Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 24.10.2005
Naslov: Prosilec zoper Občino Bled
Številka: 092-2/2005/385
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


Datum: 24. 10. 2005
Številka: 092-2/2005/385
Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja po pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec), na podlagi 3. odst. 27. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2003 in 61/2005, v nadaljevanju ZDIJZ), o pritožbi …….. (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Občine Bled, št. 46502-1/2003 z dne 15.3.2005 (v nadaljevanju organ), na podlagi 3. odst. 248. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 ter spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZUP), izdaja naslednjo

O D L O Č B O:


Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

O b r a z l o ž i t e v:


……. je dne 25.10.2004 po sestanku 9.6.2004 med prebivalci območja Pod skalo, Diagnostičnim centrom Bled (v nadaljevanju: DCB) in Hotelom Jelovica organu poslal zahtevo za:
- overjeno kopijo »Osnov nove prometne ureditve območja Pod Skalo - projektne rešitve št. 35004-62/2004«
- »Soglasje Občine Bled k projektni rešitvi z dne 23.7.2004«.

Upravičenost zahteve je prosilec utemeljeval na podlagi 4. in 13. čl. ZDIJZ, zadnjega odstavka statuta Občine Bled ter Ustave RS.

Dne 29. 10. 2004 je prosilec enako zahtevo poslal še Upravni enoti Radovljica, vodji oddelka za okolje in prostor. V njej pojasnjuje, kako je skušal priti do želene dokumentacije; 22.10.2004 je namreč ustno zaprosil za kopijo odgovora DCB županu Občine Bled, ki ga je dobil na vpogled. Po preučitvi odgovora je ustno (dne 22.10.2004) in kasneje tudi pisno (dne 25.10.2004) zaprosil za fotokopije zgoraj omenjenih dokumentov zato, ker naj bi bila sporna dokumentacija v nasprotju s sklepi sestanka z dne 9.6.2004. V zahtevi, naslovljeni na UE Radovljica, je prosilec še navedel, da zahtevane dokumentacije ni pridobil niti po več zapletih na upravi organa. Slednji zahtevi pa je priložil več prilog:
- zahtevek za pridobitev javnih listin upravi organa z dne 25.10.2004;
- zapisnik pritožbenega sestanka stanovalcev z dne 13.9.2004 (št. 46502-1/2003);
- dopis župana UE Radovljica z dne 13.9.2004 (št. 46502-1/2003);
- odgovor DCB d.o.o. županu organa št. 46502-1/2003);
- vabilo uprave organa št. 303-4/04 z dne 4.6.2004 in zapisnik s sestanka dne                                 9.6.2004;
- stališča stanovalcev območja Pod skalo na zapisnik s sestanka 9.6.2004 in pripombe direktorja Hotela Jelovica mag. Iztoka Noča z dne 8.7.2004.
Prosilcu so 16.11.2004 z UE Radovljica (oddelka za okolje in prostor) poslali dopis, v katerem so mu sporočili, da zahtevanih dokumentov nimajo, saj gre za dokumente Občine Bled, ki jim jih ni dolžna posredovati. Navedeni dokumenti naj bi bili tudi del projektne dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa je DCB še ni vložil.

Prosilec je 27.1.2005 vložil pritožbo k Pooblaščencu zaradi molka organa. V obrazložitvi je izrazil nezadovoljstvo z (ne)sodelovanjem občinskih oblasti ter z nekorektnostjo njihovega delovanja. Poleg že zahtevanih dveh dokumentov je prosilec zahteval tudi vrsto pisnih odgovorov na vprašanja organu v zvezi z vodenjem postopkov, ki so tekli na območju Pod skalo v tej zadevi.

Dne 3.2.2005 je prosilec po telefonskem razgovoru s predstavnikom Pooblaščenca poslal organu zahtevo za dostop do informacij javnega značaja skupaj s prilogami. Ob tem je bil opozorjen, da lahko od organa zahteva zgolj dokumente, ne pa odgovorov na vprašanja, ki jim jih postavi.

Prosilec je organu dne 14.2.2005 poslal zahtevo za izdajo pisne odločbe o zavrnitvi vpogleda in fotokopije prej omenjenih dokumentov na podlagi ZDIJZ.

Organ je dne 24.2.2005, po prejetju prosilčeve zahteve za pisno odločbo o zavrnitvi, prosilcu poslal dopis s fotokopijo »Soglasja k projektni rešitvi št. 35004-62/2004 z dne 23.7.2004«, podpisanega s strani direktorja uprave organa.

Dne 28.2.2005 je prosilec odgovoril, da dopis organa ni skladen z njegovim zahtevkom po odločbi o zavrnitvi vpogleda in fotokopije dokumentarnega gradiva. Prosilec je v odgovoru zahteval, naj mu v zakonitem roku (roki pa naj bi pravzaprav že potekli, saj je zahtevek za vpogled in fotokopiranje dokumentov naslovil na organ in UE Radovljico že 25.10.2004) vročijo zahtevano odločbo.

Organ je dne 9.3.2005 prosilcu poslal dopis, v katerem mu je pojasnil, zakaj mu je bil zavrnjen vpogled in fotokopiranje gradiva, ki ga še ni prejel, torej »Osnove nove prometne ureditve – projektne rešitve št. 35004-62/2004«. Organ pojasnjuje, da so omenjeni dokument tudi sami dobili zgolj na vpogled ter ga vrnili projektantu in zato z njim več ne razpolagajo.

Prosilec je 15.3.2005 prejel zahtevano odločbo št. 46501-1/2003 na podlagi 22. čl. ZDIJZ, v kateri mu je organ dostop do dokumenta »Osnove nove prometne ureditve-projektne rešitve št. 35004-62/2004«, zavrnil. V obrazložitvi je organ navedel, da je bilo v postopku ugotovljeno, da je bil projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004, Projektivnega biroja Arhe d.o.o. za Diagnostični center Bled na vlogo URBI d.o.o. za investitorja Diagnostični center Bled, Pod skalo 4, ki je vseboval tudi zahtevani dokument, vrnjen projektantu. Z dokumentom torej organ ne razpolaga.

Dne 22.3.2005 je prosilec na organ naslovil pritožbo zoper gornjo odločbo. V njej je izrazil protest glede ravnanja občinskih oblasti in zasebnih investitorjev ter napovedal pritožbo pri Pooblaščencu.

Dan kasneje, dne 23.3.2005, je prosilec Pooblaščencu poslal korespondenco z organom od dne 27.1.2005 ter nekatere priloge, s katerimi prosilec dokazuje utemeljenost svoje pritožbe.

Dne 24.3.2005 je organ Pooblaščencu v prilogi poslal pritožbo prosilca na odločbo o zavrnitvi dostopa do informacij javnega značaja s pojasnilom organa, kako se je odvijala komunikacija med njim in prosilcem. Organ je pojasnil, da je prosilcu že na njegovo prvo zahtevo po dokumentu le-tega priporočeno poslalo po pošti, vendar je organ od upravnika Pošte Bled izvedel, da prosilca pošiljka še vedno čaka na pošti, da jo dvigne.

Dne 8.4.2005 je Pooblaščenec izdal sklep št. 092-2/2005/94, s katerim je razpisal ustno obravnavo za dne 25.5.2005 ob 10. uri zaradi oprave naroka za ogled dokumentacije v zvezi s »Soglasjem k projektni rešitvi št. 35004-62/2004«. Zaradi oprave ogleda je bila v skladu s 154. čl ZUP razpisana tudi ustna obravnava, ki se je skladno s 160. čl. ZUP v povezavi s 4. odst. 102. čl. ZUP, opravila na kraju ogleda. Sklep je bil skupaj z vabilom na ogled vročen županu Občine Bled ter prosilcu.

Dne 25.5.2005 ob 10. uri je bil v prostorih Občine Bled opravljen ogled. O tem procesnem dejanju je bil sestavljen tudi zapisnik. Sprejet je bil sklep, s katerim se je uradna oseba organa zavezala, da bo najkasneje v 3 dneh zaprosila projektanta  oz. investitorja za dokument »Osnove nove prometne ureditve – projektne rešitve št. 35004-62/2004, (projekt PGD 213/2000 z marca 2004)«. Prosilcu je bilo pojasnjeno, da bo glede na 2. odst. 25. čl. ZDIJZ v omenjeni dokument lahko le vpogledal in ga ne fotokopiral ter da ni pridobil statusa stranke v postopku. Prosilec je nato izrecno izjavil, kakor izhaja iz zapisnika, da bo svojo pritožbo umaknil, če bo najkasneje do 15.6.2005 dobil zahtevani dokument na vpogled.

Organ je dne 7.6.2005 prosilcu poslal dopis, v katerem mu je sporočil, da lahko, kot je bilo dogovorjeno na ogledu, v zahtevani dokument vpogleda do 17.6.2005 v prostorih Občine Bled.

Dne 9.6.2005 je organ Pooblaščencu sporočil, da je bil prosilcu 8.6.2005 omogočen vpogled v projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004, s tem torej tudi v zahtevani dokument. Prosilec je 8.6.2005 tudi podpisal potrdilo, da mu je bil omogočen vpogled v projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004.

Dne 22.6.2005 je prosilec Pooblaščencu poslal zavrnitev izrecne izjave o umiku pritožbe zoper odločbo organa o zavrnitvi dostopa do zahtevanih dokumentov. V preklicu umika pritožbe prosilec navaja, da dokumenti (projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004), ki jih je dobil na vpogled v prostorih Občine Bled 8.6.2005, niso bili tisto, kar je zahteval, saj ni želel vpogleda v projektne načrte projektanta oz. investitorja, ki že v fazi izdelave načrta niso upoštevali protesta prebivalcev Pod skalo. Poleg tega je prosilec zatrdil, da vpogledani dokumenti niso vsebovali tistega, kar je pričakoval, da bodo »Osnove nove prometne ureditve območja Pod Skalo - projektne rešitve št. 35004-62/2004« vsebovale.

Dne 5.9.2005 je Pooblaščenec prejel ponovno vlogo prosilca s prilogami, v kateri je ponovno kronološko povzel dogajanje v tej zadevi. Prosilec je podal izrecno izjavo, da zavrača umik pritožbe zoper odločbo, ker zahtevanega dokumenta ni prejel.

Dne 15.9.2005 je Pooblaščenec prejel vlogo organa, v kateri potrjuje, da dokument Osnove nove prometne ureditve-projektne rešitve na Občini Bled ne obstaja v nobeni drugi obliki, razen kot projekt PGD, št. 231/2000 z marca 2004, prav tako pa ne razpolagajo z morebitnimi drugimi dokumenti, ki izhajajo iz zahteve prosilca.

Pritožba je neutemeljena.

Uvodoma Pooblaščenec pojasnjuje, da je pritožbo prosilca obravnaval iz vsebinskega oziroma meritornega vidika. V 3. odst. 256. čl. ZUP je določena posledica izjave stranke, da umika pritožbo. Po tej določbi se pritožbeni postopek s sklepom ustavi, saj niso več izpolnjeni pogoji za odločanje o pritožbi. Za vsebinsko obravnavo zadeve se je Pooblaščenec, v dobro stranke (glej 7. člen ZUP – pomoč prava neuki stranki) odločil glede na to, da je prosilec kljub izjavi na zapisniku o ogledu, da pritožbo umika, izjavo kasneje preklical.

Vsebinska presoja pritožbe se je v obravnavani zadevi osredotočila na dejansko vprašanje, ali je prosilec zahtevane dokumente prejel. Z namenom, da razjasni to vprašanje, je Pooblaščenec opravil ogled dokumentov pri organu. Takšno delovanje je narekovalo načelo materialne resnice (8.čl. ZUP), ki določa, da je treba v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo.

Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se mora prosilcu omogočiti vpogled v zahtevani dokument s tem, ko je bil sprejet sklep, s katerim se je uradna oseba organa zavezala, da bo najkasneje v 3 dneh zaprosila projektanta  oz. investitorja za dokument »Osnove nove prometne ureditve – projektne rešitve št. 35004-62/2004, projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004«. Dne 9.6.2005 je organ Pooblaščencu sporočil, da je bil prosilcu 8.6.2005 omogočen vpogled v projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004, s tem torej v zahtevani dokument. Nedvomno je, kot izhaja iz spisa, prosilec dne 8.6.2005 tudi podpisal potrdilo, da mu je bil omogočen vpogled v projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004, kmalu zatem pa preklical umik pritožbe v tej zadevi, češ da dokumenti (projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004), ki jih je dobil na vpogled v prostorih Občine Bled 8.6.2005 niso bili tisto, kar je zahteval, saj ni želel vpogleda v projektne načrte projektanta oz. investitorja, ki že v fazi izdelave načrta niso upoštevali protesta prebivalcev Pod skalo. Poleg tega je prosilec zatrdil, da vpogledani dokumenti niso vsebovali tistega, kar je pričakoval, da bodo »Osnove nove prometne ureditve območja Pod Skalo - projektne rešitve št. 35004-62/2004« vsebovale.

Glede prve pritožbene trditve in sicer, da zahtevani dokumenti niso bili tisti, ki jih je zahteval, Pooblaščenec ne more spregledati potrdila z dne 8.6.2005, iz katerega izhaja, da je v zahtevani dokument vpogledal. Iz tega potrdila izhaja, da je prosilcu bil omogočen vpogled v projekt PGD št. 213/2000 z marca 2004. To dejstvo je prosilec potrdil z lastnoročnim podpisom. Spričo tega, da iz zapisnika z dne 25.5.2005 izhaja, da naj bi bil prosilcu omogočen vpogled v zahtevani dokument Osnove nove prometne ureditve – projektne rešitve št. 35004-62/2004, (projekt PGD 213/2000 z marca 2004), je Pooblaščenec moral proučiti tudi možnost, ali gre za dva različna dokumenta. To vprašanje je razjasnila vloga organa z dne 12.9.2005, št. 46502-1/2003, s katero je organ sporočil, da zahtevani dokument ne obstaja v nobeni drugi obliki kot projekt PGD št. 231/2000 z marca 2004 in da prav tako ne razpolaga z morebitnimi drugimi dokumenti, ki izhajajo iz zahteve prosilca.

Na podlagi zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja Pooblaščenec zaključuje, da je bilo zahtevi prosilca v celoti ugodeno s tem, ko je dobil projekt PGD št. 231/2000 z marca 2004 na vpogled. Pri tem je potrebno izhajati iz definicije informacije javnega značaja, kot je zapisana v določilu 1. odst. 4. člena ZDIJZ. Ta je podana le, če gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Organ mora informacijo javnega značaja izdelati pri svojem delu in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi. Če je prvi pogoj izpolnjen, se lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršnokoli vsebino na vseh področjih delovanja zavezanega subjekta ter je lahko povezana z njegovo politiko, aktivnostjo in odločitvami, ki spadajo v delokrog oziroma sfero odgovornosti posameznega organa. Pojem delovno področje po ZDIJZ se namreč razteza na vsak podatek, ki je nastal v zvezi z izvajanjem javnopravnih nalog oziroma v zvezi z dejavnostjo organa.

Pooblaščenec je v obravnavanem primeru ugotovil, da organ ne razpolaga z nobenim dodatnim dokumentom poleg projekta PGD št. 231/2000 z marca 2004, kot trdi prosilec v pritožbi. Iz tega razloga ni izpolnjen drug kriterij za obstoj informacije javnega značaja, v teoriji poznan kot kriterij materializirane oblike. Kot izhaja iz 1. odst. 4. čl. ZDIJZ, organu ni potrebno ustvariti, pridobiti ali vzpostaviti dokumenta, ki ga v času zahteve nima; prav tako ni potrebno, da bi dokument pridobil ponovno, ga obnovil ali na kakršni koli način nadomestil, če je v preteklosti z njim razpolagal.

Ker z zahtevanimi dokumenti organ ne razpolaga,  zavezanci v skladu z ZDIJZ pa so dolžni omogočiti dostop samo do že obstoječih informacij ter niso dolžni ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca, razen v primerih, ko se informacije nahajajo v računalniških bazah, Pooblaščenec zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi.

Ker je pritožbeni postopek pripeljal do ugotovitve, da drugega dokumenta, ki ga zahteva prosilec, poleg tistega, do katerega mu je bil dostop omogočen, organ ne poseduje, je bilo treba prosilčevo pritožbo kot neutemeljeno zavrniti.

Sklepno je Pooblaščenec obravnaval tudi drugo pritožbeno trditev, da vpogledani dokumenti niso vsebovali tistega, kar je pričakoval, da bodo vsebovali. V pravu dostopa do informacij javnega značaja je namreč predmet presoje le, ali gre za informacijo javnega značaja oziroma, ali so podane izjeme od prostega dostopa, ki varujejo javne in legitimne interese. Iz tega izhaja, da pritožbeno oziroma pravno varstvo ne more biti utemeljeno v primeru, da informacija javnega značaja ne daje pravilne, resnične informacije. Še manj je seveda podano v primeru, ko prosilec ni zadovoljen z informacijo, ker ne ustreza njegovim pričakovanjem. Zato je potrebno to trditev ovreči kot pravno nepomembno.

Ker je Pooblaščenec ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji iz 4. čl. ZDIJZ, ker zahtevane informacije ne obstajajo, je izrek izpodbijane odločbe sicer zakonit, vendar obrazložen z napačnimi razlogi, (kar je ugotovil sicer tudi organ sam šele naknadno), saj se obrazložitev izpodbijane odločbe sklicuje na izjemo neobstoj dokumenta. Zaradi tega je Pooblaščenec v obrazložitvi te odločbe navedel pravilne razloge ter zavrnil prosilčevo pritožbo na podlagi 3. odstavka 248. člena ZUP.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč je dopustno sprožiti upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče. Tožba se lahko pošlje po pošti, vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri sodišču. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka