Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 18.10.2016
Naslov: Prosilec - Socialni inkubator Študentski Kampus
Številka: 0902-16/2016/6
Kategorija: Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom, Razno
Status: Odobreno


POVZETEK:

V obravnavani zadevi je zavezanec izdal odločbo oziroma opravil dejanje, za katerega je pristojen IP kot drugostopenjski organ, zaradi česar je bil podan razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva odprave odločbe po nadzorstveni pravici. IP je zato kot organ, ki je pristojen za nadzorstvo, zaključil, da je zavezanec odločil o pritožbi prosilca, čeprav za to ni bil stvarno pristojen, zaradi česar je IP na podlagi prve točke 1. odst. 274. čl. ZUP v izreku navedeno odločbo po uradni dolžnosti odpravil po nadzorstveni pravici.

 

ODLOČBA:

 

 

Številka: 0902-16/2016/6

Datum: 19. 10. 2016

 

 

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP), izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odst. 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) ter prve točke 1. odst. 274. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

 

O D L O Č B O:

 

1.     Odločba Socialnega inkubatorja Študentski Kampus – socialno podjetje, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana (dalje zavezanec), brez datuma in brez številke, s katero je bilo odločeno o pritožbi (dalje prosilec), z dne 29. 1. 2016, se odpravi po nadzorstveni pravici.

 

2.     Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

 

OBRAZLOŽITEV:

 

Prosilec je dne 14. 12. 2015 na zavezanca naslovil zahtevo za dostop do pogodb o zaposlitvi med zavodom Socialni inkubator Študentski Kampus - socialno podjetje in zaposlenimi:  Zavezanec je izdal odločbo, brez številke in brez datuma, s katero je zahtevo v celoti zavrnil. Prosilec je dne 29. 1. 2016 pri zavezancu vložil pritožbo, o kateri je odločil zavezanec sam, z odločbo, navedeno v prvi točki izreka te odločbe, čeprav bi moral ravnati v skladu z 240. do 245. členom ZUP v povezavi s 27. členom ZDIJZ. Zavezanec namreč pritožbe s sklepom ni zavrgel kot nedovoljene, prepozne oziroma vložene s strani neupravičene osebe. Prav tako odločitve ni nadomestil z novo odločbo. Zato bi moral pritožbo prosilca, v skladu z 245. členom ZUP, odstopiti IP kot drugostopenjskemu organu, ki je v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZDIJZ pristojen odločiti o pritožbi zoper odločbo, s katero je zavezanec odločil o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

 

Glede na navedeno je zavezanec izdal odločbo oziroma opravil dejanje, za katerega je pristojen IP kot drugostopenjski organ, zaradi česar je podan razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva odprave odločbe po nadzorstveni pravici. V izreku navedeno odločbo je namreč izdal zavezanec kot stvarno nepristojni organ, pri čemer pa ne gre za takšno stvarno nepristojnost, ki bi bila podlaga za uporabo izrednega pravnega sredstva ničnosti odločbe. Gre namreč za upravno odločbo, ki jo je v upravni zadevi izdal stvarno nepristojni organ. Takšno stališče je zavzel tudi Inšpektorat za javni sektor, ki je IP posredoval predlog za odpravo določbe po nadzorstveni pravici, z dne 17. 10. 2016, št. 0610-283/2016/15.

 

IP kot organ, ki je pristojen za nadzorstvo, zaključuje, da je zavezanec odločil o pritožbi prosilca z dne 29. 1. 2016, čeprav za to ni bil stvarno pristojen, zaradi česar je IP na podlagi prve točke 1. odst. 274. čl. ZUP v izreku navedeno odločbo po uradni dolžnosti odpravil po nadzorstveni pravici.

 

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami - ZUT-UPB3) oproščena plačila upravne takse. V tem postopku posebni stroški niso nastali.

 

Pouk o pravnem sredstvu:.

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Alenka Žaucer, univ. dipl. prav.

svetovalka informacijske pooblaščenke           

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka