Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.07.2014
Naslov: Sovdat Petra, Časnik Finance - DUTB
Številka: 090-103/2014/6
Kategorija: Poslovna skrivnost
Status: Odobreno


POVZETEK:
Novinarka je od organa zahtevala dostop do zapisnikov sej upravnega odbora DUTB d.d., ki se nanašajo na izbiro zunanjih svetovalcev. Organ je zahtevo novinarke zavrnil zaradi varstva poslovne skrivnosti. Pooblaščenec je v pritožbene postopku ugotovil, da je organ napačno uporabil določbo 2. tč. 1. odst. 6. člena ZDIJZ, ker v delih zapisnikov,ki jih je zahtevala prosilka ni nobenih podatkov, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, in torej objektivni kriterij za obstoj poslovne skrivnosti ni izpolnjen.

ODLOČBA:
Številka: 090-103/2014/6
Datum: 15. 7. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2 in 23/2014 - ZDIJZ-C; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) ter prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi novinarke Petre Sovdat, časnik Finance, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prosilka), z dne 3. 4. 2014, zoper odločbo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ), z  dne 2. 4. 2014, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilke se ugodi in se odločba Družbe za upravljanje terjatev bank z dne 2. 4. 2014 odpravi ter se odloči: Organ je dolžan prosilki v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe poslati fotokopije naslednjih dokumentov:
-    »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Key issues and considerations«;
- na 2. strani 6. točke;
- na 3. strani 10. točke in podpisnika dokumenta;
-    »Meeting Minutes from Board Meeting nr 2«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Also present« ter besedila I. in II. točke;
- na 4. strani besedila XI. točke z naslovom »Appointment of advisors to support the BAMC«;
- na 5. besedila XVII. točke in podpisnika dokumenta;
-    »Meeting Minutes from Board Meeting nr. 3«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- na 2. strani besedila I. in II. oddelka, naslova VI. oddelka, naslova pododdelka B. in naslova točke 1.;
- na 3. strani v oddelku VI. pododdelku B. točki 1. besedila alinej b) in c), ter v oddelku VI. pododdelku B. točki 2. alinej a) in b) in naslova točke 2.;
- na 4. strani besedila VIII. oddelka;
- na 5. strani naslova oddelku XII., naslova pododdelka B. in besedila 1. točke, razen alineje (1), ter besedila celotnega pododdelka XII. C.;
- na 6. strani v oddelku XII. E. točk i) in iii) vključno s tremi uvodnimi vrsticami;
- na 7. strani oddelkov XIV. in XV. v celoti ter v oddelku XVI. B. podtočke (2) in naslovov oddelka XVI., pododdelka B., točke 2. in podtočke a);
- na 8. strani besedila celotnega oddelka  XVIII. in podpisnika dokumenta;
- »Meeting Minutes from 4th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors« in I. in II. točke;
- na 4. strani v oddelku VII. v celoti pododdelkov C. in D. in v pododdelku G. 2. točke (ki se nadaljuje še na 5. strani);
- na 6. strani pododdelkov IX. B. in C. v celoti ter v pododdelku I. naslova in besedila 2. točke;
- na 8. strani v pododdelku XV. B. 4. točke, naslovne vrstice k tej točki in naslova oddelka XV. ter celotnega oddelka XVII. in podpisnikov dokumenta;
- »Draft of Meeting Minutes from 5thBoard Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- točk I., II., IX., X. in XI. v celoti ter podpisnikov dokumenta;
- »Meeting Minutes from 6th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors« ter I. in II. oddelka;
- besedila pododdelkov B. in C. pod oddelkom VII. vključno z naslovom tega oddelka;
- besedila XI. oddelka (Closure of the meeting) in podpisnikov dokumenta
- »Meeting Minutes from 7th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- besedila celotnega I. oddelka;
- 2. točke pod »Decision« (vključno z naslovno vrstico) v oddelku VII. vključno z naslovom tega oddelka;
- besedila celotnega IX. in XVI. Oddelka ter podpisnikov dokumenta;
- »Meeting Minutes from BAMC 8th Board Meeting September 10th«, pri čemer ne sme prekriti:
        - na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- besedila celotnega I. oddelka;
- 3. in 4. točke v oddelku VII. (vključno z naslovom tega oddelka);
- v oddelku VIII. naslov in pod »Decision« besedilo, ki sledi besedilu »The Board decided to instruct the Audit Committee«, ko se to prvič pojavi,  do konca tega oddelka;
- celotnega XIV. in XXI. Oddelka ter podpisnika dokumenta;
- »Meeting Minutes from 9th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- besedila celotnega I. oddelka;
- besedila celotnih X., XI. in XVI. Oddelka ter podpisnika dokumenta;
- »Meeting Minutes from 10th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- besedila celotnega I. in XVI. oddelka in podpisnika dokumenta;
- 2. alineje pod »Decisions« v oddelku XV. (vključno z naslovom);
- »Minutes of the Extra Board Meeting, Meeting nr 10, December 10th, 2013«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani celotnega besedila do vključno I. oddelka;
- celotne 2. točke v oddelku V. pod »Board resolution 2«, vključno z naslovom V. oddelka;
- celotnega besedila VI. oddelka in podpisnika dokumenta;
- »Meeting Minutes from 12th Board Meeting«, pri čemer ne sme prekriti:
- na 1. strani besedila do naslova »Assistant to the Board of Directors«;
- besedila celotnega I. in XVI. oddelka ter podpisnika dokumenta;
- 4. alineje pod »Decisions« v oddelku XII, vključno z naslovom tega oddelka.


2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Prosilka je dne 5. 3. 2014 po elektronski pošti na organ naslovila zahtevo za pridobitev fotokopij zapisnikov sej upravnega odbora od ustanovitve organa dalje.

Organ je prosilki 6. 3. 2014 po elektronski pošti odgovoril, da zapisniki štejejo za poslovno skrivnost, njihovo razkritje pa bi lahko ogrozilo osnovni cilj organa, ki je v ohranjanju oziroma optimizaciji prenesenega premoženja.

Prosilka se je na odgovor odzvala istega dne in v elektronskem sporočilu zapisala, da zapisnike sej upravnega odbora, iz katerih je razvidno, kako so se dogovarjali o sklenitvi zunanjih svetovalnih pogodb, zahteva na podlagi ZDIJZ. Menila je, da je preveritev, ali so bili svetovalci izbrani transparentno, v interesu javnosti, saj obstajajo indici, da niso bili. Javni interes je upravičevala s stoodstotnim lastništvom organa s strani države.

Organ je z odločbo z dne 2. 4. 2014 zahtevo prosilke v celoti zavrnil, zaradi izjeme varstva poslovne skrivnosti po 2. tč. prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ker je ugotovil, da subjektivni kriterij poslovne skrivnosti ni izpolnjen (ker poslovne skrivnosti ni določil s posebnim pisnim sklepom), se je skliceval na objektivni kriterij po drugem odstavku 39. člena ZDIJZ, vendar izpolnjenosti objektivnega kriterija ni z ničemer utemeljil. Pavšalno je zatrdil, da zapisniki sej upravnega odbora vsebujejo tudi vsebine, katerih razkritje bi očitno povzročilo občutno škodo, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, kar naj bi še posebej veljalo za razprave v zvezi s sklepanjem svetovalnih pogodb z zunanjimi svetovalci. Ti naj bi svojo ponudbeno dokumentacijo sami določili za poslovno skrivnost oziroma z oznako »strogo zaupno«. Organ je dodal, da je postopek izbire potekal zakonito, pregledno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Prosilka se v pritožbi z dne 3. 4. 2014 ni strinjala z odločbo organa z dne 2. 4. 2014, ker prevlada javni interes na posredni porabi davkoplačevalskega denarja – po zapisnikih bi namreč lahko preverila, kako (ne)transparentno je tekel postopek izbire zunanjih svetovalcev, saj o transparentnosti, glede na odgovore organa, dvomi.

Pooblaščenec je po prejemu pravočasne in dovoljene pritožbe, ki jo je vložila prosilka kot upravičena oseba, organ pozval, da mu posreduje zapisnike sej upravnega odbora in dokumentacijo, iz katere izhaja, da so informacije iz zapisnikov označene kot poslovna skrivnost. Po podaljšanju roka za posredovanje dokumentacije je Pooblaščenec od organa prejel zapisnike 13 sej upravnega odbora organa, ki so nastali v obdobju od 7. 3. 2013 do 9. 1. 2014 (ang. »Minutes from Board Meeting« oz. »Meeting Minutes« oz. »Minutes of Board Meeting«) in Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti z dne 18. 3. 2014.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP odločbo preizkusil v delu, v katerem jo pritožnica oziroma prosilka izpodbija. Odločbo je preizkusil v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusil, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon. Prosilka izpodbija odločbo organa z dne 2. 4. 2014 v celoti, to je glede zavrnitve njene zahteve po pridobitvi fotokopij zapisnikov sej upravnega odbora organa, v delih, ki se nanašajo na sklepanje zunanjih svetovalnih pogodb. O preostalih delih zapisnikov Pooblaščenec zato ni odločal.

Kot dokumente, ki vsebujejo informacije, ki so predmet zahteve, sta organ in Pooblaščenec identificirala 12 zapisnikov (v enem zapisniku ni nobenega govora o kakršnihkoli zunanjih izvajalcih). Pooblaščenec je ob obravnavi pritožbe ugotovil, da ni sporno, da je organ zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in da zahtevani dokumenti izpolnjujejo vse kriterije za obstoj informacije javnega značaja, da pa je organ napačno uporabil določbe 2. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je prosilki zavrnil dostop do zahtevanih zapisnikov, ter da je ravnal napačno, ker pri odločanju ni uporabil določbe 7. člena ZDIJZ. S tem, ko je ugotovil, da so zapisniki dokumenti, ki so jih drugi poslovni subjekti označili za lastne poslovne skrivnosti, je tudi zmotno ugotovil dejstva.

Po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ organ zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. V skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13; v nadaljevanju: ZGD-1) za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (t. i. subjektivni kriterij). S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Ne glede na to, ali so podatki določeni s sklepi, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (t. i. objektivni kriterij). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev (tretji odstavek 39. člena ZGD-1).

Po ustaljeni praksi Pooblaščenca (na primer odločbi Pooblaščenca št. 090-10/2014/6, z dne 5. 3. 2014, in št. 090-28/2011/17, z dne 4. 9. 2013) in Upravnega sodišča RS (na primer sodbi opr. št. U 32/2008-25, z dne 8. 10. 2008, in opr. št. U 284/2008-35, z dne 27. 5. 2009) je dokazno breme za izpolnjenost subjektivnega in oziroma ali objektivnega kriterija na subjektu, ki poslovno skrivnost zatrjuje. Organ glede samih zapisnikov obstoja subjektivnega kriterija niti ni zatrjeval. Zatrjeval je le, da so poslovni partnerji ponudbeno dokumentacijo označili za poslovno skrivnost, kar pa je povsem irelevanten argument – prosilka je zahtevala zapisnike sej upravnega odbora, iz katerih izhaja, kako se je upravni odbor organa odločal za angažiranje zunanjih izvajalcev (svetovalcev) in njihovo izbiro. Prosilka torej ni zahtevala ponudb zunanjih izvajalcev. 

Pooblaščenec se je z vpogledom v vseh 13 zapisnikov prepričal, da so v vseh, razen v enem, tudi deli, ki se nanašajo na angažiranje zunanjih izvajalcev, in da nobeden od teh 12 dokumentov ni označen kot poslovna skrivnost (Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki v 3. in 15. alineji 7. člena določa, da podatki, gradiva, ukrepi in postopki, ki se nanašajo na odločanje organov DUTB, ter zapisnike in gradiva upravnega odbora, štejejo za poslovno skrivnost, je bil sprejet šele dne 18. 3. 2014, torej po nastanku zavedenih 12 zapisnikov). V teh zapisnikih tudi ni nobenih gradiv, dokumentov ali podatkov, ki bi jih drugi poslovni subjekti označili za svojo poslovno skrivnost (dejansko v teh zapisnikih sploh ni ponudb, glede katerih je organ v izpodbijani odločbi zatrjeval, da so jih ponudniki označili za svojo poslovno skrivnost).

Pooblaščenec je z vpogledom v vseh 12 zapisnikov tudi ugotovil, da deli, ki se nanašajo na zunanje svetovalce oziroma druge izvajalce, (torej zahtevani deli zapisnikov, ki jih je Pooblaščenec jasno opredelil v 1. tč. izreka te odločbe) ne predstavljajo poslovne skrivnosti po objektivnem kriteriju. Zapisano namreč ni nič takšnega, kar bi kazalo na najmanjšo možnost nastanka kakršnekoli škode, če bi za te podatke izvedela nepooblaščena oseba, še manj, da bi bila ta škoda potencialno lahko občutna, nikakor pa to ni očitno. Gre zgolj za pogovore in odločitve upravnega odbora, ki kažejo zlasti na modus operandi upravnega odbora pri odločanju za angažiranje zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev in njihovo izbiro (na primer v dokumentu »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC« upravni odbor v 6. točki zapiše, da je treba identificirati svetovalno družbo, ki bi zagotovila določeno storitev, in da je odbor po nekaj telefonskih klicih kot družbo, ki ima zahtevane kompetence, prepoznal dansko svetovalno družbo). Na določenih mestih je neločljiv del same diskusije tudi razlog za angažma zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev. Ti deli nikakor ne morejo vplivati na položaj organa na trgu, še manj na poslovne subjekte, glede katerih se je upravni odbor pogovarjal in se nanje nanašajo nekatere odločitve o izbiri. 

Uvodni in zaključni deli zapisnikov sicer res neposredno ne pomenijo pogovorov oziroma odločitev o izbiri zunanjih izvajalcev, vendar so ti podatki bistveni za zahtevane podatke – kdaj se je upravni odbor pogovarjal o izbiri oziroma kdaj je odločal o zunanjih izvajalcih in kateri člani upravnega odbora so bili prisotni na seji, torej podatek o tem, kdo konkretno je odločal o zunanjih izvajalcih. V vseh dokumentih so navedena tudi imena in priimki članov upravnega odbora in vodilnih oseb organa. Ne glede na to, da gre za njihove osebne podatke, ti niso varovani, saj so bodisi javni na podlagi zakona (ZGD-1) bodisi gre za porabo javno sredstev (ker so zaposleni pri organu in nastopajo v imenu odločevalcev o (potencialni) porabi javnih sredstev. V dokumentu »Minutes of the 1st meeting of members of the Management Board and Record of discussion of Management Board regarding BAMC«, je na 2. strani v 6. točki, navedeno tudi ime in priimek posameznika (torej njegov osebni podatek, s katerim je določen), ki sicer ni noben od zgoraj navedenih posameznikov, vendar gre za izbiro posameznika, ki je bil kasneje v zvezi z organom prepoznan kot relativno javna osebnost (o njem so veliko poročali mediji) in glede na to, da je bil izbran za opravljanje določenih funkcij in zanje tudi plačan, gre pri odločanju o njegovi izbiri tudi za porabo javnih sredstev. V dokumentu »Meeting Minutes from Board Meeting nr. 3« je na 5. strani v oddelku XII. C. navedno tudi ime in priimek posameznika, ki sicer ni noben od zgoraj navedenih posameznikov, vendar gre za angažiranje posameznika, ki dejavnost, za katero naj bi ga organ angažiral, opravlja kot registriran samostojni podjetnik posameznik, zato v tej zvezi njegovi osebni podatki niso varovani.

Pooblaščenec je ugotovil, da bi organ iz 12 zapisnikov lahko prosilki omogočil seznanitev le z deli, ki jih je zahtevala, kar bi lahko storil s prekritjem preostalih delov, ob smiselni uporabi določbe 7. člena ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11). Pooblaščenec ob tem poudarja, da se do drugih delov 12 zapisnikov, ki jih prosilka ni zahtevala, v tej odločbi ni opredelil, ker niso bili predmet zahteve, izpodbijane odločbe in pritožbe, zato je odločil le o tistih delih zapisnikov sej upravnega odbora organa, ki so opredeljeni v 1. tč. izreka te odločbe.

V skladu z navedenim in na podlagi citiranih pravnih podlag je Pooblaščenec ugotovil, da je organ napačno uporabil pravni predpis (2. točko prvega odstavka 6. člena ZDIJZ), na podlagi katerega je odločil o zahtevi prosilke. Pooblaščenec je zato v celoti ugodil pritožbi prosilke in, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, odločbo organa odpravil ter sam rešil zadevo, kot to izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.


Postopek vodila    :                                 
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,                         
svetovalka Pooblaščenca                               

Informacijski pooblaščenec          
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka