Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 31.05.2005
Naslov: Prosilka zoper molk Okrajnega sodišča v Radovljici
Številka: 092-4/2005/21
Kategorija: Ali dokument obstaja?
Status: Zavrnjeno


Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 3. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2003, v nadaljevanju ZDIJZ), o pritožbi ………, ki jo zastopa ………… (v nadaljevanju prosilka), zoper molk Okrajnega sodišča v Radovljici, ( v nadaljevanju organ), na podlagi 4. odst. 27. čl. ZDIJZ in 3. odst. 255. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 ter spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZUP), izdaja naslednjo

O D L O Č B O:


Pritožba zaradi molka se kot neutemeljena zavrne.
Zahteva prosilca z dne 25.4.2005, ki je bila dopolnjena dne 3.5.2005, se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v:


Prosilka je dne 13.5.2005 pri Pooblaščencu vložila pritožbo. Navedla je, da je na Okrajno sodišče v Radovljici kot upravičenka po ZDen naslovila zahtevo za dostop do informacije javnega značaja (obenem je zahtevo poslala v vednost Pooblaščencu). Predsednica tega sodišča je na zahtevo odgovorila, da je vlogo potrebno dopolniti s pooblastilom, na dopolnjeno vlogo pa, kot je razvidno iz odgovora, da sodišče ni zavezano dajati nobenih pojasnil oziroma tolmačenj ter da naj se obrne na pomoč odvetnika. Prosilka ta odgovor razume kot zavržbo zahtevka, ki je brez obrazložitve, zato zoper njo vlaga pritožbo. Predlaga, da se zavržbo odpravi in nadomestno odloči po ZUP. Upravna enota Radovljica ji je namreč vročila ponoven poziv za spremembo zahtevka v zvezi za denacionalizacijo parc. št. 318 in 317/3 k.o. Podhom in sicer na podlagi vpogleda ID V5122196 z dne 8.3.2005 v zvezi s parc. št. 318 k.o. Podhom. Iz vpogleda je razvidna navedba, da vložek ni usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo, zato načelo zaupanja ne velja, razen podatkov o plombah vložka. Ker je uradna oseba sodišča izdala več različnih zemljiškoknjižnih izpiskov za več vložkov, a vse za parc.št. 318 k.o. Podhom, je potrebno z informacijo javnega značaja ugotoviti, kateri je pravi, da se lahko začne tožbeni postopek na ničnost. S tem je njen zahtevek za informacijo javnega značaja popolnoma umesten oz. dopusten, uradna oseba sodišča pa je vsekakor vezana na ustavo in ZDIJZ in ni mogoče sprejeti stališča predsednica sodišča v Radovljici, da so odgovori zajeti že v vprašanju, saj o tem lahko dokončno odloči le organ druge stopnje (Pooblaščenec). Z zahtevkom za dostop do informacije javnega značaja je potrebno ugotoviti, da je sodišče v Radovljici za isti vložek 188 k.o. Podhom izdalo redni izpisek iz z.k. št. 9368/2002 z dne 23.12.2002, kjer številka zemljišča ni navedena (znak-), pod označbo zemljišča pa je zavedeno gospodinjsko poslopje v Podhomu, zgrajeno na parc. št. 318 stavbišče, stolpec: površina po katastru je neizpolnjen in da je isto sodišče za vložek 148 k.o. Podhom izdalo redni izpisek iz z.k. št. 1475/2005 z dne 23.3.2005, ki vsebuje isto parcelo 318, njiva in neplodno (podatki po površini so enaki kot pri neusklajenem vpogledu), iz katerega je razvidno, da je lastnik nepremičnine Lesno industrijsko podjetje Bled. V zvezi z navedenim se postavljajo naslednja vprašanja na podlagi zahtevka za dostop do informacije javnega značaja in sicer:
1. ali obstaja poleg vložka 148 in vložka 188 za parc. 318 k.o. Podhom še kakšen vložek za isto parcelo;
2. ali je navedba o lastništvu v rednem  z.k. izpisku 1475/2005 z dne 23.3.2005, da je z.k. lastnik Lesno industrijsko podjetje Bled, edina in prava;
3. ali je navedbo o lastništvu v rednem z.k. izpisku za parc. št. 317/3, kjer je lastnik RS, sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, tolmačiti tako, da je omenjeni sklad v lasti fizičnih ali civilnopravnih oseb.

Pritožba ni utemeljena.

Uvodoma je potrebno opozoriti, da je Pooblaščenec v skladu s 1. odst. 28. čl. ZDIJZ  samostojen državni organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Pri tem je potrebno izpostaviti, da Pooblaščenec ni pristojen za samo posredovanje informacij javnega značaja oziroma za posredovanje pri organih, ki so zavezani za posredovanje informacij javnega značaja izven konkretnega pritožbenega postopka.

Pooblaščenec ugotavlja, da je prosilkina zahteva za informacije izrecna in nedvoumna. Zahtevala je odgovore na tri zgoraj navedena vprašanja. Vsa tri vprašanja se nanašajo na zemljiško knjigo oziroma na konkretne zemljiškoknjižne vložke v določeni katastrski občini. Iz narave zastavljenih vprašanj je razvidno, da prosilka ne išče določljive informacije, temveč da potrebuje tolmačenje in razlago podatkov v določenih zemljiškoknjižnih vložkih (vprašanje številka ena in dva), interpretacijo vodenja zemljiške knjige (vsa vprašanja) ter razlago statusa javnega sklada v pravnem redu RS (vprašanje številka tri).

Po pregledu prosilkine zahteve Pooblaščenec ocenjuje, da prosilka ne zahteva informacij javnega značaja. Pojem informacije javnega značaja je opredeljen v 4. č. ZDIJZ, ki določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali  pridobil od drugih oseb. Iz te opredelitve izhaja, da odgovori na vprašanja oziroma pojasnila, razne obrazložitve, komentarji in analize stanj ne predstavljajo informacije javnega značaja. Na pojasnila in razlage se torej načelo prostega dostopa, zapisanega v 5. čl. ZDIJZ, ne razteza in zato organi zavezanci po ZDIJZ nimajo dolžnosti, da prosilcem odgovarjajo na vprašanje ter da dajejo pojasnila v zvezi z delovnim področjem organa.

Ker prosilka ne zahteva informacije javnega značaja v skladu s 4. čl. ZDIJZ, temveč zahteva pojasnilo in razlage v zvezi z zemljiškoknjižnimi izpiski, takšna zahteva ne more biti vsebinsko utemeljena. Z odgovori, ki jih prosilka zahteva, namreč organ ne razpolaga in se ne nahajajo v oblikah, primeroma naštetih v 4. čl. ZDIJZ. ZDIJZ ne varuje pravice zahtevati obrazložitev posameznih informacij, njihovo analizo, komentarje ali mnenja k posameznim informacijam. Odgovori na vprašanja tudi niso zajeti v dokumentu, s katerim organ razpolaga; za posredovanje odgovorov na vprašanja bi moral organ odgovore posebej pripraviti, pred tem pa pregledati številne podatke in izdelati pravne zaključke.

Ob tem je potrebno izrecno opozoriti, da bi moral organ v primeru, ko bi razpolagal z dokumenti, ki bi vsebovali odgovore na vprašanja, te prosilki posredovati. V tem primeru bi namreč v skladu z načelom varstva pravic stranke (7. čl. ZUP), ki ne dopušča zavrnitve zahteve zgolj iz razloga, ker je sestavljena v obliki vprašanj.

Kot je razvidno iz pritožbenega postopka, je prosilka vložila pritožbo neposredno pri Pooblaščencu. V pritožbi je sicer navajala, da se dopis organa šteje kot odločba, s katero je bila zahteva za dostop do informacije javnega značaja zavržena. Zaradi te navedbe je potrebno opozoriti, da je bil organ v molku, saj ni odločil o zahtevi prosilke v skladu s postopkovnimi določbami ZDIJZ in ZUP, ki se v postopku s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja uporablja subsidiarno (2. odst. 15. čl. ZDIJZ).  Iz teh razlogov je prosilkino pritožbo smiselno štel kot pritožbo zaradi molka organa. Ker se molk organa v skladu s 4. odst. 22. čl. ZDIJZ šteje kot odločba, s katero je zahteva zavrnjena, iz obrazložitve te odločbe Pooblaščenca pa so razvidni razlogi za zavrnitev zahteve, to pomeni, da pritožba ni utemeljena. Pooblaščenec je na podlagi 3. odst. 255. čl. ZUP o zahtevi prosilke odločil in podal  tudi razloge za zavrnitev zahteve.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče. Tožba se lahko pošlje po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri sodišču. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka