Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 13.11.2003
Naslov: Prosilec, zoper odločbo Ministrstva za pravosodje, zoper ravnanje Državnega tožilstva RS
Številka: 020-7/2003/2
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


Pooblaščenec za dostop do informacij do javnega značaja (v nadaljevanju: pooblaščenec), izdaja na podlagi tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.24/03; v nadaljevanju: ZDIJZ) o pritožbi ……………… (v nadaljevanju: prosilec), zoper odločbo Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, opr. št. 712-364/03, z dne  06.10.2003 (v nadaljevanju: organ 1)  in zoper ravnanje Državnega tožilstva RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ 2), oba v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

 

ODLOČBO:

 

Pritožba prosilca, zoper odločbo Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, opr. št. 712-364/03, z dne  06.10.2003  in zoper ravnanje Državnega tožilstva RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, se zavrne.

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilec je dne 28.01.2003, zaprosil organ 2, da mu poda obrazložitev dopisa opr. št. Ctz-344/2003-4-DP-vp, z dne 27.11.2003, vrhovne državne tožilke ……………… (v nadaljevanju: dopis DT). Prosilec navaja, da so ugotovitve v dopisu DT sporne in je prosilec zaradi predvidevanja, da organ 2 morda ne poseduje z vsemi listinami, ki se nahajajo v spisu, le-te še enkrat priložil. Priložil je (po lastnih navedbah): pritožbo na sklep…- 09.12.1996, primopredajni zapisnik – 25.07.1994, račun in položnico junij 1994 upravnika ……… , specifikacijo in položnico april 1995 upravnika ……………… .

 

Prosilce zato na podlagi 39. člena Ustave republike Slovenije (Uradni list RS 33/1991, 42/1997, 66/2000 in 24/2003; v nadaljevanju: URS zaproša organ 2, da mu odgovori na naslednja vprašanja, ki se sicer nanašajo na obličnost dopisa in 25. člen URS.

 

1. Ali bi morala biti navedena zakonska podlaga glede odstopa za vložitev zahtevka – izdan sklep?

 

2. Ali bi moral biti naveden »pravni pouk«?

 

3. Kako to, da je bil dopis odposlan kot »navadno pismo« - ne priporočeno?

 

Prosilec je dne 25.09.2003, podal pri organu 1, zaprosilo za obrazložitev postopka Državnega tožilstva RS. V njem je navedel, da je pri organu 2, vložil zahtevek za varstvo zakonitosti in bil z dopisom DT, z dne 27.11.2003 obveščen, da organ 2 ne bo vložil zahtevka za varstvo zakonitosti. Nadalje navaja, da je zato postavil organu 2 tri vprašanja in eno podvprašanje. Ker prosilec ni prejel odgovora, zaproša organ 1, da mu odgovori na ta ista vprašanja na podlagi 22., 25, 39. in 40. člena URS.

 

Pri tretjem vprašanju je prosilec dodal pod točko a naslednje vprašanje: »Zoper podjetje na organ 2 vloženi dve kazenski ovadbi – ali je primer zaključen?«

 

Organ 1 je dne 06.10.2003, z dokumentom št. 712-364/03, podal prosilcu pojasnilo, da je organ 1 upravni organ z upravnimi nalogami, ki jih na splošno opredeljuje Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 110/2002 in 56/2003; v nadaljevanju: ZDU-1). Po mnenju organa 1 zastopanje strank in dajanje pravnih nasvetov ne sodijo v delovne pristojnosti navedenega organa 1. Prosilcu je organ 1 svetoval, da se za rešitev svojih pravnih težav obrne na odvetnika.

 

Prosilec je dne 16.10.2003, podal dopis »Zahtevki za obrazložitev – Državnemu tožilstvu RS in Ministrstvu za pravosodje«, pooblaščencu. V njem navaja, da je vložil vlogo pri organu 2 in da od njega ni prejel nobenega odgovora. Prosilec tudi zapiše, da je poslal vlogo tudi organu 1, ki mu je sicer podal odgovor, ki pa ničesar ne pojasnjuje. Prosilec navaja, da je iz časnika Dnevnik z dne 03.10.2003 razvidno, da sicer pojasnjujejo »postopke«, vendar ne tistih, ki so »sporni«, le-te pa naj bi mu razložil »odvetnik«. Prosilec je predložil vso navedeno dokumentacijo in predlagal pooblaščencu, da v kolikor meni, da je upravičen do tega, da ustrezno ukrepa.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

Iz vloge prosilca je razvidno, da prosilec zahteva obrazložitev dopisa DT, z dne 27.11.2003 organa 2 in da ob tem postavlja tudi tri vprašanja in eno podvprašanje.

 

1. člen ZDIJZ določa, da ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

 

4. člen ZDIJZ določa, da je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali  pridobil od drugih oseb.

 

Na podlagi navedenih členov pooblaščenec ugotavlja, da prosilec ne zahteva informacije javnega značaja, kakor jo opredeljuje ZDIJZ, saj informacija, ki jo zahteva prosilec v času vložitve zahteve še ni nastala in se ne nahaja v obliki dokumenta in torej podatki, ki jih zahteva prosilec ne ustrezajo definiciji informacije javnega značaja in zato ne uživajo pravnega varstva v skladu s postopki, ki jih ureja ZDIJZ in v skladu s katerimi mora ravnati pooblaščenec. Zaradi navedenega je pritožba prosilca neutemeljena.

 

Na podlagi preizkusa pravilnosti in zakonitosti izpodbijane odločbe ter v mejah pritožbenih navedb je pooblaščenec ugotovil, da je pritožba neutemeljena,  zaradi česar je na podlagi 248. člena ZUP odločil tako, kot je v izreku te odločbe .

 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa je dopustna tožba, ki se vloži v 30 dneh po prejemu te odločbe na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška 68/a, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti to odločbo v izvirniku ali neoverjeno kopijo.

 

 

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja

Igor Šoltes, univ. dipl. prav.