Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 22.06.2016
Naslov: SLOGA - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč - Ministrstvo za zunanje zadeve
Številka: 090-96/2016
Kategorija: Osebni podatek
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Prosilka je od organa zahtevala vloge prijaviteljev na razpisu organa in ocenjevalne liste za te vloge. Organ je zahtevo delno zavrnil zaradi obstoja izjeme varovanih osebnih podatkov. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je organ delni dostop uporabil napačno oz. da je potrebno razkriti še določene osebne podatke ocenjevalcev in zakonite zastopnice prijavitelja. Zato je pritožbi prosilke delno ugodil.

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 090-96/2016/2

Datum: 22. 6. 2016

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 2. odst. 15. čl. ter 3. in 4. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14-ZDIJZ-C, 50/2014-ZDIJZ-D in 19/2015 – odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), 1. odst. 252. čl. in 1. odst. 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08-ZUP-F, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi SLOGA – Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prosilka), zoper odločbo, z dne 20. 4. 2016, št. 0902-2/2016/2, Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

 

 

1.     Pritožbi prosilke z dne 28. 4. 2016, zoper odločbo Ministrstva za zunanje zadeve št. 0902-2/2016/2, z dne 20. 4. 2016, se delno ugodi ter se izpodbijana odločba delno odpravi in se odloči: Organ mora prosilki v roku 31 dni od vročitve te odločbe, v obliki fotokopij, posredovati:

- vloge iz 1., 2., 3. in 4. točke izreka izpodbijane odločbe tako, da v vseh vlogah razkrije tudi ime, priimek, podpis in funkcijo zakonite zastopnice prijavitelja,

- ocenjevalne liste iz 5. točke izreka izpodbijane odločbe tako, da v vseh ocenjevalnih listih razkrije tudi parafe in lastnoročne podpise ocenjevalcev.

 

2.     V preostalem delu se pritožba prosilke zavrne.

 

  1. V postopku reševanja te pritožbe posebni stroški niso nastali.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilka je, dne 24. 3. 2016, od organa zahtevala v elektronski obliki ali v obliki fotokopij sledeče dokumente:

      I.        vse vloge prijaviteljev, ki so prispele na sklop C razpisa organa, objavljenega v Ur. l. RS št. 107/15, z dne 31. 12. 2015, za izvajanje projektov s področja ozaveščanja javnosti, globalnega učenja, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (v nadaljevanju: vloge),

     II.        ocenjevalne liste za vloge.

 

Prosilka je z dopisom, z dne 8. 4. 2016, deloma umaknila zahtevo iz I. tč., in sicer v delu, ki se nanaša na njeno lastno vlogo, torej vlogo SLOGE – Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Prosilka je v tem dopisu navedla tudi, da želi preostale zahtevane dokumente prejeti v fizični obliki.

 

Organ je z odločbo št. 0902-2/2016/2, z dne 20. 4. 2016, delno zavrnil dostop do zahtevane dokumentacije zaradi obstoja izjeme po 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ. Organ je zahtevi prosilke delno ugodil na način, da ji je omogočil dostop do zahtevane vloge Združenja za razvoj organizacij in posameznika Ju3, pri čemer je odločil, da se prekrijejo osebni podatki posameznikov na posredovanih dokumentih.

 

Zoper odločbo organa je prosilka, dne 28. 4. 2016, vložila pritožbo, v kateri je navedla, da gre za podatke o upravičencih do javnih sredstev, ki so bila podeljena na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor na javnem razpisu so namreč temeljila ali na referencah nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) ali na referencah fizičnih oseb, ki bodo izvajale projekt. V prijavnem obrazcu je bilo potrebno, poleg podatkov NVO, kot izvajalca projekta navesti tudi imena fizičnih oseb (s potrebnimi referencami) kot izvajalcev (npr. tč. 3.3. in tč. 4.9. prijave projekta »Za globalno boljši jutri«). Prosilka meni, da gre za porabo javnih sredstev oz. da morajo biti razkriti vsi podatki o fizičnih osebah, ki bodo izvajale projekt, financiran iz javnih sredstev. Prav tako meni, da ne obstajajo zakonski razlogi za zavrnitev dostopa do podatka o tem, kje sta bili izvajalki projekta zaposleni v preteklosti (prikriti podatek v okvirčku tč. 4.9. za besedno zvezo »prej zaposleni«).

 

Organ je pritožbo prosilke, z dopisom št. 0902-2/2016/5, z dne 3. 5. 2016, s prilogami, poslal v odločanje IP.

 

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP najprej pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. čl. ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Prvostopenjsko odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

Organ je zahtevo prosilke delno zavrnil s sklicevanjem na izjemo varstva osebnih podatkov. V skladu s 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vendar pa se v skladu z določbo 3. odst. 6. čl. ZDIJZ, ne glede na morebiten obstoj izjeme varstva osebnih podatkov, dostop do zahtevanih informacij javnega značaja dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače.

 

IP je ob vpogledu v zahtevano dokumentacijo ugotovil, da vsi dokumenti vsebujejo osebne podatke v skladu s 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDIJZ oz. da je v zvezi z vso zahtevano dokumentacijo podana izjema varovanih osebnih podatkov. IP je torej ugotovil, da presojani dokumenti vsebujejo veliko osebnih podatkov (ime, priimek, številka mobilnega telefona, e-naslov, funkcija v organizaciji idr.). V nadaljevanju je IP presojal obstoj izjeme od izjeme v skladu s 3. odst. 6. čl. ZDIJZ. IP je moral torej ugotoviti, ali osebni podatki v zahtevanih dokumentih (torej v vlogah prijaviteljev in ocenjevalnih listah za vloge) predstavljajo varovane osebne podatke ali pa je njihovo razkritje dopustno na podlagi katere od zgoraj navedenih zakonskih pravnih podlag.

 

Prosilka meni, da bi morali biti podatki upravičencev do javnih sredstev javni, ker so plačani iz javnih sredstev in zato, ker so Merila za izbor na javnem razpisu temeljila na referencah NVO oz. na referencah fizičnih oseb, ki bodo izvajale projekt.

 

IP pojasnjuje, da prejemnik javnih sredstev v konkretnem primeru ni posamezna fizična oseba, ki bo izvajala projekt, ampak društvo oz. zveza društev kot pravna oseba. Ime društva, ki je prejelo javna sredstva, je seveda javno, to pa ne velja za ime, priimek in izobrazbo osebe, ki je zaposlena ali na drugi pravni podlagi opravlja delo (avtorske pogodbe, študentsko delo) v društvu. Društvo plača svoje zaposlene iz svojih skupnih sredstev, ki pa so sestavljena iz javnih sredstev, donacij itd. V konkretnem primeru torej ne gre za neposredno izplačilo iz javnih sredstev, prav tako predmet sofinanciranja s strani organa niso bile neposredno plače zaposlenih v društvu, ampak programi, ki jih izvajajo ta društva. V konkretnem primeru torej v zvezi z osebni podatki oseb, ki bodo izvajale projekt, ne gre za porabo javnih sredstev, prav tako pa tudi ne gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Zato izjema od izjem iz 3. odst. 6. čl. ZDIJZ v tem delu ni podana. Nadalje je v zvezi z osebnimi podatki ocenjevalcev (parafe in lastnoročni podpisi) IP ugotovil, da gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnih uslužbencev in je podana izjema od izjem iz 3. odst. 6. čl. ZDIJZ ter je razkritje njihovih paraf in podpisov dopustno. IP nadalje pojasnjuje, da so podatki o zakoniti zastopnici prijavitelja (ime, priimek, podpis in funkcija) oz. osebi, ki je pooblaščena za zastopanje, javni. Ti podatki so namreč javno objavljeni in prosto dostopni v javnih evidencah AJPES-a.

 

Odločitev organa v izpodbijani odločbi upoštevaje pravilo delnega dostopa iz 7. čl. ZDIJZ tako ni bila v celoti pravilna. Posledično je IP ugotovil, da je organ na prvi stopnji napačno uporabil materialno pravo (delni dostop je uporabil napačno), zato je pritožbi prosilke delno ugodil in na podlagi 1. odst. 252. čl. ZUP odločbo organa delno odpravil in v tem delu sam rešil zadevo tako, kot izhaja iz 1. tč. izreka te odločbe. V preostalem delu (glede varovanih osebnih podatkov) pa je IP pritožbo prosilke, na podlagi 1. odst. 248. čl. ZUP, kot neutemeljeno zavrnil, kot izhaja iz 2. tč. izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta odločba je v skladu s 30. tč. 28. čl. Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodil:

Jan Merc, univ. dipl. prav.

asistent svetovalca IP

 

Informacijski Pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka