Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 02.09.2019
Naslov: prosilec - Vodovod kanalizacija Snaga
Številka: 090-189/2019
Kategorija: Kršitev postopka
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je na organ naslovil pritožbo, v kateri je poleg dokumentov iz prvotne zahteve, zahteval še dodatne dokumente v zadevi »odklopa/priklopa večstanovanjskega objekta iz javnega vodovodnega omrežja« Ker prosilec poprej teh dokumentov ni zahteval in posledično organ o njih še ni odločal, je pritožbo prosilca v tem delu prepoznal, kot novo zahtevo in zahtevi prosilca delno ugodil. IP je z namenom razjasnitve okoliščin, zoper katero odločbo se prosilec pritožuje, prosilca pozval na dopolnitev pritožbe. V pritožbenem postopku je IP ugotovil, da se prosilec dejansko ne pritožuje zoper odločbo, ki je predmet presoje, ampak zoper odločbo, ki pa je že dokončna in pravnomočna, zato je prosilčevo pritožbo, kot neutemeljeno zavrnil na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP.

 

ODLOČBA:

 


Številka: 090-189/2019/6
Datum: 2. 9. 2019

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi …, (v nadaljevanju prosilec), z dne 6. 8. 2019, zoper odločbo JAVNEGA PODJETJA VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organ), št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

O D L O Č B O:


1.    Pritožba prosilca z dne 6. 8. 2019 zoper odločbo Javnega podjetja Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o., št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019,  se zavrne.

2.    V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.


O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je, dne 11. 7. 2019, na organ naslovil pritožbo zoper odločbo organa, št. IJZ-VO/19-1 z dne 3. 7. 2019, v kateri je poleg dokumentov iz prvotne zahteve, ki jo je vložil dne 19. 6. 2019, svoj zahtevek razširil še na nove dokumente, in sicer je zahteval, da mu organ posreduje posamezne račune odklopa/izkopa vodovodnega priključka na …, ki jih je organ izdal vsem stanovalcem/imetnikom stanovanjske pravice na …. Ker prosilec poprej teh dokumentov ni zahteval in posledično organ o njih še ni odločal, je pritožbo prosilca z dne 11. 7. 2019, (organ prejel 12. 7. 2019), v tem delu prepoznal kot novo zahtevo, z dne 11. 7. 2019, (v nadaljevanju zahteva z dne 11.7.2019).

Zahtevi prosilca z dne 11. 7. 2019, je organ delno ugodil z odločbo, št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, in mu posredoval zahtevane dokumente s prekritimi osebni podatki.
 
Dne 6. 8. 2019 je prosilec vložil pritožbo zoper odločbo organa št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, v kateri je navedel, da predmetna odločba ne izpolnjuje v celoti njegovih upravičenih pričakovanj, saj mu je organ s predmetno odločbo posredoval zgolj del dokumentacije, opredeljene v točki 2, zahteve z dne 4. 6. 2019. Navedel je, da v kolikor organ ima v arhivu dokumentacijo, ki je opredeljena v točki 2, razpolaga v arhivu tudi z dokumentacijo, ki je opredeljena v točki 4, zahteve z dne 4. 6. 2019. Prosilec je še navedel, da še vedno ostaja odprta zahteva po pridobitvi fco dokumenta, iz katerega je razvidno kdaj in v kakšni sestavi je bila sprejeta odločitev, na podlagi katere je bil posredovan »ukaz« po odprtju delovnega naloga za ponovni priklop … na javno vodovodno omrežje.

Organ odločbe po prejemu pritožbe ni nadomestil z novo, zato jo je, na podlagi 245. člena ZUP, dne 9. 8. 2019, z dopisom št. VOK-708-003/2019-012, odstopil v reševanje IP, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo s strani upravičene osebe.

IP je dne 1. 8. 2019, z namenom razjasnitve okoliščin, zoper katero odločbo se prosilec pritožuje, prosilca, z dopisom št. 090-189/2019/4 z dne 20. 8. 2019, na podlagi 1. odstavka 67. člena ZUP,  pozval na dopolnitev pritožbe z dne 6. 8. 2019. Odgovor prosilca, naslovljen kot »Dopolnilo pritožbe«, je IP prejel dne 22. 8. 2019. V njem je prosilec pojasnil, da je v kontekstu (naknadnega) iskanja dokumenta organa, iz katerega je razvidno, kdaj in v kakšni sestavi je bila sprejeta predmetna odločitev o ponovnem priklopu … v javno vodovodno omrežje, prišlo do tako imenovanega 'komunikacijskega šuma', saj je prej, kot odločitev IP, od organa prejel del zahtevane dokumentacije, kjer pa predmetni iskani dokument ni bil priložen. Pojasnil je še, da je v  kontekstu iskanja zbirnega oz. celotnega računa vseh stroškov za odklop/izklop vodovodnega priključka na …, potrebno njegov zapis »odklop/priklop«, razumeti kot iskanje dokumentacije, tako za odklop, kot za priklop predmetnega vodovodnega priključka. Za odklop je prejel vso zahtevano dokumentacijo, za ponovni priklop, pa je prejel le delovni nalog za ponovni priklop. Prosilec zahteva, da mu organ posreduje še zbirni račun vseh stroškov povezanih s ponovnim priklopom oz. (morebitni) procentualni razrez vseh stroškov ponovnega priklopa po posameznih plačnikih, kar vse vsebuje 4. točka njegove primarne zahteve za pridobitev IJZ.

Pritožba ni utemeljena.

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

Iz dopolnitve pritožbe, z dne 22. 8. 2019 izhaja, da prosilec vztraja v delu pritožbe, ki se nanaša na posredovanje dokumentov iz točke 4 zahteve, z dne 4. 6. 2019, in sicer, da mu organ posreduje zbirni račun vseh stroškov, povezanih s ponovnim priklopom na vodovodno omrežje oz. (morebitni) procentualni razrez vseh stroškov ponovnega priklopa po posameznih plačnikih.  

V zvezi s tem IP ugotavlja, da je o tej točki zahteve prosilca, torej glede zbirnega računa vseh stroškov, povezanih s ponovnim priklopom na vodovodno omrežje, organ odločil z odločbo št. IJZ-VO/19-1 z dne 3. 7. 2019. Iz obrazložitve citirane odločbe organa ob tem izhaja, da je organ glede teh dokumentov prosilcu v celoti ugodil, odločitev organa pa je v tem delu postala dokončna in pravnomočna. Prosilec se namreč, v pritožbi z dne 11. 7. 2019, o kateri je IP odločil z odločbo št. 090-178/2019-6 z dne 6. 8. 2019, v tem delu zoper odločbo organa z dne 3. 7. 2019 ni pritožil, niti v tem delu nima pravovarstvenega interesa (ker je organ njegovi zahtevi v celoti ugodil), lahko pa pred IP predlaga izvršbo, če meni, da organ odločbe št. IJZ-VO/19-1 z dne 3. 7. 2019 v ugodilnem delu ni v celoti izvršil.
Ker se prosilec v tem pritožbenem postopku dejansko ne pritožuje zoper odločbo, ki je predmet presoje, to je odločba organa št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, ampak zoper odločbo št. IJZ-VO/19-1 z dne 3. 7. 2019, ki pa je že dokončna in pravnomočna, s pritožbo v tem pritožbenem postopku ne more uspeti.   

IP ob tem pojasnjuje, da se postopek dostopa do informacij javnega značaja nanaša na dostop do dokumentov in da organ, ko odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, dejansko odloča o dostopu do dokumentov, na katere se nanaša konkretna zahteva. Prosilec je v pritožbi z dne 11. 7. 2019 med drugim navedel, da zahteva dostop do posameznih računov za odklop/izkop vodovodnega priključka na …, kar je organ obravnaval kot novo zahtevo z dne 11. 7. 2019,  in  o njej odločil z odločbo št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019.  Navedeno nedvomno pomeni, da so predmet zahteve prosilca z dne 11. 7. 2019, zgolj dokumenti, ki se nanašajo na posamezne račune za odklop/izkop vodovodnega priključka na …, ne pa dokumenti, ki jih je prosilec zahteval v zahtevi z dne 4. 6. 2019.  Takšno odločanje bi pomenilo odločanje preko zahteve z dne 11. 7. 2019. Tako prvostopenjski organ, kot tudi IP sta namreč vezana na zahtevo prosilca in ne smeta odločati preko meja zahteve. Navedeno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v sodbi, št. I U 817/2015-7 z dne 3.9.2015.

IP opozarja, da prosilec v pritožbi zahteve ne more razširiti ali vsebinsko spremeniti, kar izhaja iz 133. člena ZUP, ki določa, da ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni postavljeni zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega stanja in, če je organ pristojen za njegovo reševanje. Povedano drugače, prosilec se v pritožbi ne more pritožiti glede dokumentov, ki jih v zahtevi ni zahteval. Tudi IP kot pritožbeni organ je v pritožbenem postopku vezan na zahtevo prosilca, saj je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti izpodbijano odločbo v delu, v katerem jo prosilec izpodbija.

Vsebina zahtevka, ki ni bila predmet odločbe, št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, in o kateri organ na prvi stopnji ni odločal, torej ne more biti predmet presoje IP kot pritožbenega organa. Ker iz pritožbe prosilca z dne 6. 8. 2019 in dopolnitve pritožbe z dne 22. 8. 2019 ne izhaja, da bi prosilec prerekal odločitev organa glede posredovanih posameznih računov za odklop/izkop vodovodnega priključka na …, s prikritimi osebnimi podatki, IP zaključuje, da pritožbi prosilca ni mogoče ugoditi.

Na koncu IP še pojasnjuje, da se do pritožbenih navedb, da mu organ ni posredoval celotne dokumentacije, iz točke 4 zahteve z dne 4. 6. 2019, torej  zbirnega računa vseh stroškov povezanih s ponovnim priklopom na vodovodno omrežje oz. (morebitni) procentualni razrez vseh stroškov ponovnega priklopa po posameznih plačnikih, ni opredelil, saj navedeno ni bilo predmet zahteve prosilca z dne 11. 7. 2019 in organ o teh dokumentih ni odločal z odločbo, št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019. Posledično so te navedbe za ta pritožbeni postopek brezpredmetne, lahko pa prosilec, kot že zgoraj navedeno, pred IP predlaga uvedbo izvršilnega postopka glede odločbe št. IJZ-VO/19-1 z dne 3. 7. 2019.

Glede na navedeno je prosilčeva pritožba zoper odločbo organa, št. IJZ-VO/19-1/1 z dne 1. 8. 2019, neutemeljena, zato jo je IP na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP zavrnil.

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5 in 14/15 – ZUUJFO) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

Postopek vodila:
Urša Pleterski
raziskovalka pooblaščenca

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska  pooblaščenka