Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 02.08.2010
Naslov: Univerza v Mariboru - SVIZ
Številka: 090-146/2010/2
Kategorija: Ali je organ zavezanec?
Status: Zavrnjeno


Številka: 090-146/2010/2
Datum: 2. 8. 2010

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar  izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/2005, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 3. odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, ki jo zastopa rektor prof. dr. Ivan Rozman (v nadaljevanju prosilec), zoper ravnanje Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Oražnova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju sindikat), v zadevi molka organa glede dostopa do informacije javnega značaja naslednjoO D L O Č B O:


1.    Pritožba prosilca zaradi molka se kot neutemeljena zavrne.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.O b r a z l o ž i t e v:


Prosilec je dne 11. 6. 2010 na podlagi ZDIJZ na sindikat naslovil zahtevo za posredovanje kopij naslednjih dokumentov:
-    sprejeti sklepi 27. redne seje GO SVIZ, ki se nanašajo na izvedbo volitev sindikalnih zaupnikov in zaupnic SVIZ Slovenije - sindikalnih zaupnikov in zaupnic na Univerzi v Mariboru,
-    predlagane kandidature za sindikalnega zaupnika, posredovane s strani članov sindikata zavoda na Univerzi v Mariboru, s priloženimi morebitnimi prilogami,
-    soglasje h kandidaturi za sindikalnega zaupnika/zaupnice SVIZ Slovenije na Univerzi v Mariboru,
-    zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika/zaupnice SVIZ Slovenije na Univerzi v Mariboru.

Pooblaščenec je dne 23. 7. 2010 od prosilca prejel pritožbo zoper molk sindikata. Prosilec je v pritožbi navedel, da sindikat na vloženo zahtevo skladno z določili ZDIJZ ni odgovoril niti odločil, zato prosilec predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in se od sindikata zahteva, da prosilcu posreduje podatke, ki jih je zahteval v zahtevi z dne 11. 6. 2010.

Pooblaščenec je sindikat dne 26. 7. 2010 z dopisom št. 0900-180/2010/3 pozval, naj mu posreduje informacije o pravni podlagi, na podlagi katerega je ustanovljen in deluje, informacijo o tem, ali se v katerem delu financira iz javnih sredstev in informacijo o tem, ali v kakšnem okviru svoje dejavnosti opravlja javno službo, ima podeljeno javno pooblastilo ali opravlja druge javnopravne naloge. Pooblaščenec je odgovor sindikata prejel dne 29. 7. 2010.

Pritožba ni utemeljena.

Subjekti, ki so po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ zavezani za posredovanje informacij javnega značaja, so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Skladno z namenom pravne ureditve dostopa do informacij javnega značaja (zagotovitev javnosti in odprtosti delovanja javnih organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja) je ZDIJZ omejen na subjekte, ki so del javnega sektorja v širšem smislu. Zajema torej vse subjekte, ki kakorkoli izvršujejo javnopravne naloge, bodisi, da gre za javni sektor v ožjem pomenu (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi) ali pa gre za nosilce javnih pooblastil, izvajalce javnih služb in druge osebe javnega prava. ZDIJZ za vse skupine zavezancev uporablja generičen pojem »organ«.

Pooblaščenec uvodoma ugotavlja, da je sindikat pravna oseba zasebnega prava, ki bi lahko bila zavezanec, če bi izvajala javno službo, imela javno pooblastilo oz. bi opravljala kakšno od oblastnih funkcij.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je reprezentativen sindikat za področje vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in je ustanovljen na podlagi Statuta (dostopnega na naslednji spletni povezavi: www2.sviz.si/media/Statut%20SVIZ.pdf), ki v 1. členu določa, da je sindikat samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi vključujejo prostovoljno, da bi organizirano uresničevali svoje interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski in socialni položaj, pravice zaposlenih in članov sindikata ter izražali stališča in se samostojno opredeljevali do družbenega dogajanja v naši državi in v svetu. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi Statuta SVIZ Slovenije, Načel in ciljev SVIZ Slovenije ter Programskih usmeritev SVIZ Slovenije.

Iz 30. člena Statuta izhaja, da sindikat financira svojo dejavnost po načelu lastnega financiranja s članarino in drugimi prihodki. Sindikat se ne financira iz javnih sredstev in ni ne neposredni in ne posredni proračunski uporabnik.

Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da sindikat tudi ni nosilec javnega pooblastila niti izvajalec javne službe, saj nanj na nobeni podlagi ni bilo preneseno izvajanje posameznih javnih funkcij oziroma funkcij, ki so originarno v pristojnosti države ali lokalnih skupnosti.

Sindikat je sicer v skladu z zakonom pridobil lastnost reprezentativnosti, kar v skladu s 7. členom Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/1993, v nadaljevanju ZRSin) pomeni, da lahko sklepa kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo in sodeluje v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter predlaga kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s posebnimi predpisi, vendar pa takšna lastnost nikakor ne pomeni izvajanja oblastne funkcije oz. javnega pooblastila, saj ne gre za primer, ko bi država na sindikat prenesla del svojih izvirnih (oblastnih, javnih) nalog, pač pa gre za podelitev lastnosti, ki sindikatu omogoča izvajanje določenih aktivnosti, ki izvirajo delovno-pravne sfere in pomenijo uresničevanje interesov članov sindikata.

Ker je Pooblaščenec ugotovil, da sindikat ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja v smislu prvega odstavka 1. člena ZDIJZ se tudi ni spuščal v ugotavljanje dejanskega stanja (t.j. ugotavljanje (ne)obstoja zahtevanih dokumentov) in presojo drugih procesnih ali materialnopravnih vprašanj, ki so sicer pomembna za odločitev o dostopu do informacij javnega značaja. Pri odločanju o tej pritožbi je namreč primarnega pomena vprašanje, ali je sindikat sploh zavezanec po ZDIJZ.

Molk organa se v skladu s 4. odstavkom 222. člena ZUP šteje kot odločba, s katero je zahteva prosilca zavrnjena. Pooblaščenec je na podlagi 3. odstavka 255. člena ZUP sam odločil o zahtevi prosilca in na podlagi razlogov, ki so razvidni iz obrazložitve predmetne  odločbe, zahtevo prosilca v celoti zavrnil, iz česar izhaja, da pritožba zaradi molka ni utemeljena.

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Mojca Komac, univ. dipl. prav.,
raziskovalka Pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka