Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 22.06.2016
Naslov: Prosilec - Telekom Slovenije d.d.
Številka: 0902-12/2016
Kategorija: Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Ali gre za inf. javnega značaja?
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od Telekoma Slovenije zahteval posredovanje informacij v zvezi z delovanjem številke za klic 116000, od leta 2011 dalje (statistične podatke o številu klicev, deležu odgovorjenih oz neodgovorjenih,..). IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da zahtevane informacije ne spadajo med informacije, ki jih določa 4.a člen, zato ne gre za informacije javnega značaja, ki bi jih poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom bil dolžan posredovati prosilcu. Posledično je IP pritožbo prosilca zavrnil.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-12/2016/2

Datum: 23. 6. 2016


Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ), 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, številka 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi …………….(v nadaljevanju prosilec) z dne 21. 6. 2016, zoper pisni odgovor Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavezanec), št. 70/02-ijz-jn, z dne 14. 6. 2016, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

 

O D L O Č B O:

 

 

1.         Pritožba prosilca se zavrne.

 

2.         V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Prosilec je dne 23. 5. 2016 na zavezanca naslovil zahtevo za posredovanje naslednjih podatkov:

-       vse ugotovitve zavezanca o problematiki delovanja številke za klic v sili 116000 od leta 2011 naprej;

-       od 2011 naprej statistične podatke o številu klicev na 116000, deležu odgovorjenih oz. neodgovorjenih klicev ipd.

Ob tem je prosilec navedel, da ……Zakon o elektronskih komunikacijah v 3. členu, 67. točka, navaja, da je številka za klic v sili v Republiki Sloveniji tudi številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000. Prosilec zahtevane informacije želi v elektronski obliki.

 

Po prejemu zahteve je zavezanec dne 14. 6. 2016 prosilcu posredoval odgovor št. 70/02-ijz-jn, s katerim je njegovo zahtevo zavrnil. Pojasnjuje, da podatki, ki jih zahteva prosilec, niso podatki, ki bi bili v skladu s 4.a členom ZDIJZ informacije javnega značaja.

 

Zoper zavrnilni odgovor zavezanca je prosilec dne 21. 6. 2016 pri IP vložil pritožbo. Navaja, da je zavezanec dne 12. 6. 2014 AKOS posredoval pisni dokument, v katerem je navedel svoje ugotovitve pri nadzoru izpolnjevanja posebnih pogojev glede pravice do uporabe številke 116000, ki jo uporablja Zavod 116. Telekom Slovenije je namreč ugotovil, da je bilo v obdobju od januarja 2013 do aprila 2014 kar 85,7% delež neodgovorjenih klicev na številko 116000. AKOS je posledično zaradi ugotovljenih nepravilnosti izdal Zavodu 116 odločbo, št. 3822-10/2010/39 z dne 5. 8. 2011, s katero mu je naložil tudi obveznost izpolnjevanja posebnih pogojev glede pravice do uporabe te številke, med ostalimi tudi v tretji alineji pogoj, da je storitev na voljo nenehno, to je 24 ur na dan, sedem dni v tednu in po vsej državi. Glede na navedeno prosilec meni, da so podatki, ki jih zahteva od zavezanca, informacije, ki izvirajo iz njegovega delovnega področja in se nahajajo v obliki dokumenta, zato posledično vlaga pritožbo zoper zavrnilni odgovor zavezanca.

 

Pritožba ni utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP je vpogledal v Register zavezancev za informacije javnega značaja (https://www.ajpes.si/RZIJZ/) in ugotovil, da je zavezanec, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ, gospodarske družba v neposredni ali posredni večinski lasti oseb javnega prava in kot tak sodi med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, oz. med »nove zavezance« po 1.a členu ZDIJZ. Zavezanec je v register zavezancev sicer vpisan tudi kot izvajalec javne službe po 1. členu ZDIJZ, vendar ne glede informacij, ki jih zahteva prosilec.

 

V predmetni zadevi je nadalje sporno, ali so informacije, ki jih je zahteval prosilec, informacije javnega značaja v skladu s 4.a členom ZDIJZ. V skladu s 4.a členom ZDIJZ so v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacija javnega značaja naštete taksativno, in sicer so to:

1) informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na (prva alineja prvega odstavka 4.a člena)

- pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali

- izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ali

- sponzorske, donatorske ali avtorske pogodbe ali

- druge pravne posle, s katerimi e dosega učinek, enak učinkom pravnih poslov iz prejšnjih alinej;

2) informacija o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora,

- informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitet člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in

- informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje (druga alineja prvega odstavka 4.a člena).

 

Prosilec je zahteval podatke in ugotovitve zavezanca v zvezi z delovanja številke za klic v sili 116000 od leta 2011 naprej in za isto obdobje statistične podatke o številu klicev na 116000, deležu odgovorjenih oz. neodgovorjenih klicev ipd.

 

IP ugotavlja, da se zahtevane informacije ne nanašajo na informacije, ki jih taksativno določa 4.a člen, ker ne gre za informacije iz sklenjenega pravnega posla ali za informacije v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja. Prav tako pa tudi ne gre za informacije iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ. Informacij, ki jih je zahteval prosilec, v skladu s 4.a čl. ZDIJZ torej pri zavezancu ni mogoče šteti za informacije javnega značaja.

 

IP še pojasnjuje, da ne drži navedba prosilca, da bi morale biti pri zavezancu zahtevane informacije dostopne, ker izvirajo iz njegovega delovnega področja in se nahajajo v materializirani obliki. V konkretnem primeru namreč ne gre za zavezanca, ki bi bil glede zahtevanih informacij zavezan po 1. členu ZDIJZ, ampak gre za zavezanca po 1.a členu ZDIJZ. IP ob tem pojasnjuje, da je ZDIJZ obveznosti »novih zavezancev« (1.a člen) določil ožje in zgolj za taksativno naštete dokumente iz 4.a člena, in ne za vse dokumente, s katerimi poslovni subjekt razpolaga, kot to velja za organe po 1. členu ZDIJZ, za katere je definicija informacije javnega značaja podana v 4. členu ZDIJZ.

 

V skladu z navedenim je IP ugotovil, da je odločitev zavezanca pravilna in zakonita, pritožba prosilca pa neutemeljena. Zato je pritožbo prosilca, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali. Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5) oproščena plačila upravne takse.

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, temveč se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

Postopek vodila:

mag. Kristina Kotnik Šumah

namestnica pooblaščenke

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka