Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 20.07.2017
Naslov: Sindikat policistov Slovenije - Ministrstvo za notranje zadeve
Številka: 090-52/2017/8
Kategorija: Razno
Status:


POVZETEK:

Organ je zoper odločbo IP, št. 090-52/2017/4 z dne 30. 5. 2017, vložil tožbo. Ker je prosilec med sodnim postopkom IP obvestil, da formalno odstopa od vložene zahteve za dostop do informacij javnega značaja za pridobitev podatkov o najemnikih službenih stanovanj v lasti MNZ za potrebe policije, je IP izpodbijano odločbo odpravil in pritožbeni postopek ustavil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-52/2017/8

Datum: 20. 7. 2017

 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; v nadaljnjem besedilu ZInfP), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) ter prvega odstavka 273. člena in tretjega odstavka 256. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP) o pritožbi Sindikata policistov Slovenije, Opekarniška 15/b, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu prosilec), ki ga zastopa generalni sekretar mag. Kristjan Mlekuš, z dne 11. 3. 2017, zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu organ), št. 090-59/2017/14 (155-12) z dne 24. 2. 2017, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

1.     Odločbo Informacijskega pooblaščenca, št. 090-52/2017/4 z dne 30. 5. 2017, se odpravi.

 

2.     Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

in

 

S K L E P:

 

1.     Pritožbeni postopek zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policija, št. 090-59/2017/14 (155-12) z dne 24. 2. 2017, se ustavi.

 

2.     Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Prosilec je 6. 1. 2017 na organ naslovil zahtevo za posredovanje seznama službenih stanovanj v lasti organa za potrebe policije ter podatkov o najemnikih teh službenih stanovanj. O zahtevi prosilca je organ odločil z odločbo, št. 090-59/2017/14 (155-12) z dne 24. 2. 2017, s katero je zahtevi delno ugodil in prosilcu omogočil delni dostop do seznama najemnikov službenih stanovanj, pri čemer je prekril imena in priimke najemnikov. Prosilec se je zoper odločbo organa, št. 090-59/2017/14 (155-12) z dne 24. 2. 2017, pravočasno pritožil in IP predlagal, da organu naloži posredovanje zahtevanih podatkov, in sicer, kraj, kjer se nahaja službeno stanovanje, ime in priimek najemnika službenega stanovanja, pravno podlago najema, temeljno organizacijsko enoto zaposlitve (OE1) v policiji, razen v konkretnih primerih (ne pa vse na splošno), kjer najemnik izvaja prikrite naloge in bi to lahko ogrozilo njegovo varnost, ter imena in priimke najemnikov, ki niso uslužbenci policije. IP je 30. 5. 2017 izdal odločbo, št. 090-52/2017/4, s katero je pritožbi prosilca delno ugodil. Organ je zoper navedeno odločbo IP 28. 6. 2017 vložil tožbo.

 

IP je 13. 7. 2017 prejel vlogo prosilca, naslovljeno kot »SPS – odgovor na poziv Upravnega sodišča v zadevi I U 1393/2017-5«, v kateri prosilec pravi, da formalno odstopa od vložene zahteve za dostop do informacij javnega značaja za pridobitev podatkov o najemnikih službenih stanovanj v lasti MNZ za potrebe policije. Ker je prosilec z navedeno vlogo jasno izrazil, da nima več interesa pridobiti zahtevanih informacij javnega značaja, je IP smiselno, na podlagi prvega odstavka 273. člena ZUP odločbo IP, št. 090-52/2017/4 z dne 30. 5. 2017, odpravil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

V vlogi z dne 13. 7. 2017 je prosilec še navedel, da je z delnim dostopom do informacij pridobil vse podatke, ki jih potrebuje za aktivnost sindikata (seznam praznih stanovanj), kar je tudi izvirni namen dejavnosti sindikata, zato je IP navedeno izjavo štel kot umik pritožbe zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policija, št. 090-59/2017/14 (155-12) z dne 24. 2. 2017. Tretji odstavek 256. člena ZUP določa, da se pritožbeni postopek s sklepom ustavi, če stranka umakne pritožbo. Glede na navedeno je IP odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

 

Posebni stroški niso nastali.

 

Ta odločba in sklep sta skladno s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) oproščena plačila upravne takse.

 

 

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo in sklep ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe in sklepa na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži najmanj v treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo in sklep v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:                                                                    

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                          

asistentka svetovalca pri IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka