Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 12.05.2006
Naslov: Prosilec zoper Žale Javno podjetje d.o.o.,
Številka: 092-2/2005/678
Kategorija: Razno
Status: Odobreno


Šifra: 092-2/2005/678
Datum: 12.5.2006

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Nataši Pirc Musar, na podlagi 3. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS. št. 113/2005, v nadaljevanju ZInfP), o pritožbi ……. (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Žale Javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. 1521/2, z dne 22.11.2005, na podlagi 4. odst. 27. člena ZDIJZ ter 1. odst. 273. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 s spremembami, v nadaljevanju ZUP), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, izdaja naslednji

S K L E P:


Odločba Pooblaščenca št. 092-2/2005/622, z dne 15.02.2006, se odpravi.

OBRAZLOŽITEV:


Kot izhaja iz listinske dokumentacije v spisu, je prosilec dne 05.10.2005, 07.10.2005 in 22.10.2005 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Organ je v zvezi z zahtevo dne 22.11.2005 izdal zgoraj navedeno odločbo, ki je bila prosilcu, kot izhaja iz povratnice, vročena dne 23.11.2005. Zoper odločbo se je prosilec pritožil. Na pritožbi je bil naveden datum 07.12.2005, Pooblaščenec pa jo je prejel 13.12.2005.

Ker Pooblaščencu ni bil znan način pošiljanja pritožbe, od tega pa je bila odvisna pravočasnost pritožbe, je na prosilca dne 20.01.2006 naslovil dopis št. 092-2/2005/601, s katerim ga je pozval, naj s potrdilom–povratnico–izkaže datum pošiljanja. Ker s strani prosilca Pooblaščenec ni prejel odgovora, je Pooblaščenec kot dan vložitve pritožbe štel datum 13.12.2005 in je pritožbo s sklepom, navedenim v izreku tega sklepa, kot prepozno zavrgel.

Prosilec je dne 13.03.2006 na Upravnem sodišču sprožil upravni spor zoper sklep Pooblaščenca št. 092-2/2005/622, z dne 15.02.2006. Prosilec je sklep Pooblaščenca izpodbijal, ker mu naj ne bi bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembno vplivale na sprejem navedenega sklepa. Prosilec je v tožbi tudi zapisal, da ni prejel dopisa Pooblaščenca z dne 20.01.2006, čemur na podlagi listin v spisu ni mogoče oporekati. Poziv Upravnega sodišča za dostavo spisov in s tem tudi kopijo tožbe prosilca je Pooblaščenec od Upravnega sodišča prejel dne 11.04.2006.

Po 1. odst. 273. člena ZUP lahko organ, dokler ni končan spor, odpravi ali spremeni svojo odločbo iz razlogov, zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče, če ugodi vsem tožbenim zahtevkom, ne da bi s tem kršil pravice nekoga drugega, in če je bila tožba vložena pravočasno.

Kot izhaja iz navedene zakonske določbe, lahko organ svojo odločbo odpravi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. tožba mora biti vložena pravočasno;
2. organ mora ugoditi vsem tožbenim zahtevkom;
3. ugoditev vsem tožbenim zahtevkom oziroma nova odločba ne sme posegati v pravice nekoga drugega;
4. upravni spor še ni končan s pravnomočno odločbo;
5. odločba je odpravljena iz razlogov, zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče (v upravnem sporu je izpodbijana dokončna odločba, upravni spor je sprožila upravičena oseba).

Pooblaščenec je najprej ugotavljal, ali je prosilec tožbo vložil pravočasno. Pri tem je štel, da je Upravno sodišče postopalo v skladu z 2. tč. 1. odst. 34. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUS), ki določa, da sodišče zavrže tožbo s sklepom, če ugotovi, da je bila tožba vložena prezgodaj ali prepozno. Prav tako je Pooblaščenec štel, da je Upravno sodišče postopalo tudi v skladu 1. odst. 36. člena ZUS, ki določa, da če sodišče tožbe ne zavrže v skladu s 34. členom ZUS, pošlje kopijo tožbe s prilogami v odgovor toženi stranki in drugim strankam. V skladu z navedenim je Pooblaščenec štel, da je prosilec tožbo vložil pravočasno.

Pooblaščenec pri ugotavljanju obstoja drugega pogoja poudarja načelo materialne resnice, kot je navedeno v 8. členu ZUP. Po tem načelu je v postopku potrebno ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Pooblaščenec ugotavlja, da je bilo iz očitne pomote dejansko stanje v tej zadevi napačno ugotovljeno, zato je potrebno pritrditi navedbam prosilca, da mu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembno vplivale na sprejem sklepa.

Pooblaščenec je v nadaljevanju ugotavljal, ali je izpolnjen tudi pogoj, po katerem ugoditev vsem tožbenim zahtevkom ne bi posegala v pravice koga drugega. Kot izhaja iz dokumentacije v spisu, zahteva prosilec informacije javnega značaja, ki so v skladu s 5. členom ZDIJZ prosto dostopne. To pomeni, da lahko do njih dostopa kdorkoli (erga omnes dostop). A contrario se lahko dostop do informacij javnega značaja zavrne vsem prosilcem iz istega razloga. Ugoditev vsem tožbenim zahtevkom iz tega razloga ne vpliva na pravice nekoga drugega. Navsezadnje to dokazuje tudi dejstvo, da v izreku navedeni sklep, zoper katerega je prosilec sprožil upravni spor, tudi ne bi mogel postati materialno pravnomočen (ni izpolnjen pogoj, da je prosilec do nečesa upravičen ali da so mu bile naložene obveznosti), posledično pa to pomeni, da bi lahko zahtevo za dostop vložil ponovno. Pooblaščenec tudi opozarja, da v konkretnem postopku ni stranskih udeležencev.

Ker upravni spor še ni končan s pravnomočno sodno odločbo, je Pooblaščenec ugotavljal le še, ali obstajajo tudi razlogi, zaradi katerih bi sklep odpravilo sodišče. Pri tem je ugotovil tudi, da je izpodbijana odločba dokončna in da je prosilec upravičen sprožiti upravni spor. Razlogi za odpravo odločbe so določeni v 60. členu ZUS. 2. tč. 1. odst. 60. člena ZUS tako določa, da sodišče s sodbo odpravi izpodbijani upravni akt, če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo upravnega akta, ne more rešiti spora, zato ker so bili zmotno presojeni dokazi, ker so ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa, ker so v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja.

Pooblaščenec poudarja, da ob izdaji tega sklepa razpolaga s fotokopijo povratnice prosilca, iz katere izhaja, da je prosilec pritožbo zoper sklep organa št. 1521/2, z dne 22.11.2005, vložil na pošto in sicer priporočeno dne 7.12.2005. Ta dokument je prejel s strani Upravnega sodišča skupaj s tožbo in dokazi prosilca. Ker ugotovljeno dejansko stanje ne ustreza (več) dejanskemu stanju, kot je ugotovljeno s sklepom, navedenim v izreku tega sklepa in so torej ugotovljena dejstva v nasprotju s podatki spisa, Pooblaščenec ocenjuje, da bi Upravno sodišče v izreku tega sklepa navedeni sklep odpravilo.

Pooblaščenec na podlagi vsega navedenega ocenjuje, da so podani vsi pogoji iz 273. člena ZUP. Zato je bilo potrebno v izreku navedeni sklep odpraviti in o tem obvestiti Upravno sodišče v skladu s 1. odst. 37. čl. ZUS.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, temveč je v skladu z 2. odst. 273. člena ZUP dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko pošlje po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri sodišču. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
Pooblaščenka