Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po odločbah IP o dostopu do informacij javnega značaja

+ -
Datum: 13.02.2012
Naslov: Prosilec - Okrožno sodišče v Ljubljani
Številka: 090-303/2011/2
Kategorija: Ali gre za inf. javnega značaja?, Ali gre za delovno področje organa?
Status: Odobreno


POVZETEK
Pooblaščenec je ugodil pritožbi prosilca, ki je od organa zahteval vpogled v pravdni spis, ki ga je z opr. št. tudi natančno opredelil, in je zadevo vrnil organu v ponovno odločanje. Pooblaščenec je ugotovil, da je organ napačno uporabil materialno pravo, in sicer 1. odstavek 4. člena ZDIJZ, ki določa pogoje za obstoj informacije javnega značaja. Organ je namreč v izpodbijani odločbi navedel, da so določene listine v zahtevanem pravdnem spisu zasebne narave in tako ne izpolnjujejo kriterijev za informacijo javnega značaja. Nasprotno pa je Pooblaščenec ocenil, da predmetne listine te kriterije izpolnjujejo, saj izvirajo iz delovnega področja organa (sojenje v pravdnih zadevah), obstajajo v materializirani obliki in organ z njimi razpolaga. V ponovljenem postopku bo moral organ predmetne listine vsebinsko presojati.

ODLOČBA
Datum: 13. 2. 2012
Številka: 090-303/2011/2

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) po pooblaščenki Nataši Pirc Musar, izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/2005, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZInfP), 3. in 4. odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/2006 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) in 3. odstavka 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - UPB2, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec), zoper odločbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana (v nadaljevanju organ) št. Su ZDIJZ 1-8/2011 z dne 13. 11. 2011, v zadevi dostopa do informacije javnega značaja naslednjo


O D L O Č B O:


1.     Pritožbi prosilca se ugodi. Odločba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su ZDIJZ 1-8/2011 z dne 13. 11. 2011 se odpravi in se zadeva vrne organu v ponovno odločanje. Organ mora o zahtevi prosilca odločiti  brez odlašanja, najpozneje pa v tridesetih (30) dneh od prejema te odločbe.

2.     V tem postopku posebni stroški niso nastali.O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je dne 14. 11. 2011 na organ naslovil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je zahteval dostop do pravdnega spisa, ki se je pod opr. št. XI Pg 3257/2008 vodil pred naslovnim sodiščem in v katerem sta kot nasprotni stranki nastopala stečajni dolžnik HKS Sicura Ljubljana - v stečaju in upnik tega stečajnega postopka …. Navedeni pravdni postopek je že zaključen, spis pa je arhiviran na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Prosilec prosi, da se mu omogoči nemoten pregled (in po potrebi tudi kopiranje) vseh listin zahtevanega spisa.

Organ je dne 13. 11. 2011 izdal odločbo št. Su ZDIJZ 1-8/2011, s katero je zahtevi prosilca delno ugodil, in sicer je prosilcu posredoval fotokopije anonimiziranih (z izločenimi osebnimi podatki) sodnih odločb organa, ki so bile izdane v tej zadevi, in sicer sklep opr. št. P 87/2008 z dne 17. 11. 2008 in zapisnik o sklenjeni sodni poravnavi z dne 15. 7. 2009. Dostop do drugih dokumentov je organ zavrnil, ker dokumenti ne ustrezajo pojmu informacije javnega značaja, kot je opredeljen v 4. členu ZDIJZ. Organ je glede zavrnilnega dela odločbe v obrazložitvi zapisal, da ocenjuje, da tožba in druge vloge stranke predstavljajo dokumente zasebnopravne narave, so torej zasebne listine, ki pa ne morejo biti dostopne vsakomur. Organ ocenjuje, da je bila javnost in odprtost delovanja organa v konkretni zadevi zagotovljena že v času trajanja postopka, saj so sodne obravnave javne, hkrati pa se javnost sojenja zagotavlja tudi v skladu s procesnimi predpisi. Poleg tega celoten spis ne predstavlja informacij javnega značaja in ne sodi v javnopravno sfero delovanja organa.

Dne 19. 12. 2011 je prosilec zoper predmetno odločbo pri organu vložil pritožbo, v kateri je navedel, da se z obrazložitvijo naslovnega sodišča ne strinja, zato vztraja na zahtevi, da mu organ omogoči prost dostop do celotnega spisa, torej do vseh v spisu vsebovanih listin, z izjemo osebnih podatkov. Naslovni organ nedvomno sodi med zavezance po ZDIJZ, zahtevani sodni spis pa nedvomno sodi v delovno področje organa. Gre za listine, ki jih je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugimi organi, ali pridobil od drugih oseb. Med slednje sodijo tudi tožba in druge vloge strank postopka. Prosilec še opozarja, da ZDIJZ nikjer ne omenja »zasebnih listin« ali »dokumentov zasebnopravne narave«, kar kot izjemo od prostega dostopa v konkretnem primeru navaja organ.

Organ je pritožbo prosilca, skupaj s spisovno dokumentacijo, odstopil Pooblaščencu, ki je pritožbo prejel dne 29. 12. 2011. Po preizkusu pritožbe je organ ugotovil, da je pritožba dovoljena, pravočasna in vložena po upravičeni osebi.

Pritožba je utemeljena.

1. Preizkus pritožbe s strani pritožbenega organa

Pooblaščenec pojasnjuje, da je kot organ druge stopnje, v skladu z 247. členom ZUP, dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oziroma prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

2. Pojem informacije javnega značaja in napačna uporaba materialnega prava

Definicija informacije javnega značaja je določena v 1. odstavku 4. člena ZDIJZ, po katerem je informacija javnega značaja  informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Iz navedene določbe izhajajo trije osnovni pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o obstoju informacije javnega značaja, in sicer:
1. informacija mora  izvirati iz delovnega področja organa,
2. organ mora z njo razpolagati (lahko jo izdela sam ali pridobi od drugih oseb) in
3. nahajati se mora v materializirani obliki.

V konkretnem primeru je prosilec zahtevo za dostop do informacij javnega značaja naslovil na Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je organ zavezanec po ZDIJZ, prav tako pa ni nobenega dvoma, da organ z zahtevanimi informacijami razpolaga v materializirani obliki. Navedeno izhaja že iz izpodbijane odločbe, saj je organ prosilcu v določenem delu njegove zahteve ugodil in mu posredoval dva dokumenta iz zahtevanega spisa z opr. št. XI Pg 3257/2008, in sicer sodni odločbi organa (sklep ter sodna poravnava), ki sta bili izdani v tej zadevi.

Nadalje pa je organ presodil, da preostali dokumenti ne ustrezajo pojmu informacije javnega značaja, kot je opredeljen v 4. členu ZDIJZ, saj tožba in druge vloge stranke po oceni organa predstavljajo dokumente zasebnopravne narave, so torej zasebne listine, ki pa ne morejo biti dostopne vsakomur. Celoten spis po mnenju organa ne more predstavljati informacije javnega značaja, ker ne sodi v javnopravno sfero delovanja organa.

Takšno pravno naziranje je po oceni Pooblaščenca napačno in je tudi odmik od dosedanje prakse Pooblaščenca na tem področju. Tako tožba, ki se nahaja v sodnem spisu, kot tudi vse druge vloge (tožeče ali tožene) stranke in druge spisovne listine, namreč izpolnjujejo vse tri osnovne pogoje za obstoj informacije javnega značaja iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ. Zahtevana informacija namreč izvira iz delovnega področja organa (dokumenti so nedvomno povezani z delom organa - sojenjem v pravdnih zadevah), organ z njo razpolaga (res je, da zahtevanih listin ni pridobil sam, jih je pa v okviru svojih javnopravnih pristojnosti pridobil od drugih oseb, npr. tožene in tožeče stranke) in se nahaja v materializirani obliki.

Potrebno je torej ugotoviti, da je organ v izpodbijani odločbi svojo odločitev v zadevi oprl na navedbo, da del dokumentov, ki jih zahteva prosilec, ne izpolnjuje pogojev za informacijo javnega značaja, saj naj bi šlo za dokumente zasebnopravne narave, s čimer pa je organ napačno uporabil 1. odstavek 4. člena ter posledično nepopolno ugotovil dejansko stanje hkrati pa je zaradi napačne uporabe materialnega prava v postopku na prvi stopnji prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka.

3. Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje in bistvene kršitve postopka

Organ je kot dokumenta, ki ustrezata definiciji informacije javnega značaja iz 1. odstavka 4. člena ZDIJZ, opredelil le dva dokumenta iz pravdnega spisa z opr. št. XI Pg 3257/2008, in sicer sklep opr. št. P 87/2008 z dne 17. 11. 2008 in zapisnik o sklenjeni sodni poravnavi z dne 15. 7. 2009. Iz izpodbijane odločbe nadalje izhaja, da je organ presojal tudi izjeme od prostega dostopa, ki se nahajajo v dveh navedenih dokumentih, saj je prosilcu dokumenta ob uporabi instituta delnega dostopa (7. člen ZDIJZ) posredoval v anonimizirani obliki, torej z izbrisanimi osebnimi podatki, ki predstavljajo eno izmed izjem od prostega dostopa do informacij javnega značaja iz 1. odstavka 6. člena ZDIJZ.

Dostop do vseh preostalih dokumentov v spisu z opr. št. XI Pg 3257/2008 pa je organ zavrnil z (po oceni Pooblaščenca napačno) utemeljitvijo, da gre za dokumente zasebnopravne narave, ki ne izpolnjujejo pogojev za informacijo javnega značaja. Na podlagi navedenega Pooblaščenec ugotavlja, da organ zahtevanih dokumentov, o katerih je odločil z 2. točko izreka izpodbijane odločbe, sploh ni vsebinsko presojal, torej ni ugotavljal, ali morda vsebujejo izjeme od prostega dostopa po 6. členu ZDIJZ.

Ker organ zahtevanih dokumentov ni vsebinsko presojal nadalje tudi ni ugotavljal, ali je potrebno v postopek v skladu z določbami 7., 9. in 44. člena ZUP pozvati morebitne stranske udeležence, torej vse tiste subjekte, katerih pravice ali pravne koristi bi pri odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja utegnile biti prizadete in jim omogočiti udeležbo v postopku, da se izjasnijo oziroma opredelijo, ali zahtevane informacije za njih predstavljajo katero izmed izjem iz prostega dostopa do informacij javnega značaja iz 6. člena ZDIJZ. Iz 2. odstavka 237. člena ZUP pa izhaja, da gre za bistveno kršitev postopka, če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski udeleženec v postopku, ta možnost ni bila dana.

4. Dolžnosti organa v ponovljenem postopku

V ponovljenem postopku mora tako prvostopenjski organ vsebinsko presojati dokumente, glede katerih je bil dostop prosilcu z izpodbijano odločbo zavrnjen, v postopek pozvati morebitne stranske udeležence ter na podlagi tako izvedenega postopka presoditi, ali zahtevani dokumenti vsebujejo katerokoli izjemo od prostega dostopa iz 6. člena ZDIJZ. V kolikor bo organ v ponovljenem postopku ugotovil, da se v dokumentih nahajajo informacije, ki predstavljajo izjeme od prosto dostopnih informacij, bo moral nadalje presojati tudi, ali je mogoče prosilcu vpogled v dokumente zahtevanega spisa vsaj delno odobriti ob uporabi instituta delnega dostopa. Če bo ugotovil, da je potrebno prosilcu omogočiti dostop do spisa v skladu z določbami o delnem dostopu, pa bo moral tudi natančno opredeliti, v katerem delu se prekrijejo oziroma izbrišejo informacije, ki predstavljajo izjeme od prosto dostopnih informacij. Šele na podlagi tako izvedenega ugotovitvenega postopka bo organ lahko tudi določno opredelil izrek odločbe, ki zadosti zakonskim normam in pravni varnosti, do katere je prosilec upravičen.

5. Zaključek

Pooblaščenec zaključuje, da je pritožba prosilca utemeljena. Organ je v postopku odločanja na prvi stopnji napačno uporabil določbe materialnega prava, posledično pa nepopolno ugotovil dejansko stanje ter bistveno kršil pravila postopka, zato je bilo potrebno na podlagi 3. odstavka 251. člena ZUP, skladno z razlogi, navedenimi v obrazložitvi te odločbe, izpodbijano odločbo odpraviti in zadevo vrniti v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu. Organ mora o zahtevi prosilca odločiti  najpozneje  v roku 30 (tridesetih) dneh od prejema te odločbe, pri čemer mora upoštevati napotke Pooblaščenca, ki so podani v tej odločbi.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/2007-UPB3, s spremembami in dopolnitvami; ZUT) oproščena plačila upravne takse.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, niti upravni sporPostopek vodila:
Mojca Komac, univ. dipl. prav.,
svetovalka Pooblaščenca

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka