Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 30.07.2014
Naslov: Prosilka - Zavarovalnica Triglav d.d.
Številka: 0902-14/2014/3
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:
Prosilka je zahtevala posredovanje dokumentov v zvezi z reševanjem njene pritožbe zoper enega izmed zaposlenih pri zavezancu. Zavezanec je njeno zahtevo zavrnil, ker ne gre za informacije javnega značaja, kot so definirane v 4.a členu ZDIJZ. Prosilka se je pritožila, da bi zavezanec zahtevane informacije moral posredovati, ker ustrezajo definiciji IJZ iz 4. člena ZDIJZ. Pooblaščenec je pritožbo prosilke zavrnil, saj zavezanec ne predstavlja organ po 1. členu ZDIJZ in torej ni zavezan posredovati informacij iz 4. člena ZDIJZ. Zavezanec je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom po 1.a členu ZDIJZ, zato je dolžan posredovati le informacije iz 4.a člena ZDIJZ. Dokumenti v zvezi z notranjimi postopki zoper zaposlene pri zavezancu ne predstavljajo informacij iz 4.a člena ZDIJZ, zato jih ni mogoče šteti za informacije javnega značaja.

ODLOČBA:

Številka: 0902-14/2014/3                                             
Datum: 31. 7. 2014

Informacijski pooblaščenec po pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; v nadaljevanju ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, UPB, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi ________________________________________ (v nadaljevanju prosilka) z dne 26. 7. 2014, zoper pisni odgovor Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavezanec), št. 55041-IJZ-4/14 z dne 15. 7. 2014, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja izdaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.    Pritožba prosilke se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilka je dne 16. 6. 2014 od zavezanca zahtevala posredovanje fotokopije dokumenta, sklepa, odločbe ali drugega dokumentarnega gradiva v zvezi z reševanjem njene pritožbe in zahteve za notranjo preiskavo zoper višjega sodelavca __________________. Pri tem je zahtevala dokument, iz katerega bo razvidno, da je predsednik uprave zavezanca obravnaval njeno zahtevo, fotokopijo dokumenta, iz katerega bo razvidna notranja preiskava zoper ___________________ ter fotokopije vseh dokumentov, ki so nastali po prejemu njene zahteve.

Zavezanec je dne 15. 7. 2014, z odgovorom št. 55041-IJZ-4/14, posredovanje zahtevanih dokumentov zavrnil, ker naj zahtevani dokumenti ne bi predstavljali informacije javnega značaja, kot jih definira ZDIJZ v 4.a členu. Hkrati je zavezanec navedel, da ne gre za informacijo javnega značaja niti v smislu 2. člena ZDIJZ, saj razkritje tega dokumenta ni potrebno za zagotovitev javnosti in odprtosti delovanja organa. Gre namreč za interni postopek, informacije, nastale v tem postopku, pa so zgolj v interesu vpletenih.

Prosilka je dne 26. 7. 2014 pri Pooblaščencu vložila pritožbo zoper navedeni odgovor zavezanca, saj meni, da gre za informacije javnega značaja, ki morajo biti dostopne vsakomur, ne glede na pravni interes. Poleg tega bi bilo razkritje okoliščin ravnanja zavezanca v škodo stranke (prosilke) v javnem interesu. Prav tako prosilka navaja, da zahtevani dokument predstavlja informacijo, ki izvira iz delovnega področja zavezanca, zavezanec pa z njo razpolaga v materializirani obliki.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da zavezanec v konkretnem primeru ni organ v smislu 1. člena ZDIJZ (torej ni državni organ, organ lokalnih skupnosti, javna agencija, javni skladi ali druga oseba javnega prava, nosilec javnih pooblastil ali izvajalec javne službe). Posledično zanj ne velja dolžnost posredovati informacij iz 4. člena ZDIJZ, torej informacij, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb, kot to napačno interpretira prosilka.

V konkretnem primeru je namreč zavezanec poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava v skladu s 1.a členom ZDIJZ, čemur zavezanec v izpodbijanem odgovoru ne nasprotuje. Za zavezanca zato velja obveznost posredovati informacije iz 4.a člena ZDIJZ. V primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava je namreč informacija javnega značaja le:
- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek (1. alineja prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ);
- informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje;
- informacija, ki je nastala na podlagi pravnih poslov iz prve alineje oziroma je z njimi neposredno povezana, če je, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena ZDIJZ.

V konkretnem primeru je prosilka zahtevala posredovanje dokumentov v zvezi z ukrepi zoper zaposlenega pri zavezancu, sprejetimi na podlagi njene prijave. Dokumenti v zvezi z notranjimi postopki zoper zaposlene pri zavezancu ne predstavljajo informacij, ki jih v 4.a členu taksativno našteva ZDIJZ. Posledično dokumentov, ki jih je zahtevala prosilka, ni mogoče šteti za informacije javnega značaja, zato je Pooblaščenec pritožbo prosilke, na podlagi 248. člena ZUP, kot neutemeljeno zavrnil.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.


Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila:                               
Maja Lubarda, univ. dipl. prav.                       
svetovalka pooblaščenca   

Informacijski pooblaščenec:       
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka