Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 31.08.2020
Naslov: prosilec - Upravna enota Kranj
Številka: 090-170/2020
Kategorija: Razno
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Stranski udeleženec je vložil pritožbo zoper del odločbe, ki se nanaša na priključek na javno cesto. Stranki udeleženec v pritožbi nasprotuje ugotovitvam organa, da organ z soglasjem za priključek na javno cesto, ki je predstavljal predmet zahteve prosilke po ZDIJZ, ne razpolaga. IP je ob dejstvu, da se njegova pritožba nanaša na pravilnost in zakonitost odločitve organa (ali je bilo oz. bi moralo biti soglasje dano ali ne) in ne na presojo obstoja zahtevanih informacij in vprašanja, ali gre za prosto dostopne informacije javnega značaja ali ne, odločil tako, da je v celoti pritožbo stranskega udeleženca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 090-170/2020/2

Datum: 31. 8. 2020

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju stranski udeleženec), zoper odločbo Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organ), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja, naslednjo

                                                                                                                                         

 

O D L O Č B O:

 

  1. Pritožba stranskega udeleženca z dne 14. 8. 2020 zoper odločbo Upravne enote Kranj, št. 090-59/2020-5 z dne 28. 7. 2020, se zavrne.
  1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

                                          

… (v nadaljevanju prosilka) je dne 21. 7. 2020 na podlagi ZDIJZ na organ naslovila zahtevo za seznanitev z informacijo javnega značaja, in sicer s fotokopijo gradbenega dovoljenja ter soglasjem Mestne občine Kranj za priključek na javno cesto za parcelo … z ID stavbe ... .

 

Organ je z odločbo št. 090-59/2020-5 z dne 28. 7. 2020 zahtevi prosilke za dostop do informacije javnega značaja delno ugodil, tako da je prosilki posredoval fotokopijo gradbenega dovoljenja Upravne enote Kranj, št. 351-528/2013-22 z dne 25. 2. 2014 in dopis Mestne občine Kranj, št. 351-113/2013-46/06 z dne 19. 4. 2013, pri čemer je na dokumentih prekril varovane osebne podatke.

 

V obrazložitvi odločbe je organ povzel zahtevo prosilke ter navedel, da je zaradi varovanja interesov investitorja z dopisom št. 090-59/2020-4 dne 24. 7. 2020 v postopek povabil stranskega udeleženca. Organ je v postopku ugotovil, da z informacijami, ki jih je prosilka zahtevala, sicer razpolaga, a zahtevane informacije vsebujejo osebne podatke, zaradi česar jih je v tem delu tudi prekril. Glede druge točke zahteve prosilke, ki se nanaša na soglasje Mestne občine Kranj za priključek na javno cesto glede zadevne parcele, je organ pojasnil, da je iz evidence dokumentarnega gradiva in prejetega dopisa Mestne občine Kranj, št. 351-113/2013-46/06 z dne 19. 4. 2013 razvidno, da glede zadevne parcele v postopku izdaje gradbenega dovoljenja soglasje Občine Kranj ni bilo izdano. Iz dopisa Mestne občine Kranj, št 351-113/2013-46/06 z dne 19. 4. 2013 je razvidno, da je Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe ugotovila, da poseg v prostor na vrisani gradbeni parceli št. … k.o. Primskovo ne leži na varovalnem pasu kategorizirane ceste, zato soglasje Mestne občine Kranj ni potrebno.

 

Dne 14. 8. 2020 je organ s strani stranskega udeleženca prejel pritožbo zoper odločbo št. 090-59/2020-5 z dne 28. 7. 2020, v kateri je stranski udeleženec navedel, da se ne strinja z delom njene vsebine, ki se nanaša na priključek na javno cesto. Stranski udeleženec  v pritožbi najprej citira izsek iz odločbe št. 090-59/2020-5 z dne 28. 7. 2020, ki govori o tem, da je iz evidence dokumentarnega gradiva razvidno, da soglasje Občine Kranj glede priključka na javno cesto zadevne parcele ni bilo izdano. V nadaljevanju pa stanski udeleženec še citira izsek iz gradbenega dovoljenja, ki govori o tem, da bo objekt imel zagotovljen dovozni priključek na javno cesto in intervencijsko pot. Stranski udeleženec v pritožbi še poudarja, da zadevna parcela ima dovozni priključek na javno cesto in indirektno preko soglasja, ki ga je dobil za cestni priključek, zadevna parcela avtomatično dobi izhod na javno cesto. Stranski udeleženec poudarja, da zaradi omenjenega posebno soglasje Občine Kranj ni potrebno.

 

Organ je pritožbo dne 14. 8. 2020, skupaj s spisno dokumentacijo in popisom dokumentacije, kot dovoljeno, pravočasno in vloženo po upravičeni osebi, odstopil IP skladno z določbo prvega in drugega odstavka 245. člena ZUP.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan izpodbijano odločbo preizkusiti le v delu, v katerem jo prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali je prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali je bil prekršen materialni zakon.

 

IP poudarja, da je v pritožbenem postopku glede dostopa do informacij javnega značaja pristojen presojati (zgolj) vprašanje, ali gre za informacijo javnega značaja in če ta pri organu obstaja v materializirani obliki ter obstoj morebitnih izjem od prostega dostopa. IP namreč ni organ, ki bi se v okviru pritožbenega postopka po ZDIJZ lahko spuščal v presojo pravilnosti in zakonitosti postopkov, ki jih izvaja organ. IP zato ni pristojen odločati, ali je za konkreten primer soglasje Mestne občine Kranj glede priključka na javno cesto potrebno ali ne. Navedeno je predmet drugih postopkov, oziroma sodi v delovno področje drugih organov in ne IP, ki kot že rečeno, v pritožbenem postopku po ZDIJZ presoja zgolj obstoj zahtevanih informacij in vprašanje, ali gre za prosto dostopne informacije javnega značaja.

 

Ker stranski udeleženec v pritožbi izpodbija dele odločbe, ki v skladu z zgoraj navedenim niso stvar presoje IP in ker IP odločbo preizkusi le v mejah pritožbenih navedb, v pritožbenem postopku pa ni zasledil bistvenih kršitev postopka, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je bilo potrebno  pritožbo v celoti zavrniti kot neutemeljeno,  kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali, zato je IP odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5, s spremembami in dopolnitvami) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Informacijski pooblaščenec: 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka