Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 27.05.2015
Naslov: Tomaž Klipšteter, novinar Dnevnika - Mariborski vodovod d.d.
Številka: 090-148/2015
Kategorija: Javna naročila, Poslovna skrivnost, Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Medij je zahteval fotokopije fotokopije vseh dokumentov, ki predstavljajo pravne podlage (razpis, zbiranje ponudb, prejete ponudbe in sklenjene pogodbe) v zvezi s posli, ki sta jih Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) in organ sklenila v času županovanja Andreja Fištravca s tremi družbami. Ker je organ mediju posredoval le sklenjene pogodbe, glede preostanka zahteve (razpis, zbiranje ponudb, prejete ponudbe) pa ni odločil, je IP zadevo prevzel v odločanje. V postopek je pritegnil stranke z interesom in ugotovil, da le manjši del dokumentov izpolnjuje pogoje za obstoj izjeme poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov. Večina dokumentacije je namreč javna že neposredno na podlagi predpisov s področja javnega naročanja. Z uporabo instituta delnega dostopa je zato organu naložil, da mediju posreduje zahtevano dokumentacijo s prekritimi varovanimi podatki.

 

ODLOČBA:


Številka: 090-148/2015/1
Datum: 27. 5. 2015

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/2014-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D in 19/15-Odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), ter drugega in tretjega odstavka 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi časnika Dnevnik, dopisništvo Maribor, Razlagova 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa novinar …………. (v nadaljevanju: prosilec), z dne 3. 2. 2015, zoper molk Mariborskega vodovoda javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organ) in zahtevi prosilca z dne 19. 12. 2014,  v zadevi dostopa do informacije javnega značaja


O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilca se ugodi. Zahtevi prosilca z dne 19. 12. 2014 se delno ugodi ter se odloči: Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati fotokopije:
1.1    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi javnega naročila malih vrednosti »Črpališče vodovoda pri Tekolu z navezavo poslovne cone Marles« št. JNMV-2014-05-27:
-    pregled podatkov javnega naročila z dne 29. 5. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe za razpisno dokumentacijo (2. tč. dokumenta), ter ime, priimek in naziv predlagatelja in osebe, ki je pripravila dokument (6. tč. dokumenta);
-    sklep o imenovanju strokovne komisije, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive članov strokovne komisije (8. tč. dokumenta);
-    zapisnik o odpiranju ponudb z dne 17. 6. 2014, pri čemer mora v celotnem dokumentu prekriti vsa imena, priimke in nazive vseh posameznikov;
-    pooblastilo Indrast za zastopanje na odpiranju ponudb, pri čemer mora prekriti ime in priimek pooblaščenca;
-    ponudba Indrast št. 67-2014 z dne 16. 6. 2014, pri čemer mora prekriti ime in priimek kontaktne osebe prijavitelja na obrazcu št. 1, ime in priimek posameznika, ki je izdelal dokument »terminski plan napredovanja del 2014«, imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, imena in priimke odgovornih vodij del in odgovornega delavca, navedenega v 3. tč. člena E izpolnjenega vzorčnega sporazuma, ter celoten dokument S.BON AJPES;
-    predlog odločitve o oddaji naročila z dne 18. 6. 2014, pri čemer mora v celotnem dokumentu prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov,
-    obvestilo o oddaji naročila z dne 20. 6. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika pod »pripravil«;
1.2    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Trubarjevi ulici od h. š. 24 do VH Kalvarija« št. EP-2014-04-16:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Tinag;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Indrast;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast, pri čeme mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov, razen direktorja;
1.3    naslednjih dokumentov v zadevi povpraševanja »Ločitev con Studenci« št. EP-2014-04-17:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Tinag;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Indrast;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast, pri čeme mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov, razen direktorja;
1.4    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Ronkovi ulici na Teznu« št. EP-2014-04-18/1:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Tinag;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Indrast;
-    vzorčna pogodba in pisni sporazum ter priloga »povpraševanje«, pri čemer mora prekriti ime in priimek posameznika, ki je pripravil dokument »povpraševanje«, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu vzorčne pogodbe, ter ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov, razen direktorja;
-    obvestilo o oddaji naročila, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument;
1.5    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Rozmanovi ulici na Teznu« št. EP-2014-04-18/2:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Tinag;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Indrast;
-    vzorčna pogodba in pisni sporazum ter priloga »povpraševanje«, pri čemer mora prekriti ime in priimek posameznika, ki je pripravil dokument »povpraševanje«, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu vzorčne pogodbe, ter ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov, razen direktorja;
-    obvestilo o oddaji naročila, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument;
1.6    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Gradbena dela v ulici Pariške komune« št. EP-2014-05-19:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 20. 5. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Tinag;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Indrast;
-    vzorčna pogodba in pisni sporazum ter priloga »povpraševanje«, pri čemer mora prekriti ime in priimek posameznika, ki je pripravil dokument »povpraševanje«, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu vzorčne pogodbe, ter ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014, pri čemer mora prekriti imena, priimke in nazive vseh posameznikov, razen direktorja;
-    obvestilo o oddaji naročila, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument;
1.7    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Gradbena dela Razvanje« št. JNMV-2014-07-07:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 8. 7. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    vzorčna pogodba in pisni sporazum ter priloga »povpraševanje«, pri čemer mora prekriti ime in priimek posameznika, ki je pripravil dokument »povpraševanje«, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu vzorčne pogodbe, ter ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Tinag, pri čemer mora prekriti ime in priimek kontaktne osebe na obrazcu št. 1, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Izkop, pri čemer mora prekriti ime in priimek kontaktne osebe na obrazcu št. 1, vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    ponudba Indrast pri čemer mora prekriti ime in priimek kontaktne osebe na obrazcu št. 1,  vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe, ter imena, priimke in nazive odgovornih vodij del v izpolnjenem vzorčnem sporazumu;
-    obvestilo o oddaji naročila, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument;
1.8    naslednjih dokumentov iz spisa v zadevi povpraševanja »Gradbena dela pri zamenjavi vodovodnega cevovoda v Modrinjakovi ulici v Zgornjem Radvanju« št. EP-2014-09-02:
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 2. 9. 2014, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument;
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop;
-    povabilo k oddaji ponudbe Heringrad;
-    povabilo k oddaji ponudbe Poštrak;
-    priloga povabil »povpraševanje«, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«;
-    ponudba – predračun Izkop, pri čemer mora prekriti ime in priimek posameznika, ki je izstavil dokument;
-    ponudba Mont 8;
-    ponudba Heringrad;
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 10. 9. 2014, pri čemer mora prekriti vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja;
-    obvestilo o oddaji naročila, pri čemer mora prekriti ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.

2.    V preostalih delih (to je glede delov dokumenta, ki jih mora organ v skladu s prejšnjo točko tega izreka prekriti, in glede dokumenta S.BON AJPES) se zahteva prosilca iz prejšnje točke zavrne.

3.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Prosilec je 19. 12. 2014 po elektronski pošti na organ naslovil zahtevo, v kateri je zahteval, da mu organ posreduje fotokopije vseh dokumentov, ki predstavljajo pravne podlage (razpis, zbiranje ponudb, prejete ponudbe in sklenjene pogodbe) v zvezi s posli, ki sta jih Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) in organ sklenila v času županovanja Andreja Fištravca (april 2013 do december 2014) z družbami IZKOP, INDRAST in TINAG.

Ker je organ prosilcu posredoval le fotokopije pogodb, ne pa tudi ostale zahtevane dokumentacije (razpise, zbiranje ponudb, prejete ponudbe), je prosilec dne 19. 1. 2015 od organa ponovno zahteval manjkajočo zahtevano dokumentacijo. Prosilcu je po pooblastilu organa z dopisom z dne 2. 2. 2015 odgovoril odvetnik Avguštin Vuk, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: odvetnik), ki je, sklicevaje na določbi 6.a in 4.a člena ZDIJZ, pojasnil, da ta zahtevana dokumentacija ne predstavlja informacije javnega značaja, ker je organ pogodbe z IZKOP, INDRAST in TINAG sklenil v okviru svoje tržne dejavnosti.

Prosilec je 3. 2. 3015 na IP naslovil pritožbo zaradi molka organa, v kateri je navedel, da je zahteval dokumentacijo, ki se nanaša na pravne posle, ki jih je MOM preko »in-house« naročila predala organu, ki jih je brez javnega razpisa prenesel na zasebne družbe IZKOP, INDRAST in TINAG. O spornosti teh pravnih poslov naj bi pisalo v poročilu nadzornega odbora MOM na povezavi www.maribor.si/dokument.aspx?id=24658. Navedel je, da gre očitno za pravne posle, ki jih je naročila MOM in so bili plačani iz denarja, ki ga je organ prejel od MOM.

IP je dne 9. 2. 2015 in ponovno 17. 2. 2015 pozval organ, da pojasni, zakaj prosilcu ni v zakonskem roku 20 delovnih dni posredoval zahtevane dokumentacije niti o delni zavrnitvi njegove zahteve z dne 19. 12. 2014 ni izdal odločbe. Ob tem je organu pojasnil, da je v register zavezancev za informacije javnega značaja vpisan tudi na podlagi 1. alineje prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ kot druga oseba javnega prava kot nosilec javnega pooblastila in kot izvajalec javne službe. Na vsakega od pozivov IP je odgovoril odvetnik, ki je priložil pooblastilo za zastopanje.

IP je z dopisom št. 0900-36/2015/7 z dne 24. 2. 2015, na podlagi 255. člena ZUP, zadevo prevzel v odločanje in organ pozval, da posreduje celoten spis zadeve in dokumentacijo, ki jo je zahteval prosilec. IP je 3. 3. 2015 od organa prejel naslednje dokumente:
1.    spis v zadevi reševanja zahteve prosilca z dne 19. 12. 2015;
2.    spis v zadevi javnega naročila malih vrednosti »Črpališče vodovoda pri Tekolu z navezavo poslovne cone Marles« št. JNMV-2014-05-27, ki vsebuje:
-    začetek postopka - pregled podatkov javnega naročila z dne 29. 5. 2014,
-    sklep o imenovanju strokovne komisije,
-    zapisnik o odpiranju ponudb s pooblastilom Indrast,
-    ponudba Indrast,
-    predlog odločitve o oddaji naročila,
-    pogodba Indrast;
3.    spis v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Trubarjevi ulici od h. š. 24 do VH Kalvarija« št. EP-2014-04-16:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Tinag, Izkop, Indrast),
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014,
-    pogodba – Izkop;
4.    spis v zadevi povpraševanja »Ločitev con Studenci« št. EP-2014-04-17:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Tinag, Izkop, Indrast),
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014,
-    pogodba – Izkop;
5.    spis v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Ronkovi ulici na Teznu« št. EP-2014-04-18/1:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Tinag, Izkop, Indrast),
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014,
-    obvestilo o oddaji naročila,
-    pogodba – Indrast;
6.    spis v zadevi povpraševanja »Zamenjava dotrajanega vodovodnega cevovoda v Rozmanovi ulici na Teznu« št. EP-2014-04-18/2:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Tinag, Izkop, Indrast),
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014,
-    obvestilo o oddaji naročila,
-    pogodba – Tinag;
7.    spis v zadevi povpraševanja »Gradbena dela v ulici Pariške komune« št. EP-2014-05-19:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 20. 5. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Tinag, Izkop, Indrast),
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 4. 6. 2014,
-    obvestilo o oddaji naročila,
-    pogodba – Izkop;
8.    spis v zadevi povpraševanja »Gradbena dela Razvanje« št. JNMV-2014-07-07:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 8. 7. 2014,
-    povabilo k oddaji ponudbe Izkop,
-    ponudbe Tinag, Izkop in Indrast,
-    obvestilo o oddaji naročila,
-    pogodba – Izkop;
9.    spis v zadevi povpraševanja »Gradbena dela pri zamenjavi vodovodnega cevovoda v Modrinjakovi ulici v Zgornjem Radvanju« št. EP-2014-09-02:
-    začetek povpraševanja – predlog za izdajo pogodbe z dne 2. 9. 2014,
-    povabila k oddaji ponudbe (Izkop, Heringrad, Poštrak),
-    ponudbe Mont 8, Izkop in Heringrad,
-    predlog za izdajo pogodbe z dne 10. 9. 2014,
-    obvestilo o oddaji naročila,
-    pogodba - Izkop.

IP je k udeležbi v postopku pozval IZKOP d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor, Mont 8 d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor, Heringrad d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor, Tinag d.o.o., Mariborska ulica 35, 2314 Zgornja Polskava (v nadaljevanju: Tinag) in Indrast d.o.o., Lackova cesta 35, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Indrast). Na pravilno vročene pozive sta se v postavljenem roku odzvala le Tinag, ki je navedel, da dokumenti, ki jih je zahteval prosilec in se nanašajo na Tinag, ne predstavljajo nobene od izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, in Indrast, ki je navedel, da noben od dokumentov, navedenih v 2. do 7. točki poziva IP št. 0900-36/2015/14 z dne 20. 4. 2015 ne predstavljajo izjem po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, da pa želi, da se v dokumentu pod zaporedno št. 1 (Ponudba št. 67-2014 z dne 16. 6. 2014) prosilcu ne omogoči vpogleda v osebne podatke prijavljenega kadra (potrdila IZS, obrazci M-1, izjave/pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o sodelovanju, potrdila o strokovnih izpitih) zaradi varstva po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, in vpogleda v potrdila bank o solventnosti, potrdila DURS in bonitetna potrdila AJPES. Druge stranke se na poziv niso odzvale, kar pomeni, da niso pridobile statusa stranskega udeleženca.

Pritožba zaradi molka je utemeljena.

Zahteva je delno utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v postopku reševanja pritožbe prosilca zaradi molka prvostopnega organa, na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP, izvedel ugotovitveni postopek in s to odločbo po dokumentih odločil o zahtevi prosilca z dne 19. 12. 2014. IP ugotavlja, da je prosilec sam navedel, da je zahtevane pogodbe že prejel, zato v tem delu niti ne navaja, da je organ v molku. Zato pogodbe, sklenjene z izbranimi ponudniki, niso predmet presoje tega postopka.

ZDIJZ v petem odstavku 3.b člena določa, da se domneva, da je pravna oseba zavezanec po tem zakonu, če je vpisana v register zavezancev iz prvega odstavka tega člena. IP se je z vpogledom v javni register zavezancev prepričal, da je bil organ dne 7. 10. 2014 vpisan v register na podlagi obvestila MOM kot javno podjetje, ki je izvajalec javne službe na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/10; v nadaljevanju: Odlok). Ta določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo na območju MOM.

Po prvem odstavku 1. člena ZDIJZ je vsakomur omogočen prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Iz 1. člena in prvega odstavka 4. člena ZDIJZ izhaja, da je informacija javnega značaja opredeljena s tremi osnovnimi kriteriji:
-    da gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa (informacija je povezana z delom organa in jo je le-ta pridobil v okviru svojih javnopravnih pristojnosti),
-    da organ z njo razpolaga,
-    da se informacija nahaja v materializirani obliki.

Zahtevana razpisna dokumentacija, ki se pri organu nahaja v zgoraj opredeljenih spisih, ki jih je organ posredoval IP, se nedvomno nahaja v materializirani obliki in organ z njo nedvomno razpolaga, zato je bilo treba ugotoviti le še, ali sodi v delovno področje organa kot izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo na območju MOM.

Po definiciji 4. točke 5. člena Odloka je sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov. Po definiciji 6. točke tega člena je upravljavec vodovoda oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe. V skladu s 6. členom Odloka javno službo oskrbe s pitno vodo opravlja organ, ki je po izrecni dikciji prvega odstavka tega člena upravljavec javnega vodovoda na celotnem območju MOM, pri čemer upravljanje javnega vodovoda po drugem odstavku tega člena obsega: 1.) vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda ter 2.) zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

IP se je z vpogledom v spise, ki mu jih je posredoval organ, prepričal, da se vsa oddana javna naročila nanašajo na upravljanje z objekti in opremo javnega vodovoda (gradbena dela na črpališču, zamenjava vodovodnega cevovoda, izvedba prevezav in redukcija tlaka na vodovodnem omrežju), zato nedvomno sodijo v področje izvajanja javne službe, ki je v pristojnosti organa, s tem pa izpolnjujejo tudi tretji kriterij za obstoj informacije javnega značaja po 4. členu ZDIJZ.
V skladu s prvim odstavkom 5. člena ZDIJZ so informacije javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam, ki imajo na svojo zahtevo pravico od organa pridobiti informacijo javnega značaja tako, da jo pridobijo na vpogled, ali da pridobijo njen prepis, fotokopijo, ali elektronski zapis. Organ prosilcu zavrne dostop le, če se zahteva nanaša na izjemo od prostega dostopa po 5. členu ZDIJZ ali prvem odstavku 6. člena tega zakona. IP je zato nadalje presojal, ali v zvezi s posameznim zahtevanim dokumentom obstajajo izjeme od prostega dostopa.
Ob pregledu posameznega dokumenta iz zgoraj navedenih spisov je IP ugotovil, da nekateri dokumenti vsebujejo osebne podatke, glede katerih ni nobene pravne podlage za njihovo razkritje javnosti in bi njihovo razkritje pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, s tem pa predstavljajo izjemo od prostega dostopa po 3. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Gre za podatke iz dokumentov, kot to izhaja iz spodnje tabele:
Dokument    Podatek
Spis št. JNMV-2014-05-27   
Pregled podatkov javnega naročila z dne 29. 5. 2014    -    Ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov kontaktne osebe za razpisno dokumentacijo (2. tč.);
-    Ime, priimek in naziv predlagatelja in osebe, ki je pripravila dokument (6. tč.).
Sklep št. JNMV-2014-05-27 o imenovanju strokovne komisije    Imena, priimki in nazivi članov strokovne komisije (8. tč.).
Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 17. 6. 2014     Vsa imena, priimki in nazivi posameznikov v celotnem dokumentu.
Pooblastilo Indrast d.o.o. za zastopanje na odpiranju ponudb    Ime in priimek pooblaščenca.
Ponudba Indrast št. 67-2014 z dne 16. 6. 2014    -    Ime in priimek kontaktne osebe prijavitelja na obrazcu št. 1;
-    Ime in priimek posameznika, ki je izdelal dokument »terminski plan napredovanja del 2014«;
-    Imena, priimki in nazivi posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene vzorčne pogodbe;
-    Ime in priimek odgovornih vodij del in odgovornega delavca, navedenega v 3. tč. člena E izpolnjenega vzorčnega sporazuma.
Predlog odločitve o oddaji naročila z dne 18. 6. 2014    Imena, priimki in nazivi vseh posameznikov, navedenih v dokumentu.
Obvestilo organa o oddaji naročila z dne 20. 6. 2014     Ime, priimek in naziv posameznika pod »pripravil«.
Spis št. EP-2014-04-16   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
Ponudba Tinag z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Indrast z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Spis št. EP-2014-04-17   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabil k oddaji ponudbe »Povpraševanje«    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
Ponudba Tinag z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Indrast z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Spis št. EP-2014-04-18/1   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabil k oddaji ponudbe »Povpraševanje«, vzorčni pogodbi in pisnem sporazumu    -    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov v 19. členu pogodbe;
-    ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v pisnem sporazumu.
Ponudba Indrast z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Tinag z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Obvestilo o oddaji naročila    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
Spis št. EP-2014-04-18/2   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 16. 4. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabil k oddaji ponudbe »Povpraševanje«, vzorčni pogodbi in pisnem sporazumu    -    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov v 19. členu pogodbe;
-    ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v pisnem sporazumu.
Ponudba Indrast z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Tinag z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 24. 4. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Obvestilo o oddaji naročila    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
Spis št. EP-2014-05-19   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 20. 5. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabil k oddaji ponudbe »Povpraševanje«, vzorčni pogodbi in pisnem sporazumu    -    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov v 19. členu pogodbe;
-    ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v pisnem sporazumu.
Ponudba Indrast z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Tinag z izpolnjeno vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 4. 6. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Obvestilo o oddaji naročila    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
Spis št. EP-2014-07-07   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 8. 7. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabila k oddaji ponudbe »Povpraševanje«, vzorčni pogodbi in pisnem sporazumu    -    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov v 19. členu pogodbe;
-    ime, priimek in naziv odgovornega vodje del v pisnem sporazumu.
Ponudba Indrast z izpolnjenim obrazcem št. 1, vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    ime in priimek kontaktne osebe ponudnika;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Izkop z izpolnjenim obrazcem št. 1, vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    ime in priimek kontaktne osebe ponudnika;
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Ponudba Tinag z izpolnjenim obrazcem št. 1, vzorčno pogodbo in pisnim sporazumom    -    ime in priimek kontaktne osebe ponudnika
-    vsa imena, priimke in nazive posameznikov, navedenih v 19. členu izpolnjene pogodbe;
-    v sporazumu imena, priimke in nazive odgovornih vodij del.
Obvestilo o oddaji naročila    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
Spis št. EP-2014-09-02   
Predlog za izdajo pogodbe z dne 2. 9. 2014    Ime, priimek in naziv odgovorne osebe za izvedbo naročila in posameznika, ki je pripravil dokument.
V prilogi povabil k oddaji ponudbe »Povpraševanje«    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument »Povpraševanje«.
Ponudba - predračun Izkop    Ime in priimek posameznika, ki je izstavil dokument.
Predlog za izdajo pogodbe z dne 10. 9. 2014    Vsa imena, priimke in nazive posameznikov, razen direktorja.
Obvestilo o oddaji naročila    Ime, priimek in naziv posameznika, ki je pripravil dokument.
V nekaterih dokumentih, ki so predmet prosilčeve zahteve, so navedeni tudi imena in priimki zakonitih zastopnikov organa in ponudnikov, ki so v povezavi z ostalimi informacijami določljive, vendar so ti podatki javni na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13; v nadaljevanju ZGD-1), Zakona o poslovnem registru (Uradni list RS, št. 49/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPRS-1) in Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZSReg). Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa, na podlagi 7. člena ZDIJZ, izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta (t. i. delni dostop). V zgornji tabeli navedene osebne podatke je s trajnim prekritjem mogoče izločiti iz zahtevane dokumentacije, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, zato je IP odločil, da mora organ ob posredovanju fotokopij prosilcu te podatke na dokumentih prekriti, kot to izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe. V delih zahtevanih dokumentov, ki jih mora organ prekriti zaradi varstva osebnih podatkov, se zahteva prosilca z dne 19. 12. 2014 zavrne, kot to izhaja iz 2. tč. izreka te odločbe.
Nadalje je IP presojal še obstoj zatrjevane izjeme poslovne skrivnosti po 2. tč. prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, glede ponudbe Indrast št. 67-2014 z dne 16. 6. 2014, ki jo je ta oddal v postopku javnega naročila male vrednosti in jo organ hrani v spisu št. JNMV-2014-05-27. ZGD-1 v prvem odstavku 39. člena določa, da je poslovna skrivnost opredeljena kot podatek, ki ga določi družba s pisnim sklepom, s katerim so seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (t.i. subjektivni kriterij). Ne glede na to pa se za poslovno skrivnost po drugem odstavku 39. člena ZGD-1 štejejo tudi podatki, ki kot taki niso določeni s sklepom družbe, pa je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (t.i. objektivni kriterij). V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1 se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
IP je z vpogledom v to ponudbo ugotovil, da je ta v celoti pravilno označena za poslovno skrivnost po subjektivnem kriteriju, ker ji je priložen sklep Indrast z dne 31. 3. 2014, ki določa, da je celotna ponudba označena za poslovno skrivnost, razen v delih, kjer je glede na veljavno zakonodajo izrecno določeno, da gre za javno dostopne podatke. Glede na to, da je stranski udeleženec Indrast v svojem odgovoru na poziv IP izrecno navedel, da šteje kot svojo poslovno skrivnost le potrdila bank o solventnosti, potrdila DURS in bonitetno potrdilo AJPES (pri čemer v ponudbi ni nobenega potrdila DURS ali bank, ampak le bonitetna ocena S.BON AJPES po pravilih Basel II na dan 16. 6. 2014) in glede na ustaljeno prakso Upravnega sodišča RS, po kateri je dokazno breme za obstoj poslovne skrivnosti na tistem, ki jo zatrjuje, je IP nadalje presojal le še, ali so podatki iz bonitetne ocene AJPES po zakonu javni in jih stranski udeleženec v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZGD-1 ni mogel določiti za svojo poslovno skrivnost.

IP ugotavlja, da je stranski udeleženec v skladu z 58. členom ZGD-1 dolžan Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti izkaze poslovnega izida in bilanco stanja. AJPES letna poročila, ki so sestavljena vsaj iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, objavi na svoji spletni strani, ki je vsakomur prosto dostopna na podlagi brezplačne prijave oziroma registracije. Glede ponudbi priložene  S.BON AJPES za Indrast pa IP ugotavlja, da vsebuje podrobnejše informacije o boniteti poslovanja družbe, ki jih lahko naročnik dobi le o svojem lastnem poslovanju. Zato ne gre za dokument, ki ga stranski udeleženec ne bi mogel določiti za svojo poslovno skrivnost. Organ te priloge oziroma tega dela ponudbe stranskega udeleženca Indrast št. 67-2014 z dne 16. 6. 2014, torej prosilcu ne sme razkriti, v tem delu se torej zahteva prosilca z dne 19. 12. 2014 zavrne, kot to izhaja iz 2. tč izreka te odločbe.

Glede na vse navedeno je IP na podlagi tretjega odstavka 255. člena ZUP po dokumentih sam odločil o zahtevi prosilca z dne 19. 12. 2014, kot to izhaja iz 1. in 2. tč izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- UPB5; v nadaljevanju: ZUT) oproščena plačila upravne takse.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,
svetovalka

Informacijski pooblaščenec
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka