Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 09.06.2015
Naslov: Prosilec - Zdravstveni inšpektorat RS
Številka: 090-56/2015/7
Kategorija: Razno
Status: Ničnost


POVZETEK:

IP je z 2. točko izreka predhodno izdane odločbe št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 odločil, da se vloga prosilca in del pritožbe prosilca (t. j. zahteva prosilca, da pristojni organ poskrbi, da bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) v nacionalni pravni red ustrezno implementirala Aarhuško konvencijo) odstopita v reševanje Vladi RS. Ker je IP naknadno ugotovil, da ne gre za upravno zadevo in o njen ne bi smel odločiti z upravno odločbo, je 2. točko izreka svoje odločbe št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 s to odločbo izrekel za nično.

 

ODLOČBA:

Številka: 090-56/2015/7
Datum: 9. 6. 2015

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 280. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F, 8/2010-ZUP-G in 82/2013-ZUP-H; v nadaljevanju ZUP) v zvezi z odločbo IP št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 naslednjo

O D L O Č B O:


I.   2. točka izreka odločbe IP št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 se izreče za nično.

II.    Posebni stroški v tem postopku niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v:

IP je z določbo št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 v zadevi dostopa do informacij javnega značaja odločil o pritožbi ……… (v nadaljevanju: prosilec) zoper odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organ) št. 0902-5/2014-15 z dne 14. 1. 2015. S 1. točko izreka je IP pritožbo prosilca zavrnil v delu, ki se nanaša na stalen spletni (on-line) dostop v realnem času do vseh rezultatov analiz pitne vode za vzorce, odvzete v Sloveniji, ne glede na naročnika, plačnika ali »lastnika« podatkov o naravnih virih, ki uporabnikom nudi vedenje o kakovostih, lastnostih, parametrih in vplivih voda (pitna, kopalna, rekreacijska, zalivanje, stekleničenje …), zraka, zemlje, hrane. Z 2. točko izreka je IP odločil, da se vloga prosilca in preostali del pritožbe prosilca (t. j. zahteva prosilca, da pristojni organ poskrbi, da bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) v nacionalni pravni red ustrezno implementirala Aarhuško konvencijo) odstopita v reševanje Vladi RS.

Vlada RS je z dopisom št. 09001-6/2015/2 z dne 4. 6. 2015 IP obvestila, da odstopljena zadeva ni upravna zadeva, da je 2. točka izreka odločbe IP št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 nezakonita in da bo prosilčevo pobudo odstopila v reševanje pristojnim ministrstvom.

IP pojasnjuje, da je pritožbo in vlogo prosilca odstopil v reševanje Vladi RS na podlagi določbe četrtega odstavka 65. člena ZUP, ki določa, da organ, ki po elektronski poti prejme vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, vlogo pošlje pristojnemu organu in to sporoči stranki. Pri uporabi navedene določbe je IP spregledal dejstvo, da prosilčeva vloga in pritožba v odstopljenem delu res ne predstavljata upravne zadeve v smislu ZUP. Po definiciji 2. člena ZUP je namreč »upravna zadeva« odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava, kamor pa pobuda za pripravo predpisa ne sodi. O odstopu dela vloge in pritožbe je IP torej odločil v upravnem postopku, čeprav v tej zadevi ni mogoče odločati v upravnem postopku.

V skladu s 1. točko prvega odstavka 279. člena ZUP se odločba, ki je bila izdana v upravnem postopku v stvari, v kateri sploh ni mogoče odločati v upravnem postopku, izreče za nično. Odločbo lahko organ, ki jo je izdal, vsak čas deloma izreče za nično (prvi, drugi in tretji odstavek 280. člena ZUP).

Ker je IP po obvestilu Vlade RS ugotovil, da je 2. točka izreka odločbe št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 nična, ker je z njo odločil v upravnem postopku, pa v tem delu prosilčeve zahteve in pritožbe sploh ne gre za upravno zadevo, je iz razloga po 1. točki prvega odstavka 279. člena ZUP, na podlagi prvega in tretjega odstavka 280. člena ZUP, izrekel 2. točko izreka odločbe IP št. 090-56/2015/4 z dne 29. 5. 2015 za nično, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010- uradno prečiščeno besedilo; ZUT) oproščena plačila upravne takse.Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila    :                                          
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,                         
Svetovalka                                   

Informacijski pooblaščenec
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka