Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 04.01.2012
Naslov: Prosilka - Zavetišče Zonzani, Tatjana Lenko s.p.
Številka: 090-245/2011/2
Kategorija: Stroški
Status: Odobreno


POVZETEK
Pooblaščenec je odpravil sklep organa o ustavitvi postopka ter zadevo vrnil organu v ponovni postopek. Pooblaščenec je ugotovil, da je prosilka izrecno zahtevala vpogled v dokumentacijo (in ne fotokopij), pri čemer ZDIJZ izrecno določa, da je vpogled v dokumentacijo brezplačen, organ pa je prosilki poslal predračun za plačilo stroškov. Ker jih prosilka ni založila, je organ izdal sklep o ustavitvi postopka. Pooblaščenec pa je opozoril, da neupravičen obračun stroškov ne more predstavljati zakonite podlage za izdajo sklepa o ustavitvi postopka.ODLOČBA
Številka: 090-245/2011/2
Datum: 4. 1. 2012

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Nataši Pirc Musar, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) ter 1. in 3. odstavka 251. člena v povezavi z 258. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilka) zoper sklep Zavetišča Zonzani, Tatjana Lenko s.p., Jarmovec 5, 3222 Dramlje (v nadaljevanju organ) št. UP-01/2011 z dne 23. 5. 2011, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1. Pritožbi prosilke se ugodi. Sklep organa št. UP-01/2011 z dne 23. 5. 2011 se odpravi in se zadeva vrne organu v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilke odločiti  brez odlašanja, najpozneje pa v tridesetih (30) dneh od prejema te odločbe.
2. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Prosilka je dne 26. 4. 2011 na organ naslovila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je od organa zahtevala naslednje evidence s podatki o zapuščenih živalih, ki se vodijo v zavetišču (za junij - november 2010):
1. knjigo sprejema,
2. kartoteke živali,
3. evidenčne liste živali.
Prosilka je v zahtevi zapisala, da želi vpogled zahtevanih dokumentov na sedežu organa.

Organ je dne 3. 5. 2011 prosilki po elektronski pošti sporočil, da znašajo stroški priprave dokumentov za na vpogled skupaj z DDV 4327,85. V ta znesek je vštetih 166 ur dela po 19,59 EUR in 5910 fotokopij po 0,006 EUR. Organ je še navedel, naj mu prosilka sporoči, ali je pripravljena navedeni znesek plačati, v nasprotnem primeru bo organ smatral, da je prosilka od zahteve po ZDIJZ odstopila.

Dne 23. 5. 2011 je organ izdal sklep št. UP-01/2011, s katerim je postopek v zvezi z zahtevo prosilke ustavil, ker prosilka predračuna za posredovanje informacij javnega značaja ni plačala v določenem roku.

Prosilka je dne 31. 5. 2011 zoper izdan sklep o ustavitvi na organ naslovila pritožbo, v kateri je navedla, da ji organ neupravičeno noče posredovati informacij javnega značaja.

Po posredovanju Inšpektorata za javno upravo je Pooblaščenec dne 22. 11. 2011 s strani organa prejel odstopljeno pritožbo prosilke.

Pritožba je utemeljena.

ZDIJZ predstavlja konkretizacijo ustavne pravice dostopa do informacij javnega značaja, zato v 1. odstavku 1. člena vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi zavezanci, med katere, kot izvajalec javne službe, sodi tudi organ. Pojem informacije javnega značaja je opredeljen v 1. odstavku 4. člena ZDIJZ, ki določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V konkretnem primeru ni sporno, da zahtevani dokumenti izpolnjujejo pogoje za informacijo javnega značaja.

Nadalje ZDIJZ določa tudi postopek dostopa do informacij javnega značaja in stroške, ki jih lahko organi zavezanci prosilcem zaračunajo za dostop. Tako ZDIJZ v 2. odstavku 34. člena določa, da lahko organ za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije prosilcu zaračuna materialne stroške. 1. odstavek 35. člena ZDIJZ določa, da vlada predpiše okvirni stroškovnik, na podlagi katerega organ določi svoj stroškovnik, v skladu s katerim zaračunava materialne stroške iz 34. člena. Na podlagi navedene določbe je bila sprejeta Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Uredba), ki v 20. členu določa, da prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij. Organ izda prosilcu račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo.

Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 EUR (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Polog oz. predujem je institut, ki ga lahko organ uporabi v fazi do izdaje odločbe oz. posredovanja informacij javnega značaja. Polog služi organu kot neko zagotovilo, da njegovo delo (odbiranje, izvedba delnega dostopa in posredovanje informacij javnega značaja), v kolikor je zahteva obsežna, ne bo odveč v primeru, da bi si prosilec zaradi velikih stroškov na koncu premislil. Pri pologu pa mora organ prosilca opozoriti na posledice, če polog ne bo plačan v določenem roku, kar pomeni, da bo izdan sklep o ustavitvi postopka. Po posredovanju informacij organ v skladu z Uredbo obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun skladno s 1. odstavkom 20. člena Uredbe. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec plača razliko.

ZDIJZ pritožbe zoper zahtevo za vnaprejšnji polog posebej ne predvideva, vendar, kot izhaja iz sodbe Upravnega sodišča št. IV U 109/2009-8 z dne 14. 1. 2011, je treba glede vseh vprašanj, ki niso določena v ZDIJZ, subsidiarno uporabiti določbe ZUP, saj gre za upravni postopek. ZUP pa nas zaradi specifike postopka zaračunavanja posredovanja informacij pripelje zgolj do smiselne uporabe 3. odstavka 115. člena ZUP, ki se nanaša na založitev izdatkov za izvedbo dokazov, npr. založitev stroškov za dokazovanje z izvedencem ali prihodom prič ipd. V skladu z ZUP organ v takem primeru s sklepom določi, da naj stranka založi znesek. Smiselno se torej v postopku po ZDIJZ takšna zahteva za vnaprejšnji polog šteje za sklep. Kot izhaja iz prvega odstavka 258. člena ZUP, je zoper sklep dovoljena pritožba samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno. Sklepe, zoper katere ni dovoljena pritožba, lahko glede na četrti odstavek istega člena izpodbijajo prizadete osebe v pritožbi zoper odločbo, razen, če je pritožba zoper sklep s tem zakonom izključena. Zoper sklep o založitvi stroškov – zahtevo za vnaprejšnji polog, ZUP ni predvidel posebne pritožbe, ampak je le-ta možna zoper končno odločbo. Če torej prosilec ne plača vnaprejšnjega pologa, zavezani organ izda sklep o ustavitvi postopka, zoper katerega je na podlagi navedenega možna pritožba na Pooblaščenca.

V konkretnem primeru je organ od prosilke zahteval vnaprejšnji polog ocenjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij v višini 4327,85 EUR. Pri tem je organ prosilki pojasnil, da zahtevani dokumenti vsebujejo osebne podatke, zaradi česar je dolžan izvesti delni dostop. Organ je  tudi specificiral, kaj vse krije navedeni znesek, in sicer:
- 166 ur dela po 19,59 EUR: 3251,94 EUR brez DDV,
- 5910 fotokopij po 0,06 EUR: 354,60 EUR brez DDV,
- 20% DDV: 721,31 EUR.
Organ v dopisu z dne 3. 5. 2011 ni navedel, kateri stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja je uporabil, prosilki pa je dal na voljo enodnevni rok za plačilo stroškov po predračunu. Ker prosilka ni poravnala zahtevanih stroškov, je organ dne 23. 5. 2011 izdal sklep o ustavitvi postopka.

Pooblaščenec na tem mestu najprej opozarja, da je prosilka v svoji zahtevi z dne 26. 4. 2011 izrecno zahtevala vpogled v dokumentacijo. Vprašanje stroškov vpogleda v zahtevano informacijo je urejeno v 1. odstavku 34. člena ZDIJZ, ki določa, da je vpogled v zahtevano dokumentacijo brezplačen. Tudi že omenjena Uredba v 2. odstavku 18. člena stroške vpogleda v zahtevano dokumentacijo ureja na enak način kot ZDIJZ, saj določa, da organ ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente. Iz citiranih določb izhaja, da je organ prosilcu nedvomno dolžan omogočiti brezplačen vpogled v  informacije javnega značaja, ki jih je le-ta zahteval.

Pri tem Pooblaščenec opozarja, da se nikakor ne more strinjati z mnenjem Ministrstva za javno upravo v zvezi z zaračunavanjem stroškov za dostop do informacij javnega značaja št. 090-3/2011/36 z dne 20. 4. 2011, na katerega se sklicuje organ in v katerem je (kot izhaja iz navedb organa v elektronski pošti prosilki z dne 26. 4. 2011) navedeno, da je brezplačen vpogled v zahtevane informacije izvedljiv le v tistih primerih, ko organ prosilcu v celoti ugodi in mu omogoči vpogled v originalne dokumente na sedežu organa, pri tem pa ne nastanejo nobeni materialni stroški. V primeru, ko pa se prosilcu delno ugodi ter organu nastanejo stroški s prekrivanjem podatkov ter fotokopiranjem, pa naj bi organ prosilcu pri vpogledu delno ugodene zahteve lahko zaračunal dejansko nastale materialne stroške v skladu z veljavnim stroškovnikom. Pooblaščenec obenem poudarja, da gre za nezavezujoče mnenje resornega ministrstva, na katerega Pooblaščenec, kot neodvisen in samostojen državni organ, v pritožbenem postopku ni vezan.

Pooblaščenec pri tem opozarja, da za takšno stališče, kot izhaja iz mnenja Ministrstva za javno upravo, ni pravne podlage niti v ZDIJZ niti v Uredbi. Četudi mora organ, preden prosilcu omogoči vpogled v zahtevano informacijo, zaradi zagotovitve delnega dostopa po 21. členu Uredbe, izdelati fotokopijo dokumenta, niti ZDIJZ niti Uredba ne dajeta organu pravne podlage, ki bi mu omogočala, da materialni strošek za fotokopiranje v takšnem primeru zaračuna prosilcu, še manj pa, da prosilcu zaračuna strošek dela zaposlenih, ki je bilo potrebno za pripravo delnega dostopa.

V konkretnem primeru je organ prosilki posredovanje zahtevanih informacij pogojeval s plačilom stroškov,  za kar pa ni imel ustrezne pravne podlage. Neupravičen obračun stroškov (ki jih prosilka ni plačala) pa nikakor ne more predstavljati zakonite podlage za izdajo sklepa o ustavitvi postopka. V postopku na prvi stopnji je tako prišlo do bistvene kršitve pravil postopka, zato je potrebno izpodbijan sklep odpraviti in zadevo vrniti organu v ponovno odločanje. Organ je dolžan o zahtevi prosilke odločiti v roku 30 dni, pri čemer prosilki za vpogled v zahtevano dokumentacijo stroškov ne sme zaračunati, ker za to ne obstaja nikakršna pravna podlaga.

Ker je Pooblaščenec ugotovil, da izpodbijan sklep o ustavitvi postopka temelji na neupravičenem obračunu stroškov in je predmetni sklep že na tej podlagi odpravil, se v tej odločbi ni opredeljeval do drugih morebitnih procesnih nepravilnosti v prvostopenjskem postopku (primernost enodnevnega roka, uporaba stroškovnika ipd.).

V tem postopku posebni stroški niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni spor
    
Postopek vodila:
Mojca Komac, univ. dipl. prav.,
svetovalka Pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka