Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 10.11.2014
Naslov: Prosilec - Petrol d.d.
Številka: 0902-10/2014
Kategorija: Ali gre za delovno področje organa?, Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom
Status: Zavrnjeno


POVZETEK:

Prosilec je od Petrol d.d. zahteval fotokopijo Kupoprodajne pogodbe med Petrol LPG d.o.o. in MIN d.o.o. za nepremičnino v Srbiji. Zavezanec je zahtevo prosilca zavrnil, ker ni pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in in zavezanec po ZDIJZ. Pooblaščenec je v pritožbenem postopku ugotovil, da je Petrol d.d. sicer zavezanec za dostop do infromacij javnega značaja kot izvajalec javne službe na področju več občin v RS, vendar zahtevana dokumentacija že na prvi pogled ne sodi na delovno področje, glede katerega je Petrol d.d. zavezanec za dostop do infromacij javnega značaja. Pooblaščenec je ugotvoil, da Petrol d.d. ni pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava

 

ODLOČBA:

Številka: 0902-10/2014/4
Datum: 12. 11. 2014

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Mojci Prelesnik izdaja na podlagi 3. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 1. odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi _______, ki ga zastopa odvetnik __________, (v nadaljevanju: prosilec), z dne 9. 6. 2014, zoper odgovor Petrol d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, z dne 4. 6. 2014, v zadevi dostopa do informacij javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O :

1.    Pritožba prosilca z dne 9. 6. 2014 se zavrne.

2.    V tem postopku posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Prosilec je po odvetniku, dne 16. 5. 2014, na Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, (v nadaljevanju: Petrol d.d.), na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06 – ZDavP-2 in 23/14-ZDIJZ-C; v nadaljevanju: ZDIJZ), naslovil zahtevo za dostop do Kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, parcela št. 696/1, k.o. Smederevo v kraju Smederevo, Republika Srbija, sklenjeno med Petrol LPG d.o.o. in MIN d.o.o. Zatrjeval je, da je Petrol, d.d. zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ, ker je posredno oziroma neposredno v lasti Republike Slovenije, kar naj bi bilo splošno znano dejstvo, s tem pa podan javni interes na razkritju zahtevane pogodbe.

Petrol d.d. je prosilcu odgovoril z dopisom z dne 4. 6. 2014, s katerim mu je pojasnil, da njegove zahteve ne more obravnavati, ker po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ni pristojen za njeno obravnavanje. Navedel je, da imajo osebe javnega prava skupaj v lasti manj kot 50 % delnic Petrola d.d., pri čemer ena delnica pomeni en glas. Prav tako nimajo pravice ali možnosti imenovati več kot polovice članov poslovodnega ali nadzornega organa. Pojasnil je, da ima nadzorni svet Petrol d.d. v skladu s svojim statutom 9 članov, od katerih so trije predstavniki delavcev, ki jih izvoli svet delavcev, preostalih 6 članov pa imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Predsednika in člane uprave, ki jih je lahko od 3 do 6, po statutu Petrol d.d. imenuje in odpokliče nadzorni svet. Iz navedenih dejstev izhaja, da osebe javnega prava ne morejo imenovati večine članov poslovodnega ali nadzornega organa Petrol, d.d.

Pooblaščenec je 9. 6. 2014 prejel pritožbo prosilca, v kateri je navedel, da ima Petrol d.d. v Petrol LPG d.o.o. 51 % poslovni delež, Petrol d.d. pa ima v posredni oziroma neposredni lasti Republika Slovenija, zato je podan pravni interes na razkritju zahtevane pogodbe oziroma je dostop do nje v javnem interesu, ker gre tudi za podatke o porabi javnih sredstev.

Pritožba ni utemeljena.

Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP odločitev preizkusil v delih, v katerih jo prosilec izpodbija in v mejah njegovih pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa je preizkusil, ali ni v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju: ZDIJZ) ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. odst. člena ZDIJZ), in tudi postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava (1. odst. 1.a člena ZDIJZ). Po izrecni določbi 1. al. 2. odst. 1.a člena je prevladujoč vpliv zagotovljen, kadar Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi:
- večinskega deleža vpisanega kapitala ali
- imajo pravico nadzora večine ali
- lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa.

Pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: AJPES), je v skladu s 1. odst. 3.b člena ZDIJZ in 23. člena ZDIJZ-C dne 17. 10. 2014 vzpostavila, in od takrat naprej vodi, javni register zavezancev (v nadaljnjem besedilu: register zavezancev), v katerega se vpišejo tisti zavezanci iz 1. al. 2. odst. 1.a ZDIJZ, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposredno ali posredno preko druge gospodarske družbe na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala. Na podlagi 4. odst. 3.b člena ZDIJZ v povezavi s 1. odst. 3.c člena tega zakona so zavezanci v register vpisani in iz njega izbrisani neposredno na podlagi podatkov iz:
- sodnega in poslovnega registra Slovenije;
- centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev;
- drugih uradnih evidenc.

Petrol d.d. je v register zavezancev sicer vpisan, vendar na drugi pravni podlagi, kot to zatrjuje prosilec. Petrol d.d. je v register zavezancev vpisan kot izvajalec javne službe na področju več občin in kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava, in sicer na področju Energetskega zakona (EZ-1). Pooblaščenec se je z vpogledom v delniško knjigo Petrol d.d. prepričal, da osebe javnega prava (neposredno ali posredno) nimajo vpisanega večinskega deleža kapitala, ker imajo skupaj v lasti približno 40 % delnic Petrol d.d., nedvomno pa jih nimajo več kot 50 %. Ker je k eni delnici pripisan en glas, osebe javnega prava tudi nimajo pravice nadzora večine. Prav tako držijo vse navedbe Petrol d.d. glede imenovanja članov poslovodnega in nadzornega organa, v kar se je Pooblaščenec prepričal z vpogledom v Statut Petrol d.d. (vir: AJPES). Statut v 10.03 členu določa, da devetčlanski nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev (razen treh članov, ki jih kot predstavnike delavcev imenuje svet delavcev), pri čemer imajo vsi člani nadzornega sveta načeloma enake pravice in dolžnosti. V skladu z 09.04 členom Statuta predsednika uprave in druge člane uprave imenuje nadzorni svet. Imenovanje članov poslovodnega in nadzornega odbora je torej vezano na kapitalski delež oziroma glasovalne pravice delničarjev, glede katerih je Pooblaščenec ugotovil, da osebe javnega prava nad Petrol d.d. ne morejo izvajati prevladujočega vpliva, kot ga predvideva 1. al. 2. odst. 1.a člena ZDIJZ, zato Petrol d.d. ni zavezanec po tem zakonu kot gospodarska družba pod prevladujočim vplivom.

V skladu s 4. členom ZDIJZ je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Petrol d.d. sicer je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja, v delu, ki se nanaša na izvajanje posamezne javne službe oziroma podeljenega mu javnega pooblastila, vendar je očitno, da pogodba za nakup oziroma prodajo nepremičnine v Republiki Srbiji, sklenjena med dvema tretjima družbama (Petrol LPG d.o.o. in MIN d.o.o.), ne more soditi na področje izvajanja javne službe, ki jo Petrol d.d. zagotavlja v več občinah v Republiki Sloveniji, niti se ne more nanašati na javno pooblastilo, katerega nosilec je Petrol d.d., na podlagi EZ-1 za območje pristojnosti Republike Slovenije. Petrol d.d. pa ni pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in torej ni zavezanec na podlagi 1.a člena ZDIJZ. Zato so tudi vse ostale navedbe prosilca (o javnem interesu in porabi javnih sredstev) brezpredmetne.

Pooblaščenec ugotavlja, da informacije, ki jih je zahteval prosilec, očitno niso informacije, glede katerih je Petrol d.d. zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1. členu ZDIJZ, hkrati pa Petrol d.d. tudi ni pod prevladujočim vplivom pravnih oseb javnega prava in torej ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1.a členu ZDIJZ, zato je pritožba prosilca neutemeljena in jo je Pooblaščenec, na podlagi 1. odst. 248. člena ZUP, zavrnil v celoti, kot to izhaja iz 1. tč izreka tega sklepa.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta sklep je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5; ZUT) oproščena plačila upravne takse.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve tega sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi ta sklep v izvirniku ali prepisu.Postopek vodila    :                             
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,                     
svetovalka pooblaščenca                           

Informacijski pooblaščenec:       
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka