Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 12.11.2014
Naslov: Prosilec - Petrol d.d.
Številka: 0902-11/2014
Kategorija: Ali je organ zavezanec?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrženo


Številka: 0902-11/2014/13

Datum: 12. 11. 2014

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 9. in 10. odstavka 45. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZMed), 3. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odstavka 246. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi (v nadaljevanju: pritožnik), z dne 9. 6. 2014, zoper odgovor Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, v zadevi odobritve dostopa do informacij za medije naslednji

 

S K L E P:

  1. Pritožba prosilca z dne 9. 6. 2014 se zavrže.
  1. V tem postopku posebni stroški niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :

 

Pritožnik je dne 15. 5. 2014 in ponovno 29. 5. 2014 na Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, (v nadaljevanju: Petrol d.d.) po elektronski pošti naslovil novinarsko vprašanje, ali ima podjetje Petrol d.d. na Cipru v delni ali stoodstotni lasti kakšno podjetje, katero in čemu je namenjeno ter s koliko in katerimi podjetji na Cipru posluje, v kakšnem obsegu in kaj je predmet poslovanja (katere storitve oziroma blago kupuje). Petrol d.d. ga je dne 29. 5. 2014 obvestil, da je delniška družba, za katero pravila obveščanja predpisuje veljavna zakonodaja in pravila Ljubljanske borze, in mu pojasnil, da vse poslovne dogodke in transakcije objavlja v svojih letnih poročilih (in mu posredoval povezavo do svoje spletne strani). Pojasnil je, da ne posluje s Ciprom in da je podjetje na Cipru v likvidaciji. Pritožnik je istega dne ponovno zahteval odgovore na ista vprašanja in se skliceval na Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1, 36/08 - ZPOmK-1, 77/10 - ZSFCJA, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS in 47/12; v nadaljevanju: ZMed).

 

Dne 9. 6. 2014 je pritožnik pri Pooblaščencu vložil pritožbo zaradi molka Petrol d.d. in zatrjeval, da je ta pod prevladujočim vplivom države in na tej podlagi zavezanec za dostop do informacij javnega značaja. Pooblaščenec je z dopisom št. 0902-11/2014/2 z  dne 11. 6. 2014 pozval Petrol d.d., da odloči v skladu ZMed oziroma Pooblaščencu sporoči, zakaj pritožniku ni odgovoril.

 

Pooblaščenec je 17. 6. 2014 prejel odgovor Petrol d.d., v katerem je ta pojasnil, da imajo osebe javnega prava, posamično ali skupaj, v lasti manj kot 50 % delnic Petrol d.d., pri čemer ena delnica pomeni en glas. Navedel je, da po Statutu Petrol d.d. osebe javnega prava nimajo pravice ali možnosti imenovati več kot polovice članov poslovodnega ali nadzornega organa. Pojasnil je, da ima nadzorni svet Petrol d.d., v skladu s svojim statutom, 9 članov, od katerih so trije predstavniki delavcev, ki jih izvoli svet delavcev, preostalih 6 članov pa imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Predsednika in člane uprave, ki jih je lahko od 3 do 6, po statutu Petrol d.d. imenuje in odpokliče nadzorni svet. Iz navedenih dejstev izhaja, da osebe javnega prava ne morejo imenovati večine članov poslovodnega ali nadzornega organa Petrol, d.d.

 

Prosilec je Pooblaščencu dne 17. 6. 2014, 23. 6. 2014 in 24. 6. 2014 poslal tri elektronska sporočila, v katerih je navedel, da Petrol ne spoštuje odločbe Pooblaščenca (pri čemer se je skliceval na dopis Pooblaščenca št. 0902-11/2014/2 z dne 11. 6. 2014) in mu posredoval dve univerzitetni seminarski nalogi in gradivo, ki ga je pridobil iz Državnega zbora RS, ki naj bi dokazovali, da ima država prevladujoč vpliv v Petrol d.d.

 

Pooblaščenec je 9. 7. 2014 od Centralne klirinško depotne družbe d.d. (v nadaljevanju: KDD) pridobil delniško knjigo Petrol d.d.

 

Pritožba ni dovoljena.

 

Pritožba zoper odgovor, s katerim je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja zavrnil vprašanje medija, je v skladu z določbo 9. odst. 45. člena ZMed dovoljena le, če odgovor na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva. Informacije za medije po tem zakonu so informacije, ki jih organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na vprašanje in so vezane na delovno področje organa.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju: ZDIJZ) ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. odst. člena ZDIJZ), in tudi postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava (1. odst. 1.a člena ZDIJZ). Po izrecni določbi 1. al. 2. odst. 1.a člena je prevladujoč vpliv zagotovljen, kadar Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi:

- večinskega deleža vpisanega kapitala ali

- imajo pravico nadzora večine ali

- lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa.

 

Pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: AJPES), je v skladu s 1. odst. 3.b člena ZDIJZ in 23. člena ZDIJZ-C dne 17. 10. 2014 vzpostavila, in od takrat naprej vodi, javni register zavezancev (v nadaljnjem besedilu: register zavezancev), v katerega se vpišejo tisti zavezanci iz 1. al. 2. odst. 1.a ZDIJZ, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposredno ali posredno preko druge gospodarske družbe na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala. Na podlagi 4. odst. 3.b člena ZDIJZ v povezavi s 1. odst. 3.c člena tega zakona so zavezanci v register vpisani in iz njega izbrisani neposredno na podlagi podatkov iz:

- sodnega in poslovnega registra Slovenije;

- centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev;

- drugih uradnih evidenc.

 

Petrol d.d. je v register zavezancev sicer vpisan, vendar na drugi pravni podlagi, kot to zatrjuje pritožnik. Petrol d.d. je v register zavezancev vpisan kot izvajalec javne službe na področju več občin in kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava, in sicer na področju Energetskega zakona (EZ-1). Noben od dokumentov, ki jih je predložil pritožnik, ne dokazuje, da je Petrol d.d. pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, Pooblaščenec pa se je z vpogledom v delniško knjigo Petrol d.d. prepričal, da osebe javnega prava (neposredno ali posredno) nimajo vpisanega večinskega deleža kapitala, ker imajo skupaj v lasti približno 40 % delnic Petrol d.d., nedvomno pa jih nimajo več kot 50 %. Ker je k eni delnici pripisan en glas, osebe javnega prava tudi nimajo pravice nadzora večine. Prav tako držijo vse navedbe Petrol d.d. glede imenovanja članov poslovodnega in nadzornega organa, v kar se je Pooblaščenec prepričal z vpogledom v Statut Petrol d.d. (vir: AJPES). Statut v 10.03 členu določa, da devetčlanski nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev (razen treh članov, ki jih kot predstavnike delavcev imenuje svet delavcev), pri čemer imajo vsi člani nadzornega sveta načeloma enake pravice in dolžnosti. V skladu z 09.04 členom Statuta predsednika uprave in druge člane uprave imenuje nadzorni svet. Imenovanje članov poslovodnega in nadzornega odbora je torej vezano na kapitalski delež oziroma glasovalne pravice delničarjev, glede katerih je Pooblaščenec ugotovil, da osebe javnega prava nad Petrol d.d. ne morejo izvajati prevladujočega vpliva, kot ga predvideva 1. al. 2. odst. 1.a člena ZDIJZ, zato Petrol d.d. ni zavezanec po tem zakonu kot gospodarska družba pod prevladujočim vplivom.

 

Petrol d.d. sicer je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, v delu, ki se nanaša na izvajanje posamezne javne službe oziroma podeljenega mu javnega pooblastila, vendar je očitno, da se vprašanja, ki jih je zastavil pritožnik v zvezi z ustanovitvijo družbe in poslovanje Petrol d.d. z družbami na Cipru, nanašajo na družbo Petrol d.d. kot celoto. Dokumenti, iz katerih bi izhajali morebitni odgovori na pritožnikova vprašanja, tako ne sodijo na delovno področje izvajanja posamezne javne službe oziroma javnega pooblastila. Petrol d.d. pa ni pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in torej ni zavezanec na podlagi 1.a člena ZDIJZ.

 

Pooblaščenec ugotavlja, da odgovori na vprašanja, ki jih je zastavil prosilec, ne morejo izhajati iz dokumentov, zadev, dosjejev, registrov, evidenc ali drugega dokumentarnega gradiva, ki bi bilo vezano na izvajanje javne službe v posameznih slovenskih občinah niti na javno pooblastilo, ki ga ima Petrol d.d. na podlagi EZ-1, Petrol d.d. pa tudi ni pod prevladujočim vplivom pravnih oseb javnega prava, zato pritožba prosilca ni dovoljena in jo je Pooblaščenec, na podlagi 1. odst. 246. člena ZUP, zavrgel, kot to izhaja iz 1. tč izreka tega sklepa.

 

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 

Ta sklep je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve tega sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku ali prepisu.

 

 

 

Postopek vodila:

Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,

svetovalka pooblaščenca

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka