Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 14.08.2012
Naslov: SMELT d.d. - Univerza v Mariboru
Številka: 090-156/2012/9
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Številka: 090-156/2012/9
Datum: 14. 8. 2012

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odst. 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi z dne 10. 7. 2012, družbe Smelt, vodenje investicijskih projektov d.d. Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo z dne 9. 7. 2012, št. 0 87/2012-112 ALV, Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjoO D L O Č B O:

Pritožba prosilca z dne 10. 7. 2012 zoper odločbo Univerze v Mariboru z dne 9. 7. 2012, št. 0 87/2012-112 ALV, se kot neutemeljena zavrne.


OBRAZLOŽITEV:

Prosilec je dne 7.6. 2012 na organ posredoval zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zahteval, da mu organ posreduje:
-    kopije računov, mesečnih situacij ter druga potrdila/dokazila, ki izkazujejo plačila po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, podpisane z dne 16.11.2010,
-    vse račune po priloženi specifikaciji iz aplikacije »Supervizor«, situacije, ki so podlaga za izvedena dela po računih in terminskem planu po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, podpisane z dne 16.11.2010.

O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo z dne 9. 7. 2012, št. 0 87/2012-112 ALV, s katero je zahtevo v celoti zavrnil. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je organ navedel, da je pri vsebinski obravnavi vloge ugotovil, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, saj plačila zahtevnih računov niso bila izvedena na Univerzi v Mariboru, posledično zahtevi za posredovanje dokumentov ni bilo mogoče ugoditi.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je prosilec dne 11.7. 2012 pri Pooblaščencu vložil pritožbo ki jo je Pooblaščenec z dopisom z dne 12. 7. 2012, številka: 092-132/2012/2, odstopil organu, da opravi preizkus pritožbe in ravna v skladu z 245. členom ZUP. Prosilec je v pritožbi navedel, da  vlaga pritožbo zoper odločitev organa v zvezi z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja na projektu Izgradnja študentskega doma 6 v Mariboru.

Organ je z dopisom z dne 16. 7. 2012 odstopil pritožbo v reševanje Pooblaščencu. Pri tem je ugotovil, da je vložena pritožba pravočasna, dovoljena in da jo je vložila upravičena oseba.

Pooblaščenec je z dopisom z dne 20. 7. 2012, št. 090-156/2012/3, organ pozval, da mu posreduje dokumente, ki so predmet zahteve oziroma, da dodatno pojasni, zakaj z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, glede na dejstvo, da je vodil postopek javnega naročanja št. JN8420/2010 z dne 8.9.2010, ki je vezan na javno naročilo št. JN 7483/2010, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba za gradbena dela. Prosil je tudi za izvod omenjene pogodbe.

Organ je na poziv Pooblaščenca odgovoril z dopisom z dne 26. 7. 2012, št. 036/2012-112 ALV, v katerem je navedel,  da dodatno pojasnjujejo, da Univerza v Mariboru ne razpolaga z dokumenti, ki jih zahteva prosilec, saj je v navedenem primeru zgolj izvedla postopek javnega naročanja za drugi zavod oziroma za drugo članico univerze. V skladu z gradbeno pogodbo, št. 2010_02_JN1_ŠD z dne 16.11.2010, je pravice in obveznosti v zvezi s plačili nosil uporabnik objekta, ki je samostojna pravna oseba, kar izhaja tudi iz Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 46/2012 z dne 19.6.2012) in priložene gradbene pogodbe št. 2010_02_JN1_ŠD z dne 16.11.2010.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Informacije, ki so predmet zahteve prosilca, so v povezavi z izvedenim javnim naročilom organa št. JN8420/2010 z dne 8.9.2010, ki je vezan na javno naročilo št. JN 7483/2010, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba za gradbena dela št. 2010_02_JN1_ŠD za prenovo Študentskega doma 6 v Mariboru, z dne 16. 11. 2010. Prosilec je zahteval kopije računov, mesečnih situacij ter druga potrdila/dokazila, ki izkazujejo plačila po navedeni pogodbi, kar pomeni, da nedvomno sodijo v delovno področje organa. Ker je organ v izpodbijani odločbi zatrjeval, da z zahtevanimi informacijami ne razpolaga, je Pooblaščenec nadalje ugotavljal, ali je pri zahtevanih informacijah izpolnjen tudi tretji kriterij za opredelitev informacije javnega značaja po ZDIJZ, t.i. kriterij materializirane oblike, da zahtevani dokumenti obstajajo in da organ z njimi razpolaga.

Ker je organ na poziv Pooblaščenca za predložitev zahtevane dokumentacije odgovoril, da z zahtevano dokumentacijo ne razpolaga, ga je Pooblaščenec z dopisom z dne 7.8.2012, št. 090-156/2012/17 pozval k dodatnemu pojasnilu. Pooblaščenec je ugotovil, da trditev organa, da je bila obveznost v zvezi s plačili na strani uporabnika, izhaja iz gradbene pogodbe št. 2010_02_JN1_ŠD z dne 16.11.2010, vendar pa je ob tem tudi navedeno, da izvajalec posamezno situacijo (s katero obračuna izvršena dela) dostavi v 4 izvodih zastopniku naročnika do 25. v mesecu, ta pa je dolžan, do najkasneje v roku 5 dni od prejema, potrditi prejeto situacijo in jo poslati uporabniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do sprejetja naslednje situacije sprejeti končno odločitev (drugi odstavek 9. člena). Navedena določba nedvomno izkazuje, da bi organ kot naročnik omenjenega javnega naročila moral razpolagati z  dokumenti, ki so predmet zahteve, saj je bil izvajalec zavezan posredovati organu obračune v štirih izvodih, ki jih je v skladu s pogodbo moral pregledati in jih nato posredovati uporabniku v izplačilo. Glede na to, da je organ vztrajal, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga, je Pooblaščenec prosil za dodatno obrazložitev oziroma pojasnilo omenjene določbe, kako in na kašen način se je izvajala z vidika dokumentov, ki so predmet zahteve.

Organ je z dopisom z dne 10.8.2012, št. 041/2012-112 ALV, pojasnil, da je Univerza v Mariboru skladno s Statutom Univerze v Mariboru pravna oseba, ki jo sestavljajo članice Univerze v Mariboru - posamezne fakultete. Študentski domovi so skladno s Statutom Univerze v Mariboru druga članica Univerze v Mariboru in so samostojna pravna oseba s svojo davčno številko. Zaradi sistema financiranja investicij pri financerju Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki jemlje univerzo v Mariboru kot krovno institucijo preko katere financira tudi investicije Študentskih domov Univerze v Mariboru, je Univerza v Mariboru v vseh gradbenih pogodbah navedena kot naročnik, medtem, ko so Študentski domovi Univerze v Mariboru navedeni kot uporabnik. Vendar pa so vse investicije knjigovodsko vodene v njihovih poslovnih knjigah in čisto samostojno izvajajo finančno poslovanje. Dodatno je organ pojasnil, da iz navedene gradbene pogodbe izhaja, da je uporabnik tisti, ki je plačeval pogodbena dela, v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za posamezna leta (2010, 2011 in 2012) v 30 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora, do višine razpoložljivih sredstev v posameznem letu. Zaradi tega Univerza v Mariboru ne razpolaga z navedeno dokumentacijo (2. odstavek, 9. člena gradbene pogodbe), saj ni bila plačnik. Dikcija drugega odstavka devetega člena, ki govori o zastopniku naročnika se nanaša na strokovni nadzor uporabnika in je popolnoma razumljiva v sistemu organizacije in poslovanja Univerze v Mariboru, mogoče pa je za zunanjega opazovalca res nekoliko nerazumljiva. Do dvoumnega poimenovanja v gradbeni pogodbi je prišlo samo zaradi tega, ker Študentski domovi v gradbeni pogodbi nastopajo kot uporabnik, v pogodbi, s katero so angažirali strokovni nadzor, pa nastopajo kot naročnik, kot izhaja iz priložene pogodbe št. 5-5-P/2009. Tok dokumentacije, ki je izvajalcu popolnoma poznan in z njim ni imel nobenih problemov, je potekal na način, da je izvajalec posamezno situacijo dostavil strokovnemu nadzoru do 25. v mesecu za tekoči mesec, strokovni nadzor pa je bil nato dolžan v roku 5 dni od prejema situacije le to potrditi oziroma jo zavrniti. Če je bila situacija potrjena, je strokovni nadzor le to posredoval uporabniku v izplačilo. V primeru, da pa je bila situacija zavrnjena, pa je bila le ta vrnjena izvajalcu in se je do naslednje situacije sprejela dokončna odločitev, glede spornega dela. V nobeni varianti pa se dokumentacija, skladno z gradbeno pogodbo, ni pošiljala direktno naročniku po osnovni gradbeni pogodbi (t.j. Univerzi v Mariboru) in posledično naročnik dokumentacije ni potrjeval, z njo ne razpolaga in ni izvajal plačil. Organ je ponovno poudaril, da v navedeni zadevi s celotno dokumentacijo razpolaga izključno uporabnik - Študentski domovi Univerze v Mariboru, ki pa so samostojna pravna oseba, kar izhaja tudi iz Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 46/2012 z dne 19.6.2012) in že priložene gradbene pogodbe, št. 2010_02_JN1_ŠD, z dne 16.11.2010.

Pooblaščenec je vpogledal v pogodbo št. 5-5-P/2009 za izdelavo investicijske dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzorstva pri prenovi Študentskega doma 6, Univerze v Mariboru, kjer je slednji dejansko naveden kot naročnik, izvajalec pa Proplus d.o.o., Maribor. V okvir obsega dela izvajalca je glede finančnega nadzora navedeno, da izvajalec opravlja količinski in vsebinski pregled situacij in računov na osnovi finančnega plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del. Pooblaščenec bi ob tem pripomnil, da je gornjemu  pojasnilu organa težko slediti, saj je organ glede vloge strank pomešal dve pogodbi (gradbeno pogodbo in pogodbo glede nadzorstva), kar se na tak način ne more obravnavati. Gre za dve povsem samostojni pogodbi, ki vsaka zase urejata pogodbeno razmerje strank glede na vlogo, ki je navedena v glavi pogodbe. To pomeni, da ima v navedeni gradbeni pogodbi vlogo naročnika izključno organ oz. Univerza v Mariboru, ne pa tudi Študentski domovi Univerze v Mariboru, ki ima v tej pogodbi vlogo uporabnika, zato se organ nikakor ne more sklicevati, da je ureditev, opredeljena v 2. odstavku, 9. člena gradbene pogodbe, nerazumljiva za zunanjega opazovalca. Pogodba je povsem razumljiva, vendar bi ob takšni razlagi organa lahko rekli, da je v tem delu pogodba napisana v nasprotju s samo izvedbo. Pooblaščenec je nadalje vpogledal tudi v spletno aplikacijo za spremljanje izdatkov javnih institucij Supervizor, na katero se je skliceval prosilec v svoji zahtevi. Iz slednje izhaja, da je bila v obdobju od 2003 do 2012 s strani Univerze v Mariboru, Študentski domovi, izvedena transakcija v višini 765.714,94 eur podjetju TRIMO d.d., ki je bil izvajalec del po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD z dne 16.11.2010. Slednje potrjuje trditev organa, da so plačila računov po gradbeni pogodbi št. 2010_02_JN1_ŠD izvedli Študentski domovi Univerze v Mariboru, ne pa organ.

Glede na vse navedeno Pooblaščenec ugotavlja, da organ dejansko ne razpolaga z informacijami, ki so predmet zahteve prosilca. V primernost in zakonitost takšne ureditve, pa se Pooblaščenec ni pristojen spuščat. To pomeni, da ni izpolnjen prvi pogoj iz 1. odst. 4. čl. ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja le tista informacija, s katero organ že razpolaga. Ker z zahtevanimi dokumenti organ ne razpolaga, zavezanci pa so v skladu z ZDIJZ dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta v smislu odgovora na vprašanje, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko se informacije nahajajo v računalniških bazah. Prav tako organ ni dolžan zahtevati dokumentov od drugega organa, v konkretnem primeru od Študentskih domov Univerze v Mariboru, ki so kot članica univerze samostojno pravna oseba in zavezan organ po ZDIJZ.

Glede na navedeno Pooblaščenec zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi in jo je potrebno, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, zavrniti.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor, in sicer zoper odločbo Univerze v Mariboru z dne 9. 7. 2012, št. 0 87/2012-112 ALV. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila:
Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.                       
svetovalka Pooblaščenca                   

Informacijski Pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka