Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.12.2012
Naslov: SMELT d.d. - Univerza v Mariboru
Številka: 090-233/2012/7
Kategorija: Ali dokument obstaja?, Javna naročila
Status: Odobreno


POVZETEK:
V obravnavani zadevi je organ zahtevo prosilca za dostop do dokumenta k I. začasni situaciji P-8269-12/2012, za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, zavrnil, ker z navedenimi informacijami ne razpolaga. V pritožbenem postopku je Pooblaščenec ugotovil, da z zahtevano dokumentacijo razpolaga podjetje, ki je v postopku obnove Študentskega doma 6 izvajalo za organ strokovni nadzor. Glede na navedeno je Pooblaščenec ugotovil, da organ z zahtevanimi informacijami razpolaga, ne glede na to, da se slednje fizično nahajajo pri podjetju, ki je izvajalo nadzor. Odločil je, da je dolžnost organa, da navedeno dokumentacijo  pridobi, saj gre za njegovo dokumentacijo, s katero razpolaga to podjetje v njegovem imenu in za njegov račun. Pri presoji zahtevanih informacij je Pooblaščenec ugotovil, da izkazujejo porabo javnih sredstev, kaj je izbrano podjetje na podlagi javnega naročila, za določen skupni znesek izstavljenega in plačanega računa, izvedlo, katero storitev in za kakšno ceno, zato kot take predstavljajo informacijo javnega značaja.

ODLOČBA:
Številka: 090-233/2012/7
Datum: 10. 12. 2012


Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odst. 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 26. 10. 2012, družbe Smelt, vodenje investicijskih projektov d.d. Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo z dne 15.10.2012 štev. 01-961/2012 Univerze v Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjoO D L O Č B O:

1.    Pritožbi prosilca z dne 26. 10. 2012 se ugodi. Odločba Univerze v Mariboru, Študentski domovi Maribor z dne 15.10.2012 štev. 01-961/2012, se v zavrnilnem delu odpravi. Organ je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati fotokopije rekapitulacije del k 1. začasni situaciji št. P-8269-12/2010 po posameznih sklopih GOI del in opreme, ki jo je izdala oziroma predložila družba TRIMO d.d. družbi Proplus d.o.o.:
•    Nabava materiala: obrtniška dela skupaj vzhod, skupaj električne instalacije vzhodni del, oprema vzhod, strojne instalacije in strojna oprema vzhod, skupaj s posameznimi zneski (ena stran);
•    ŠD 6 – GO dela –vzhodni trakt –ponudba do investitorja: gradbena dela, obrtniška dela, skupaj z zneski (ena stran);
•    Popis materiala in del za dobavo in montažo, rekapitulacija - vzhodni del, skupaj z zneski (ena stran);
•    ŠD 6 – dobava in montaža opreme, vzhodni trakt, skupaj z zneski (ena stran);
•    5.5 Popisi del in materialov, Prenova študentskega doma 6 – I. faza VZHOD strojne instalacije in strojna oprema, Rekapitulacija (dobava in montaža) od točke A do točke J skupaj z zneski (dve strani).

2.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je dne 21.8. 2012 na organ posredoval zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zahteval, da mu organ posreduje:
-    kopije računov, mesečnih situacij ter druga potrdila/dokazila, ki izkazujejo plačila po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, podpisane z dne 16.11.2010,
-    vse račune po priloženi specifikaciji iz aplikacije »Supervizor«, situacije, ki so podlaga za izvedena dela po računih in terminskem planu po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, podpisane z dne 16.11.2010.

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 15.10.2012, štev. 01-961/2012, s katero je zahtevi prosilca ugodil, razen za dodatno dokumentacijo - plačilo 1. situacije, v tem delu je organ zahtevo prosilca zavrnil.

V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je prosilcu dne 21.9.2012 poslal zahtevano dokumentacijo za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, ki izkazuje plačila po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN 1, in sicer kopije računov in potrdila o plačilih ter 2.10.2012, po dodatnem zaprosilu, še dopolnitev posredovane dokumentacije, in sicer prevzemnico materiala, ki izkazuje plačilo po 1. situaciji gradbene pogodbe, drugega dokumenta o plačilu 1. Situacije, pa organ ne poseduje. Gradbeni nadzor pri projektu prenove SD 6 je izvajala, v njegovem imenu, družba Proplus, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ki so jo pozvali, da o zadevi kontaktira s prosilcem. Iz navedenih razlogov je organ zavrnil zahtevo, ki se nanaša na dodatno dokumentacijo, t.j. 1. situacijo, ker z njo ne razpolaga oz. je nima v posesti.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 29.10. 2012 pri organu vložil pritožbo. Pri tem je navedel, da je od organa prejel kopiji računa, kjer je viden samo znesek 680.818,08 EUR in prevzemnice materiala št. P-8269-1V, kjer so vidne samo količine prevzetih materialov. Ni pa priložena I. začasna situacija P-8269-12/2012, kjer bi bile, poleg količin prevzetih materialov, vidne tudi cene po enoti, skupne cene po vrsti materiala in skupni znesek situacije. Navedeni podatki so obvezne sestavine situacije in podlaga za izplačilo, zato se prosilec ne strinja s tem, da organ s 1. situacijo ne razpolaga oz. je nima v posesti. V poslih, ki potekajo na gradbenem področju, je to ustaljena praksa.

Organ je z dopisom z dne 5. 11. 2012, št. 01-1033/2012 odstopil pritožbo v reševanje Pooblaščencu. Pri tem je ugotovil, da je vložena pritožba pravočasna, dovoljena in da jo je vložila upravičena oseba. Organ je ponovno poudaril, da vztraja pri citirani odločbi, saj drugih dokumentov nima v posesti.

Pritožba je utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Informacija, ki je predmet pritožbe prosilca, je v povezavi z izvedenim javnim naročilom organa št. JN8420/2010 z dne 8.9.2010, ki je vezan na javno naročilo št. JN 7483/2010, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba za gradbena dela št. 2010_02_JN1_ŠD, za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, z dne 16. 11. 2010. Prosilec je od organa prejel zahtevane informacije, razen dokumenta k I. začasni situaciji P-8269-12/2012, kjer bi bile poleg količin prevzetih materialov, vidne tudi cene po enoti, skupne cene po vrsti materiala in skupni znesek situacije. Ker je organ v izpodbijani odločbi zatrjeval, da z zahtevano informacijo ne razpolaga, je Pooblaščenec nadalje ugotavljal, ali je pri zahtevani informaciji izpolnjen tudi tretji kriterij za opredelitev informacije javnega značaja po ZDIJZ, t.i. kriterij materializirane oblike, da zahtevani dokument obstaja in da organ z njim razpolaga.

V izpodbijani odločbi je organ navedel, da je gradbeni nadzor pri projektu prenove SD 6 izvajala, v njegovem imenu, družba Proplus, d.o.o., zato je slednji družbi naročil, naj o tem kontaktira s prosilcem. Dne 15.11.2012 je organ Pooblaščencu pojasnil, da pred izdajo odločbe ni pisno komuniciral z družbo Proplus d.o.o. Prav tako organ ni bil obveščen, ali je bila vzpostavljena komunikacija med prosilcem in družbo Proplus.

Pooblaščenec poudarja, da organ, na podlagi vložene zahteve po ZDIJZ, ni dolžan pridobivati informacij od drugih organov zgolj zato, da bi zahtevo prosilca pozitivno rešil. Vendar pa v slednjem primeru ne gre za pridobivanje informacij od drugih organov, saj je organ jasno poudaril, da je podjetje Proplus d.o.o. izvajalo nadzor v njegovem imenu in za njegov račun, zato je bil organ dolžan sam, v okviru ugotavljanja resničnega dejanskega stanja in materialne resnice glede obstoja zahtevane informacije, ugotoviti, ali Proplus d.o.o. razpolaga z zahtevano informacijo, ki je dejansko informacija organa. Napotitev prosilca na podjetje Proplus d.o.o. ni bila pravilna, saj prosilec nima nobene pravne podlage, da bi zahtevani dokument pridobil od družbe Proplus d.o.o, ki ni zavezan organ po ZDIJZ.

Pooblaščenec je vpogledal v pogodbo št. 5-5-P/2009 za izdelavo investicijske dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzorstva pri prenovi Študentskega doma 6, Univerze v Mariboru, sklenjeno med Proplusom d.o.o. in organom z dne 16.12.2009, iz katere v 1. členu izhaja, da PROPLUS  d.o.o. izvaja finančni nadzor:
-    Izvajanje finančnega nadzora
-    Količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi finančnega plana, pogodbenih obveznosti in dejansko izvršenih del, itd.
Nadalje iz gradbene pogodbe št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, z dne 16.11.2010, iz drugega odstavka 9. člena, izhaja, da bo uporabnik, torej organ, pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za posamezna leta (2010, 2011, 2012) 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora, do višine razpoložljivih sredstev v posameznem letu. Tudi Univerza v Mariboru je v dopisu z dne 10.8.2012, št. 041/2012-112 ASLV, pojasnila, da je izvajalec posamezno situacijo dostavil strokovnemu nadzoru, strokovni nadzor pa je bil nato dolžan le to potrditi ali zavrniti. Če je bila situacija potrjena, je strokovni nadzor le to posredoval uporabniku (organu) v izplačilo. Dne 15.11.2012 je organ ponovno poudaril, da je podjetje Proplus izvajalo nadzor nad računi, sami so bili dolžni potrjene račune plačati in niso ponovno preverjali, ali je predložena ustrezna dokumentacija.

Po oceni Pooblaščenca vse navedeno izkazuje, da se dokument, ki je predmet presoje, lahko nahaja pri družbi Proplus d.o.o. Iz predložene dokumentacije – kopije računov za projekt prenove ŠD 6 je razvidno, da je dejansko k vsaki situaciji priložena rekapitulacija del, izjema je prva situacija.

Na podlagi navedenega je Pooblaščenec, z dopisom z dne 16.11.2012, št. 090-233/2012/4, na podlagi 2. odstavka 139. člena ZUP, ki določa, da uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve, družbo Proplus d.o.o. pozval, da posreduje dokument, ki je predmet presoje tega postopka, in sicer: dokument k prvi začasni situaciji P-8269-12/2012, kjer bi bile poleg količin prevzetih materialov vidne tudi cene po enoti, skupne cene po vrsti materiala, in skupni znesek situacije (rekapitulacija del) pri prenovi Študentskega doma 6, Univerze v Mariboru. Če z navedenim dokumentom ne razpolaga, je Pooblaščenec prosil za pojasnilo, ali je izvajalec dolžan k izstavljenemu računu za posamezno situacijo, predložiti tudi rekapitulacijo del. Kaj je v primeru, če tega ne stori? Kako se sicer preveri podlaga za izstavljen račun in posledično za izplačilo javnih sredstev?

Na poziv Pooblaščenca je Proplus d.o.o odgovoril  z dopisom z dne 23.11.2012, št. 1097/11/12, v katerem je navedel, da v prilogi pošilja rekapitulacijo del k 1. začasni situaciji št. P-8269-12/2010 po posameznih sklopih GOI del in opreme, ki jo je izdala oziroma predložila družba TRIMO d.d.:
1.    Nabava materiala: obrtniška dela skupaj vzhod, skupaj električne instalacije vzhodni del, oprema vzhod, strojne instalacije in strojna oprema vzhod, skupaj s posameznimi zneski;
2.    ŠD 6 – GO dela –vzhodni trakt –ponudba do investitorja: gradbena dela, obrtniška dela, skupaj z zneski;
3.    Popis materiala in del za dobavo in montažo, rekapitulacija - vzhodni del, skupaj z zneski;
4.    ŠD 6 – dobava in montaža opreme, vzhodni trakt, skupaj z zneski;
5.    5.5 Popisi del in materialov, Prenova študentskega doma 6 – I. faza VZHOD strojne instalacije in strojna oprema, Rekapitulacija (dobava in montaža) od točke A do točke J skupaj z zneski (dve strani).
Ob tem je podjetje Proplus d.o.o pojasnilo, da je bila vrednost pogodbenih del po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD dogovorjena po načelu »ključ v roke«, glede na to se je ob izstavitvi mesečnih situacij ugotavljala oz. kontrolirala stopnja gotovosti posameznih del skladno s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del sklenjene pogodbe.

Pooblaščenec je vpogledal v navedeno dokumentacijo in ugotavlja, da vsebinsko ustreza zahtevi prosilca, saj so poleg opisa storitve oziroma materialov, vidne tudi cene po enoti, skupne cene po vrsti storitve oziroma materiala in skupni znesek situacije. Glede na navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da organ z zahtevanimi informacijami razpolaga, ne glede na to, da se slednje fizično nahajajo pri podjetju Proplus d.o.o. Dolžnost organa je, da navedeno dokumentacijo  pridobi, saj gre za njegovo dokumentacijo, s katero razpolaga podjetje Proplus d.o.o. v njegovem imenu in za njegov račun. Ker zahtevane informacije sodijo v delovno področje organa, saj so bile pridobljene v okviru obnove Študentskega doma 6, po izvedenem postopku javnega naročanja, pomeni, da zahtevane informacije izpolnjujejo vse pogoje za obstoj informacije javnega značaja po določilu 1. odst. 4. čl. ZDIJZ.

V postopku dostopa do informacij javnega značaja na podlagi pisne zahteve mora organ, v skladu z določbami ZUP, po uradni dolžnosti skrbeti, da se postopka udeležijo vsi tisti, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločitev organa. V postopek mora torej pritegniti vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne koristi bi z ugoditvijo zahtevi za dostop do informacij javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti udeležbo v postopku.

Zaradi morebitnega vpliva odločbe na pravice in pravne koristi družbe Trimo d.d., kot izdajateljice dokumentov, ki so predmet presoje, je Pooblaščenec, z dopisom št. 090-233/2012/6 z dne 27. 11. 2012, po določilu 43. in 44. člena ZUP, družbo Trimo d.d. pozval, da se izjasni o tem, ali prijavlja stransko udeležbo v postopku oziroma, ali zahtevana informacija za njo predstavlja poslovno skrivnost. Pozvani izbrani ponudnik oziroma izvajalec del se v roku na poziv Pooblaščenca ni odzval, kar pomeni, da ni pridobil statusa stranskega udeleženca.

Pooblaščenec je v nadaljevanju po uradni dolžnosti, v skladu z 2. odstavkom  247. člena ZUP, preizkusil, ali so v konkretnem primeru morebiti podane izjeme po prvem odstavku 6. člena ZDIJZ ter ugotovil, da slednje niso podane. Predmet presoje so namreč informacije, ki izkazujejo porabo javnih sredstev, kaj je izbrano podjetje na podlagi javnega naročila, za določen skupni znesek izstavljenega in plačanega računa, izvedlo, katero storitev in za kakšno ceno. Javnost takšnih podatkov je nujna z vidika transparentne porabe javnih sredstev v povezavi s 3. odstavkom 6. člena ZDIJZ, pa tudi z vidika varstva konkurence in morebitnih zlorab. Izvajalec del je bil izbran v postopku javnega naročanja, kjer je osnovno načelo javnost in preglednost postopka. ZJN-2 v 22. členu določa javnost nekaterih dokumentov, zato izjema poslovne skrivnosti za te informacije, ob upoštevanju tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, ki je tudi pomemben za opredelitev poslovne skrivnosti, ne pride v poštev. V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 so vselej javni naslednji podatki: količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

V obravnavanem primeru so premet presoje prav tovrstni podatki, ki so zajeti v 22. členu ZJN-2: specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke, rekapitulacija del, na osnovi katerih se je kontrolirala stopnja gotovosti posameznih del skladno s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del sklenjene pogodbe, na kar je v spremnem dopisu opozorilo tudi podjetje Proplus d.o.o.. Glede na navedeno gre nedvomno za informacije javnega značaja, saj izkazujejo, kaj konkretno je izvajalec del za izstavljen in že plačan račun s strani organa, v skupnem znesku 680.818,08 EUR, izvedel.

Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da zahtevane informacije ne predstavljajo nobene izmed izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

Izhajajoč iz vsega navedenega je Pooblaščenec odločil, da je treba pritožbi prosilca ugoditi. Pooblaščenec je, na podlagi 1. odstavka 251. člena ZUP, odločbo organa v zavrnilnem delu odpravil in organu naložil, da je prosilcu dolžan posredovati informacije javnega značaja, kot je določeno v prvi točki izreka te odločbe. Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.                       
svetovalka Pooblaščenca                   

Informacijski Pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka