Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 28.11.2019
Naslov: prosilec - Telekom Slovenije d.d.
Številka: 0902-7/2019
Kategorija: Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Poslovna skrivnost, Mediji
Status: Delno odobreno


POVZETEK:

Zavezanec je s pisnim odgovorom zavrnil prosilki dostop do zahtevanih podatkov o poslovanju zavezanca z družbo MARAND, d.o.o., iz razloga varstva poslovne skrivnosti. Prosilka je zoper zavrnilni odgovor vložila pri IP pritožbo. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je v obravnavanem primeru pri predmetnih poslih nakupa blaga in storitev sicer podan subjektivni kriterij poslovne skrivnosti, vendar je odločil, da so osnovni podatki o zahtevanih pravnih poslih v obravnavanem primeru prosto dostopni. Na podlagi prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ se namreč dovoli dostop do zahtevanega podatka, ne glede na izjemo varstva poslovne skrivnosti, če gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena tega zakona, kamor sodijo tudi posli nakupa blaga in storitev. To »pravilo« je sicer mogoče omejiti, če poslovni subjekt izkaže nastanek »hujše škode njegovemu konkurenčnemu položaju na trgu«, vendar pa je IP ugotovil, da zavezanec v obravnavanem primeru tega ni izkazal. IP je ugotovil tudi, da kot informacije javnega značaja v obravnavanem primeru ni mogoče šteti podatkov, iz katerih izhajajo kriteriji za izbor družbe MARAND, d.o.o., za dobavitelja. Ne gre namreč za podatke iz pravnih poslov, ki zapadejo pod 1. alinejo prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, niti ne gre za podatke, ki bi nastali na podlagi prej navedenih pravnih poslov oziroma bi bili z njimi neposredno povezani in bi bil za njihovo razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakona. V primeru ene pogodbe pa je IP sledil navedbam zavezanca, da s pogodbe ne razpolaga več v materializirani obliki. Upoštevaje navedeno je IP pritožbi prosilca ugodil delno.

 

ODLOČBA:

 

Številka: 0902-7/2019/7

Datum: 29. 11. 2019

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju: IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A; v nadaljevanju: ZInfP), tretjega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ), prvega odstavka 248. člena in prvega odstavka 252. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), o pritožbi RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA, javni zavod, Ljubljana, po novinarki …, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prosilec) z dne 10. 9. 2019, zoper pisni odgovor družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavezanec), z dne 6. 9. 2019, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja, naslednjo

 

ODLOČBO:

 

 1. Pritožbi prosilca z dne 10. 9. 2019 se delno ugodi in se odgovor zavezanca z dne 6. 9. 2019 delno odpravi ter se odloči:

»Zavezanec je dolžan prosilcu v roku enaintridesetih (31) dni od vročitve te odločbe posredovati v elektronski obliki naslednje dokumente oziroma podatke:

  1.  pogodbe z aneksi, ki jih je zavezanec sklenil s pogodbenim partnerjem družbo MARAND, d.o.o., in sicer:

 • Krovno pogodbo (podpisano 1. 1. 2013), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v 10. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 32. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 107/06 na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov, račun pogodbenega partnerja),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o vrsti programske rešitve,

∙ vrednosti posla v 19. členu,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 31. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 204/07 na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o vrsti programske rešitve,

∙ vrednosti posla v 19. členu,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 31. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 28105-2011 na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o programski   rešitvi,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ pogodbeni vrednosti v 6. členu,

∙ trajanju posla v 23. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 19627-2011, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o programski rešitvi,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ pogodbeni vrednosti v 4. členu, pri čemer prekrije zadnji stavek določbe,

∙ trajanju posla v 20. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 28124-2011, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o programski rešitvi,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ pogodbeni vrednosti v 6. členu,

∙ trajanju posla v 23. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodba št. 28125-2011, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o programski rešitvi,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ pogodbeni vrednosti v 6. členu,

∙ trajanju posla v 23. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodba št. 25204-2011, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o programski rešitvi,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ pogodbeni vrednosti v 6. členu,

∙ trajanju posla v 23. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Aneks št. 9 k pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani aneksa (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ o št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije podatke o vrsti računalniške strojne opreme,

∙ pogodbeni vrednosti v 3. členu aneksa,

∙ trajanju posla v 5.1. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Pogodbo št. 256/98, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o sistemu oziroma vrsti programske opreme,

∙ pogodbeni vrednosti v členih 3.1. in 3.2.,

∙ trajanju posla v 11.1. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Aneks št. 21 h Krovni pogodbi št. 415/07, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani aneksa (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ o št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 3. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Pogodbo št. 1-15142, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. S3010/2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 2210/2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in računu pogodbenega partnerja),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije podatke o vrsti programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. SV0412/2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo podjetja,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 13. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 1 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ trajanju posla v prvem odstavku 8. člena pogodbe,

∙ datumu posla na koncu pogodbe, ter

∙ vrednosti posla v priloženih ponudbah št. 1123/2012, št. 1145/2012 in št. 1149/2012 pod »Ponudbene cene« (v tabelah, po posamezni storitvi), brez opisa storitve;

 • Adhezijsko pogodbo št. 2 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem in drugem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-29753/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 50668/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 0209/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 2. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 2310/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe, pri čemer prekrije opis programske opreme,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 3 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ trajanju posla v prvem odstavku 8. člena pogodbe,

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 4 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ trajanju posla v prvem odstavku 8. člena pogodbe,

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 0512/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 1. 1. 2014), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 18. člena pogodbe,

∙ datumu posla na koncu pogodbe, ter

∙ vrednosti posla v prilogi A, pri čemer prekrije opis podpore oziroma programske opreme;

 • Pogodbo št. 1000071037, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto računalniške programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3.1. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 10.1. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 26. 11. 2014), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 15. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000099883, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto računalniške programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3.1. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 10.1 členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 90553/2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto programske opreme,

∙ vrednosti posla v 14. členu pogodbe, pri čemer prekrije podatke o vrsti programske opreme,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 29. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-108295, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto računalniške programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-108469, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 28. 4. 2015), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsti orodij in licence,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 9 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena, pri čemer prekrije podatke o modulih,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000172898/172899, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. pogodbe in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 15. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 29. 6. 2015), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto licenc,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 3. 9. 2015), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto licenc,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo (podpisano 19. 10. 2015), na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto licenc,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-205261/2015, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije proizvajalca,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 16. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-209124, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto licenc,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000205109, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo storitve in licenčne opreme,

∙  vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 10.1 členu, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 1000229305 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 100235915, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo proizvajalca opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 15. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 1000234805/2016 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v 9. členu pogodbe v obeh tabelah, pri čemer prekrije konkretne opise storitev,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 15. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-248301, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije opis programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-24761/2017, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo proizvajalca,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe

∙ trajanju posla v prvem odstavku 15. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-240899/2017, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licenc in projekta,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licenc in projekta,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 16. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-246988/2017, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 17. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 1000253229 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 1000256509 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-278745, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije vrsto programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000285085, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licence,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-294103/2018, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo strojne opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000299000, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licence,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-309559/2018, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo proizvajalca opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe, pri čemer prekrije opis produktov,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-306124, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Aneks št. 9 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu aneksa,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 5. člena ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Aneks št. 2 k Pogodbi z dne 31. 3. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v drugem odstavku 2. člena aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Pogodbi št. 2310/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2310/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Adhezijski pogodbi št. 7 h Krovni pogodbi, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 4. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Adhezijski pogodbi št. 8 z dne 30. 4. 2015 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 3. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 3 k Pogodbi z dne 31. 3. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v prvem in tretjem odstavku 2. člena aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 10 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in računu pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije vrsto računalniške strojne opreme,

∙ vrednosti in trajanju posla v 3. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 2 k Adhezijski pogodbi št. 7 z dne 24. 5. 2015 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 3. členu, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 3 k Pogodbi št. 2310/2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 11 z dne 5. 5. 2017 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001 z dne 7. 3. 2002, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo računalniške programske opreme,

∙ vrednosti in trajanju posla v 3. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Adhezijski pogodbi št. 1000234805/2016 h Krovni pogodbi, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 2.. členu aneksa, pri čemer prekrije navedbo programske opreme in licence

∙ vrednosti posla v 3. členu aneksa, pri čemer prekrije navedbo programske opreme in licence, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Pogodbi št. 90553/2014 z dne 15. 12. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu aneksa,

∙ trajanju posla v 7. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 12 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo računalniške strojne opreme,

∙ vrednosti in trajanju posla v 3. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 4 k Pogodbi št. 2310/2013 z dne 22. 11. 2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 1 k Pogodbi št. 1-240899/2017, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo licence in projekta,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 4. člena aneksa,

∙ datumu posla na koncu aneksa, ter

∙ vrednosti pod »Skupaj EUR brez DDV« in »Skupaj EUR z DDV« v Ponudbi št. 2018120142 (priloga pogodbe);

 • Aneks št. 1 k Adhezijski pogodbi št. 1000256509 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 5 k Pogodbi z dne 31. 3. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju in vrednosti posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 13 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo računalniške strojne opreme,

∙ vrednosti in trajanju posla v 3.1 členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 2 k Adhezijski pogodbi št. 1000234805/2016 h Krovni pogodbi, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 2. členu aneksa, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3.1 členu aneksa, pri čemer prekrije navedbe programske opreme, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 5 k Pogodbi št. 2310/2013 z dne 22. 11. 2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 6 k Pogodbi z dne 31. 3. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti in trajanju posla v 2. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 4 k Adhezijski pogodbi št. 7 z dne 24. 5. 2015 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 5. členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 14 k Pogodbi št. SSP117-KAT/2001, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa, pri čemer prekrije navedbo računalniške strojne opreme,

∙ vrednosti posla v 3.1 členu aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 19 h Krovni pogodbi št. 415/07, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ vrednosti posla v točki III. aneksa,

∙ trajanju posla v drugem odstavku IV.I točke aneksa, ter

∙ datumu posla na koncu aneksa;

 • Aneks št. 20 h Krovni pogodbi št. 415/07, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani aneksa,

∙ trajanju posla v 4. členu aneksa,

∙ datumu posla na koncu aneksa, ter

∙ vrednosti posla v Dodatku A aneksa, pri čemer prekrije opise programske opreme in podpore;

 • Pogodbo št. 28550/2011, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo računalniške opreme,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 16. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-9206, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-10681, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo z dne 9. 12. 2013, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 18. člena pogodbe,

∙ datumu posla na koncu pogodbe, ter

∙ vrednosti posla v Dodatku A, pri čemer prekrije opise programske opreme in podpore;

 • Adhezijsko pogodbo št. 5 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000059883, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licenčne programske opreme,

∙ vrednosti posla v 3. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 11.1 členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 5 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe,

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Adhezijsko pogodbo št. 6 h Krovni pogodbi z dne 31. 12. 2012, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe (na vrhu dokumenta),

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrednosti posla v prvem odstavku 9. člena pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe,

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 0503/2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo licenčne programske opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 11. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000082022, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo z dne 27. 6. 2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 12. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1000088821, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 13. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 100331/2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo proizvajalca,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 1-93010/2014, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ vrednosti posla v 2. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v prvem odstavku 14. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Sporazumno prenehanje Pogodbe št. SSP2709/2010, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov),

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe,

∙ trajanju posla v 2. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 301/06, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ vrednosti posla v 5. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 28. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 302/06, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ skupni vrednosti posla v 5. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 28. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 303/06, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ vrednosti posla v 5. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v drugem odstavku 28. člena pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

 • Pogodbo št. 305/06, na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov o:

∙ št. in vrsti posla na prvi strani pogodbe, pri čemer prekrije navedbo programske opreme,

∙ pogodbenih strankah na prvi strani pogodbe (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pogodbenega partnerja),

∙ vrednosti posla v 5. členu pogodbe,

∙ trajanju posla v 28. členu pogodbe, ter

∙ datumu posla na koncu pogodbe;

1.2             Dokument »Seznam pogodb – Marand« na način, da prekrije vse podatke, razen podatkov pod:

∙ »Naziv pogodbe«, pri čemer prekrije konkretne podatke o programski rešitvi, programski opremi, licenci ali proizvajalcu,

∙ »Vrednost pogodbe«, in

∙ »Fakturirana vrednost«.«.

 

 1. V preostalem delu se pritožba prosilca zavrne.
 1. V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

 

 

Obrazložitev:

 

Prosilec je z elektronskim dopisom z dne 26. 8. 2019 zahteval podatke o tem, koliko je zavezanec odštel za razvoj in nabavo sistema za obračun in vklop storitev, ki ga je pred leti naročil pri družbi Marand, in sicer:

 • Koliko je stal sam razvoj, nabava in servisiranje sistema (izplačila skupaj in posebej, po pogodbah in aneksih),
 • Koliko je znašala vrednost pogodb, koliko aneksov in v kakšni višini so bili sklenjeni, kdaj in kaj je bil razlog za sklenitev aneksov,
 • Je sistem navedene družbe kadarkoli deloval oziroma bil v uporabi? So bile pogodbe in aneksi izpeljani do konca, in če ne, kaj je bil razlog za prekinitev,
 • Je bil sistem zamenjan z novim? Kaj je vzrok za zamenjavo? S katerim sistemom je bil zamenjan, koliko je stal in kdo je izdelal nov sistem,
 • Na podlagi katerih kriterijev je bila izbrana družba Marand in na podlagi katerih nov dobavitelj?

 

Zavezanec je odgovoril prosilcu z elektronskim dopisom z dne 29. 8. 2019. Navedel je, da že 20 let uporablja različne sisteme, ki so v digitalizirani verigi potrebni za obračun in vklop fiksnih, mobilnih, IKT in ostalih storitev za veleprodajni, maloprodajni in poslovni trg. Na tovrstnih sistemih temeljijo ključni poslovni procesi, zato celotno IT arhitekturo razvija skladno s poslovnimi, procesnimi in regularnimi zahtevami ter uveljavljenimi mednarodnimi standardi. BSS/OSS sistem fiksnega, mobilnega in sistemskega integratorja, ki je hkrati tudi ponudnik storitev javnega oblaka ter storitev IKT in IT sistemske integracije, tvori nekaj deset ključnih komponent oziroma podsistemov. Zavezanec tovrstne podsisteme razvija ali integrira ter nato vzdržuje z domačimi in mednarodnimi IT partnerskimi podjetji. Določeni sistemi so »generični«, določeni pa prilagojeni specifičnim potrebam zavezanca, saj mu to zagotavlja izpolnjevanja vseh navedenih zahtev. Z družbo Marand sodeluje vse od leta 1998. Podsistemi, ki so jih razvili skupaj, so bili in so v uporabi, torej delujejo in jih uporablja. Ostalih informacij in dogovorov s svojimi poslovnimi partnerji, s katerimi sodeluje na tem področju, pa ne razkriva zaradi konkurenčne občutljivosti in varovanja poslovne skrivnosti.

 

Prosilec je nato z elektronskim dopisom z dne 2. 9. 2019 zahteval, v skladu z ZDIJZ, da mu zavezanec odgovori na vprašanja o nabavi in razvoju sistema za obračun in vklop storitev, ki jih je poslal že v prvem elektronskem dopisu:

 • Kdo je zavezancu dobavil sistem za obračun in vklop storitev? Na podlagi katerih kriterijev je bil dobavitelj izbran,
 • Koliko je stal sam razvoj, nabava in servisiranje sistema? (izplačila skupaj in posebej, po pogodbah in aneksih),
 • Koliko je znašala vrednost pogodbe, koliko aneksov in v kakšni višini so bili sklenjeni, kdaj in kaj je bil razlog za sklenitev aneksov,
 • Katere podsisteme je za zavezanca od leta 1998 razvila družba Marand in koliko je dobila izplačano (za vsak sistem posebej).

 

Zavezanec je z elektronskim dopisom z dne 6. 9. 2019 navedel, da objavlja podatke o poslih z družbo Marand, ki so informacije javnega značaja, skladno z ZDIJZ, v sklopu proaktivnih objav (objava z dne 14. 7. 2016). Dodatnih informacij pa ni razkril zaradi konkurenčne občutljivosti in varovanja poslovne skrivnosti.

 

Prosilec je zoper pisni odgovor zavezanca pri IP vložil pritožbo z dne 10. 9. 2019. Navedel je, da je 26. 8. 2019 na zavezanca naslovil zahtevo za posredovanje določenih podatkov o poslovanju zavezanca z družbo Marand. Ker je zavezanec zavrnil posredovanje zahtevanih podatkov, je 2. 9. 2019 naslovil novo zahtevo, ki jo je dopolnil z zahtevo po posredovanju podatkov o podsistemih, ki jih je navedena družba razvila za zavezanca. Zavezanec je posredovanje zahtevanih podatkov ponovno zavrnil zaradi »konkurenčne občutljivosti in varovanja poslovne skrivnosti«. Prosilec takšni odločitvi zavezanca nasprotuje, saj je zavezanec v več kot 72% lasti države, ustanovljen pa je bil s pomočjo davkoplačevalskega denarja in je zavezan k posredovanju informacij javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ in v tem primeru gre za informacije, ki vsebujejo podatke o naročenem blagu oziroma storitvi. Po njegovem mnenju podatki, ki jih zavezanec objavlja na svoji spletni strani, niso dovolj, saj vključujejo samo avtorske, svetovalne, donatorske in sponzorske pogodbe – naziv pogodbenega partnerja in višino pogodbe brez DDV. Prav tako meni, da pri zahtevanih podatkih ne more priti v poštev »konkurenčna občutljivost« in »varovanje poslovne skrivnosti«, saj indici v medijih in virih kažejo na to, da je vodstvo zavezanca pri dotičnih poslih z Marandom poslovalo negospodarno. Posredno je torej bil negospodarno porabljen denar državljanov Slovenije. Javnost ima pravico dostopa do želenih podatkov, s tem pa tudi izvedeti, kdo so odgovorni za sporne finančne odločitve.

IP je z dopisom, št. 0902-7/2019/2 z dne 18. 9. 2019, seznanil zavezanca s pritožbo prosilca in ga pozval na predložitev ustrezne dokumentacije.

 

Zavezanec je posredoval IP odgovor, št. 170-IJZ-715 z dne 27. 9. 2019, s katerim je posredoval določena pojasnila in dokumentacijo. Zavezanec je tako priložil:

 • seznam sistemov, za katere meni, glede na splošno naravo vprašanja, da predstavljajo sisteme za obračun in vklop storitev, ter izvleček iz evidence pogodb, v katerem so razvidni podatki o pogodbah (in aneksih) za sisteme in dobavitelje;
 • seznam sistemov, ki jih je razvila družba Marand, z zneski izplačil družbi za posamezen sistem, in izvleček iz evidence pogodb, sklenjenih z družbo Marand.

Navedel je, da so vsi dokumenti, izvlečki iz evidenc in vsi posredovani podatki, kot tudi pogodbe same ter pojasnila v tem dopisu, poslovna skrivnost zavezanca v skladu s Pravilnikom o določitvi poslovnih skrivnosti. Priložil je Navodilo o določanju zaupnosti podatkov in načinu njihovega varovanja, ki je veljalo v obdobju med 24. 8. 1994 do 30. 8. 2005 (v nadaljevanju: Navodila), Pravilnik o določitvi poslovnih skrivnosti (veljaven 1. 9. 2005 - 27. 11. 2011), Pravilnik o poslovni skrivnosti (veljaven 28. 11. 2011 - 28. 4. 2019) in Pravilnik o poslovni skrivnosti (veljaven od 29. 4. 2019). Podatki o dobaviteljih so poslovna skrivnost v skladu s 13. členom Navodila, 5. členom oziroma 4. členom starih pravilnikov in v skladu s Prilogo 2 veljavnega Pravilnika o poslovni skrivnosti. Tudi same pogodbe praviloma vsebujejo določbo o tem, da predstavljajo pogodbe in podatki v zvezi s tem poslom poslovno skrivnost. Informacijo javnega značaja v skladu s 4.a členom ZDIJZ predstavljajo »informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na … izdatke poslovnega subjekta za naročilo … drugih storitev«, vendar lahko zavezanec zavrne prosilcu dostop do zahtevane informacije, če je le-ta poslovna skrivnost, ter ob upoštevanju izjem iz 6.a člena ZDIJZ. Po tretjem odstavku 6.a člena ZDIJZ pa lahko zavezanec zavrne dostop tudi do teh podatkov, če bi razkritje huje škodovalo konkurenčnemu položaju na trgu, ter ne gre za informacije, ki jih izrecno določa ta določba. Tudi za osnovne informacije o predmetnih poslih zavezanec meni, da je podana izjema dostopa, v skladu s tretjim odstavkom 6.a člena ZDIJZ. Zavezanec kupuje IKT sisteme na trgu IKT storitev, kjer si z zbiranjem konkurenčnih ponudb več različnih dobaviteljev stalno prizadeva za izbiro najboljšega in najugodnejšega ponudnika. Tudi pri nadaljnjem poslovanju z že izbranimi ponudniki si stalno prizadeva izboljšati pogoje poslovanja. Razkritje podatkov o celotnem naboru dobaviteljev za večji sklop IKT sistemov, vključno z doseženimi pogoji dobave (vrednosti pogodb) bi:

- znatno oslabilo pogajalsko pozicijo zavezanca pri dogovorih s ponudniki,

- zaradi razkritja podatkov, ki so pri običajnem poslovanju gospodarskih družb poslovna skrivnost, zmanjšalo zaupanje dobaviteljev v zavezanca,

kar vse bi še posebej otežilo pogajanja za boljše/nižje cene, ki jih dobavitelji ne želijo razkriti drugim potencialnim kupcem storitev.

Vse predhodno navedeno bi močno poslabšalo konkurenčni položaj zavezanca pri poslovanju na trgu pri kupovanju tovrstnih IKT storitev, s tem pa bi družbi nastala tudi občutna škoda, saj je od dobave IKT sistemov in storitev odvisen. Ostali podatki v priloženih dokumentih, še posebej podatki o posameznih sistemih, ki izhajajo tako iz seznama sistemov, kot tudi iz podatkov v rubrikah »Naziv pogodbe« in »Predmet pogodbe«, so poslovna skrivnost zavezanca ter ne sodijo med osnovne podatke iz prvega odstavka 6.a člena, zato jih zavezanec ni dolžan posredovati. Izpostavil je, da splošno razkrivanje podatkov o poslovanju z dobavitelji, ki odstopa od prakse poslovanja med gospodarskimi družbami sicer, tudi negativno vpliva na ugled družbe tako pri obstoječih kot tudi pri potencialnih dobaviteljih ter tudi v širši javnosti. S tem se bo poslabšal pogajalski položaj v primerjavi z dobavitelji, zavezanec pa bo pri nakupih tovrstnih storitev v bodoče dobil slabše pogoje poslovanja. Pogodbe z dobavitelji vsebujejo klavzulo o poslovni skrivnosti in zato stranke pogodbe vse podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na predmet pogodbe, štejejo kot poslovno skrivnost. Zlasti pogodbena vrednost je del pogodbene obveznosti naročnika in s tem predmet pogodbe. Razkritje zahtevanih podatkov bi zato močno omajalo zaupanje poslovnih partnerjev do zavezanca, kar bo nedvomno povzročilo pritisk na cene, zaradi poslabšanja pogajalskega položaja zavezanca ter tudi dobavitelja v razmerju do ostalih naročnikov, ki konkurirajo na trgu. V skrajni posledici pa lahko razkritje podatkov povzroči celo izgubo dobavitelja. Namen ZDIJZ je »krepitev transparentnosti in odgovornega ravnanja pri upravljanju z javnimi sredstvi in s finančnimi sredstvi poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava«. Splošno razkrivanje podatkov o dobaviteljih, brez utemeljenih sumov na nepravilnosti v poslovanju, nikakor ne zasleduje tega namena in tako ni združljivo z osnovnim namenom ZDIJZ. Prav tako je zavezanec javna delniška družba, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev - Ljubljanski borzi. Razkrivanje podatkov o dobaviteljih družbe, ki odstopa od prakse poslovanja med gospodarskimi družbami sicer, postavlja zavezanca v neenakopraven položaju v primerjavi z ostalimi udeleženci trga vrednostih papirjev ter slabša konkurenčni položaj zavezanca na trgu vrednostih papirjev, družbi pa bi s tem nastala tudi občutna škoda.

Na poziv IP, št. 0902-7/2019/4 z dne 16. 10. 2019, je zavezanec z dopisom, št. 170-IJZ-715 z dne 21. 10. 2019, posredoval IP:

 • skene dokumentov - pogodb in aneksov z dobavitelji sistemov za obračun in vklop, ki so navedene v izvlečku iz evidence pogodb, posredovanim z vlogo z dne 27. 9. 2019;
 • skene dokumentov - pogodb in aneksov z družbo Marand d.o.o., ki so navedene v izvlečku iz evidence pogodb, posredovanim z vlogo z dne 27. 9. 2019, pri čemer je zavezanec pojasnil, da s samo pogodbo št. 4600002202 ne razpolaga;
 • dokumente iz posameznih nabavnih postopkov, s katerimi še razpolaga (saj glede na časovno oddaljenost zadev zavezanec več ne razpolaga z dokumenti iz vseh postopkov nabave),

Pojasnil je še, da so dokumenti iz posameznih nabavnih postopkov, iz katerih so vidni kriteriji za izbor dobaviteljev, v skladu z internimi akti zavezanca njegova poslovna skrivnost. V izogib ponavljanju se je zavezanec pri tem skliceval na interne akte v zvezi z določanjem poslovne skrivnosti, priložene vlogi zavezanca z dne 27. 9. 2019. Podatki o kriterijih za izbor, ki jih zahteva prosilec, po mnenju zavezanca ne sodijo med osnovne podatke o poslih v skladu s prvim odstavkom 6.a člena ZDIJZ. Zavezanec zato meni, da navedenih podatkov prosilcu, v skladu s prvim odstavkom 6. člena ZDIJZ, iz razloga, da je podana izjema poslovne skrivnosti, ni dolžan posredovati. V ostalem se je skliceval na navedbe in pojasnila v svoji vlogi z dne 27. 9. 2019.

IP je z dopisom, št. 0902-7/2019/6 z dne 12. 11. 2019, s pritožbo prosilca seznanil družbo MARAND, programska oprema d.o.o., Ljubljana, in jo pozval k morebitni priglasitvi stranske udeležbe. IP do dneva izdaje te odločbe ni prejel odgovora (vročitev je izkazana za 13. 11. 2019).

  

Pritožba je delno utemeljena.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo izpodbija prosilec. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

 

IP najprej ugotavlja, da je družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d., zavezanec po prvem odstavku 1.a člena ZDIJZ, torej kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (v nadaljevanju: poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom). IP se je do tega opredeljeval obširneje že v svojih predhodnih odločbah[1]. Da je družba TELEKOM SLOVENIJE, d.d., zavezanec po ZDIJZ po prvem odstavku 1.a člena pa izhaja tudi iz sodne prakse[2].

 

Predmet presoje IP (glede na pritožbene navedbe prosilca in posredovane dokumente) so bili naslednji dokumenti:

- pogodbe (in aneksi) zavezanca z družbo MARAND, d.o.o., ki so navedene v točki 1 izreka te odločbe,

- seznam pogodb z družbo MARAND, d.o.o.,

- dokumenta, iz katerega izhajajo kriteriji za izbor navedene družbe za dobavitelja.

 

Informacija javnega značaja pri poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom

 

Glede na to, da poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom niso zavezani po ZDIJZ na celotnem področju svojega delovanja, se IP v nadaljevanju opredeljuje do pojma informacije javnega značaja.

 

Informacijo javnega značaja poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom opredeljuje 4.a člen ZDIJZ. Le-ta v prvem odstavku kot informacijo javnega značaja določa med drugim informacijo iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga ali drugih storitev. V primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom pa je informacija javnega značaja tudi informacija, ki je nastala na podlagi prej navedenih pravnih poslov oziroma je z njimi neposredno povezana, če je, ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega zakona, za njeno razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakona.

 

Upoštevaje predhodno navedeno, je tako IP pri predmetnih pravnih poslih zavezanca z družbo MARAND, d.o.o., ugotovil, da so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za informacijo javnega značaja po določbi 1. alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, razen pri eni pogodbi. Predmetne pogodbe (vključno z aneksi) namreč:

 • predstavljajo sklenjene pravne posle, ki se nanašajo na izdatke zavezanca za naročilo blaga in storitev, saj se posli nanašajo npr. na nakup programske opreme, programskih rešitev in licenc, prav tako se tudi storitve nanašajo na storitve s področja informacijskih tehnologij (npr. vzdrževanje strojne in programske opreme, nudenje storitev podpore, dograjevanje in nadgrajevanje programske opreme, podpora operativnemu delovanju, vzdrževanje orodij na sistemu naročnika, …), ter
 • zavezanec z njimi razpolaga v materializirani obliki (saj jih je tudi posredoval IP).

Kot že navedeno, po navedbah zavezanca ta ne razpolaga več s pogodbo št. 4600002202. IP je tem navedbam zavezanca sledil, saj nima utemeljenega razloga, da bi v navedbe dvomil. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da je zavezanec posredoval IP druge dokumente, s katerimi razpolaga v materializirani obliki in iz katerih izhajajo zahtevani podatki.

 

Nadalje je IP ugotovil, da kot informacije javnega značaja v obravnavanem primeru ni mogoče šteti podatkov, iz katerih izhajajo kriteriji za izbor družbe MARAND, d.o.o., za dobavitelja. Ne gre namreč za podatke iz pravnih poslov, ki zapadejo pod 1. alinejo prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, niti ne gre za podatke, ki bi nastali na podlagi prej navedenih pravnih poslov oziroma bi bili z njimi neposredno povezani in bi bil za njihovo razkritje podan prevladujoči javni interes iz drugega odstavka 6. člena tega zakon. Kriteriji namreč predstavljajo podatke, ki so nastali pred sklenitvijo predmetnih pravnih poslov.

 

Sporno v obravnavanem primeru tako ostaja, ali so zahtevani podatki iz predmetnih pravnih poslov poslovna skrivnost zavezanca, ki jo zavezanec zatrjuje, in iz tega razloga niso prosti dostopni, zato se IP v nadaljevanju najprej opredeljuje do izjeme varstva poslovne skrivnosti.

 

Podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe

 

Kot že navedeno, je zavezanec dostop do zahtevanih podatkov zavrnil zaradi izjeme po 2. točki prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Zavezanec v skladu s to določbo zavrne dostop do zahtevanih informacij, če se zahteva nanaša na podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)[3] pa nadalje v 39. členu določa, da se za poslovno skrivnost štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti. ZGD-1 tako napotuje na določbe Zakona o poslovni skrivnosti (v nadaljevanju: ZPosS)[4], ki je začel veljati 20. 4. 2019. Glede na to, da se presoja IP nanaša na dokumente, ki so nastali pred uveljavitvijo ZPosS, je IP pri presoji poslovne skrivnosti upošteval določbe členov 39 in 40 ZGD-1, ki sta veljala pred uveljavitvijo ZPosS.[5]

 

Izhajajoč iz 39. člena ZGD-1 je ugotoviti, da je zakon razlikoval dva kriterija za določitev poslovne skrivnosti, subjektivnega (prvi odstavek 39. člena ZGD-1) in objektivnega (drugi odstavek 39. člena ZGD-1), odvisno od tega, na kakšni podlagi so se podatki šteli za poslovno skrivnost. Prvi in drugi odstavek 40. člena ZGD-1 pa sta nadalje določala, da družba določi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost s pisnim sklepom, podatke, ki so poslovna skrivnost družbe, pa morajo varovati tudi osebe zunaj družbe, če so vedele ali če bi glede na naravo podatka morale vedeti, da je podatek poslovna skrivnost.

 

IP je najprej presojal obstoj subjektivnega kriterija. Kot izhaja iz pravne teorije, se ta odraža v tem, da upravičenec sam, s svojim aktom in s svojo voljo, označi podatek kot zaupen in prepove njegovo neupravičeno sporočanje.[6] Ta kriterij tako zahteva izrecno odredbo o tem, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, odredba je lahko dana v splošnem aktu (npr. pravilniku) ali posamično, biti mora pisna in z njo morajo biti seznanjene osebe, ki so dolžne podatek varovati. Pri subjektivnem kriteriju se tako zakon ni spuščal v vprašanje, kakšen pomen imajo zaupni podatki za poslovni subjekt, določitev je bila prepuščena njemu samemu. Kot izhaja npr. iz sodbe Upravnega sodišča št. I U 764/2015-27 (točka 12), ni mogoče posegati v avtonomijo gospodarskega subjekta, da sam določi s pisno odredbo oziroma sklepom, kaj šteje za poslovno skrivnost, če niso podane zakonsko določene izjeme po tretjem odstavku 39. člena ZGD-1. Subjektivni kriterij se odraža v tem, da upravičenec sam s svojim aktom in s svojo voljo označi podatek kot zaupen in prepove njegovo neupravičeno sporočanje. Nosilec lahko kot poslovno skrivnost določi tudi morebitne manj pomembne podatke, saj je določitev poslovne skrivnosti prepuščena njemu samemu. Dejstvo, kateri podatki bodo opredeljeni kot poslovna skrivnost, je torej odvisno od družbe. Povedano drugače, po tem kriteriju ni pomembno, kakšen pomen imajo ti podatki objektivno za družbo, temveč gre za subjektivno odločitev družbe, da hoče zavarovati določen podatek kot poslovno skrivnost. Ne glede na to, pa mora biti za izpolnitev tega kriterija podana izrecna odredba o tem, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost. Ta odredba je lahko dana v splošnem aktu (npr. v pravilniku o poslovni skrivnosti), lahko pa je tudi posamična. Zaradi določnosti in preprečevanja nejasnosti mora biti odredba pisna, z njo pa morajo biti seznanjene osebe, ki so dolžne podatek varovati. S pisnim sklepom družba določi tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1).

 

IP je vpogledal v akte, ki jih je zavezanec priložil pogodbam in drugim posredovanim dokumentom, ki opredeljujejo poslovno skrivnost zavezanca, in sicer Navodilo o določanju zaupnosti podatkov in načinu njihovega varovanja (veljaven od 24. 8. 1994 do 30. 8. 2005) in pravilnike o poslovni skrivnosti (veljavne od 1. 9. 2005 do danes). Upošteval je akte zavezanca, ki so veljali v obdobju, v katerem so nastali zahtevani podatki:

 1. Navodilo o določanju zaupnosti podatkov in načinu njihovega varovanja je v splošni določbi drugega odstavka 2. člena določalo, da so poslovna skrivnost zlasti tisti materializirani in nematerializirani podatki ter predmeti podjetja, ki bi škodljivo vplivali na uspešno poslovanje podjetja, če bi bili zaupani neupravičenim osebam. Konkretneje pa je navedeno navodilo določalo poslovno skrivnost v 13. členu, in sicer se je štela kot poslovna skrivnost predvsem:

∙ dokumenti in podatki, ki bi škodili interesom TK dejavnosti podjetja, če bi zanje izvedela neupravičena oseba,

∙ dokumenti in podatki, ki jih zavezanec razglasi za poslovno skrivnost,

∙ dokumenti in podatki, ki so v statutu podjetja določeni kot poslovna skrivnost,

∙ izvedbeni projekti in evidenčna dokumentacija TK omrežij in naprav,

∙ dokumenti in podatki, ki lahko pripomorejo podjetju pri sklepanju pogodb in sporazumov pod ugodnejšimi pogoji,…

 1. V skladu s Pravilnikom o poslovno skrivnosti, sprejetem 17. 8. 2005, so se kot poslovna skrivnost šteli zlasti tisti materializirani in nematerializirani podatki, informacije in stvaritve, ki jih Telekom poseduje, in za katere je očitno, da bi škodljivo vplivali na uspešno poslovanje ali bi škodovali interesom oziroma poslovnemu ugledu Telekoma, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Konkretneje je pravilnik v 5. členu določal kot poslovno skrivnost zlasti podatke, ki se nanašajo na:

∙ podatke in informacije o poslovanju Telekoma,

∙ tehnično prometne karakteristike omrežij,

∙ pogodbe o razvoju in vzdrževanju programske opreme,

∙ stroške po segmentih in tipu (preventivno, kurativno in investicijsko vzdrževanje),

∙ pogodbe za vzdrževalna dela,

∙ postopek naročanja do izbora dobavitelja oziroma izvajalca,

∙ računalniške uporabniške aplikacije in sistemski produkti, ter drugo.

 1. Pravilnik o poslovni skrivnosti, sprejet 28. 11. 2011, pa je med drugim štel za poslovno skrivnost:

∙ podatke, za katere tako določi uprava ali osebe, določene s tem pravilnikom, v pisni obliki ali z oznako na listini v skladu s tem pravilnikom;

∙ podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba,

∙druge podatke na podlagi zakona in drugih splošnih aktov družbe (3. člen).

Za poslovno skrivnost je prav tako kot predhodni pravilnik štel zlasti:

∙ tekoče podatke in informacije o poslovanju Telekoma,

∙ tehnično prometne karakteristike omrežij,

∙ stroške po segmentih in tipu (preventivno, kurativno in investicijsko vzdrževanje),

∙ pogodbe za vzdrževalna dela,

∙ postopek naročanja do izbora dobavitelja oziroma izvajalca,

∙ računalniške uporabniške aplikacije in sistemski produkti, ter drugo (4. člen).

 

Ugotoviti je torej mogoče, da je zavezanec s svojimi akti opredelil predmetno dokumentacijo kot poslovno skrivnost. Ugotoviti pa je mogoče tudi, da so predmetne pogodbe na vrhu posamezne strani vidno označene kot »poslovna skrivnost« ter da obsegajo klavzule o poslovni skrivnosti.

 

Ob izkazanem subjektivnem kriteriju poslovne skrivnosti ni potrebe po ugotavljanju, ali je podan tudi objektivni kriterij poslovne skrivnosti, je pa treba preveriti, ali v konkretnem primeru pridejo v poštev določbe tretjega odstavka 39. člena ZGD-1, po katerem se kot poslovna skrivnost ne morejo označiti tisti podatki, ki so po zakonu javni. V skladu s slednjo določbo je tako IP upošteval določbe ZDIJZ, ki opredeljujejo absolutno javne podatke. Na podlagi prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ se namreč dovoli dostop do zahtevanega podatka, ne glede na izjemo varstva poslovne skrivnosti, če gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih iz prve alineje prvega odstavka 4.a člena tega zakona, in sicer:

 • podatek o vrsti posla;
 • o pogodbenem partnerju (za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe ter za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja);
 • pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil;
 • datum in trajanje posla;
 • enaki podatki iz aneksa k pogodbi.

To so torej absolutno javno dostopni podatki, kar izhaja tudi iz sodne prakse[7]. Informacije javnega značaja v primeru poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom tako dejansko predstavljajo vsi pravni posli, ki predstavljajo izdatke poslovnega subjekta. Določeni deli teh pogodb sicer lahko predstavljajo poslovno skrivnost, osnovni podatki pa so praviloma vedno javno dostopni. Povedano drugače, osnovni podatki iz predmetnih pravnih poslov so javni na podlagi določbe prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ.

 

IP je nadalje upošteval tudi določbo tretjega odstavka 6.a člena ZDIJZ, na podlagi katere lahko zavezanci, katerih informacije javnega značaja se ne posredujejo v svetovni splet v skladu s četrtim odstavkom 10.a člena ZDIJZ, zavrnejo dostop do teh osnovnih podatkov o poslih, če izkažejo, da bi razkritje huje škodovalo njihovemu konkurenčnemu položaju na trgu, pa ne gre za donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne storitve ali druge pravne posle, s katerimi se dosega enak učinek. Gre za izjemo od izjem, na katero se lahko sklicuje zgolj zavezanec po ZDIJZ torej poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, ki je gospodarska družba, v kateri je delež oseb javnega prava s kapitalskim ali upravljavskim deležem posamično ali skupaj 100 %, razlagati pa jo je treba ozko in strogo, saj pomeni izjemo od splošnega režima transparentnosti. IP tako poudarja, da je prosta dostopnost do osnovnih podatkov o sklenjenih pravnih poslih »pravilo«, ki ga je mogoče zgolj izjemoma omejiti, če poslovni subjekt izkaže nastanek »hujše« škode njegovemu konkurenčnemu položaju na trgu«, vendar pa je IP ugotovil, da zavezanec v obravnavanem primeru tega ni izkazal. 

 

IP je torej ugotovil, da se zavezanec sicer lahko sklicuje na to, da bi razkritje osnovnih podatkov iz predmetnih pravni poslov huje škodovalo njegovemu konkurenčnemu položaju na trgu, vendar nastanka hujše škode na svojem konkurenčnem položaju na trgu v obravnavanem primeru za osnovne podatke o poslih, ki so sicer javni po določbi prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ, ni izkazal. Navedba zavezanca, da kupuje IKT sisteme na trgu IKT storitev, kjer si z zbiranjem konkurenčnih ponudb več različnih dobaviteljev stalno prizadeva za izbiro najboljšega in najugodnejšega ponudnika, po oceni IP ni zadostna. Prav tako hujše škode ne izkazuje navedba, da si tudi pri nadaljnjem poslovanju z že izbranimi ponudniki stalno prizadeva izboljšati pogoje poslovanja. To je povsem tipično in logično ravnanje vsakega poslovnega subjekta, ki nastopa na trgu. Da delujejo poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na trgu, torej tudi zavezanec, se je zavedal že zakonodajalec, ko je z zakonom določil njihovo dolžnost posredovanja določenih informacij kot informacij javnega značaja. Zakonodajalec je namreč izhajal iz dejstev, da gre za poslovne subjekte, ki sicer nastopajo na trgu, vendar na drugi strani razpolagajo z državnim premoženjem oziroma finančnimi sredstvi države. Znatna oslabitev pogajalske pozicije, otežitev pogajanj za nižje/boljše cene ter navedba, da bi se razkrili podatki, ki so pri običajnem poslovanju gospodarskih družb poslovna skrivnost, tako po oceni IP niso zadostna podlaga za zavrnitev dostopa do osnovnih podatkov o teh poslih. K temu IP dodaja še ugotovitev, da je javnosti že znano poslovanje zavezanca z družbo MARAND, d.o.o., saj je določene osnovne podatke za določene posle z družbo objavil že sam zavezanec. Dejstvo pa je tudi, da je navedena družba prenehala zaradi razdelitve[8]. Slednje pomeni, da prost dostop do osnovnih podatkov o preteklih poslih zavezanca z navedeno družbo ne more imeti vpliva niti na njuno medsebojno poslovanje niti na sodelovanje obeh poslovnih subjektov z drugimi subjekti. Poudariti je treba tudi, da so javne le nekatere, osnovne in taksativno določene informacije iz pogodb, ne pa pogodbe kot celota. Razkritje teh določenih podatkov pa po mnenju IP tudi ne more vplivati na pogajalska izhodišča zavezanca pri sklepanju poslov z drugimi poslovnimi subjekti v tolikšni meri, da bi mu zaradi tega nastala hujša gospodarska škoda, kot to zatrjuje zavezanec. Prav tako z razkritjem osnovnih podatkov iz predmetnih poslov ni mogoča celovita ekonomsko-poslovna ocena posamezne pogodbe, ki bi lahko koristila konkurenci zavezanca. Osnovni podatki namreč ne izkazujejo informacij o predmetu posla in drugih podrobnosti sklenjenega in izpeljanega posla. Ugotoviti pa je mogoče tudi, da zavezanec ni v ničemer konkretno opredelil te morebitne škode, ki bi lahko nastala. Prav tako ne gre za podatke o poslih, ki bi predstavljali jedro dejavnosti zavezanca (npr. pogodbene cene za posamezne stranke). Povedano drugače, IP je ugotovil, da so navedbe zavezanca pavšalne in ne izkazujejo hujše škode, ki bi z razkritjem predmetnih podatkov lahko nastala konkurenčnemu položaju zavezanca na trgu.

 

Kot izhaja iz predloga ZDIJZ-C, je bil krog zavezancev za posredovanje informacij javnega značaja razširjen iz razloga upravičenega pričakovanja države oziroma državljanov, da bodo poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava opravljali vse posle kot dober in skrben gospodarstvenik. Država je primarno v gospodarskih družbah, kjer nastopa kot večinski delničar, kot je v primeru zavezanca, zainteresirana, da družba ravna pri izdatkih z vso skrbnostjo. Transparentnost sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe, je eden izmed pomembnih dejavnikov in izkazov solidnega in na temelju konkurenčnosti zasnovanega poslovanja družbe, ki od odločevalcev terja povečano stopnjo odgovornosti ter premišljeno sprejemanje odločitev glede izdatkov družbe. Namen sprejete novele je torej bil v krepitvi transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in integriteti pri upravljanju poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Eden od glavnih ciljev novele ZDIJZ-C je bil, da se preko dviga stopnje transparentnosti pri sklepanju poslov pripomore k bolj učinkovitemu upravljanju s premoženjem in finančnimi sredstvi poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, predvsem tudi gospodarskih družb v lasti države. To naj bi pripomoglo tudi k vzpostavitvi konkurenčnih pogojev na trgu, predvsem za male in srednje velike gospodarske družbe, ki želijo poslovati oziroma konkurirati gospodarskim subjektom pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Med glavnimi načeli je med drugim tako ZDIJZ-C opredelil načelo večje transparentnosti poslovanja poslovnih subjektov, ki upravljajo s premoženjem in finančnimi sredstvi oseb javnega prava. V skladu s temi nameni je predlagatelj tako opredelil kot absolutno javne osnovne podatke o izdatkih poslovnih subjektov, tudi pri naročilu blaga in storitev.

 

Predhodne navedbe iz novele ZDIJZ-C je IP navedel z namenom poudarka dejstva, da v obravnavanem primeru ne gre za katerokoli gospodarsko družbo, ki deluje na trgu, ampak za gospodarsko družbo, katere večinski lastnik je Republika Slovenija. Zavezanec je namreč nastal s preoblikovanjem javnega podjetja, katerega ustanovitelj je bila Republika Slovenija in dejstvo je, da gre za gospodarsko družbo, za katero veljajo določena pravila ZDIJZ.

 

IP je tako odločil, da so osnovni podatki o pravnih poslih, ki so predmet zahteve in pritožbe, v konkretnem primeru prosto dostopni. Ob tem IP poudarja, da se kot podatek, ki izkazuje pogodbeno vrednost, šteje tudi podatek o ceni na enoto, saj le-ta predstavlja hkrati tudi podatek o vrednosti posla. IP je v svoji praksi že odločil, da cene na enoto oziroma »več posamičnih pogodbenih vrednosti« sodijo med »pogodbeno vrednost pravnega posla«, v skladu s prvim odstavkom 6.a člena ZDIJZ[9]. Navedeno pa je potrdila tudi sodna praksa[10]. Upoštevaje navedeno je tako IP odločil o prostem dostopu tudi do podatkov o urni postavki, posamezni pogodbeni vrednosti in obračunski enoti.

 

Ker so po prvem odstavku 6.a člena ZDIJZ absolutno javno dostopni podatki iz poslov nakupa blaga in storitev tudi podatki o višini posameznih izplačil, je IP odločil, da je zavezanec dolžan posredovati prosilcu tudi te podatke. Podatki o izplačilih pa izhajajo iz posredovanega seznama predmetnih poslov zavezanca z družbo MARAND, d.o.o., ki je označena kot »PRILOGA 8«.

 

Zavezanec je tako ravnal napačno, ko je prosilcu zavrnil dostop do podatkov, ki so javni po prvem odstavku 6.a člena ZDIJZ. Zavezanec (posledično) tudi ni uporabil določbe 7. člena ZDIJZ. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa na podlagi 7. člena ZDIJZ izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta (t. i. delni dostop). Konkretneje določa t.i. delni dostop Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja[11] (19. člen). Ker je IP ugotovil, da je delni dostop v obravnavanem primeru mogoč, je odločil kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe. Povedano drugače, ker je zahtevane podatke mogoče izločiti iz posameznih dokumentov, je IP naložil organu, da prosilcu omogoči dostop do podatkov, ki se nahajajo v posameznih dokumentih.

 

Po pregledu vseh dokumentov, ki so bili predmet odločanja v tej zadevi, in na podlagi zgornjih argumentov, je IP ugotovil, da je zavezanec na prvi stopnji v delu napačno uporabil pravni predpis, na katerega je oprl svojo odločitev. IP je pritožbi prosilca v delu, ki se nanaša na javne podatke iz prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ, tako ugodil in izpodbijano odločitev zavezanca, na podlagi prvega odstavka 252. člena ZUP, v tem delu odpravil (1. točka izreka).

 

Glede preostalih zahtevanih podatkov (katere sisteme oziroma podsisteme je družba MARAND, d.o.o., razvila za zavezanca, razlogi za sklenitev posameznih aneksov), pa IP izpodbijane odločitve organa ni odpravil, ampak je pritožbo prosilca zavrnil, kot to izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

 

Na podlagi petega odstavka 213. člena ZUP, ki se smiselno uporablja tudi za odločbo o pritožbi (prvi odstavek 254. člena ZUP), se v izreku odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka. IP je ugotovil, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

 

Ta odločba je v skladu s trideseto točko 28. člena Zakona o upravnih taksah[12] oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve odločbe na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Nataša Siter, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 


[1] Npr. odločbi IP št. 0902-17/2014/13 in št. 0902-17/2014/22.

[2] Npr. sodbi Upravnega sodišča št. I U 390/2015-11 in št. I U 1149/2015-16.

[3] Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS.

[4] Uradni list RS, št. 22/19.

[5] Po ustaljeni upravno sodni praksi (sodba Vrhovnega sodišče RS št. I Up 707/2004, sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1469/2006, sodba Upravnega sodišča št. I U 791/2010) organ odloča o upravni stvari po predpisih, ki so veljavni v času odločanja na prvi stopnji.

[6] Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba 2002.

[7] Npr. sodba Upravnega sodišča št. I U 1149/2015-16 z dne 8. 7. 2015.

[8] Kar izhaja iz javno dostopnih podatkov Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

[9] Npr. odločba IP št. 090-310/2017/2.

[10] Npr. sodba št. IV U 55/2018-22.

[11] Uradni list RS, št. 24/2016.

[12] Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš.