Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 08.06.2015
Naslov: Štajerski avtodom d.o.o. - Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Številka: 0902-11/2015
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od zavezanca zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo v zvezi s povabilom zavezanca k oddaji ponudbe za tehnične preglede in storitve registracije za vozila zavezanca. Zavezanec je zahtevo prosilca z dopisom zavrnil, ker za odobritev vpogleda v vsebino ponudbene dokumentacije ni pravne podlage. Prosilec je zoper odločitev zavezanca vložil pritožbo, ker je zavezanec v večinski lasti države oz. je zavezan za posredovanje informacij kot poslovni subjekt pod prevladajočim vplivom oseb javnega prava. IP je ugotovil, da je zavezanec v skladu s 1.a čl. ZDIJZ zavezan vsakomur omogočiti prost dostop do informacij javnega značaja, kot jih določa 4.a čl. ZDIJZ. Nadalje je IP ugotovil, da informacij, ki jih je zahteval prosilec, v skladu s 4.a čl. ZDIJZ ni mogoče šteti za informacije javnega značaja, zato je pritožbo prosilca zavrnil

 

ODLOČBA:

Številka: 0902-11/2015/5
Datum: 5. 6. 2015

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 2. odst. 15. čl. ter 3. in 4. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D in 19/2015 – odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odst. 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi Štajerskega avto doma d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Partizanska 18, 2000 Maribor (v nadaljevanju prosilec) zoper odločitev Dravskih elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju zavezanec), z dne 6. 5. 2015, št. IP-1239/2015, v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1. Pritožba prosilca se zavrne.

2. V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.


OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je, dne 9. 4. 2015, na zavezanca naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval vpogled v vsebino ponudbene dokumentacije ostalih ponudnikov v zvezi s povabilom zavezanca k oddaji ponudbe za tehnične preglede in storitve registracije za vozila DEM, z dne 17. 3. 2015.

Zavezanec je na prosilca naslovil dopis, v katerem, je navedel, da ne gre za javno naročilo. Prosilec ni upravičen do vpogleda v vsebino ponudbene dokumentacije ostalih ponudnikov, saj ZDIJZ ne določa vpogleda v ponudbe, ampak le pravico do drugih podatkov o pravnem poslu.

Prosilec je, dne 22. 4. 2015, na zavezanca naslovil dopis, v katerem je navedel, da ne sprejema ugovora zavezanca, ker je iz seznama Ministrstva za finance razvidno, da je zavezanec uvrščen pod št. 221 na seznamu zavezancev za dostop do informacij javnega značaja. Zahtevane informacije so v skladu s 1. odst. 4. čl. ZDIJZ informacije javnega značaja.

Zavezanec je zahtevo prosilca z dopisom št. IP-1239/2015, z dne 6. 5. 2015, zavrnil, ker za odobritev vpogleda v vsebino ponudbene dokumentacije ni pravne podlage. Ob tem je zavezanec navedel, da zanj velja 1.a čl. ZDIJZ, ker je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Zanj v zvezi z vprašanjem, kaj je informacija javnega značaja, torej velja 4.a čl. ZDIJZ. V zvezi z objavami javnih naročil pa velja 5. tč. 10. čl. ZDIJZ.

Zoper odločitev zavezanca je prosilec, dne 14. 5. 2015, pri IP vložil pritožbo, v kateri je navedel, da je zavezanec v večinski lasti države in so torej kot poslovni subjekt pod prevladajočim vplivom oseb javnega prava zavezanec iz 1. in 1.a čl. ZDIJZ za dostop do informacij javnega značaja iz področja javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva vse od 17. 04. 2014 dalje. Prosilec predlaga, da IP zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ugodi na podlagi 16. v zvezi s 17. čl. ZDIJZ.

IP ugotavlja, da je pritožba dovoljena, pravočasna in vložena s strani upravičene osebe.

Zavezanec je, dne 18. 5. 2015, na IP naslovil dopis, v katerem je navedel, da je pritožba prosilca neutemeljena. 6.a čl. ZDIJZ določa katere informacije javnega značaja je zavezanec dolžan posredovati. Prosilec je bil z dopisom z dne 8. 4. 2015 obveščen o vseh informacijah javnega značaja, ki jih je v skladu z navedeno določbo potrebno razkriti. Ponudbena dokumentacija ni informacija javnega značaja, ki bi jo moral zavezanec razkriti.

Pritožba ni utemeljena.

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločitev v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločitev preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

IP je vpogledal v Register zavezancev za informacije javnega značaja (https://www.ajpes.si/RZIJZ/) in ugotovil, da je zavezanec v skladu s 1. al 2. odst. 1.a čl. ZDIJZ zavezan vsakomur omogočiti prost dostop do informacij javnega značaja, kot jih določa 4.a čl. ZDIJZ.

V predmetni zadevi je sporno, ali so informacije, ki jih je zahteval prosilec, informacije javnega značaja v skladu s 4.a čl. ZDIJZ. V skladu s 4.a čl. ZDIJZ je v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacija javnega značaja informacija:
-    iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek,
-    informacija o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

Prosilec je zahteval vpogled v vsebino ponudbene dokumentacije ponudnikov za tehnične preglede in storitve registracije za vozila zavezanca. IP je ugotovil, da zahtevana dokumentacija ne predstavlja informacij javnega značaja v skladu s 1. al. 1. odst. 4.a čl. ZDIJZ, ker ne gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla ali za informacije, ki se nanašajo na izdatke poslovnega subjekta. Prav tako pa tudi ne gre za informacije iz 2. al. 1. odst. 4.a čl. ZDIJZ. Informacij, ki jih je zahteval prosilec, v skladu s 4.a čl. ZDIJZ torej pri zavezancu ni mogoče šteti za informacije javnega značaja.

V skladu z navedenim je IP ugotovil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilca pa neutemeljena. Zato je pritožbo prosilca, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, zavrnil, kot to izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodil:
Jan Merc, univ. dipl. prav.
asistent svetovalca IP

Informacijski Pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka