebuje kakšno poslovno skrivnost ali da bi obstajala kakšna druga izjema od prostega dostopa do informacij javnega značaja. Pooblaščenec je tudi po pregledu pogodbe ugotovil, da ni podana nobena izjema iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ. Nenazadnje pa gre za t.i. Grant Agreement, torej pogodbo o financiranju projekta EPC s strani EU, torej za porabo sredstev evropskega proračuna, za katero mora veljati visoka stopnja transparentnosti.

4.    Popolna e-pošta med EAHC in takratnim v.d. direktorjem UVP Antonom Horženom

Prosilec je v zvezi s tem delom zahteve navedel, da mu je organ sicer izročil delno dokumentacijo, vendar pa meni, da ta informacija ni popolna, saj iz nje pogosto ni razviden datum, zadeva, prejemniki in vsebina e-pošte. Posledično naj ne bi bilo možno ugotoviti natančne vsebine komunikacije, osebe, med katerimi je potekala komunikacija in natančen datum komunikacije. Nadalje je prosilec še navedel, da mu organ ni izročil nobenih dokumentov o komunikaciji med EAHC in drugimi uradnimi osebami organa - organ o tej zahtevi sploh ni odločil, čeprav je po mnenju prosilca komunikacija nedvomno potekala, saj je iz dopisa MGRT št. 4301-30/2012/15 z dne 30. 8. 2012 razvidno, da se je MGRT (poleg g. Horžena) posvetoval s predstavniki EAHC (konkretno z ga. ……).

Ob odstopu pritožbe št. 090-20/2012-8 z dne 1. 2. 2013 in pojasnilu št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 je organ pojasnil, da je pri kopiranju elektronske komunikacije prišlo do zamenjave vrstnega reda dokumentov in posledično do napačnega razumevanja vsebine komunikacije. O tem je organ prosilca že obvestil in mu dokument izročil v pravilnem vrstnem redu, tako da je razvidna sledljivost posredovanih elektronskih sporočil. V zvezi z navedbo prosilca, da mu organ ni izročil dokumentov o komunikaciji med EAHC in drugimi uradnimi osebami, ter da o tej zahtevi sploh ni odločil, pa je organ pojasnil, da iz odločbe jasno izhaja, da druga komunikacija, razen posredovane (t.j. med EAHC in g. Horženom) ne obstaja. Organ je v obrazložitvi odločbe (četrta alineja obrazložitve) navedel, da prosilcu ni dolžan posredovati pojasnil in mnenj v zvezi z obstoječo komunikacijo med EAHC in MGRT, zato je prosilcu posredoval zgolj izpise obstoječih elektronskih sporočil. Prav tako je organ v nadaljevanju obrazložitve pojasnil, da ne razpolaga s komunikacijo med ga. Dežman in ministrom Gasparijem, ki sta bila v tem obdobju odgovorna za predmetno delovno področje, zato organu ni jasno, katere druge osebe je imel prosilec še v mislih.

Glede na vse navedeno, Pooblaščenec ugotavlja, da je organ popolno ugotovil dejansko stanje in prosilcu posredoval informacije, s katerimi razpolaga. Pooblaščenec nima nobenega razloga, da bi podvomil v navedbe organa, da z drugo dokumentacijo ne razpolaga. Poleg tega je organ ravnal skladno s 4. odstavkom 25. člena ZDIJZ in se na pritožbo prosilca, da ni prejel zahtevane informacije (ker iz posredovanih dokumentov niso razvidne določene informacije), odzval tako, da je prosilcu posredoval popolne informacije. Kljub temu, da je prosilec v odgovoru Pooblaščencu zapisal, da vztraja pri pritožbi (razen v delu, ki se nanaša na umik pritožbe glede dokumentov iz točke 8), je Pooblaščenec ugotovil, da v tem delu pritožba prosilca ni utemeljena, saj ni izpolnjen kriterij materializirane oblike iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, v preostalem delu pa je organ prosilcu že ugodil. Ker je torej v tem delu izpodbijana odločba pravilna in zakonita, je bilo treba pritožbo prosilca na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP zavrniti.

5.    Vsa komunikacija med EAHC in vodstvom Direktorata za notranji trg, Sektorjem za varstvo potrošnikov ga. Ano Dežman Mušič

Prosilec je izrazil dvom v odločitev organa, da takšni dokumenti ne obstajajo. Organ pa je na poziv Pooblaščenca, z dopisom št. 090-20/2012-10, z dne 8. 3. 2013, pojasnil, da je po predhodnem soglasju z gospo Dežman opravil vpogled v njej računalnik (v vse dokumente, ki se nahajajo na disku ter elektronsko pošto), kjer dokumentov, ki so predmet zahteve prosilca, ni našel. V odstopu pritožbe št. 090-20/2012-8 z dne 1. 2. 2013 je organ še navedel, da se pri pregledu obstoječe dokumentacije ni spuščal v vsebino oziroma v pravilnost navedb v dopisu ministra št. 4301-30/2012/22 z dne 18. 9. 2012, iz katerega po navedbah prosilca izhaja, da je decembra 2011 potekala komunikacija med EAHC in takratnim v.d. direktorjem g. Horženom, ga. Ano Dežman oziroma takratnim ministrom Gasparijem. Organ je namreč opravil vpogled v obstoječo dokumentacijo v okviru zahtev prosilca ter pri tem ugotovil, da ne razpolaga s komunikacijo v pisni obliki (v elektronski obliki, v obliki posredovanih dopisov po navadni pošti). Organ je še dodal, da iz predmetnega dopisa ne izhaja izrecno, na kakšen način je potekala komunikacija med omenjenimi akterji, zaradi česar ni mogoče prejudicirati, da je ta potekala v elektronski oziroma drugi pisni obliki.

Glede na te navedbe Pooblaščenec nima nikakršnega razloga, da organu ne bi verjel ali da bi podvomil v temeljitost opravljenega ugotovitvenega postopka. Tudi na tem mestu je treba poudariti, da Pooblaščenec v pritožbenem postopku brez odredbe sodišča zaradi varstva komunikacijske zasebnosti ne bi mogel sam pregledovati komunikacije, predvsem elektronske komunikacije, pri kateri je domala nemogoče ločiti med poslovno in zasebno komunikacijo. Organ je kljub temu pridobil soglasje omenjene zaposlene za pregled računalnika in elektronske pošte ter ugotovil, da se komunikacija v materializirani obliki ne nahaja ne na njenem računalniku ne v sistemu za evidentiranje dokumentarnega gradiva. V tem delu je torej pritožba prosilca neutemeljena, zaradi neobstoja kriterija materializirane oblike iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, odločitev organa pa je pravilna in zakonita. Zaradi navedenega je Pooblaščenec pritožbo prosilca, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, zavrnil.

6.    Vsa komunikacija med ZPS in ministrom Gasparijem

Prosilec tudi za to dokumentacijo dvomi, da ne obstaja. Organ je v dopisu št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 pojasnil, da do pretekle komunikacije nima dostopa, ker je imel imenovani minister svoj kabinet v takratni Službi Vlade za razvoj in evropske zadeve, in ne na MG, katerega je začasno, dodatno vodil po pooblastilu. Ministrstvo pa je prosilcu že posredovalo elektronsko pošto g. Horžena, takratnega v.d. direktorja MG-UVP, iz katere je razvidno, da je potekala komunikacija, v katero so bili vključeni MG-UVP, MG-DNT, MG-kabinet ministra in ZPS.

Pooblaščenec v celoti pritrjuje ugotovitvam organa in dodaja, da je ne glede na vprašanje o tem, ali zahtevana komunikacija dejansko obstaja ali ne, ključno vprašanje, ali organ z dokumenti razpolaga v materializirani obliki. Pooblaščenec verjame organu, da do zahtevane komunikacije, tudi če bi ta obstajala, nima dostopa, torej z njo ne razpolaga in ni izpolnjen kriterij materializirane oblike iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ. Pritožbo prosilca je zato v tem delu treba v celoti zavrniti.

7.    Pogodba med Evropsko komisijo oz. EAHC in Vlado RS oz. MGRT v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom

Prosilec je v zvezi s tem delom pritožbe navedel, da organ sploh ni odločil o dostopu do teh dokumentov, mu je pa uradna oseba organa pred oddajo zahteve za dostop do informacij ustno izjavila, da tovrstna pogodba obstaja in da je v njej določena obveznost, da mora Republika Slovenija točko Evropskega potrošniškega centra izbrati preko javnega razpisa. Organ pa je po drugi strani, z dopisom št. 090-20/2012-8 z dne 1. 2. 2013, s katerim je odstopil pritožbo Pooblaščencu, pojasnil, da se res pomotoma ni opredelil do dostopa do pogodbe, vendar pa ta dokument ne obstaja. Organ je ponovno pojasnil, da pogodba med Evropsko komisijo oz. EAHC in Vlado RS oz. MGRT v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom ne obstaja in je prosilcu tudi ni mogel posredovati. V dopisu št. 090-20/2012-10 z dne 8. 3. 2013 je organ še pojasnil, da je od oseb, ki vsebinsko pokrivajo to področje, prejel zagotovilo, da ta pogodba ne obstaja. Organ je še kratko opisal potek razpisnega postopka za izvedbo Evropskega potrošniškega centra in pojasnil, da se znotraj države izvede javni razpis, po končanem postopku pa MGRT sklene pogodbo z izbrano organizacijo. Organ je zatrdil, da države članice z Evropsko komisijo oziroma drugo institucijo EU ne sklenejo nobenega obličnega dogovora oziroma pogodbe v zvezi z Evropskim potrošniškim centrom, poleg tega pa ministrstvo oziroma katerakoli uradna oseba na MGRT ni nikoli izjavila, da takšna pogodba obstaja, zato organ zavrača pritožbo prosilca, ki trdi, da mu organ predmetne pogodbe ne želi izročiti.

Glede na verodostojna pojasnila organa, Pooblaščenec ne more dvomiti v to, da zahtevani dokumenti ne obstajajo. Ker pa se organ do tega dela zahteve prosilca v izpodbijani odločbi ni opredelil, je napravil bistveno kršitev določb postopka, kot jo opredeljuje 7. točka 2. odstavka 237. člena ZUP. Ker obrazložitev izpodbijane odločbe ne vsebuje bistvenih vsebin, kot jih določa 1. odstavek 214. člena ZUP, se odločbe v tem delu ne da preizkusiti, saj ne iz izreka ne iz obrazložitve odločbe ne izhaja, da je bila zahteva prosilca v tem delu zavrnjena in kakšni so bili razlogi za takšno odločitev. Zato je Pooblaščenec v tem delu, na podlagi 1. odstavka 251. člena ZUP, odpravil odločbo organa in s svojo odločbo sam rešil zadevo. V ugotovitvenem postopku je ugotovil, da dokument ne obstaja, torej ni izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, zato je pritožbo prosilca kot neutemeljeno zavrnil.

8.    Dopisi, ki so bili s strani MGRT poslani EAHC in UVP vse od 7. 8. 2012 v zvezi s pozivom prosilca za razveljavitev javnega razpisa za EPC, ter informacije o tem, kdo je pripravljal dokumente, v kolikor pripravljavci niso razvidni iz njih

Prosilec je v pritožbi navedel, da je organ zavrnil zahtevo po dokumentih, ki jih je MGRT poslal Komisiji za preprečevanje korupcije na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vendar je prosilec opozoril, da izjema iz ZIntPK ne velja za dokumente, ki so bili poslani EAHC oziroma UVP. Organ torej v tem delu prosilčeve zahteve sploh ni odločil. Organ je v zvezi s tem ugotovil, da se res pomotoma ni opredelil do dostopa do dokumentov, ki naj bi jih posredoval EAHC oziroma UVP. Zato je organ še enkrat preveril obstoječo dokumentacijo in ugotovil, da je 7. 9. 2012 posredoval dopis na EAHC, zato je predmetni dopis takoj posredoval prosilcu. Drugih dokumentov pa organ, tudi po ponovnem pregledu dokumentacije, ni našel. Organ je Pooblaščencu posredoval dokumentacijo, ki jo je MGRT poslal EAHC vse od 7. 8. 2012, ko je prosilec vložil poziv za razveljavitev javnega razpisa Evropski potrošniški center (št. dokumenta 023-33/2012-72 in 4301-30/2012-19). V zvezi z dopisi, ki jih je MGRT posredoval UVP, pa je organ pojasnil, da teh po pregledu elektronske baze podatkov (Lotus Notes) ter po pregledu fizične dokumentacije, s katero razpolagajo zaposleni, ni našel. Da slednji ne obstajajo, so organ opozorili tudi zaposleni, ki vsebinsko pokrivajo to področje.

Prosilec je Pooblaščencu sporočil, da je od organa prejel dopis, ki ga je MGRT poslal EAHC. V primeru, da je to edini dopis, ki ga je MGRT poslal EAHC oziroma UVP, je prosilec navedel, da v tem delu ne vztraja več pri pritožbi. Pooblaščenec je glede na verodostojne navedbe organa, ki Pooblaščencu niso vzbudile dvoma, da bi organ dokumente skrival ali ne želel posredovati, ugotovil, da organ dejansko ne razpolaga z drugimi dokumenti, ki bi predstavljali ta del prosilčeve zahteve. Organ je namreč, po presoji Pooblaščenca, temeljito pregledal svoj dokumentarni sistem in ugotovil, da drugi dokumenti v zvezi s tem delom ne obstajajo. Na podlagi 3. odstavka 256. člena ZUP je zato Pooblaščenec izdal sklep, s katerim je ustavil pritožbeni postopek v delu, ki se nanaša na dopise, ki so bili s strani MGRT poslani EAHC in UVP vse od 7. 8. 2012 v zvezi s pozivom prosilca za razveljavitev javnega razpisa za Evropski potrošniški center.

II.    Sklepno

Na podlagi vsega navedenega Pooblaščenec zaključuje, da je pritožba prosilca delno utemeljena. Organ je v postopku odločanja na prvi stopnji v določenem delu nepopolno ugotovil dejansko stanje ter kršil pravila postopka. Skladno z določbo 1. odstavka 252. člena je zato Pooblaščenec odpravil odločbo prve stopnje s svojo odločbo in sam rešil zadevo - organu je naložil, da najkasneje v roku 31 dni od prejema drugostopenjske odločbe prosilcu omogoči vpogled in posreduje fotokopije dokumentov, navedenih v 1. točki izreka te odločbe. V preostalem delu pa je bilo treba pritožbo prosilca, na podlagi 1. odstavka 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrniti. Na podlagi 3. odstavka 256. člena ZUP je Pooblaščenec izdal tudi sklep, s katerim je ustavil pritožbeni postopek v delu, ki se nanaša na dopise, ki so bili s strani MGRT poslani EAHC in UVP vse od 7. 8. 2012 v zvezi s pozivom prosilca za razveljavitev javnega razpisa za Evropski potrošniški center.

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, s sprem. in dop.) oproščena plačila upravne takse. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Polona Tepina, univ.dipl.prav.,
svetovalka Pooblaščenca   

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka