Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 21.07.2010
Naslov: Stanovnik Maša, novinarka RTV - Ministrstvo za delo
Številka: 090-125/2010/5
Kategorija: Mediji, Ali dokument obstaja?, Ostali sodni postopki
Status: Delno odobreno


Številka: 090-125/2010/5
Datum: 20.07.2010


Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar izdaja na podlagi desetega odstavka 45. člena Zakona o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006-UPB1 in 36/2008 – ZPOmK-1, dalje ZMed), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB2 in 117/2006 – ZDavP2, dalje ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, dalje ZInfP) in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008 in 8/2010, dalje ZUP), o pritožbi novinarke Maše Stanovnik, TV Tednik, Televizija Slovenija, Kolodvorska 2-4, 1000 Ljubljana z dne 24.6.2010 (dalje prosilka), zoper delni zavrnilni odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (dalje organ) in zoper molk Direktorata za socialne zadeve in direktorja g. Davorja Dominkuša, v zadevi dostopa do informacije za medije naslednjo
ODLOČBO:


1.    Pritožbi prosilke se v delu, v katerem je dovoljena, delno ugodi. Organ je dolžan prosilki v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema te odločbe posredovati odgovore na:
-    vprašanje št. 4 v obsegu, ki izhaja iz dopisa Inšpektorata RS za delo št. 091-155/2009 z dne 15.6.2009;
-    vprašanji št. 5 in 6 v obsegu, ki izhaja iz dopisov organa št. 0492-1/2008/5 z dne 18.6.2009 in št. 0492-1/2008/6 z dne 18.6.2009;
-    vprašanje št. 13 v obsegu, ki izhaja iz dopisa organa (Službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva) št. 0141-42/2009 z dne 15.12.2009.

2.    Pritožba prosilke se v delu, ki se nanaša na vprašanje št. 12, zavrne kot neutemeljena.

3.    V postopku reševanja te pritožbe stroški niso nastali.

in

SKLEP:

1.    V delu, ki se nanaša na vprašanja št. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 23 in 24, se pritožba prosilke zavrže kot nedovoljena.

2.    V delu, ki se nanaša na molk Direktorata za socialo in direktorja g. Davorja Dominkuša se pritožba prosilke zavrže, vprašanja pa se odstopijo v odločanje pristojnemu organu na 1. stopnji, to je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

3.    V postopku reševanja te pritožbe stroški niso nastali.


OBRAZLOŽITEV

K točki 1 izreka odločbe

Prosilka je na organ dne 7.6.2010 poslala 25 vprašanj v pisni obliki in zahtevala odgovore na podlagi Zakona o medijih (ZMed). Organ ji je 23.6.2010 po elektronski pošti posredoval odgovore na vprašanja št. 12, 13, 21, 22, 23, 24 in 25, že pred tem je odgovoril na vprašanja št. 14, 15 in 16, glede ostalih vprašanj pa je navedel, da nanje ne more odgovoriti, ker teče postopek na sodišču. Prosilka je dne 26.6.2010 vložila pritožbo in v njej navedla, da ji organ ni odgovoril na vprašanja od št. 1 do vključno 12, na vprašanja št. 13, 23 in 24 pa ji je odgovorili le delno ter da se pritožuje zaradi zavrnitve dostopa do informacij, do katerih je kot novinarka upravičena po ZMed. Hkrati se je pritožila zoper molk Direktorata za socialo in direktorja tega direktorata, ki mu je dne 10.6.2010 v pisni obliki poslala vprašanja, na katera ni dobila odgovora.

Informacijski pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da se zavrnilni in delno zavrnilni odgovor skladno z osmim odstavkom 45. člena ZMed štejeta kot zavrnilna odločba. Po devetem odstavku 45. člena ZMed je pritožba zoper zavrnilno odločbo dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva. Informacijski pooblaščenec je kot organ druge stopnje na podlagi 10. odstavka ZMed dolžan o pritožbi odločiti po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, kar pomeni, da se postopek s pritožbo skladno s četrtim odstavkom 27. člena ZDIJZ izvede po določbah ZUP. Informacijski pooblaščenec je v skladu z 247. členom ZUP po uradni dolžnosti dolžan preizkusiti, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon. V preostalem odločbo preizkusi le v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija, se pravi, da odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb. V konkretnem primeru se pritožbene navedbe nanašajo na vprašanja št. 1 do vključno 12 ter na vprašanja št. 13, 23 in 24. Z vprašanji, na katere organ ni odgovoril, prosilka pa tega v pritožbi ne uveljavlja, se Informacijski pooblaščenec ni ukvarjal.

Pritožba je utemeljena glede vprašanj št. 4, 5, 6 in 13.
 
Ker je po določbi devetega odstavka 45. člena ZMed pritožba zoper (delno) zavrnilni odgovor torej dovoljena le, če odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, s katerim razpolaga organ, je Informacijski pooblaščenec dne 19.7.2010 na podlagi 11. člena ZInfP pri organu izvedel ogled brez prisotnosti strank (ogled in camera). Vpogledano je bilo v spise organa, ki so neposredno ali posredno povezani z zadevo …., in sicer v spise  št. 492-1/2008, 12002-21/2010, 0612-14/2008, 20401-38/2006, 02082-180/2006 in 20401-38/2006. Informacijski pooblaščenec je ob tem ugotovil, da v spisu organa št. 492-1/2008 obstajajo dokumenti, iz katerih izhajajo odgovori na vprašanja 4, 5, 6, in 13.

Vprašanje št. 4 zahteva potrditev ali zanikanje informacije, da je Borut Brezovar v vlogi v.d. glavnega inšpektorja RS za delo, pisno osebno pozval ministra Svetlika oz. njegov kabinet k uvedbi poostrenega nadzora vseh vpletenih (torej tudi socialne inšpekcije, kateri je g. Brezovar nadrejen) v primeru … . Odgovor na to vprašanje je razviden iz dopisa Inšpektorata RS za delo št. 091-155/2009 z dne 15.6.2009, zato je organ prosilki odgovor dolžan posredovati.

Vprašanje št. 5 sprašuje, ali sta se minister Svetlik oziroma njegov kabinet odzvala na poziv g. Brezovarja, vprašanje št. 6 pa, kakšen je bil ta odziv. Odgovora na obe vprašanji sta razvidna iz dopisov organa št. 0492-1/2008/5 z dne 18.6.2009 (dopis je naslovljen na Center za socialno delo Ravne na Koroškem) in št. 0492-1/2008/6 z dne 18.6.2009 (dopis je naslovljen na Socialno inšpekcijo), zato je organ prosilki dolžan posredovati tudi odgovora na ti vprašanji.

Vprašanje št. 13 sprašuje, zakaj organ sprva ni dal soglasja k ponovni izvolitvi ge. Sonje Tiršek za direktorico CSD Ravne na Koroškem in zakaj je organ kasneje podal to soglasje oziroma na podlagi česa je organ spremenil svoje prvotno stališče. Organ je na to vprašanje delno odgovoril, in sicer je pojasnil, da je ugotovil, da objava razpisa delovnega mesta direktorja/ice CSD Ravne na Koroškem ni bila v skladu z zakonodajo, zato je zahteval, da se objava ponovi. Informacijski pooblaščenec ocenjuje, da lahko organ na podlagi dopisa Službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva št. 0141-42/2009 z dne 15.12.2009 prosilki podrobneje pojasni, zakaj je prišlo do ponovljenega razpisa (iz tega je razvidno tudi, zakaj na podlagi prvega razpisa soglasje ni bilo dano).

Vse navedene dopise je mogoče šteti za dokumente skladno z devetim odstavkom 45. člena ZMed in predstavljajo tudi informacije javnega značaja po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ (izvirajo iz delovnega področja organa, obstajajo v materializirani obliki in organ z njimi razpolaga). Ugovor organa, da na vprašanja ne more odgovoriti, ker je v teku sodni postopek, nakazuje na sklicevanje na izjemo iz 8. točke 6. člena ZDIJZ, po katerem organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi. Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da je v povezavi z zadevo … dejansko v teku pravdni postopek, v katerem je organ tožena stranka, vendar nobeden od navedenih dokumentov ni bil niti pridobljen, niti sestavljen zaradi tega postopka. Prav tako organ ni navedel, zakaj naj bi odgovor na vprašanja prosilke škodoval izvedbi postopka, kar pomeni, da ni izpolnjen niti en pogoj, ki ga za uveljavitev izjeme zahteva 8. točka 6. člena ZDIJZ. Zato je Informacijski pooblaščenec naložil organu, da prosilki odgovori na vprašanja v obsegu, kot izhaja iz prve točke izreka odločbe.
 
K točki 2 izreka odločbe

Prosilka v pritožbi navaja, da ji organ ni odgovoril na vprašanje št. 12. Informacijski pooblaščenec po pregledu odgovorov, ki jih je organ poslal prosilki, ugotavlja, da to ne drži. Vprašanje št. 12 zahteva potrditev ali zanikanje, da organ sprva ni dal soglasja k ponovni izvolitvi ge. Sonje Tiršek za direktorico CSD Ravne na Koroškem. Organ je na to vprašanje odgovoril z besedo »da«, kar pomeni potrditev. Vprašanje več ni zahtevalo, zato Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da je pritožba prosilke v delu, ki se nanaša na vprašanje št. 12, neutemeljena, saj je prosilka odgovor na vprašanje dobila.  

K točki 1 izreka sklepa

Kot pojasnjeno zgoraj, je po devetem v povezavi z osmim odstavkom 45. člena ZMed pritožba zoper zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor dopustna le, če vprašanje na odgovor izhaja iz dokumentarnega gradiva pri organu. Če odgovora na vprašanje ni mogoče razbrati iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, pritožba torej ni dovoljena in jo je treba v pritožbenem postopku ob smiselni uporabi prvega odstavka 246. člena ZUP zavreči.

Vprašanja od 1 do 3 se nanašajo na pregled poročil in zaznavo oz. ugotovitev dejstva, da upravni postopek zaščite pravic in koristi otrok …. iz leta 1999 na prvi stopnji še ni zaključen. Informacijski pooblaščenec je ob ogledu in camera ugotovil, da v spisih, povezanih z zadevo …., ni nobenega dokumenta, ki bi kakorkoli izkazoval, kdo je pregled(ov)al dokumentacijo v tej zadevi, in ali je ob tem ugotovil, da zadeva še ni zaključena. Zakonodaja za upravne zadeve ne predvideva zaznamkov ali vodenja evidence o tem, kdo od oseb, ki so zaposlene pri organu in na podlagi te zaposlitve pooblaščene za delo s spisi, je pregledal posamezen spis, zato neobstoj dokumentov o tem ni sporen.

Vprašanja od 7 do vključno 10 se nanašajo na to, ali je g. Brezovar zaznal sum uničenja spisa  s strani CSD, ali je o tem obvestil ministra Svetlika, ali je ministru oziroma njegovemu kabinetu predlagal zaslišanje delavk centra ter ali in kako sta se minister oziroma njegov kabinet odzvala na poziv g. Brezovarja. Pri in camera ogledu oziroma pregledu spisov Informacijski pooblaščenec ni našel nobenega dokumenta, ki bi izkazoval odgovore na navedena vprašanja. Prebrano je bilo tudi poročilo izrednega inšpekcijskega nadzora na CSD Ravne na Koroškem, ki ga je mag. Brezovar dne 23.6.2009 poslal organu (dopis št. 091-155/009 s prilogo), vendar tudi v tem poročilu ni ničesar takega, kar bi se nanašalo na vprašanja št. 7 do 10.

Vprašanje št. 11 temelji na informaciji prosilke, da so štiri strokovne delavke CSD Ravne na Koroškem utemeljeno osumljene storitve kaznivih dejanj ponarejanja oziroma predrugačenja uradnih listin in da je bila proti njim na pristojno sodišče vložena kazenska ovadba. Prosilka sprašuje, ali organ poseduje take originalne dokumente oziroma kopije dokumentov, vezanih na primer …, kjer obstaja utemeljen sum, da so ti originalni dokumenti ponarejeni oziroma predrugačeni in je utemeljenost tega suma možno preveriti na podlagi dokumentacije v posesti organa. Informacijski pooblaščenec v zvezi s tem vprašanjem najprej ugotavlja, da je nedoločno. Vprašanje ne navaja imen strokovnih delavk, ampak navaja le, da je bila v Tedniku dne 2.7.2009 objavljena informacija, da so štiri strokovne delavke CSD Ravne na Koroškem utemeljeno osumljene določenih kaznivih dejanj in da je zoper njih vložena kazenska ovadba (kazenske ovadbe se vlagajo na pristojno državno tožilstvo in ne na sodišče, kot navaja prosilka). Na podlagi teh podatkov Informacijski pooblaščenec, ki je omejen na pritožbene navedbe, z ogledom in camera ni mogel ugotoviti, ali so v spisih kakšni dokumenti, katerih avtorice so osumljene strokovne delavke; tudi če so, pa ni nobenega dokumenta, ki bi kazal na utemeljen sum, da so ti dokumenti ponarejeni, ali omogočal preverjanje utemeljenosti suma. To je naloga organov pregona in sojenja v kazenskem postopku, zato ne more biti razvidno iz upravnega spisa. Iz tega razloga Informacijski pooblaščenec tudi v zvezi z vprašanjem št. 11 zaključuje, da dokument, iz katerega bi izhajal odgovor, ne obstaja.

Vprašanji št. 23 in 24 zahtevata pojasnilo, kateri materialni predpis (členi in zakon) določa ali dovoljuje centrom za socialno delo najemanje zunanjih odvetnikov in porabo davkoplačevalskega denarja za plačilo zunanjih odvetnikov. Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da sta ti vprašanji po naravi taki, da odgovor ne more izhajati iz dokumentarnega gradiva pri organu. ZMed in ZDIJZ zavezancev oziroma organov ne zavezujeta k ustvarjanju informacij, in tudi ne k temu, da bi prosilce seznanjala z vsebino veljavne zakonodaje, ki je v Sloveniji javno objavljena in s tem dostopna vsem zainteresiranim.

Ker odgovori na vprašanja št. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 23 in 24 ne izhajajo iz dokumentarnega gradiva pri organu, je Informacijski pooblaščenec pritožbo prosilke v delu, ki se nanaša na ta vprašanja, na temelju devetega odstavka 45. člena ZMed zavrgel kot nedovoljeno.  

K točki 2 izreka sklepa

Pritožbo prosilke zoper molk Direktorata za socialo in direktorja tega direktorata Davorja Dominkuša je Informacijski pooblaščenec zavrgel kot nedovoljeno. V tej zadevi ni mogoče govoriti o molku organa, saj zahteva za informacije ni bila posredovana organu, ki je zavezanec po 45. člen ZMed v povezavi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ. Pristojni organ o tej zadevi na prvi stopnji torej ni mogel odločiti (ker zadeve ni dobil v odločanje), zato ne more biti govora o molku, posledično pa tudi pritožba ni dovoljena. Ker je Informacijski pooblaščenec skupaj s pritožbo prosilke  prejel tudi zahtevo za posredovanje informacij po ZMed, je to zadevo na podlagi četrtega odstavka 65. člena ZUP odstopil v pristojno reševanje organu, ki je zavezanec za posredovanje informacij medijem. To je v konkretnem primeru skladno z določbo drugega odstavka 45. člena ZMed v zvezi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (dalje MDDSZ). Kot izhaja iz organigrama MDDSZ, je Direktorat za socialne zadeve del oziroma oddelek znotraj tega ministrstva, se pravi, da ne gre za samostojen organ, ki bi bil ločeno od ministrstva zavezan za dajanje informacij po 45. členu ZMed v povezavi s prvim odstavkom 1. člena ZDIJZ. Navedena predpisa nalagata obveznosti v zvezi z informacijami za medije oziroma informacijami javnega značaja organom, ne pa posameznim delom (oddelkom) organov oziroma fizičnim osebam, ki te oddelke vodijo. Odstopljeno zadevo je skladno s tretjim odstavkom 45. člena ZMed dolžna obravnavati odgovorna oseba MDDSZ za izvajanje določb 45. člena ZMed.

K točki  izreka odločbe in k točki 3 izreka sklepa

V  postopku odločanja o pritožbi posebni stroški niso nastali, zato Informacijski pooblaščenec o njih ni odločal.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo in sklep ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko pošlje priporočeno po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila:
dr. Liljana Selinšek, univ. dipl. prav.
svetovalka Informacijskega pooblaščenca    


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka