Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 04.11.2018
Naslov: Stock d.o.o. - Pro-Rem d.o.o. - v likvidaciji
Številka: 0902-18/2018
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

 

Prosilec je od zavezanca zahteval posredovanje dokumentov, ki so nastali v postopku javnega povabila za zbiranje ponudb, zavezanec pa je njegovo zahtevo zavrnil s sklicevanjem, da ne gre za informacije javnega značaja, saj se dokumenti nanašajo na njegovo glavno dejavnost. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da se je postopek zbiranja ponudb zaključil tako, da ni bil izbran noben ponudnik in da ni prišlo do sklenitve pogodbe. Definicija informacije javnega značaja iz 4.a člena ZDIJZ, ki se nanaša na poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, določa, da so informacije javnega značaja informacije iz sklenjenih pravnih poslov. Ker pravni posel v konkretnem primeru ni bil sklenjen, zahtevane informacije ne morejo predstavljati informacij javnega značaja, ki bi jih bil zavezanec dolžan posredovati prosilcu. IP je zato pritožbo prosilca zavrnil kot neutemeljeno.
 

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 0902-18/2018/4

Datum: 5. 11. 2018


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in tretjega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi družbe STOCK d. o. o., Cankarjevo nabrežje 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba FMMS o. p., d. o. o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec) z dne 17. 9. 2018, zoper zavrnilno odločitev družbe PRO-REM d. o. o. – v likvidaciji, Čopova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavezanec), brez številke, z dne 5. 9. 2018, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba prosilca z dne 17. 9. 2018 zoper zavrnilno odločitev družbe PRO-REM d. o. o. – v likvidaciji, brez številke, z dne 5. 9. 2018, se zavrne.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

 

Prosilec je dne 23. 8. 2018 na zavezanca naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je želel prejeti naslednje dokumente v elektronski obliki, na navedeni elektronski naslov:

  • kopije vseh ponudb in spremenjenih ponudb v postopku javnega povabila, v katerem je sodeloval tudi prosilec, z vsemi prilogami k ponudbam, ter s kopijami kuvert, prejemnih knjig oz. dokazil o oddaji ponudb ponudnikov, in z navedbo ponujene kupnine,
  • kopije zapisnikov komisij o odpiranju ponudb,
  • kopije odločb (sklepov) glede izbire oz. neizbire ponudnikov,
  • kopije dokumentov o pogajanjih (maili), kopije pogodb, predpogodb, ali drugih dokumentov, ki jih je zavezanec sklenil ali pripravil za kupca,
  • kopije vseh dopisov in korespondence s potencialnimi kupci oz. ponudniki.

 

Zavezanec je zahtevo prosilca zavrnil. V odgovoru je primarno navedel, da gre za postopek javnega povabila za oddajo ponudbe za nakup nepremičnine »Počitniški apartma št. 403 v aparthotelu Rosa, Terme Olimia«. Četudi organ šteje, da ni sporno, da je kot pravni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezanec za posredovanje informacij, meni, da je zahteva prosilca neutemeljena. V konkretnem primeru do razpolaganja ali upravljanja s premoženjem poslovnega subjekta strogo gledano ni prišlo, hkrati pa namen ZDIJZ ni v nadzoru javnosti nad kakovostjo, rentabilnostjo in uspešnostjo poslovanja zavezanca na trgu. Tudi zavezancem po ZDIJZ je namreč v celoti priznana svobodna gospodarska pobuda. Namen zakona je nadzor javnosti nad gospodarnostjo zavezanca pri izvedbi dejavnosti, ki niso njegova redna dejavnost oziroma nadzor njegovega poslovanja v internih zadevah, kar izhaja iz obrazložitve predloga ZDIJZ-C. Zavezanec je bil ustanovljen za poslovanje z nepremičninami, trgovanje z lastnimi nepremičninami in oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin. Glavna dejavnost družbe je torej »poslovanje z nepremičninami«. Javno povabilo, ki je predmet postopka, se nanaša na razpolaganje zavezanca z lastnimi nepremičninami, kar je osnovna dejavnost družbe zavezanke. Zato zavezanec meni, da zahtevanih podatkov ni mogoče šteti kot informacij javnega značaja v smislu prve alineje 4.a člena ZDIJZ.

 

Prosilec je zoper odgovor zavezanca dne 17. 9. 2018 vložil pritožbo, v kateri je navedel, da je zavezanec objavil javno povabilo, ki ga je kasneje zaključil brez izbora. Prosilec meni, da postopek izbora in zaključek postopka ni bil izveden skladno z razpisanimi pogoji javnega povabila in da je bila med vodenjem postopka večkrat kršena veljavna zakonodaja, kar je prosilec tudi podrobneje pojasnil. Zaradi zavarovanja svojih pravic želi prosilec pridobiti dokumentacijo, ki po pravnomočno končanem postopku velja za javno. Prosilec opozarja, da je zavezanec zavrnitev utemeljil na prvem odstavku 4.a člena ZDIJZ, pri čemer je popolnoma oz. namenoma spregledal drugi odstavek 4.a člena ZDIJZ in drugi odstavek 6.a člena ZDIJZ. Takšno postopanje zavezanca je nesprejemljivo.

 

Po prejemu pritožbe, je IP slednjo posredoval v seznanitev zavezancu in ga pozval, da se opredeli do pritožbenih navedb prosilca ter da IP posreduje vse dokumente, iz katerih izhajajo zahtevane informacije.

 

Zavezanec je z dopisom z dne 12. 10. 2018 IP posredoval informacije, ki jih je zahteval prosilec.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP je vpogledal v Register zavezancev za informacije javnega značaja (https://www.ajpes.si/RZIJZ/) in ugotovil, da je zavezanec, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ, gospodarske družba v neposredni ali posredni večinski lasti oseb javnega prava in kot tak sodi med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (v nadaljevanju poslovni subjekti), oz. med zavezance iz 1.a člena ZDIJZ.

 

Definicija informacije javnega značaja pri poslovnih subjektih je definirana ožje, kot pri organih, ki so zavezani po 1. členu ZDIJZ, določa pa jo 4.a člen ZDIJZ. Skladno z navedenim členom je informacija javnega značaja:

 

1) informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na:

- pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali

- izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali

- sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe ali

- druge pravne posle, s katerimi se dosega učinek, enak učinkom pravnih poslov iz prejšnjih alinej;

 

2) - informacija o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora,

- informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitet člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in

- informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

 

IP je ob pregledu dokumentacije ugotovil, da se je predmetni postopek javnega povabila zaključil brez izbora ponudnika, kar posledično pomeni, da v predmetni zadevi ni prišlo do sklenitve pravnega posla. Zavezanci iz 1.a člena ZDIJZ so zavezani za posredovanje le tistih informacij, ki se nanašajo na sklenjene pravne posle, zato zahtevanih dokumentov v konkretnem primeru ni mogoče šteti za informacije javnega značaja, ki bi ustrezale definiciji 4.a člena ZDIJZ, saj ne gre za dokumente, ki bi predstavljali sklenjen pravni posel. Prav tako ni mogoče slediti navedbam prosilca, da je zavezanec spregledal določbo drugega odstavka 4.a člena ZDIJZ iz drugega odstavka 6.a člena ZDIJZ, ki se nanaša tudi na ostale informacije, ki so nastale na podlagi pravnih poslov iz prve alineje 4.a člena ZDIJZ, saj tudi ta določba predpostavlja sklenjen pravni posel, do katerega v konkretnem primeru ni prišlo.

 

Prosilec v pritožbi sicer navaja, da zahtevana dokumentacija velja za javno po pravnomočno zaključenem postopku, vendar IP pojasnjuje, da dokumenti, ki so morebiti javni na podlagi drugih področnih zakonom, niso nujno javni tudi po ZDIJZ, saj gre za različne materialnopravne podlage, na podlagi katerih lahko prosilec uveljavlja svoje pravice.

 

Ob ugotovitvi, da je prosilec v konkretni zadevi zahteval dokumente, ki ne sodijo med tiste informacije, ki jih je zavezanec dolžan posredovati javnosti v skladu z določbami ZDIJZ, je IP ugotovil, da je pritožba prosilca v celoti neutemeljena in da je odločitev zavezanca zakonita. Zavezanec je zahtevo prosilca sicer zavrnil s sklicevanjem, da ne gre za informacije javnega značaja, ker gre za dokumentacijo, ki se nanaša na glavno dejavnost zavezanca, s čemer se IP ne strinja, saj navedeno dejstvo za odločitev, ali gre za informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ, ni relevantno. IP je zato skladno s tretjim odstavkom 248. člena ZUP v tej odločbi navedel pravilne razloge za zavrnitev in pritožbo prosilca zavrnil kot neutemeljeno, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

Postopek vodila:                                                                    

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.,                                      

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka